LPC305/2018
Внутренний номер:  378732
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 305
от  30.11.2018
pentru modificarea Legii nr. 835/1996 privind principiile
urbanismului și amenajării teritoriului
Опубликован : 04.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 1-5     статья № : 26
    Parlamentul adoptă prezentа lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1–2,  art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Art. 8. – (1) Planul de amenajare a teritoriului național reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu și lung și stabilește liniile directoare ale organizării și dezvoltării durabile pentru întreg teritoriul țării.
    (2) Planul de amenajare a teritoriului național se elaborează pe secțiuni specializate corelate între ele, care sînt aprobate prin legi.
    (3) Planul de amenajare a teritoriului național asigură:
    a) punerea programelor naționale în concordanță cu cele internaționale din domeniu, pentru dezvoltarea spațială echilibrată a tuturor zonelor și localităților țării, utilizarea rațională a resurselor de apă, dezvoltarea infrastructurii de comunicații și integrarea acesteia în coridoarele de transport europene etc.;
    b) interconexiunea programelor guvernamentale sectoriale;
    c) corelarea programelor de nivel raional.
    (4) Prevederile planului de amenajare a teritoriului național și ale secțiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază.
    (5) Secțiunile planului de amenajare a teritoriului național sînt: rețeaua de localități, infrastructura drumurilor, aprovizionarea cu apă și canalizare, electricitate, gaze naturale, zone protejate, zone de risc natural, zone cu resurse turistice, monumente și zone construite protejate, precum și alte secțiuni necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite în prioritățile strategiilor naționale de dezvoltare a Republicii Moldova și strategiilor sectoriale.”
    2. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Elaborarea planului de amenajare a teritoriului național și a studiilor de fundamentare ale acestuia se finanțează de la bugetul de stat și din alte surse ce nu contravin legislației.”
    3. În anexă, coloana „Categorii de documentații”, compartimentul „PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI, poziţia întîi va avea următorul cuprins:
    „național, secțiunile specializate ale planului de amenajare a teritoriului național”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 305. Chişinău, 30 noiembrie 2018.