HGC1228/2018
Внутренний номер:  378911
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1228
от  12.12.2018
privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Опубликован : 18.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 13-21     статья № : 8
    În temeiul art. 11 alin. (4) și art. 32 alin. (2) din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art. 243), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexandru Jizdan
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                          Nicolae Ciubuc   

    Nr. 1228. Chişinău, 12 decembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1228/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), se modifică după cum urmează:
    1) la secțiunea V din anexa nr. 3, lit. a) se completează cu următoarele indicatoare de informare:

    2) la secțiunea V din Semnificația indicatoarelor rutiere și particularitățile de utilizare a acestora, lit. a) se completează cu pct. 5.571.1 și 5.571.2 cu următorul cuprins:
    „5.571.1 „Zonă de frontieră” – indică începutul zonei cu lăţimea de 10 km de la frontiera de stat către interior, de-a lungul frontierei pe uscat şi pe apele de frontieră, în care se instituie regimul zonei de frontieră în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
    5.571.2 „Sfîrșitul zonei de frontieră”.
    Indicatoarele 5.571.1 și 5.571.2 se instalează conform pct. 4 din Regulile specifice ale regimului zonei de frontieră, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.”
    2. La pct. 53 din Regulile de securitate la vînătoare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 140/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 226), după prima propoziție se introduce o propoziție cu următorul cuprins:
    „În cazul în care vînătoarea urmează să se desfășoare în zona de frontieră, conducătorul echipei de vînători este obligat să controleze dacă toți participanții dețin avizele pentru desfășurarea vînătorii, eliberate de către sectorul Poliției de Frontieră în a cărui rază urmează să se desfăşoare vînătoarea.”
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 374) se modifică după cum urmează:
    1) pct. 1 din hotărîre se completează cu subpct. 8) și 9) cu următorul cuprins:
    „8) Regulile specifice ale regimului frontierei de stat, conform anexei nr. 8;
    9) Regulile privind modul și condițiile de avizare a vînătorii în zona de frontieră, conform anexei nr. 9.”;
    2) în anexa nr. 1:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la pct. 35, cuvintele „colaboratorului vamal” se substituie cu cuvintele „funcționarului vamal”;
    c) anexa nr. 2 la Regulile suplimentare privind controlul la trecerea frontierei de stat va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    3) în anexa nr. 2:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la pct. 7, textul „ , la necesitate sau cel puţin trimestrial,” se substituie cu cuvîntul „trimestrial”;
    c) la pct. 17, cuvintele „act de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat” se substituie cu cuvintele „acte de călătorie valabile recunoscute sau acceptate”;
    d) la pct. 28:
    la subpct. 1), cuvîntul „aprobare” se substituie cu cuvintele „aprobarea poliţistului de frontieră şi a funcționarului vamal”;
    subpct. 5) se abrogă;
    e) la pct. 29, propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
    „Suprafaţa aeroportului cu platforme, imobile şi instalaţii aferente reprezintă zona supusă regimului punctului de trecere, fiind marcată în acest sens cu indicatoare informative şi/sau restrictive.”;
    f) la pct. 31, propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
    „Permisele de acces se eliberează de către serviciul de securitate al aeroportului în baza cererii depuse nemijlocit de către solicitantul permisului de acces, cu prezentarea actului de identitate şi a acordului scris al şefului subdiviziunii Poliţiei de Frontieră.”;
    g) pct. 51 va avea următorul cuprins:
    „51. Angajații entităților economice sau de altă natură care activează în zona supusă regimului punctului de trecere portuar, cu excepţia poliţiştilor de frontieră şi a funcționarilor vamali, dispun de permis de acces, eliberat de către subdiviziunea Poliţiei de Frontieră. Modelul permisului de acces se stabilește de către Poliția de Frontieră. În timpul prezenței în zona supusă regimului punctului de trecere portuar, angajaţii menționați sînt obligaţi să poarte permisul de acces la loc vizibil.”;
    h) la pct. 53, cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”;
    i) pct. 64 va avea următorul cuprins:
    „64. Angajații entităților economice sau de altă natură care activează în zona supusă regimului punctului de trecere feroviar, cu excepţia poliţiştilor de frontieră şi a funcționarilor vamali, dispun de permis de acces, eliberat de către subdiviziunea Poliţiei de Frontieră. Modelul permisului de acces se stabilește de către Poliția de Frontieră. În timpul prezenței în zona supusă regimului punctului de trecere feroviar, angajaţii menţionaţi sînt obligaţi să poarte permisul de acces la loc vizibil.”;
    4) în anexa nr. 4:
    a) cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la pct. 8:
    textul „În prima linie, la intrarea şi ieşirea în/din punctele de trecere, se furnizează accesul poliţiştilor de frontieră la următorul echipament:” se substituie cu textul „În cadrul efectuării controlului în prima linie, la intrarea/ieșirea în/din punctele de trecere, se asigură accesul polițiștilor de frontieră la:”;
    subpct. 7) va avea următorul cuprins:
    „7) produse analitice actualizate”;
    se completează cu subpct. 9) cu următorul cuprins:
    „9) echipament special pentru depistarea și identificarea materialelor radioactive şi a substanţelor interzise.”;
    c) pct. 9 se completează cu subpct. 8) cu următorul cuprins:
    „8) echipament special pentru depistarea şi identificarea materialelor radioactive şi a substanţelor interzise.”;
    d) la pct. 12:
    subpct. 2) va avea următorul cuprins:
    „2) sisteme staţionare şi mobile destinate depistării materialelor radioactive”;
    la subpct. 7), textul „echipament de detectare a radioactivităţii, a drogurilor” se substituie cu textul „echipament special pentru depistarea şi identificarea materialelor radioactive şi a substanţelor interzise, echipament special pentru depistarea drogurilor”;
    e) pct. 14 se completează cu subpct. 4) cu următorul cuprins:
    „4) echipament special pentru depistarea şi identificarea materialelor radioactive şi a substanţelor interzise.”;
    f) pct. 16 se completează cu subpct. 4) cu următorul cuprins:
    „4) echipament special pentru depistarea şi identificarea materialelor radioactive şi a substanţelor interzise.”;
    g) pct. 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Punctele de trecere a frontierei de stat aeriene pot dispune suplimentar de culoare pentru separarea fluxurilor de pasageri şi sisteme de monitorizare a acestora, de sisteme staţionare pentru depistarea materialelor radioactive şi echipament special pentru depistarea şi identificarea materialelor radioactive şi a substanţelor interzise, de bariere automatizate între cabinele de control, destinate menținerii regimului în zona de efectuare a controlului la trecerea frontierei, precum și de cîini de serviciu.”;
    5) în anexa nr. 5:
    a) la pct. 5 și 6, cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”;
    b) la pct. 8 subpct. 5), cuvintele „colaboratorului vamal” se substituie cu cuvintele „funcționarului vamal”;
    6) în anexa nr. 6:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Departamentului Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”;
    b) se completează cu pct. 41 și 42 cu următorul cuprins:
    „41. În scopul desfășurării activităților de serviciu în zona de frontieră, angajații autorităților sînt obligați:
    a) să informeze în prealabil (telefonic, verbal sau electronic) subdiviziunea Poliției de Frontieră, în a cărei rază urmează să se desfăşoare activitatea de serviciu, despre aflarea în zona de frontieră și durata activităţilor planificate;
    b) să dispună de și să prezinte un document semnat de conducătorii împuterniciţi ai autorităţii, prin care se confirmă îndeplinirea misiunii de serviciu;
    c) să dețină și să prezinte lista persoanelor care vor efectua activitatea;
    d) să deţină şi să prezinte legitimaţia de serviciu sau buletinul de identitate.
    42. Şeful subdiviziunii Poliţiei de Frontieră stabileşte, pentru toate activităţile ce urmează a fi desfăşurate în zona de frontieră, locul de intrare şi de ieşire, timpul şi limita de aflare în ea.”;
    c) la pct. 6, după cuvintele „Acestea sînt obligate” se introduc cuvintele „să dețină asupra lor și”, textul „(telefonic, verbal și electronic)” se substituie cu textul „(telefonic, verbal sau electronic)”, iar în final se completează cu cuvintele „terestru sau plutitor”;
    d) la pct. 9, subpct. 2) se abrogă;
    e) la pct. 10, subpct. 1) și 2) vor avea următorul cuprins:
    „1) cererea pentru eliberarea permisului de acces în zona de frontieră, conform anexei nr. 4 la prezentele Reguli;
    2) copia de pe actul de identitate, iar la necesitate – şi copia de pe actul care atestă scopul aflării în zona de frontieră”;
    f) la pct. 15, subpct. 2) va avea următorul cuprins:
    „2) dacă persoana a încălcat regulile regimului frontierei de stat sau ale regimului zonei de frontieră în perioada ultimelor 12 luni”;
    g) pct. 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Poliția de Frontieră poate refuza eliberarea permisului de acces în zona de frontieră, îl poate anula şi retrage. Condiţiile şi procedura de refuz la eliberarea permisului, de anulare şi de retragere a permiselor de acces în zona de frontieră se stabilesc de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.”;
    h) pct. 20 se abrogă;
    i) în anexa nr. 1 la Regulile specifice ale regimului zonei de frontieră:
    pct. 1 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele denumiri de localităţi: „Napadova, Vertiujeni, Zăluceni”;
    pct. 2 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele denumiri de localităţi: „Dărcăuți, Hristici, Parcani, Pîrlița, Slobozia-Cremene, Vanțina”;
    pct. 8 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarea denumire de localitate: „Ciuciulea”;
    pct. 9 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele denumiri de localităţi: „Rediul de Sus, Unteni”;
    pct. 13 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarea denumire de localitate: „Cupcui”;
    pct. 19 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele denumiri de localităţi: „Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche”;
    pct. 20 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele denumiri de localităţi: „Sălcuța Nouă, Zaim”;
    pct. 21 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele denumiri de localităţi: „Răscăieți, Răscăieții Noi, Viișoara”;
    se completează cu pct. 22 cu următorul cuprins:
    „22. Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului – municipiul Tiraspol, orașele: Camenca, Crasnoe (Slobozia), Dnestrovsc, Maiac, Tiraspolul Nou; satele/comunele: Afanasievca, Alexandrovca, Alexandrovca Nouă, Andreevca, Andriaşevca Nouă, Andriaşevca Veche, Basarabca, Beloci, Bîcioc, Blijnii Hutor, Bodeni, Bosca, Broşteni, Bruslachi, Buschi, Butor, Butuceni, Calinovca, Caragaş, Carmanova, Caterinovca, Cerniţa, Chirov, Cobasna,  Coicova, Colosova, Comisarovca Nouă, Constantinovca (Camenca), Constantinovca (Slobozia), Corotna, Coşniţa Nouă, Cotovca, Crasnaia Besarabia, Crasnencoe, Crasnîi Octeabri, Crasnîi Vinogradari, Crasnoe (Grigoriopol), Crasnogorca, Cuzmin, Dimitrova, Doibani I, Doibani II, Dubău, Fedoseevca, Frunză, Frunzăuca, Gherşunovca, Goian, Goianul Nou, Haraba, Harmaţca, Hîrtop, Hlinaia (Grigoriopol), Hlinaia (Slobozia), Hristovaia, Hruşca, Iagorlîc, Iantarnoe, Ivanovca, Jura, Lenin, Lîsaia Gora, Lunga Nouă, Marian, Mălăieşti, Mihailovca, Mihailovca Nouă, Mocearovca, Mocra, Mocreachi, Molochişul Mare, Molochişul Mic, Nezavertailovca, Nicolscoe, Novaia Jizni, Novocotovsc, Novosaviţcaia (loc.st.cf), Novovladimirovca, Ocniţa, Parcani, Pervomaisc (Rîbnița), Pervomaisc (Slobozia), Pîcalova, Plopi, Pobeda (Grigoriopol), Pobeda (Rîbnița), Podoima, Podoimiţa, Pohrebea Nouă, Popencu, Prioziornoe, Raşcov, Rotari, Sadchi, Severinovca, Slobozia-Raşcov, Socolovca, Solnecinoe, Sovietscoe, Stanislavca, Stroieşti, Sucleia, Suhaia Rîbniţa, Şevcenco, Şipca, Şmalena, Taşlîc, Ţîbuleuca, Uiutnoe, Ulmu, Ulmul Mic, Vadul Turcului, Valea Adîncă, Vasilievca (Dubăsari), Vasilievca (Rîbnița), Vărăncău, Vesioloe, Vinogradnoe, Vladimirovca (Rîbnița), Vladimirovca (Slobozia), Voitovca, Zaporojeţ”;
    j) în anexa nr. 4 la Regulile specifice ale regimului zonei de frontieră, în textul formularului cererii pentru eliberarea permisului de acces în zona de frontieră, după primul alineat se introduce un alineat cu următorul cuprins:
    „În temeiul articolului 8 din Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, îmi exprim consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care mă vizează în scopul eliberării permisului de acces în zona de frontieră.”;
    7) la pct. 14 din anexa nr. 7, cuvintele „Departamentului Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”;
    8) se completează cu anexa nr. 8 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr. 297/2017   

Regulile specifice ale regimului frontierei de stat

    1. Regulile specifice ale regimului frontierei de stat reprezintă totalitatea normelor imperative instituite în scopul întreținerii în bune condiții a frontierei de stat, protejării semnelor de frontieră și asigurării controlului accesului în apropierea frontierei de stat.
    2. Prezentele Reguli sînt aplicabile în limitele fîșiei de protecție a frontierei de stat.
    3. Fîşia de protecţie a frontierei de stat reprezintă fîşia de teren cu lățimea de 15 metri începînd de la linia frontierei de stat către interior şi este o zonă cu regim de securitate sporită, destinată pentru întreţinerea în bune condiţii a frontierei de stat, protejarea semnelor de frontieră şi asigurarea controlului accesului în apropierea frontierei de stat. În apele de frontieră sau în locurile din imediata apropiere a acestora, în zonele forestiere, precum şi acolo unde terenurile sînt mlăştinoase sau supuse erodărilor şi alunecărilor de teren, fîşia de protecţie a frontierei de stat poate fi stabilită de o lăţime mai mare.
    4. Persoanele pot intra şi pot să se afle în fîşia de protecţie a frontierei de stat conform cerinţelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
    5. Regulile specifice de aflare în fîşia de protecţie a frontierei de stat nu se răsfrîng asupra persoanelor care traversează frontiera de stat prin punctele de trecere, cu excepția pietonilor.
    6. Se interzice staţionarea şi abandonarea mijloacelor de transport, a remorcilor şi a altor bunuri pe instalaţiile genistice. În caz de defecţiune tehnică a mijlocului de transport sau a remorcii, persoana este obligată să le evacueze în regim prioritar, cu informarea imediată a subdiviziunii teritoriale a Poliţiei de Frontieră.
    7. Fîşia de protecţie a frontierei de stat se marchează de către Poliţia de Frontieră prin instalarea tăbliţelor cu inscripţia „FÎŞIE DE PROTECŢIE A FRONTIEREI”/„BORDER PROTECTION STRIP”. Dimensiunile tăbliţelor, culoarea, locul amplasării lor se aprobă de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
    8. Angajaţii organelor de drept au dreptul să desfăşoare activităţi atribuite lor prin lege în fîşia de protecţie a frontierei de stat, dacă dispun de legitimaţie de serviciu şi documentul semnat de conducătorii împuterniciţi ai autorităţii în care activează, prin care se confirmă îndeplinirea misiunii de serviciu, cu informarea prealabilă a Poliţiei de Frontieră (telefonic, verbal sau electronic).
    9. În fîşia de protecţie a frontierei de stat se interzice:
    1) deţinerea armelor şi muniţiilor (categoriile A, B, C şi D);
    2) deţinerea ţigărilor din tutun în cantitate mai mare de 100 de bucăţi;
    3) deţinerea băuturilor alcoolice în cantitate mai mare de 3 litri;
    4) deţinerea obiectelor de anticariat şi a bunurilor culturale;
    5) deţinerea materialelor nucleare şi radioactive, a substanţelor nocive şi a încărcăturilor periculoase;
    6) deţinerea dispozitivelor de comunicaţii radio, a dispozitivelor de bruiaj, a mijloacelor de observare pe timp de zi/noapte, a termovizoarelor, a aparatelor de zbor ghidate de la sol şi a altor mărfuri cu dublă destinaţie;
    7) scăldatul şi alte activităţi de agrement în afara zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei şi scăldatului;
    8) efectuarea lucrărilor de construcţie de orice gen, cu excepţia celor autorizate în corespundere cu legislaţia;
    9) extragerea minereurilor, a zăcămintelor şi a solurilor, cu excepţia celor autorizate în corespundere cu legislaţia;
    10) aruncarea şi depozitarea deşeurilor, amenajarea gunoiștilor improvizate;
    11) abandonarea mijloacelor de transport şi a agregatelor agricole. În caz de defecţiune tehnică a acestora, persoana este obligată să le evacueze din fîșie în regim prioritar, cu informarea imediată a subdiviziunii teritoriale a Poliţiei de Frontieră;
    12) staţionarea şi acostarea mijloacelor plutitoare aflate în spaţiul acvatic de frontieră în locurile neautorizate de către organele abilitate.
    10. Interdicțiile stabilite la pct. 9 subpct. 1) și 6) nu se aplică angajaţilor organelor de drept sau control aflaţi în misiune de serviciu.”;
   
    9) se completează cu anexa nr. 9 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 9
la Hotărîrea Guvernului nr. 297/2017

Regulile privind modul și condițiile
de avizare a vînătorii în zona de frontieră
    1. Vînătoarea se efectuează numai de către vînători care posedă carnet de vînătoare și care sînt în evidenţă într-o societate de vînători legal constituită, cu permise eliberate de gestionarul fondului de vînătoare şi conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vînătorii.
    2. Pentru autorizarea desfăşurării vînătorii în zona de frontieră, sectorul Poliţiei de Frontieră eliberează persoanei un aviz, care reprezintă acordul scris, conform căruia posesorul acestuia beneficiază de dreptul de aflare în zona de frontieră pentru desfăşurarea vînătorii, în termenul de vînătoare stabilit şi în limitele sectorului indicate în acesta.
    3. Avizul pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră este obligatoriu pentru toți solicitanţii pentru efectuarea vînătorii, inclusiv pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localităţile ale căror hotare se află în zona de frontieră. Avizul pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră nu exclude obligația obținerii permisului de acces în zona de frontieră, eliberat în acest scop în condițiile art. 30 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
    4. Avizul se eliberează pentru termenele de vînătoare corespunzătoare speciei de vînat, stabilite prin hotărîre de Guvern pentru sezonul distinct de vînătoare. Prin excepție, pentru vînătoarea la mistreți, avizul se eliberează personal solicitantului pentru fiecare zi de vînătoare în parte.
    5. Modelul Avizului pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele Reguli.
    6. La eliberarea avizului pentru desfăşurarea vînătorii sportive şi de amatori, persoana prezintă:
    1) cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele Reguli;
    2) lista participanților la vînătoare, după necesitate;
    3) actul de identitate al fiecărui participant, însoțit de o copie a acestuia;
    4) carnetul de vînător, însoțit de o copie a acestuia;
    5) autorizaţia sau fişa de recoltare, însoțit de o copie a acesteia;
    6) permisul de portarmă, însoțit de o copie a acestuia;
    7) paşaportul cîinelui de vînătoare, la necesitate;
    8) date despre mijlocul de transport și copia certificatului de înmatriculare.
    7. La eliberarea avizului pentru desfăşurarea unei zile de vînătoare de selecţie, solicitantul prezintă personal:
    1) setul de documente prevăzut la pct. 6;
    2) copia ordinului gestionarului fondului de vînătoare în care sînt incluse persoanele responsabile de efectuarea vînătorii de selecţie;
    3) decizia autorității centrale de mediu privind termenele de efectuare a vînătorii de selecţie şi efectivul de animale care trebuie să fie extras pe sexe şi pe categorii de vîrstă.
    8. În cazul planificării şedinţei de vînătoare în grup (colective), cererile şi setul de documente pentru participanţi pot fi depuse de către un reprezentant al grupului.
    9. Termenul de examinare a cererii este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    10. Poliţia de Frontieră este în drept să refuze eliberarea Avizului pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră în următoarele cazuri:
    1) dacă au fost introduse măsuri de intensificare a supravegherii frontierei;
    2) dacă au apărut situaţii excepţionale în zona de frontieră;
    3) dacă persoana a încălcat anterior regulile regimului frontierei de stat şi ale regimului zonei de frontieră;
    4) dacă solicitantul nu întrunește condiţiile stabilite în pct. 6 (și pct. 7, după caz).
    11. Avizul privind refuzul desfăşurării vînătorii în zona de frontieră se eliberează în două exemplare, cîte una pentru fiecare parte, ambele în original.
    12. În cazul în care solicitantul nu s-a prezentat pentru a recepționa Avizul pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră, avizul se anulează şi se fac înscrierile necesare la compartimentul specificat în Registrul de eliberare a avizelor pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră.
    13. Poliţia de Frontieră este în drept de a sista (întrerupe) desfăşurarea vînătorii în zona de frontieră prin retragerea avizului eliberat, dacă:
    1) în cadrul controlului asupra modului de desfăşurare a vînătorii, efectuat de angajaţii Poliţiei de Frontieră, au fost constatate încălcări ale regulilor regimului zonei de frontieră;
    2) au fost introduse măsuri de intensificare a supravegherii frontierei, în caz de producere a unor situaţii excepţionale în ariile de efectuare a vînătorii.
    14. Despre începerea şi finalizarea vînătorii desfășurate în zona de frontieră posesorul avizului informează telefonic, verbal sau electronic sectorul Poliţiei de Frontieră în a cărui rază urmează să se desfăşoare/s-a desfăşurat vînătoarea. În cazul producerii unui incident în timpul petrecerii vînătorii, sectorul Poliţiei de Frontieră trebuie să fie informat imediat.
    15. Posesorul avizului are dreptul de acces şi de desfăşurare a vînătorii în limitele sectorului indicat în aviz, după ce a fost instructat de către conducerea sectorului Poliţiei de Frontieră despre regulile de regim în zona de frontieră și despre obligația respectării acestora, fapt consemnat în Registrul de eliberare a avizelor pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră, la compartimentul „Dovada de primire a instructajului (semnătura)”.
    16. În cazul în care vînătoarea se desfășoară în limitele a două sectoare ale Poliției de Frontieră, conducerea sectorului Poliției de Frontieră care eliberează avizul este obligată să informeze conducerea sectorului Poliției de Frontieră alăturat privind desfășurarea vînătorii.
    17. Evidenţa avizelor pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră se ține în Registrul de eliberare a avizelor pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră, stabilit conform anexei nr. 3 la prezentele Reguli. Registrul se ia în evidenţă de către cancelaria subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră şi poartă un caracter de evidenţă strictă, se numerotează, se coase şi se sigilează conform ordinii stabilite.
    18. Avizelor li se atribuie număr de ordine consecutiv din patru cifre, pentru perioada unui an (de exemplu 0001, 0002, 0003, 0004 etc.), eliberate în ordine cronologică.
    19. Copiile actelor de identitate şi ale documentelor enumerate la pct. 6 ce atestă desfăşurarea vînătorii se anexează la registru şi se păstrează, împreună cu registrul, la sectorul Poliției de Frontieră, pînă la finele sezonului de vînătoare pentru care a fost instituit.
    20. Avizul este valabil la prezentarea actului de identitate al persoanei.
    21. Avizelor privind refuzul desfăşurării vînătorii în zona de frontieră (conform anexei nr. 4 la prezentele Reguli) li se atribuie număr de ordine consecutiv din patru cifre, pentru perioada unui an (de exemplu 0001, 0002, 0003, 0004 etc.), eliberate în ordine cronologică.
    22. Evidenţa avizelor privind refuzul desfăşurării vînătorii în zona de frontieră se ține în Registrul de eliberare a avizelor privind refuzul desfăşurării vînătorii, stabilit conform anexei nr. 5 la prezentele Reguli. Registrul se ia în evidenţă de către cancelaria subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi poartă un caracter de evidenţă strictă, se numerotează, se coase şi se sigilează conform ordinii stabilite.
    23. În cazul încălcării repetate de către vînător a regulilor stabilite în prezenta anexă, precum și a regulilor de regim în zona de frontieră, Poliția de Frontieră are dreptul de a solicita autorității emitente retragerea carnetului de vînător.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5