LPC228/2018
ID intern unic:  378271
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 228
din  01.11.2018
pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind
funcţionarul public cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 727
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 85), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Legea se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Accederea în funcţie în legătură cu
                             schimbarea categoriei postului
    (1) Funcționarul public cu statut special a cărui funcţie a trecut de la categoria corpului de ofiţeri la cea a corpului de subofiţeri în legătură cu reducerea de funcții poate accede în noua funcţie păstrîndu-şi gradul special de ofiţer, drepturile şi garanţiile acumulate anterior, inclusiv cele salariale.
    (2) Acordarea gradului special următor, pînă la gradul special de inspector principal inclusiv, în cazul persoanei numite în funcție în condiţiile alin. (1), se face cu respectarea prezentei legi, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. b).
    (3) În cazul în care funcţionarul public cu statut special, deţinînd o funcţie în condiţiile stipulate la alin. (1), accede ulterior într-o funcţie de categoria corpului de ofiţeri, acesta va beneficia de drepturile şi garanţiile corespunzătoare noii funcţii.
    (4) Modalitatea transferului funcționarilor publici cu statut special de la categoria corpului de ofiţeri la cea a corpului de subofiţeri în legătură cu reducerea de funcții ca urmare a schimbării categoriei posturilor este reglementată de către Guvern.”
    2. Articolul 38:
    la alineatul (1) litera m), textul „ , inclusiv în cazul intervenirii termenului de prescripție,” se exclude;
    la alineatul (2), textul „lit. f)–h), j)–l)” se substituie cu textul „lit. f)–l)”;
    la alineatul (3), textul „i),” se exclude.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 228. Chișinău, 1 noiembrie 2018.