LPC308/2018
ID intern unic:  378516
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 308
din  30.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 823     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. –  Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 333 alineatul (2), cuvintele „Ministerul Justiției” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”.
    2. La articolul 334 alineatul (2), cuvintele „Ministerului Justiției” se substituie cu cuvintele „Agenției Servicii Publice”.
    Art. II. – La articolul 152 alineatul (4) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „Ministerul Justiției” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, iar cuvîntul „acestuia” se substituie cu cuvîntul „acesteia”.
    Art. III. – Legea nr. 125/2007 privind libertatea de conștiință, de gîndire și de religie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 546), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 431 alineatul (2), cuvintele „Ministerul Justiției” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”.
    2. La articolul 432 alineatul (2), cuvintele „Ministerului Justiției” se substituie cu cuvintele „Agenției Servicii Publice”.
    Art. IV. – (1) Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11) din Codul fiscal nr. 1163/1997 și ale articolului 56 alineatul (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    VICEPREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI               Vladimir  VITIUC

    Nr. 308. Chişinău, 30 noiembrie 2018.