HGC1143/2018
ID intern unic:  378910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1143
din  21.11.2018
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 7     Data intrarii in vigoare : 18.01.2019
    În temeiul art. XXI alin. (8) lit. a) din Legea nr. 153/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-315, art. 523), al art. CCLXXVIII alin. (2) din Legea nr. 79/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 195-209, art. 338) și al art. 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 189/2017 pentru aprobarea listei ministerelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 265-273, art. 444), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    și mediului                                                                            Nicolae Ciubuc

    Nr. 1143. Chişinău, 21 noiembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1143/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 404/1994 despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 7, art. 61) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Departamentul Protecția Mediului Înconjurător și Direcția principală pentru reglementarea regimului proprietății funciare și reforma funciară a Ministerului Agriculturii și Alimentației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în Principiile de bază:
    la punctul 9, textul „Departamentul Protecția Mediului Înconjurător, Ministerul Agriculturii și Alimentației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la punctul 16, cuvintele „Departamentului Protecția Mediului Înconjurător” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”;
    3) în anexa nr. 2 la Principiile de bază:
    cuvintele „Șeful direcției principale pentru reglementarea regimului proprietății funciare a Ministerului Agriculturii și Alimentației” se substituie cu cuvintele „Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”;
    cuvintele „Reprezentantul Departamentului Protecția Mediului Înconjurător” se substituie cu cuvintele „Reprezentantul Inspectoratului pentru Protecția Mediului”;
    cuvintele „Direcției principale pentru reglementarea regimului proprietății funciare și reforma funciară a Ministerului Agriculturii și Alimentației” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    4) în anexa nr. 3 la Principiile de bază, cuvintele „Șeful Direcției principale pentru reglementarea regimului proprietății funciare și reforma funciară a Ministerului Agriculturii și Alimentației” se substituie cu cuvintele „Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”;
    5) în anexa nr. 4 la Principiile de bază cuvintele „Șeful direcției principale pentru reglementarea regimului proprietății funciare a Ministerului Agriculturii și Alimentației” se substituie cu cuvintele „Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, iar cuvintele „Departamentului Protecția Mediului Înconjurător” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    2. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare și defrișare a plantațiilor perene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 73, art. 600) și anexelor, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 106/1996 cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecție și a altor plantații silvice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 32-33, art. 222) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1, textul „Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Apărării, Asociația de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”, executivele raionale și primăriile municipiilor” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Apărării, Agenția „Moldsilva” și autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea”;
    la punctul 6, textul „Departamentul Protecția Mediului Înconjurător, Asociația de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția „Moldsilva”;
    2) în anexa nr.1,  în denumirea și pe tot parcursul textului anexei nr. 2 la hotărîre, cuvintele „Asociația de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” și „Asociația „Moldsilva”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția „Moldsilva”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 878/1999 cu privire la crearea Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 109-111, art. 946) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1, cuvintele „Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”, iar cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la punctul 2, subalineatul întîi se exclude;
    punctul 21 se abrogă;
    2) anexa nr. 1 se abrogă;
    3) punctele 15 și 27 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:
    „15. Activitatea Unității este supravegheată de Consiliul de observatori, constituit prin ordin al ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, din 7 membri, din care doi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, un reprezentant al Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, un reprezentant al Cancelariei de Stat și un reprezentant al asociației de profil a producătorilor agricoli.”;
    „27. În scopul implementării proiectelor, Unitatea va acorda sprijin tehnic și fiduciar conform punctului 28 al prezentului Regulament, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care exercită funcția de agenție de implementare a Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) și a Proiectului „Suport de urgență pentru agricultura Moldovei” (în continuare – agenții de implementare).”
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 414/2000 privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor și complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 54-56, art. 496) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în Regulament:
    la punctul 5, textul „Institutului Național de Ecologie (INECO)” se substituie cu cuvintele „Institutului de Ecologie și Geografie”;
    la punctul 6 litera b), cuvintele „județean” și „județene” se substituie, cu cuvintele „raional” și, respectiv,  cu „raionale”.
    6. Anexele nr.1-nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 782/2000 pentru aprobarea regulamentelor-cadru ale parcurilor naționale, monumentelor naturii, rezervațiilor de resurse și rezervațiilor biosferei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 102-105, art. 879) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    punctele 21 și 23 se abrogă;
    la punctul 22, textul „inspectori de stat,” se exclude;
    2) la punctul 11 din anexa nr. 2, cuvintele „Inspectoratului Ecologic de Stat” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”;
    3) la punctul 12 din anexa nr. 3, cuvintele „Inspectoratului Ecologic de Stat” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”;
    4) în anexa nr. 4:
    punctul 35 se abrogă;
    la punctul 36, textul „inspectori de stat,” se exclude.
    7. Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 785/2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervațiile științifice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 102-105, art. 882) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 15, cuvîntul „Inspectoratul” se substituie cu cuvîntul „Serviciul”, iar cuvintele „și se bucură de drepturile Inspectoratului Ecologic de Stat și ale Inspectoratului Silvic” se exclud;
    2) la punctul 16, cuvîntul „Inspectoratul” se substituie cu cuvîntul „Serviciul”, iar textul „inspectori de stat,” se exclude;
    3) punctul 17 se abrogă.
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 980/2000 cu privire la crearea Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în baza Acordurilor de Împrumut semnate între Guvernul Republicii Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 124-126, art. 1084) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    punctul 4 se abrogă;
    2) în  anexa nr. 1:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 2, textul „ , bd. Ștefan cel Mare nr. 162” se exclude;
    punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. Comitetul se constituie prin ordin al ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, din 9 membri, din care doi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cîte un reprezentant din partea Parlamentului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Cancelariei de Stat și asociației de profil a producătorilor agricoli.”;
    punctul 151 se abrogă;
    la punctul 22, cuvintele „Ministerului Economiei și Comerțului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    3) anexa nr. 2 se abrogă.
    9. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1009/2000 despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale și construite (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 127-129, art. 1114) și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului”, „Ministerul Culturii” și „Departamentul Dezvoltarea Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” și, respectiv,  cu „Agenția de Investiții”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    10. Regulamentul cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, art. 1021), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 20, cuvintele „Serviciul veterinar” se substituie cu cuvintele „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”;
    2) la punctul 54, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    3) la punctul 66, cuvintele „Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 360/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul și exportul de semințe și material săditor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art. 443) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, iar cuvintele „Departamentul Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Vamal”;
    2) pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    12. Regulamentul cu privire la studierea, utilizarea și protecția apelor minerale pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 632/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 69-70, art. 725), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 35, textul „Departamentul Standardizare și Metrologie,” se exclud, iar cuvintele „Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale”;
    2) la punctul 37, cuvintele „serviciile corespunzătoare ale Departamentului Standardizare și Metrologie și Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    3) la punctul 39, cuvintele „serviciile respective ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    13. La punctul 5 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 803/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 95, art. 935), cuvintele „Institutului Național de Ecologie  și Inspectoratului Ecologic de Stat” se substituie cu cuvintele „Institutului de Ecologie și Geografie și Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 637/2003 privind controlul transportării transfrontiere a deșeurilor și eliminării acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 99-103, art. 676) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele „Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 3, cuvintele „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    15. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 737/2003 cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare și împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 132-133, art. 788), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    16. Hotărîrea Guvernului nr. 740/2003 pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 778) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 34 din anexa nr. 1, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    17. Hotărîrea Guvernului nr. 1107/2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la înființarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul și importul colecțiilor de animale și plante din flora și fauna sălbatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 204-207, art. 1176) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la punctul 4, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu textul „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției de Mediu”;
    2) în anexa nr. 2 la Regulament, cuvintele „Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    18. Hotărîrea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 19-21, art. 155) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2, cuvintele „Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la punctul 3, cuvintele „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) pe tot parcursul textului Regulamentului și al anexei la acesta, cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția de Mediu”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    19. Hotărîrea Guvernului nr. 1005/2004 privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al regnului animal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 175-177, art. 1195) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la subpunctul 9.1 din anexa la hotărîre:
    la litera b), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    la litera c), cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la litera d), cuvintele „Agenția de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” se substituie cu cuvintele „Agenția „Moldsilva”;
    la litera e), cuvintele „Serviciul Piscicol al Inspectoratului Ecologic de Stat al Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu cuvintele „Agenția de Mediu”.
    20. Hotărîrea Guvernului nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în anexa nr. 1:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 28, cuvintele „organelor abilitate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    la punctul 72, cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    la punctul 74 litera a), cuvintele „Inspectoratului Ecologic de Stat” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”, iar textul „ , Camerei de Licențiere” se exclude;
    3) în anexa nr. 3, cuvintele „MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE” se substituie cu cuvintele „MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI”.
    21. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1120/2005 cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145-147, art. 1200) și al anexelor nr. 1 și nr. 3 la aceasta, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    22. Regulamentul privind atestarea și omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru utilizare în agricultură și silvicultură, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1307/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 1446), se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Centrul de stat”, la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „Laboratorul”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 5, cuvintele „președintelui Centrului de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților (în continuare – Centrul de Stat)” se substituie cu cuvintele „directorului Instituției Publice „Laboratorul central fitosanitar” (în continuare – Laborator)”;
    3) la punctul 14, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și”, iar cuvintele „ și Ministerului Mediului” se exclud;
    4) la punctul 23, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    5) la punctul 26, textul „Ministerul Mediului,” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    6) la punctul 27, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    7) la punctul 29, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    8) la punctul 47, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    9) la punctul 54, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    10) în anexele nr. 3 și nr. 4, cuvintele „MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE” și „CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ȘI OMOLOGAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ȘI A FERTILIZANȚILOR” se substituie cu cuvintele „AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR” și, respectiv, cu „INSTITUȚIA PUBLICĂ „LABORATORUL CENTRAL FITOSANITAR”, iar cuvintele „Președintele Centrului de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” se substituie cu cuvintele „Directorul Instituției Publice „Laboratorul central fitosanitar”.
    23. Hotărîrea Guvernului nr. 149/2006 pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 199) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, textul „dlui Anatolie Gorodenco, ministrul agriculturii și industriei alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) pe tot parcursul textului anexelor, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „viceministru al agriculturii și industriei alimentare”  și „ viceministru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) la punctul A5 din anexa nr. 3 la Regulament, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    4) la punctul 12 din anexa nr. 3 la hotărîre va avea următorul cuprins:
    „12. Organismele de inspecție și certificare se autorizează de către Comisia de autorizare a organismelor de inspecție și certificare (în continuare – Comisie de autorizare), ale cărei componență și regulament de activitate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.”
    24. În clauza de emitere a Hotărîrii Guvernului nr. 330/2006 pentru aprobarea nomenclatoarelor serviciilor prestate gratuit și contra plată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat și a modului de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 55-58, art. 372), cuvintele „Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    25. Hotărîrea Guvernului nr. 1285/2006 cu privire la implementarea Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 178-180, art. 1379) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului anexelor, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 32 litera c) din anexa nr. 4 la hotărîre, cuvintele „Ministerului Economiei și Comerțului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    26. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 618/2007 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 82-85, art. 663), textul ,,Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    27. Pe tot parcursul textului Reglementării tehnice „Miere naturală”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 661/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 707), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    28. Hotărîrea Guvernului nr. 773/2007 pentru implementarea Legii nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecția soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 98-102, art. 815) se modifică după cum urmează:
    1) în denumire și pe tot parcursul textului, cuvintele „Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 4 din hotărîre, textul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul Comisiei de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante și al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară și Control Semincer, va” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vor”;
    3) la punctul 8 din anexa nr. 3, cuvintele „ministrului agriculturii și industriei alimentare” se substituie cu cuvintele „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    29. Pe tot parcursul textului Reglementării tehnice „Zahăr. Producerea și comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 821), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    30. Pe tot parcursul textului anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 888/2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art. 933), cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    31. Pe tot parcursul textului Regulamentului privind procedurile și documentele aferente Sistemului de Identificare și Trasabilitate a Animalelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1093/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 165-167, art. 1152), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    32. Hotărîrea Guvernului nr. 321/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 63-65, art. 404) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 5 litera b), cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele  „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    3) pe tot parcursul textelor anexelor, cuvintele „Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    33. La punctul 7 subpunctul 4) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1007/2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 1011), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Agenția de Mediu”.
    34. La punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 1017/2008 cu privire la Registrul național al surselor de radiații ionizante și al persoanelor fizice și persoanelor juridice autorizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 169-170, art. 1025), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    35. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1078/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor agroalimentare ecologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 178, art. 1084), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    36. La punctul 13 litera a) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1099/2008 cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 180-181, art. 1104), după cuvîntul „elaborată” se introduc cuvintele „și aprobată”, iar textul „ , aprobată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se exclude.
    37. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 193-194, art. 1195), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    38. Hotărîrea Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 198-200, art. 1227) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    2) la punctul  33 din Cerințe, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.
    39. La punctele 2 și 3 din  Hotărîrea Guvernului nr. 1275/2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția animalelor de fermă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 210, art. 1299), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice  formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    40. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1406/2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1424), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    41. Hotărîrea Guvernului nr. 81/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policlorurați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 27-29, art. 116) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 19 din Regulament, cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    42. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 204/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de cofetărie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 254), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    43. Hotărîrea Guvernului nr. 205/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de leguminoase proaspete și uscate. Cerințe de comercializare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 255) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „și a Ministerului Sănătății” se exclud;
    2) la punctul 11 din Reglmentarea tehnică, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    44. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 265/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea metodelor de încercări și interpretarea rezultatelor în domeniul sanitar-veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 321), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    45. Hotărîrea Guvernului nr. 385/2009 cu privire la unele măsuri pentru organizarea și efectuarea certificării sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 107-109, art. 449) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se exclud;
    2) la punctul 5, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    46. Norma sanitar-veterinară privind protecția puilor destinați producției de carne, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 415/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 112-114, art. 478), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    2) la punctele 34–37, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    47. Pe tot parcursul textului Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul și comercializarea materialului de înmulțire și săditor viticol”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 418/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, art. 112-114, art. 480), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    48. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 838/2009 cu privire la unele condiții privind autorizarea importului sau tranzitului intestinelor de origine animală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art. 948), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    49. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 33, art. 204), poziția „Serviciul relații internaționale și integrare europeană” se exclude.
    50. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 180/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsline de masă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 37-38, art. 241), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    51. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 434/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor „Uleiuri vegetale comestibile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 87-90, art. 510), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Sănătăți” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    52. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 613/2010 cu privire la aprobarea Normei privind cerințele igienice la producerea, recoltarea, ambalarea, depozitarea și transportarea fructelor și legumelor proaspete (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 121-123, art. 697), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    53. Hotărîrea Guvernului nr. 973/2010 cu privire la aprobarea Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 1122) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Program:
    pe tot parcursul textului:
    cuvintele „Ministerul Mediului” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele  „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale”, la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 17, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    54. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1003/2010 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul geologic de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 1124), cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    55. Hotărîrea Guvernului nr. 1005/2010 cu privire la crearea Instituției Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 213, art. 1113) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la punctul 2, alineatul al treilea se abrogă;
    2) în anexa nr. 1:
    la punctul 3, textul „ , mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 162” se exclude;
    la punctul 5, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Consiliul de supraveghere se constituie prin ordin al ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, din 9 membri, din care trei reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cîte un reprezentant al Parlamentului, Guvernului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei și asociației de profil a producătorilor agricoli.”;
    punctul 14 se abrogă;
    3) anexa nr. 2 se abrogă.
    56. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1111/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1234), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    57. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1191/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 5-14, art. 3), cuvintele „Ministerul Sănătății”, „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituiecu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor” și, respectiv, cu „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    58. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 195/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile și procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale substanțelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 46-52, art. 228), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    59. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 264/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor și agenților zoonotici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 59-62, art. 301), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    60. Hotărîrea Guvernului nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele lor, precum și al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 87-90, art. 426), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”;
    2) la punctul 5 litera f) din Norma sanitar-veterinară, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    61. Hotărîrea Guvernului nr. 306/2011 pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de albine, creșterea și certificarea materialului genitor apicol (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 366) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”;
    2) în anexa nr. 17 la Norma zootehnică, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se exclud, iar cuvintele „Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.
    62. La punctul 4 din Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 74-77, art. 352), la noțiunea „autoritate de reglementare”, cuvintele „și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” se exclud.
    63. Hotărîrea Guvernului nr. 400/2011 cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în scopul alimentării cu apă a unor localități din regiunile de dezvoltare Nord și Centru ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 96-98, art. 460) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 3, cuvintele „Ministerului Mediului și Ministerului Economiei” se substituie cu textul „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    64. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 557/2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoașterii zonelor protejate din Republica Moldova și a Normei de circulație a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 629), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    65. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 593/2011 cu privire la aprobarea Programului național privind constituirea rețelei ecologice naționale pentru anii 2011-2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 664) și al anexelor, cuvintele „Ministerul Mediului” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    66. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 594/2011 cu privire la aprobarea Cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republici Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 665), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    67. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 708/2011 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164-165, art. 804), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    68. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 751/2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a gospodăririi apelor și a hidroameliorației în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 830) și al anexelor, cuvintele „Ministerul Mediului” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    69. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 917), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    70. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 222-226, art. 1006), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    71. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 13/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Cahul la 6 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 7-12, art. 33), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    72. Hotărîrea Guvernului nr. 185/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a normativelor și de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecțiuni și explorări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 65-69, art. 217) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 6 din anexă, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    73. Hotărîrea Guvernului nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 367) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în Reglementarea tehnică:
    la punctul 19, textul „Regulile și normele sanitare privind aditivii alimentari, aprobate prin Hotărîrea Ministerului Sănătății nr. 05a-00 din 17 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art.123)” se substituie cu textul „normele stabilite în Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2013”;
    la punctul 28, textul „Regulilor și normelor sanitare privind aditivii alimentari, aprobate prin Hotărîrea Ministerului Sănătății nr. 05a-00 din 17 decembrie 2001” se substituie cu textul „Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2013”;
    la punctul 37, textul „Normelor și regulilor sanitare privind aditivii alimentari nr.06.10.3.46, aprobate prin Hotărîrea Ministerului Sănătății nr. 05a-00 din 17 decembrie 2001” se substituie cu textul „normelor stabilite în Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2013”.  
    74. Hotărîrea Guvernului nr. 398/2012 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul și reducerea prevalenței salmonelelor în efectivele de animale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art. 440) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”;
    2) în anexa nr. 1:
    la punctul 3, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la punctul 6, textul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prin intermediul Agenției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor de Origine Animală” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.
    75. La punctele 2 și 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 433/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecție contra inundațiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 130, art. 477), cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    76. Hotărîrea Guvernului nr. 473/2012 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere și băuturi pe bază de bere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 135-141, art. 519) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) în Reglementarea tehnică:
    la punctul 11, textul „Normelor și regulilor sanitare privind aditivii alimentari, aprobate de Ministerul Sănătății” se substituie cu textul „Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2013”;
    la punctul 26, textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”.
    77. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 486/2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, art. 537), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    78. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 661), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    79. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 664/2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele de sănătate la mișcarea animalelor de circ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190-192, art. 719), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    80. Hotărîrea Guvernului nr. 771/2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare referitoare la pesta cabalină africană (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 216-220, art. 833) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”;
    2) în Norma sanitar-veterinară:
    la punctul 13, cuvintele „elaborat de autoritatea competentă și aprobat prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare” se substituie cu cuvintele „elaborat și aprobat prin ordin al autorității competente”;
    la punctul 24 litera b), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă”;
    la punctul 25, cuvintele „prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare” se exclud.
    81. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222-227, art. 855), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    82. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 42/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 83), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    83. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 43/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 10-14, art. 71) și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    84. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 115/2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 160), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    85. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 169/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea medicamentelor de uz veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 219), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    86. Hotărîrea Guvernului nr. 198/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosință gratuită (comodat) către asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 248) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „ministrul mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 2, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    87. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 208/2013 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 262), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    88. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 248/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 82, art. 306) și al anexelor:
    cuvintele „Ministerul Mediului” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătorare;
    cuvintele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” și „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    89. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 415/2013 pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și de plantare fructifer (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 136-139, art. 502), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    90. Pe tot parcursul textului anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 462/2013 cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 141-144, art. 551), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    91. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2013, nr. 205, art. 816), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    92. La punctele 2 și 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 763/2013 cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 213-215, art. 866), cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    93. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 779/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 222-227, art. 884) și al anexei nr. 1, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    94. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 802/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 243-247, art. 931), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    95. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 835/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și raportarea apei folosite (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 243-247, art. 941), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    96. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 836/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activitățile agricole (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 243-247, art. 942), textul „Ministerului Mediului și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    97. La punctele 2 și 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 866/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare și de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 252-257, art. 972), cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    98. Hotărîrea Guvernului nr. 867/2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire și de funcționare a comitetului districtului bazinului hidrografic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 252-257, art. 973) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 8 din Regulamentul-tip:
    la subpunctul 3), cuvintele „doi reprezentanți ai” se substituie cu cuvintele „un reprezentant al”;
    se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) un reprezentant al Agenției de Mediu”;
    la subpunctul 4), textul „Inspectoratului Ecologic de Stat, din cadrul agențiilor/inspecțiilor ecologice” se substituie cu textul „Inspectoratului pentru Protecția Mediului, din cadrul Inspecției teritoriale pentru protecția mediului”;
    subpunctul 6) se exclude;
    la subpunctul 8), cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    99. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 881/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art. 986), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    100. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 887/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor la inundații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art. 992), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    101. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 262-267, art. 1006), textul „Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății” se substituie cu textul „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    102. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 931/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 276-280, art. 1037), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    103. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 276-280, art. 1038), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    104. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 949/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 284-280, art. 1060), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    105. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau emisari pentru localitățile urbane și rurale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 284-289, art. 1061), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    106. La punctul 2 din Regulamentul privind modul de organizare și procedura de evaluare a calității producției alcoolice prin metoda organoleptică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1068/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-319, art. 1178), cuvintele „ministrului agriculturii și industriei alimentare” se substituie cu cuvintele „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    107. Hotărîrea Guvernului nr. 189/2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul și tranzitul anumitor ungulate vii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 66-71, art. 212) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se exclud;
    2) la punctul 11 din anexă, textul „ale căror modele sînt elaborate și stabilite de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,” se exclude.
    108. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 199/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014–2028)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 72-77, art. 222), cuvintele „Ministerul Mediului” și „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie, cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    109. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 239/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din fondul forestier de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 86, art. 268) și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Mediului” și „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    110. La punctele 3 și 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 250/2014 privind aprobarea componenței nominale a comitetelor districtelor bazinelor hidrografice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 86, art. 271), cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    111. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 291/2014 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru orez și crupe de orez (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 104-109, art. 322 ), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.
    112. Hotărîrea Guvernului nr. 301/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 104-109, art. 328) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexei nr.1, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în anexa nr. 2:
    cuvintele „Ministerul Mediului”, „Ministerul Sănătății”, „Ministerul Economiei”, „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” și „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” „Ministerul Economiei și Infrastructurii” și, respectiv, cu „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare,  cu excepția pozițiilor 4, 6, 37, 60, 65, 69-73, 87, 89, 90, 108, 109, 112 și 115;
    la poziția 4, textul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la pozițiile 6, 69-73 și 87, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la poziția 37, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    la pozițiile 60 și 90, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la pozițiile 65, 108 și 109, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la poziția 89, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății,” se substituie cu textul „ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la poziția 112, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la poziția 115, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Sănătății” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    113. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 567/2014 cu privire la aprobarea Programului național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2015 –2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209-216, art. 631) și în Programul național, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    114. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 600/2014 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de culturi cerealiere păioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209-216, art. 653), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și” se exclud.
    115. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 698/2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei aftoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 752) și al Regulamentului, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu” se exclud.
    116. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 820/2014 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 897) și al Conceptului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    117. Pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 884/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea mărcii naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 952), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „viceministru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu  „secretar de stat”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    118. Hotărîrea Guvernului nr. 888/2014 cu privire la Unitatea pentru implementarea și coordonarea proiectelor Instituția Publică „EMP Management Durabil POP” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 956) se modifică după cum urmeză:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctele 9, 11 și 12 din Regulament, cuvintele „ministrul mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) punctul 12, pozițiile
    „-viceministrul afacerilor interne;
    - viceministrul agriculturii și industriei alimentare;”
    se substituie cu pozițiile
    „ - secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne;
    - secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;”.
    119. Hotărîrea Guvernului nr. 1009/2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 372-384, art. 1089) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al Strategiei, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în tabelul din anexa nr. 2:
    la poziția 2, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    în coloana 3, cuvintele „Ministerul Mediului”, „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” „Ministerul Sănătății”, „Ministerul Economiei”, „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” și „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, „Ministerul Economiei și Infrastructurii” și, respectiv, cu „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, cu excepția pozițiilor 9, 25, 26, 28, 29, 34, 37, 43, 44, 46, 49, 55 și 60;
    la poziția 9, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei” se substituie cu textul „ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    la pozițiile 25,  26, 43 și 44, textul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la poziția 28, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    la pozițiile 29 și 60, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    la poziția 34, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la poziția 37, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la pozițiile 46 și 49, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la poziția 55, textul „Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    120. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 70/2015 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al animalelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 59-66, art. 92) și al Conceptului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    121. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 274/2015 cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131-138, art. 321) și al anexelor, cuvintele „Ministerul Mediului”, „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, „Ministerul Economie”, „Ministerul Sănătății” și „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, cu „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale” se exclud.
    122. Hotărîrea Guvernului nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieței vitivinicole” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159 art. 399) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexei nr. 1 la hotărîre, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 58 din anexa nr. 1, cuvintele „ministrului agriculturii și industriei alimentare” se substituie cu cuvintele „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    123. Hotărîrea Guvernului nr. 369/2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția animalelor în momentul uciderii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 412) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”;
    2) în Norma sanitar-veterinară:
    la punctul 36, cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la punctul 38, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    124. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 434/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea în siguranță a materialelor radioactive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 190-196, art. 491), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    125. Pe tot parcursul textului Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 458/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 522), cuvintele „Ministerului Mediului” și „ministrul mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    126. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 810/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiza senzorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art. 904), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    127. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 882/2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele de sănătate și certificarea sanitar-veterinară la admiterea temporară a cailor înregistrați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12, art. 4), cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    128. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 890/2015 cu privire la aprobarea posibilității de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 996), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    129. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 282/2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul vitivinicol” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 59-67, art. 318) și al Conceptului tehnic, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    130. Hotărîrea Guvernului nr. 404/2016 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor de control și combatere a anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă la animale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100-105, art. 465) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 22 din anexa nr. 1, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 1 din anexa nr. 2 la Norma sanitar-veterinară, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    131. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 414/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100-105, art. 467) și al anexelor, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    132. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 672/2016 pentru aprobarea Concepției-cadru și a Regulamentului cu privire la funcționarea Sistemului informațional al resurselor de apă din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157-162, art. 765), cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    133. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 856/2016 privind aprobarea Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 217-229, art. 942) și al anexelor, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    134. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 895/2016 cu privire la concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 217-229, art. 970), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    135. Pe tot parcursul textului anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 973/2016 cu privire la comisiile antiepizootice excepționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1056), pozițiile „Ministrul agriculturii și industriei alimentare”, „Ministrul sănătății” și „Viceprim-ministru, ministrul economiei” se substituie cu pozițiile „Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, „Ministrul sănătății, Protecției Sociale și Mediului” și, respectiv, cu „ministrul economiei și infrastructurii”, iar pozițiile „Ministrul mediului” și „Ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor” se exclud.
    136. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 975/2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producția alcoolică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1058), cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    137. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1001/2016 cu privire la concesionarea zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 1087) și în Cerințe, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    138. La punctul 3 din Regulamentul cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mișcarea rezervelor de substanțe minerale utile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1131/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 360, art. 1233), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    139. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1132/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare a vînătorii de selecție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 360, art. 1234) și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    140. Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 369-378, art. 1265) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 27 subpunctul 2) litera d) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, textul „(centrul de medicină preventivă, inspectoratul ecologic, serviciul de pompieri și salvatori)” se substituie cu textul „(Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, serviciul de salvatori și pompieri atestați)”;
    2) la punctul 8 subpunctul 2) și 3) din anexa la Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, cuvintele „Ministerul Mediului” la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    141. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1186/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 379-386, art. 1283), cuvintele „Ministerul Mediului” și „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    142. Hotărîrea Guvernului nr. 1210/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecției și securității radiologice în practicile de medicină nucleară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 388-398, art. 1309) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 3, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    3) pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”,  la forma gramaticală corespunzătoare.
    143. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și din alte surse (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399-404, art. 1333) și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    144. Hotărîrea Guvernului nr. 1242/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 405-414, art. 1353) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 13 din Regulament, cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    145. La punctul 42 subpunctul 3) din Norma sanitar-veterinară privind stabilirea măsurilor de control al pestei porcine clasice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1368/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 453-458, art. 1427), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    146. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1439/2016 cu privire la transmiterea dreptului de desfășurare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 1, art. 7), cuvintele „Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    147. Pe tot parcursul textului Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1467/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 60-66, art. 132), cuvintele „Ministerul Mediului” și „autoritatea publică centrală în domeniul protecției mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția de Mediu”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    148. Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 222) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 subpunctul 2), punctele 3 și 5, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctele 47, 49, 51, 52 și 53 din anexa nr. 1, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) la coloana a 4-a din tabelul din anexa nr. 2:
    cuvintele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, „Ministerul Mediului”, „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepția celor de la pozițiile 2.5, 3.1, 5.3, 5.4, 6.4;
    la poziția 2.5, textul „Ministerul Economiei și Infrastructurii,”, în primul caz, se exclude;
    la pozițiile 5.3 și 5.4, textul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la poziția 6.4,   textul „Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    149. Măsurile de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje la nivel național, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 59/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 105), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) la punctul 2 noțiunea „punct de contact”, cuvintele „Ministerul Sănătății” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, cu „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    150. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 140/2017 pentru aprobarea Regulilor de securitate la vînătoare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 226), cuvintele „Ministerului Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    151. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 292/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 370) și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    152. În coloana „Entitățile publice responsabile de seturile de date spațiale” din Responsabilitățile entităților publice privind seturile de date spațiale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 458/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 549), cuvintele „Ministerul Mediului” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, în toate cazurile.
    153. În  anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 459/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 550), pozițiile 1, 6 și 16  vor avea următorul cuprins:
    „1. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    „6. Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
     „16. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    pozițiile 8 și 12 se exclud.
    154. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 554/2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2017-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 253-264, art. 650) și al Planului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare.