HGC1279/2018
ID intern unic:  378685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1279
din  26.12.2018
cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice
piscicole naturale
Publicat : 29.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 526-528     art Nr : 1372     Data intrarii in vigoare : 29.12.2018
    În temeiul art. 12 alin. (7) şi (9), art. 13 alin. (3) şi art. 43 din Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 597), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 888/2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art. 933).
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                              Nicolae Ciubuc

    Nr. 1279. Chişinău, 26 decembrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1279/2018

REGULAMENT
privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (în continuare – Regulament) stabileşte modul de autorizare a pescuitului comercial, pescuitului sportiv amator și de agrement, pescuitului în scop ştiinţific şi de control, pescuitului reproducătorilor în obiectivele acvatice piscicole naturale.
    2. Obiectivele acvatice piscicole naturale se referă la fluviile, rîurile şi afluenţii acestora, lacurile naturale şi lacurile de acumulare create în regim natural sau ameliorativ, cu zonele lor inundabile, enumerate la art. 6 din Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.
    3. Pescuitul în obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în baza autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific şi de control, autorizaţiei pentru pescuitul reproducătorilor, certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial, permiselor de pescuit comercial şi permiselor de pescuit sportiv, amator şi de agrement, eliberate de Agenţia de Mediu (în continuare – autoritate emitentă). Pescarii sînt obligați să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament și ale legilor conexe.
    4. Plățile pentru pescuitul comercial, sportiv, amator și de agrement sînt stabilite conform prevederilor Legii nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura şi Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    5. Inspectoratul pentru Protecţia Mediului asigură supravegherea de stat asupra respectării prevederilor legislaţiei în domeniul fondului piscicol, pescuitului şi pisciculturii şi ale prezentului Regulament în obiectivele acvatice piscicole naturale.
II.  AUTORIZAREA PESCUITULUI COMERCIAL
    6. Pescuitul comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în baza certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial (anexa nr. l la prezentul Regulament) şi a permiselor de pescuit comercial (anexa nr. 2 la prezentul Regulament). În certificatul de atribuire a cotei de pescuit comercial se indică obiectivul acvatic sau sectorul atribuit, numele sau denumirea titularului certificatului, cota de pescuit, data eliberării, perioada de valabilitate, uneltele de pescuit care se permit pentru utilizare şi condiţiile speciale de pescuit aprobate prin ordin de către autoritatea emitentă.
    7. În vederea obţinerii certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial şi a permisului de pescuit comercial, persoanele fizice şi juridice care practică activitatea de întreprinzător şi vor să obţină dreptul de pescuit comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale au dreptul să solicite şi să obţină de la autoritatea emitentă un certificat de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, în baza cotelor anuale aprobate de către autoritatea emitentă.
    8. Permisele de pescuit comercial se eliberează conform art. 12 din Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.
    9. Titularul certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial poate folosi cel mult 5 unelte pentru pescuit (ave, plase, ietere), conform anexei nr. 1 la Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura. Lungimea unei plase sau ave nu poate fi mai mare de 75 m, conform prevederilor art. 17 din legea prenotată. Fiecare unealtă se marchează, iar în cazul plaselor – sigiliile se aplică la ambele capete ale coardei de sus şi se înregistrează la Agenţia de Mediu, tot la ambele capete ale plaselor de pescuit fiind instalate plute/geamanduri. Lunar, pînă la data de 5, titularul certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial este obligat să prezinte raportul referitor la cantitatea de peşte pescuită pe specii, conform formularului-tip aprobat de către Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, în corespundere cu art. 21 lit. d) din Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura. Fiecare sector piscicol se marchează de către titularul certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial cu semne de hotar, pe care vor fi înscrise informaţii generale despre denumirea acestuia, sectorul, cota de pescuit, date de contact. În cazul pescuirii incidentale a speciilor de pești incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, acestea vor fi eliberate în stare vie și vor fi raportate autorității emitente.
    10. Odată cu atribuirea cotelor de pescuit comercial, autoritatea emitentă stabileşte, prin ordin, punctele de debarcare.
III. AUTORIZAREA PESCUITULUI SPORTIV, AMATOR
ŞI DE AGREMENT

    11. Pescuitul sportiv, amator şi de agrement se efectuează în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, în baza permiselor (anexa nr. 3 la prezentul Regulament) eliberate de către autoritatea emitentă la cerere, în momentul prezentării documentului confirmativ de plată şi cu înscrierea în registrul de evidenţă a datelor din buletinul de identitate şi/sau din legitimaţia de pensionar. Permisul de pescuit este uninominal, netransmisibil, conţine datele personale ale titularului, tipul permisului (anual/o zi/pensionar) și este valabil în anul procurării.
    12. Pentru pescuitul racilor se permite utilizarea a 3 racile (capcane) de diferite forme, ale căror rază, înălţime sau lungime nu vor depăşi 1 m, iar mărimea laturii ochiurilor va fi nu mai mică de 20 mm. Se interzice utilizarea capcanelor în timpul nopții.
    13. Plăţile pentru folosirea resurselor piscicole din realizarea permiselor de pescuit sportiv, amator şi de agrement se transferă în contul autorităţii emitente şi se utilizează pentru efectuarea măsurilor ameliorativ-piscicole şi reproducerea peştilor, cercetări ştiinţifice, observaţii ihtiologice şi realizarea măsurilor de protecţie a resurselor biologice acvatice.
IV. AUTORIZAREA PESCUITULUI ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC ŞI DE
CONTROL ȘI A PESCUITULUI REPRODUCĂTORILOR

    14. Autorizaţia de pescuit în scop ştiinţific şi de control (anexele nr. 4 şi 5 la prezentul Regulament) se eliberează de către autoritatea emitentă, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, pentru activităţile incluse în programele/planurile coordonate cu instituţiile ştiinţifice ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor (anexa nr. 6 la prezentul Regulament) se eliberează de către autoritatea emitentă gratis, pentru un an calendaristic.
    15. Cererile de autorizare a pescuitului în scop ştiinţific şi de control se prezintă concomitent cu programele/planurile coordonate cu instituţiile ştiinţifice ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu indicarea obiectivului acvatic (sectorului), a termenelor de pescuit, a uneltelor de pescuit şi a cantităţii de peşte pe specii solicitate pentru pescuit în fiecare ecosistem acvatic natural, a persoanelor responsabile de pescuit, precum şi cu prezentarea raportului detaliat referitor la starea resurselor piscicole în anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura. Autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor se eliberează în baza cererii, extrasului din planul de activitate, care să prevadă locul şi condiţiile de păstrare a reproducătorilor, cantitatea sau numărul de exemplare de puiet ori de alevini cu care anual se vor popula obiectivele acvatice piscicole naturale, precum și lista responsabililor şi a personalului care va efectua pescuitul, a uneltelor şi a metodelor folosite la pescuit, datele privind numărul de exemplare pe specii de organisme acvatice vii solicitate pentru pescuit, cu argumentarea necesității acestui număr.
    16. Pescuitul în scop ştiinţific şi de control și pescuitul reproducătorilor se efectuează în coordonare cu Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, cu întocmirea actelor necesare.
    17. Peştele şi alte organisme acvatice capturate în scop ştiinţific şi de control supuse numai examinărilor biometrice (după cercetări), precum şi surplusul de peşte din capturi se predau unităţilor piscicole sau în reţelele comerciale, cu întocmirea actelor de predare şi specificarea cantitativă şi calitativă. Mijloacele băneşti provenite de la comercializarea peştelui şi a altor organisme acvatice se transferă în contul autorităţii emitente a autorizaţiei şi se folosesc pentru efectuarea măsurilor ameliorativ-piscicole. Pentru analiza biologică completă a peştelui se permite utilizarea a cîte 50 de exemplare de fiecare specie (cu excepţia speciilor introduse în Cartea Roşie a Republicii Moldova) în fiecare ecosistem acvatic natural.
V. SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA ACTELOR PERMISIVE
ÎN DOMENIUL PESCUITULUI ÎN OBIECTIVELE ACVATICE
PISCICOLE NATURALE

    18. Suspendarea sau retragerea actelor permisive în domeniul pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6