HGC1123/2018
ID intern unic:  378097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1123
din  14.11.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 74/2007
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind funcționarea
căminelor din subordinea instituțiilor
de învățămînt de stat
Publicat : 23.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 430-439     art Nr : 1196
    În temeiul art.6 lit. h) și lit. k) și art.7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 74/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățămînt de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.89) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    „2. Căminele instituțiilor de învățămînt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării funcționează în conformitate cu Regulamentul serviciului interior al Forțelor Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2327/2009.”;
    2) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, după cuvintele „ministerul de resort”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „/fondatorul”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Organele de administrare a căminelor sînt obligate să asigure condițiile necesare de acces și de trai pentru persoanele cu dizabilități.”;
    c) punctul 7:
    litera c) se completează în final cu textul „ , cu acces gratuit la internet, inclusiv prin conexiune wireless”;
    la litera d), după cuvîntul „baie” se introduc cuvintele „cu apă caldă”, iar după cuvîntul „spălătorie” se introduce textul „cu minimum 2 mașini de spălat și cu minimum o mașină de uscat hainele, în corespundere cu necesitățile locatarilor căminului”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Instituțiile de învățămînt sînt obligate să asigure spațiile auxiliare de uz comun permanent cu apă caldă, să le doteze cu echipament și inventar necesar și să le mențină în stare igienico-sanitară corespunzătoare, potrivit normelor în vigoare.”;
    d) punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţămînt sînt obligate să mediatizeze, inclusiv pe pagina web oficială a instituției, cu cel tîrziu trei săptămîni pînă la finele lunii mai:
    a) numărul de locuri de cazare pentru fiecare cămin în parte din numărul total de locuri de cazare din acestea;
    b) criteriile de acordare a locurilor în cămin;
    c) alte condiţii ale procedurii de cazare, în corespundere cu prezentul Regulament.”;
    e) se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, rezidenții și secundariații clinici înmatriculați în anul I de studii, informația de la pct. 12 se va mediatiza cel tîrziu din momentul deschiderii concursului de admitere.”;
    f) punctul 32 se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) Administratorul căminului este obligat să întreprindă  măsurile necesare pentru asigurarea folosirii adecvate, neîntrerupte, cu excepția orelor sanitare, de către locatarii căminelor, a mașinilor de spălat și de uscat haine, precum și pentru folosirea spațiilor de baie.”;
    g) punctul 38 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) stabilește, în baza propunerilor administratorului căminului și în corespundere cu normele sanitaro-epidemiologice, orele sanitare pentru spațiile de baie și spălătorie”;
    h) punctul 471 va avea următorul cuprins:
    „471. Accesul în căminele instituțiilor de învățămînt superior este asigurat permanent, cu excepția prevăzută la pct. 47.”;
    i) la punctul 48, textul „ , iluminarea exclusivă a spațiilor de uz comun etc.” se exclude;
    j) la punctul 50 litera c), textul „ , conectarea obiectelor suplimentare de iluminare, încălzire etc.” se exclude;
    k) se completează cu punctul 501 cu următorul cuprins:
    „501. Conectarea obiectelor suplimentare de iluminare, încălzire etc. se permite doar cu aprobarea organelor competente, responsabile de exploatarea rețelelor electrice în instituția de învățămînt.”
    2. Executarea prevederilor prezentei hotărîri se efectuează din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate anual în acest scop.
    3. Instituțiile de învățămînt:
    1) în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, vor ajusta prevederile actelor normative interne;
    2) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, vor crea infrastructura necesară.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                 Monica Babuc

    Nr. 1123. Chişinău, 14 noiembrie 2018.