LPC266/2018
Внутренний номер:  378716
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 266
от  23.11.2018
pentru modificarea Legii nr. 436/2006
privind administrația publică locală
Опубликован : 04.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 1-5     статья № : 10
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (2), literele  c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „c) decide în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, precum și privind serviciile publice de interes local, în condițiile legii;
    d) decide în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind  bunurile domeniului privat al satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, în condițiile legii;”.
    2. La articolul 29, alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul  cuprins:
    „a1) încheie, în baza deciziei consiliului local și în condițiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al satului (comunei), orașului (municipiului) respectiv;”.
    3. La articolul 43 alineatul (1), literele d) și e) vor avea următorul cuprins:
    „d) decide, în condițiile legii, în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al raionului, precum și serviciile publice de interes raional;”
    „e) decide, în condițiile legii, în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului privat al raionului;”.
    4. La articolul 53, alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) încheie, în baza deciziei consiliului raional și în condițiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al raionului respectiv;”.
    5. Articolul 77 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate
                           publică a unității administrativ-teritoriale
    (1) Bunurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale se supun inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situației acestora se prezintă consiliului respectiv.
    (2) Actele juridice de administrare și de dispoziție privind bunurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale se încheie cu persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat prin licitație publică, organizată în condițiile legii, cu excepția cazurilor stabilite expres prin lege.
    (3) Pentru încheierea actelor juridice de dispoziție privind bunurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale cu persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat este necesară întocmirea raportului de evaluare, de către evaluator, cu cel mult  2 ani pînă la data desfășurării licitației, cu excepția cazurilor stabilite expres prin lege.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 266. Chişinău, 23 noiembrie 2018.