LPC213/2018
ID intern unic:  377941
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 213
din  25.10.2018
pentru modificarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr. 122/2003
Publicat : 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429     art Nr : 670     Data intrarii in vigoare : 16.11.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 185 alineatul (1), textul „şi în cazul infracţiunilor care, au fost săvîrşite fără aplicarea constrîngerii fizice sau psihice, nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii persoanei sau nu au fost săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracţiunii” se exclude. 
    2. La articolul 270 alineatul (1) punctul 2) litera c), cifrele „362” se substituie cu cifrele „262”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 213. Chișinău, 25 octombrie 2018.