LPC280/2018
ID intern unic:  378710
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 280
din  02.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 11.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 52     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege transpune art. 3 alin. (1) lit. (a), (b) și (d) și art. 7 din Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau de origine etnică, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 180 din 19 iulie 2000. 
    Art. I. – Legea Fondului de susţinere a populaţiei nr. 827/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5 punctul 1):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) ajutor material anual în mărime de 10000 de lei – pentru participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)–e) din Legea nr. 190/2003  cu privire la veterani, pentru persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea indicată, precum și pentru persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial – pînă la data de 9 mai;”;
    punctul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) ajutor material anual în mărime de 5000 de lei – pentru persoanele asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)–c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial – pînă la data de 9 mai;”.
    2. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Art. 51. – (1) Mijloacele financiare indicate la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) se utilizează pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenţei sociale, specificate la art. 5 pct. 1), și a pachetului minim de servicii sociale, specificat la art. 5 pct. 2).
    (2) Mijloacele financiare indicate la art. 4 alin. (1) lit. d) se utilizează pentru finanțarea cantinelor de ajutor social, specificate la art. 5 pct. 3).”
    3. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
    „Art. 61. – (1) Agenţia Naţională Asistenţă Socială transferă mijloacele financiare pentru:
    a) finanţarea programelor cu destinaţie specială specificate la art. 5 pct. 1) – beneficiarilor, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată;
    b) finanţarea pachetului minim de servicii sociale specificat la art. 5 pct. 2) – autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea.
    (2) Cheltuielile legate de prestarea serviciilor de distribuire conform art. 5 pct. 1) și  2) se acoperă de la bugetul de stat, în baza contractelor încheiate între Ministerul Finanțelor și prestatorii de servicii de plată, conform legii bugetului de stat pentru anul respectiv.”
    Art. II. – Legea nr. 552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155–157, art. 1234), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „unitate medico-sanitară sau farmaceutică”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „prestator de servicii medicale sau farmaceutice” la forma gramaticală corespunzătoare, iar textul „unitate medico-sanitară”, la orice formă gramaticală – cu textul „prestator de servicii medicale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 2:
    noțiunea „evaluare curentă” va avea următorul cuprins:
    „evaluare curentă – evaluare independentă și sistematică a activității prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice acreditați, pentru determinarea corespunderii serviciilor prestate de către aceștia cadrului normativ din domeniul sănătății;”;
    după noțiunea „evaluare curentă” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „expert evaluator în sănătate – persoană fizică, specialist de înaltă calificare profesională în domeniul medicinii și farmaceuticii, selectată de către autoritatea responsabilă de evaluare și acreditare în sănătate în baza criteriilor stabilite și contractată din afara autorității respective pentru evaluarea corespunderii serviciilor prestate de către prestatorii de servicii medicale și farmaceutice standardelor de evaluare și acreditare;”;
    după noțiunea „registrul certificatelor de acreditare” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „Registrul experților evaluatori în sănătate – totalitatea informațiilor documentate, ținute manual și/sau în sistem informațional automatizat, cu privire la experții evaluatori în sănătate recunoscuți de către Agenția Națională pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale;”.
    3. La articolul 3 alineatul (2), textul „unitățile care au obținut evaluarea și acreditarea și cărora li s-a eliberat certificat de acreditare” se substituie cu textul „prestatorii de servicii medicale și farmaceutice evaluați și acreditați în modul stabilit de prezenta lege”.
    4. La articolul 8, sintagma „Agenția Națională pentru Sănătate Publică” se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale”.
    5. Articolul 9 alineatul (1):
    la litera b), cuvintele „grupelor de experți de evaluare și acreditare” se substituie cu cuvintele  „echipelor de experți evaluatori în sănătate”;
    la litera c), cuvîntul „experților” se substituie cu textul „experților evaluatori în sănătate”.
    6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Echipele de experți evaluatori în sănătate
    (1) Pentru realizarea evaluării și acreditării prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, Agenția instituie și ține Registrul experților evaluatori în sănătate.
    (2) În Registrul experților evaluatori în sănătate se includ specialiștii de înaltă calificare profesională în domeniul medicinii și farmaceuticii, selectați în baza criteriilor stabilite și contractați din afara autorității responsabile de evaluare și acreditare în sănătate.
    (3) Pentru evaluarea și acreditarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, Agenția selectează din rîndul persoanelor incluse în Registrul experților evaluatori în sănătate echipe de experți evaluatori în sănătate și aprobă componența acestora.
    (4) Echipele de experți evaluatori în sănătate evaluează, la fața locului și timp de cel puțin 2 zile, activitatea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice pasibili de procedura de evaluare și acreditare, după care prezintă Agenției rapoarte privind rezultatele evaluării.
    (5) În conformitate cu prevederile Regulamentului privind realizarea procedurii de evaluare și acreditare în sănătate, Agenția determină gradul de conformitate a activității prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice cu standardele de evaluare și acreditare.”
    7. La articolul 11, alineatul (11) se abrogă.
    Art. III. – Articolul 15 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează: 
    alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) ajutor material anual în ajunul zilei de 9 mai, în mărime de 10000 de lei – pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma celui de-al doilea război mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a), precum și persoanelor care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial;”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a1) sînt suportate de Fondul de susţinere a populaţiei.”
    Art. IV. – Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 151 alineatul (1) litera b), textul ,,1,6” se substituie cu textul ,,1,95”.
    2. La articolul 17 alineatul (3), sintagma „Inspecția socială” se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale”.
    Art. V. – Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. După clauza de adoptare se introduce o clauză de armonizare cu următorul cuprins:
    „Prezenta lege transpune art. 3 alin. (1) lit. (a), (b) și (d) din Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau de origine etnică, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 180 din 19 iulie 2000.”
    2. La articolul 5, după cuvîntul „principiile” se introduc cuvintele „egalității și nondiscriminării”.
    Art. VI. – Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 541), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 21:
    la alineatele (1) și (2), sintagma „Inspecția socială” se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale”;
    la alineatul (3), sintagma „Inspecției sociale” se substituie cu sintagma „Agenției Naționale pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale”.
    2. La articolul 22, denumirea și partea introductivă vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Obiectivele Agenției Naționale pentru Acreditare în
                           Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale
    Agenția Națională pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale are următoarele obiective:”.
    Art. VII. – La punctul 69 din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, sintagma     „Agenția Națională pentru Sănătate Publică” se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale”.
    Art. VIII. – În cuprinsul Legii nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 593), cu modificările ulterioare, sintagma ,,Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar  cuvîntul „Consiliu”, la orice formă gramaticală – cu cuvîntul „Autoritate” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. IX. – Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114, art. 278), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. După clauza de adoptare se introduce o clauză de armonizare cu următorul cuprins:
    „Prezenta lege transpune art. 7 din Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau de origine etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 180 din 19 iulie 2000.”
    2. La articolul 18 alineatul (1), textul „indiferent de cetățenie, vîrstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase” se substituie cu textul „fără deosebire de rasă ori origine etnică, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări”.
    Art. X. – Articolul 45 din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295–308, art. 448) se modifică după cum urmează:
    alineatul (5) se abrogă;
    la alineatul (6), textul „Începînd cu 1 ianuarie 2019, stabilirea” se substituie cu cuvîntul „Stabilirea”;
    la alineatul (7), textul „Începînd cu 1 ianuarie 2019,” se exclude.
    Art. XI.  – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția prevederilor art. IV referitoare la art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, care se pun în aplicare începînd cu 1 decembrie 2018.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 280. Chișinău, 29 noiembrie 2018.