HGO1081/2018
Внутренний номер:  378833
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1081
от  08.11.2018
cu privire la aprobarea Foii naționale de parcurs pentru
integrarea Republicii Moldova în Spațiul european
de cercetare pe anii 2019-2021 și a Planului
de acțiuni privind implementarea acesteia
Опубликован : 11.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 6-12     статья № : 2     Дата вступления в силу : 11.01.2019
    În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) lit. a) și art. 149 alin. (1) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) și art. 47 alin. (1)-(3) și art. 49 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 131), precum și în scopul asigurării cadrului normativ pentru organizarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare și integrare a Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Foaia națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021, conform anexei nr. 1;
    2) Planul de acțiuni privind implementarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021, conform anexei nr. 2.
    2. Organizaţiile de drept public din domeniile cercetării şi inovării vor elabora planuri instituționale de acțiuni în vederea implementării Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021.
    3. Ministerele și alte autorități administrative centrale vor asigura, în limitele competenței și din contul mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse, realizarea prevederilor Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia și vor prezenta semestrial Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, pînă la data de 15 a lunii următoare semestrului de raportare, informația de rigoare. Procesul de raportare va fi asigurat prin platforma on-line de raportare elaborată și menținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va prezenta Guvernului anual, pînă la 30 martie, raportul de evaluare a realizării în anul precedent a Planului de acțiuni privind implementarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                     Monica Babuc

    Nr. 1081. Chişinău, 8 noiembrie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2