HGC1262/2018
ID intern unic:  378649
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1262
din  19.12.2018
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 513-525     art Nr : 1356     Data intrarii in vigoare : 28.12.2018
    În temeiul art. 11 lit. a), b) și e) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), precum și în scopul asigurării implementării parteneriatelor public-private în domeniul sănătății, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale va notifica Consiliului Concurenţei modificarea perioadei proiectului de parteneriat public-privat prevăzute la punctul 1 subpunctul 2) litera c) din anexa la prezenta hotărîre. Prevederile prezentei hotărîri referitoare la modificarea perioadei parteneriatului public-privat prevăzute la punctul 1 subpunctul 2) litera c) din anexa la prezenta hotărîre vor produce efecte doar după obținerea deciziei Consiliului Concurenței în acest sens conform Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                     Silvia Radu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                       Chiril Gaburici

    Nr. 1262. Chişinău, 19 decembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1262/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 574/2013 cu privire la parteneriatul public-privat pentru serviciile de dializă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 177-181, art. 682) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 3 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „Guvernul nu va iniția alte proiecte de parteneriat public-privat în domeniul serviciilor de dializă pe perioada de valabilitate a contractului de parteneriat public-privat prevăzută la pct. 11 din anexa la prezenta hotărîre.”;
    2) în anexă:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 1 subpunctul 1) și la punctul 3, textul „Spitalul Clinic Republican, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Centrul Naţional Practico-Ştiinţific Medicină de Urgenţă,” se substituie cu textul „Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Medicină Urgentă,”;
    c) la punctul 11, textul „Subdiviziunile (centrele) prestatoare de servicii de dializă din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice se transmit în gestiunea partenerului privat pentru o perioadă de 12 ani.” se substituie cu textul „Dreptul de prestare a serviciilor de dializă, precum și subdiviziunile (centrele) prestatoare de servicii de dializă din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice și spațiile gestionate de acestea se transmit în gestiunea partenerului privat pentru o perioadă de pînă la 25 de ani.”;
    d) punctul 14 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura că serviciile de dializă în ambulatoriu pentru pacienții admiși în sistemul de stat de asigurări medicale vor fi achitate doar în cadrul acestui proiect de parteneriat public-privat.”;
    e) la punctul 15:
    în prima propoziție, după textul „din anexa la prezenta hotărîre,” se introduce textul „Compania Națională de Asigurări în Medicină, în calitate de cumpărător al serviciilor medicale,”;
    la subpunctul 1), după textul „din anexa la prezenta hotărîre,” se introduc cuvintele „ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină”, cuvintele „și ofertantul” se substituie cu cuvintele „și ale ofertantului”, iar cuvintele „din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice” se substituie cu cuvintele „din cadrul parteneriatului public-privat”;
    la subpunctul 2), cuvintele „din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice” se exclud.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 428/2012 cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea serviciilor de radioterapie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art. 465) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 4, cuvintele „Instituția medico-sanitară publică Institutul Oncologic” se substituie cu cuvintele „partenerul privat selectat în modul stabilit”;
    c) se completează cu punctul 43 cu următorul cuprins:
    „43. Guvernul nu va iniția alte proiecte de parteneriat public-privat în domeniul serviciilor de radiologie pe perioada de valabilitate a contractului de parteneriat public-privat prevăzută la pct. 9 din anexa la prezenta hotărîre.”;
    2) în anexă:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Procedura de selectare a partenerului privat se va efectua prin concurs public într-o singură etapă, în cadrul căruia ofertanții interesați urmează să prezinte oferta tehnică şi oferta financiară. Criteriile de evaluare urmează a fi prezentate în documentația standard.”;
    c) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Doar ofertanții care au întrunit criteriile de eligibilitate, inclusiv cerințele legale, tehnice şi de capacitate financiară, vor fi evaluați conform criteriilor stabilite în documentația standard.”;
    d) la punctul 6, cuvintele „cantitative stabilite” se substituie cu cuvintele „stabilite în documentația standard”;
    e) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Serviciul de radioterapie va fi dotat cu dispozitive medicale conform cerințelor caietului de sarcini. Cu excepția echipamentului existent preluat de partenerul privat, toate dispozitivele medicale ce urmează a fi achiziționate vor fi noi.”;
    f) la punctul 9, cifrele „25” se substituie cu cifrele „45”;
    g) la punctul 12:
    în prima propoziție, după cuvintele „Institutul Oncologic” se introduce textul „ , Compania Națională de Asigurări în Medicină”;
    la subpunctul 1), după textul „Institutului Oncologic,” se introduce textul „Companiei Naționale de Asigurări în Medicină,”;
    la subpunctul 2), textul „ , pînă la numărul maxim de trimiteri stabilit prin documentația de atribuire. În contract vor fi incluse și cerințele de raportare între Institutul Oncologic și serviciul de radioterapie.” se substituie cu textul „ . În contract vor fi incluse și cerințele de raportare între Institutul Oncologic, Compania Națională de Asigurări în Medicină și partenerul privat.”;
    subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) graficul şi schema de plată. Partenerul privat va fi compensat pentru tot volumul de servicii de radioterapie prestate conform prevederilor din contractul încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și nu va percepe nicio taxă sau plată nemijlocit de la pacienții spitalizați și de la cei tratați ambulatoriu, admiși în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală din Republica Moldova, în baza biletului de trimitere de la Institutul Oncologic. Documentația standard, caietul de sarcini și contractul de parteneriat-public privat vor prevedea un volum minim anual al serviciilor de radioterapie. Plata anuală pentru serviciile de radioterapie nu poate fi mai mică decît prețul volumului minim anual al serviciilor de radioterapie. Partenerul privat va avea dreptul de a presta servicii cu plată pacienților care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova, cu excepția categoriilor stipulate în art. 843 alin. (2) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Partenerul privat va asigura ținerea separată a evidenței contabile a serviciilor de radioterapie prestate pacienților, cetățeni ai Republicii Moldova, admiși în sistemul de stat de asigurări medicale în cadrul acestui proiect de parteneriat public-privat, în raport cu serviciile de radioterapie prestate cu plată pacienților care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova”;
    h) la punctul 14, textul „în măsura maximă posibilă,” se exclude, iar cuvintele „Institutul Oncologic” se substituie cu cuvintele „partenerul privat”;
    i) punctul 15 se abrogă.
    3. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art. 457) se completează cu poziţiile 42 și 43 cu următorul cuprins:

„42.

Servicii de radioterapie

Ocrotirea sănătății

Eficientizarea şi sporirea calității serviciilor de radioterapie

Prestarea serviciilor de radioterapie de înaltă calitate în cadrul Instituției medico-sanitare publice Institutul Oncologic 

43.
Servicii de dializă

Ocrotirea sănătății

Eficientizarea şi sporirea calității serviciilor de dializă

Prestarea serviciilor de dializă de înaltă calitate și crearea centrelor de dializă în Republica Moldova”.