LPC312/2018
Внутренний номер:  378741
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 312
от  30.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Опубликован : 04.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 1-5     статья № : 34     Дата вступления в силу : 04.07.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează în final cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:
securitate farmaceutică – totalitatea măsurilor orientate spre depistarea şi prevenirea ameninţărilor potenţiale pentru sănătatea populaţiei, condiţionate de accesibilitatea, calitatea neconformă, falsificarea medicamentelor, precum şi de utilizarea lor incorectă şi/sau în scopuri frauduloase.”
    2. Articolul 3 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice vor activa în conformitate cu prevederile Regulilor de bune practici, aprobate de către Guvern.”
    3. Articolul 18 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Pentru asigurarea asistenţei cu medicamente a populaţiei, Guvernul va aproba sortimentul minim de medicamente esenţiale şi vitale destinate utilizării în condiţii de ambulatoriu, de care să dispună obligatoriu depozitele farmaceutice şi farmaciile cu circuit deschis.”
    4. La articolul 181, după a doua liniuță se introduce o nouă liniuță cu următorul cuprins:
    „– să fie asiguraţi, la necesitate, cu medicamente orfane destinate medicaţiei tratării pacienţilor cu boli rare;”.
    5. Articolul 201 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Deţinătorul unui certificat de înregistrare pentru un medicament şi distribuitorii acelui medicament, pus efectiv pe piaţă în Republica Moldova, asigură, în limitele responsabilităţilor lor, stocuri necesare şi continue din acel medicament către farmacii şi instituţii medicale, astfel încît să fie acoperite nevoile pacienţilor din Republica Moldova.”
Art. II. – Articolul 5 din Legea ocrotirii sănătăţii
nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul asigurării securităţii sanitare şi farmaceutice a statului.”
    Art. III. – La articolul 1 din Legea nr. 589/1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11–12, art. 114), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
    în partea introductivă, textul „Ministerul Economiei şi Infrastructurii şi Ministerul Apărării” se substituie cu textul „Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Apărării şi Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale”;
    litera e) se completează în final cu textul  „ , precum şi în alte cazuri de situaţii excepţionale (calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale, fenomene sociale şi/sau economice, etc.)”.
    Art. IV. – Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52–53, art. 368), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 6 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora şi va aproba regulamentele privind crearea listelor de medicamente esenţiale, compensate, orfane şi a formularului farmacoterapeutic.”
    2. Articolul 9 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Toate studiile şi cercetările de elaborare a medicamentelor se efectuează pe principii etice, orientate spre obţinerea beneficiilor pentru sănătate.”
    3. La articolul 22, alineatul (11) se abrogă.
    4. La articolul 23:
    alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să încurajeze utilizarea raţională a medicamentelor.”
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Regulamentul cu privire la promovarea şi publicitatea medicamentelor se aprobă de către Guvern.”
    Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 312. Chişinău, 30 noiembrie 2018.