LPM303/2018
ID intern unic:  378600
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 303
din  30.11.2018
bugetului de stat pentru anul 2019
Publicat : 22.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 504-511     art Nr : 842     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    MODIFICAT
   
LP27 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.166; în vigoare 15.03.19
    LP14 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Art. 1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2019 se aprobă la venituri în sumă de 42125500,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 47664200,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 5538700,0 mii de lei.
    (2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 1.
    (3) Componența veniturilor bugetului de stat și sursele de finanțare a soldului bugetar se prezintă în anexa nr. 2.
    (4) Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat la cheltuieli și resurse se prezintă în anexa nr. 3.
    (5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale se prezintă în anexa nr. 4.
    (6) Volumul cheltuielilor de personal pe autorități publice centrale se prezintă în anexa nr. 5.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art. 2. – În bugetele unor autorități/instituții bugetare, conform domeniilor de competență, se aprobă alocații pentru scopuri specifice după cum urmează:
    a) pentru fondul rutier – în sumă de 1024089,1 mii de lei. Defalcările anuale din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăși 35,76%;
    b) pentru Programul de reparație a drumurilor publice naționale (în limitele localităților), locale, comunale și a străzilor – în sumă de 950000,0 mii de lei;
    c) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 3280,0 mii de lei;
    d) pentru Fondul pentru eficiență energetică – în sumă de 480000,0 mii de lei, inclusiv 400000,0 mii de lei din contul contribuțiilor achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice;
    e) pentru Fondul național pentru dezvoltare regională – în sumă de 220000,0 mii de lei;
    f) pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – în sumă de 900000,0 mii de lei. Modul de repartizare a mijloacelor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se stabilește printr-un regulament aprobat de către Guvern;
    g) pentru Fondul viei și vinului – în sumă de 47789,5 mii de lei, dintre care 25789,5 mii de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    h) pentru Fondul ecologic național – în sumă de 298950,0 mii de lei;
    i) pentru formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din învățămîntul general și pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învăţămîntul primar, gimnazial și liceal – în sumă de 28800,0 mii de lei, pentru implementarea standardelor minime educaţionale – în sumă de 126848,1 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova”;
    j) pentru susținerea proiectelor/programelor culturale ale asociațiilor obștești – în sumă de 7409,2 mii de lei și pentru susținerea activității teatrelor, a circului și a organizațiilor concertistice – în sumă de 131258,8 mii de lei;
    k) pentru compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizațiile și întreprinderile Asociației Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 471,0 mii de lei, ale Asociației Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 605,5 mii de lei și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 325,0 mii de lei;
    l) pentru procurarea de utilaj și materie primă întreprinderilor Asociației Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei, ale Asociației Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1445,5 mii de lei și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1607,6 mii de lei;
    m) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociației Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
    n) pentru plata de către Asociația Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreți la solicitarea acestor persoane – în sumă de 289,2 mii de lei;
    o) pentru Comitetul Național Olimpic și Sportiv – în sumă de 8000,0 mii de lei, dintre care în scop de pregătire și participare a sportivilor moldoveni la competiții internaționale – în sumă de 5700,0 mii de lei, în scop de procurare a preparatelor nutritive, a utilajului și inventarului sportiv – în sumă de 2300,0 mii de lei;
    p) pentru Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova – în sumă de 1000,0 mii de lei în scop de pregătire a lotului naţional paralimpic pentru Jocurile Paralimpice din anul 2020;
    q) pentru Fondul de susținere a populației – în sumă de 86108,9 mii de lei, inclusiv 64244,5 mii de lei pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale de către autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea;
    r) pentru finanțarea partidelor politice – în sumă de 40000,0 mii de lei;
    s) pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale – în sumă de 2374183,6 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr. 6;
    t) în bugetul Fondului de investiții sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 92046,7 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova”.
    Art. 3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:
    a) transferuri către alte bugete și fonduri:
    – la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 8880733,0 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat –2839685,8 mii de lei;
    – la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – în sumă de 2831330,0 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislației –2719265,1 mii de lei, pentru realizarea programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății – 72278,3 mii de lei şi din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 39786,6 mii de lei;
    – la bugetele locale – în sumă totală de 11148740,4 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea veniturilor ratate de la impozitul pe venit din salariul persoanelor fizice și de la alte impozite – 311783,2 mii de lei, pentru susținerea copiilor plasați în servicii sociale de asistență parentală profesionistă și case de copii de tip familial – 3627,3 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova” pentru procurarea utilajului și mobilierului școlar – 14100,0 mii de lei şi dotarea laboratoarelor – 3000,0 mii de lei. Pentru implementarea unui proiect-pilot de organizare a alimentației în sistemul de învățămînt, cheltuielile aferente alimentației copiilor/elevilor din instituțiile publice de învățămînt general din raionul Strășeni, începînd cu 1 aprilie 2019, vor fi gestionate de către Consiliul raional Strășeni. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr. 7;
    [Art.3 lit.a) modificată prin LP27 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.166; în vigoare 15.03.19]
    b) lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale –în sumă de 4200,0 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova”. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
    c) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 60930,8 mii de lei, pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice (inclusiv cheltuieli de personal) – în sumă de 55000,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în baza hotărîrilor de Guvern;
    [Art.3 lit.c) modificată prin LP27 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.166; în vigoare 15.03.19]
    d) Fondul de rezervă şi Fondul de intervenţie ale Guvernului – în sumă de 50000,0 mii de lei şi, respectiv, în sumă de 20000,0 mii de lei;
    e) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local – în sumă de 3000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
    f) susținerea programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” – în sumă de 10000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de Guvern;
    g) implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar – în sumă de 426355,6 mii de lei. Repartizarea acestor alocații pe autorități publice se va efectua în baza hotărîrilor de Guvern.
    [Art.3 lit.c) modificată prin LP27 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.166; în vigoare 15.03.19]
    Art. 4. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd alocații în sumă de 70000,0 mii de lei, inclusiv 50000,0 mii de lei pentru onorarea garanțiilor de stat în cadrul programului. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern.
    Art. 5. – (1) Se prevăd mijloace financiare pentru:
    a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” – în sumă de 247250,0 mii de lei (echivalentul a 12,5 milioane de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare;
    b) proiectarea şi construcţia arenei polivalente de interes naţional în sumă de 100000,0 mii de lei, în calitate de aport în capitalul social al Societăţii cu Răspundere Limitată „Arena Naţională”.
    (2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin. (1) se va efectua în baza hotărîrilor de Guvern.
    Art. 6. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni, ai căror fondatori sînt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei nr. 8, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    Art. 7. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2019, datoria de stat internă nu va depăşi 25799,6 milioane de lei, datoria de stat externă – 37211,9 milioane de lei (echivalentul a 2119,1 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi 1000,0 milioane de lei.
    Art. 8. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
    (8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
    Art. 9. – (1) Se stabilește prețul minim de comercializare cu amănuntul la țigarete, poziția tarifară 2402 20, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 după cum urmează:
Poziţia tarifară
Denumirea mărfii
Unitatea de măsură
Preţul minim
de referinţă, în lei
2402 20

Ţigarete care conţin tutun:

 
 

– cu filtru

1 pachet/valoarea în lei

25

– fără filtru

1 pachet/valoarea în lei

19
    (2) Preţul de vînzare cu amănuntul pentru ţigaretele (pachet unitar) cu filtru/fără filtru, poziţia tarifară 2402 20, nu poate fi mai mic decît preţul minim de referinţă stabilit la alin. (1).
    (3) Comercializarea ţigaretelor cu filtru/fără filtru la preţuri mai mici decît preţurile minime de referinţă se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea ţigaretelor respective, pornind de la preţul minim de referinţă respectiv, dar nu mai puţin de 1000 de lei.
    (4) Amenda stabilită se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de Serviciul Fiscal de Stat.
    Art. 10. – (1) Pentru calcularea, începînd cu 1 ianuarie 2019, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referință în mărime de 1500 de lei.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele valori de referință:
    – în mărime de 1000 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul Parlamentului;
    – în mărime de 1100 de lei – pentru șefii de cabinet și consilierii din cadrul cabinetului Președintelui Parlamentului, al Președintelui Republicii Moldova și al Prim-ministrului;
    – în mărime de 1300 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul Parlamentului, a judecătorilor, a procurorilor și a inspectorilor-judecători;
    – în mărime de 1600 de lei – pentru personalul didactic și personalul de conducere din instituțiile de învățămînt, cu excepția directorilor (șefilor) instituțiilor de învățămînt general și profesional tehnic, pentru care valoarea de referință este de 1800 de lei;
    – în mărime de 1600 de lei – pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 pînă la 25;
    – în mărime de 1600 de lei – pentru corpul de ofițeri din Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepția Companiei nr. 1 din cadrul Batalionului nr. 1 al Brigăzii de patrulare) și din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și din Departamentul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne;
    – în mărime de 1700 de lei – pentru corpul de subofițeri din Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepția Companiei nr. 1 din cadrul Batalionului nr. 1 al Brigăzii de patrulare) și din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și din Departamentul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne;
    – în mărime de 1700 de lei – pentru consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (cu excepția directorului general și directorului general adjunct);
    – în mărime de 2000 de lei – pentru personalul Serviciului de Informații și Securitate, al Centrului Național Anticorupție, al Autorității Naționale de Integritate, al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și al Autorității Aeronautice Civile;
    – în mărime de 2500 de lei – pentru judecători (cu excepția judecătorilor din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;
    – în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP14 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124]
    Art. 11. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 9.
    (2) Se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale):
    a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de la alte autorităţi/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară acestora, fără drept de sublocațiune;
    b) întreprinderile de stat al căror fondator este Administrația Națională a Penitenciarelor – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului penitenciar.
    Art. 12. – (1) Băncilor care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr. 209/1994, precum şi băncilor care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr. 834/1996, nr. 1588/1998, nr. 1147/2000 şi nr. 905/2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), băncilor li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
    Art. 13. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor/instituţiilor în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor/instituţiilor respective.
    Art. 14. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi, a plăților sociale efectuate din mijloacele Fondului de susținere a populației şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (2) Comisioanele pentru serviciile de recepționare a cererilor pentru indexare și distribuire a sumelor indexate conform Legii nr. 1530/2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, se stabilesc la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepționată şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către bănci pentru plata prestaţiilor sociale specificate la alin. (1) şi (2) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” se stabileşte la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată şi se achită de la bugetul de stat.
    (4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export), precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
    (5) Comisioanele specificate la alin. (4) pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală vor fi restituite bugetului de stat.
    Art. 15. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru:
    a) executarea prin sistemul automatizat de plăţi interbancare a documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populație a plăților la bugetele componente ale bugetului public național și pentru restituirea plăților de la aceste bugete populației;
    d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
    e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
    f) menţinerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
    (2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu banca.
    Art. 16. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi, aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/bănci, se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în bănci şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în a căror componenţă sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămîn în gestiunea acestuia.
    Art. 17. – Prin derogare de la prevederile art. 60 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, Guvernul se autorizează să redistribuie alocaţiile aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorităţi/instituţii bugetare, ca urmare a reorganizării structurale a administraţiei publice centrale subordonate Guvernului, inclusiv în cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea şi funcţionarea acestor entităţi.
    Art. 18. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
    a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul granturilor, al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
    b) să redistribuie, la cererea întemeiată a autorităților publice centrale, între categorii economice de cheltuieli alocaţiile aprobate unei autorităţi bugetare, fără afectarea sumelor aprobate la nivel de program/subprogram;
    c) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
    – alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
    – alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional, în baza deciziei Consiliului de administrare;
    d) să redistribuie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru organizarea alegerilor parlamentare între Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în scopul constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;
    e) să redistribuie, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în baza cererilor întemeiate ale autorităților publice locale, alocațiile aprobate pentru acordarea compensațiilor bănești personalului didactic din instituțiile publice de învățămînt general, ca urmare a modificării numărului de beneficiari;
    f) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de proiecte, pe autorități publice centrale, fondatori ai instituțiilor din domeniul științei și inovării;
    g) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piața valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadență în anul 2019, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
    h) să emită valori mobiliare de stat pentru crearea rezervei de lichidități în scopul reducerii riscului de lichiditate al bugetului de stat;
    i) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
    j) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa;
    k) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa nr. 7, între bugetele locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele locale de acelaşi nivel.
    Art. 19. – Guvernul se abilitează cu dreptul de a forma în componența bugetului de stat un fond de compensare pentru acoperirea necesităţilor stringente ale autorităţilor publice locale ca urmare a reformării sistemului de raporturi între bugetul de stat şi bugetele locale.
    Art. 20. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 303. Chișinău, 30 noiembrie 2018.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP27 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.166; în vigoare 15.03.19]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP27 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.166; în vigoare 15.03.19]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin LP27 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.166; în vigoare 15.03.19]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin LP27 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.166; în vigoare 15.03.19]

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9