HGO1275/2018
ID intern unic:  378914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1275
din  26.12.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare
a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în
domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 11     Data intrarii in vigoare : 18.02.2019
    În temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova,  ediţie specială din 8 februarie 2007), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Ion Chicu
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                    Tudor Ulianovschi

    Nr. 1275. Chişinău, 26 decembrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1275/2018

REGULAMENT
privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale
ale Republicii Moldova
în domeniul asistenţei administrative reciproce
 în materie fiscală
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală (în continuare – Regulament) reglementează normele şi procedurile potrivit cărora Republica Moldova oferă/recepționează asistență administrativă reciprocă în materie fiscală în vederea realizării unui schimb de informaţii şi asistenţă în privinţa taxelor şi impozitelor, conform tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
    2. Prezentul Regulament nu afectează aplicarea în Republica Moldova a normelor privind asistenţa reciprocă în materie penală şi nu aduce atingere îndeplinirii niciunei obligaţii a Republicii Moldova în temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau multilaterale, în ceea ce privește cooperarea administrativă extinsă.
II. NOȚIUNI
    3. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament se definesc astfel:
    autoritate competentă – organul abilitat în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, responsabil de schimbul de informații. În cazul Republicii Moldova autoritatea competentă este Serviciul Fiscal de Stat;
    unitatea responsabilă de schimbul de informaţii – subdiviziunea organului abilitat, direct responsabilă de efectuarea schimbului de informaţii;
    statul solicitant – un stat străin care solicită asistenţă administrativă în materie fiscală, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova şi statul respectiv sînt părţi;
    statul solicitat – un stat străin căruia i se solicită acordarea asistenţei administrative în materie fiscală, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova şi statul respectiv sînt părţi;
    creanţă fiscală – valoare a taxei, impozitului, contribuției, precum şi a majorării de întîrziere, amenzii administrative conexe şi a cheltuielilor legate de recuperare care sînt datorate (restante) şi nu sînt încă plătite;
    funcţionar autorizat – orice funcţionar care este autorizat să facă schimb direct de informaţii în temeiul prezentului Regulament;
    autoritate solicitantă – biroul central de legătură, un departament de legătură sau orice funcţionar autorizat al unui stat care înaintează o solicitare de asistență în numele autorităţii competente;
    autoritate solicitată – biroul central de legătură, un departament de legătură sau orice funcţionar autorizat al unui stat care primește o solicitare de asistenţă în numele autorităţii competente.
III. COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ
ÎN DOMENIUL FISCAL
    4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa în modul stabilit părţile la tratatele internaţionale care vizează cooperarea internaţională în materie fiscală şi la care Republica Moldova este parte despre desemnarea Serviciului Fiscal de Stat în calitate de autoritate competentă în scopul aplicării prezentului Regulament.
    5. Toate solicitările de informaţii în sensul prezentului capitol se formulează şi se satisfac exclusiv de către sau prin intermediul unităţii responsabile de schimbul de informaţii din cadrul autorităţii competente. Solicitările vor fi expediate sau recepţionate direct sau prin canale diplomatice, atunci cînd tratatul internaţional aplicabil prevede această cerinţă.
    6. Procedura indicată la punctul 5 va fi urmată în toate cazurile în care este adresată o solicitare de informaţii altui stat sau în cazul recepţionării interpelării din partea administraţiilor fiscale străine.
    7. Solicitarea de informaţii adresată altui stat în baza prevederilor tratatelor/acordurilor se efectuează doar după utilizarea tuturor măsurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova pentru a obţine informaţia.
    8. Procedurile ce trebuie urmate în cazul elaborării/recepţionării unei solicitări către/de la statul partener:
    1) toate solicitările de informaţii spre/de la administraţia fiscală străină urmează a fi adresate autorităţii competente;
    2) la recepționarea unei astfel de solicitări, autoritatea competentă aplică ştampila cu data recepționării şi ştampila cu inscripția „Informații cu accesibilitate limitată”, care va fi păstrată de către unitatea responsabilă de schimbul de informaţii;
    3) în cazul în care solicitarea de informaţii este primită în limba română sau limba rusă, o copie a acestei solicitări va fi transmisă subdiviziunii responsabile de efectuarea controlului/examinării cazului respectiv din cadrul autorității competente. Dacă solicitarea este recepționată într-o altă limbă decît limba română sau limba rusă, se va transmite o copie tradusă în limba română.
    9. Pentru a identifica validitatea solicitării, urmează a se verifica:
    1) dacă există cu statul solicitant aranjamente privind schimbul de informaţii (convenţie, acord etc.);
    2) dacă solicitarea este în conformitate cu perioadele sau impozitele prevăzute/acoperite de acordul de evitare a dublei impuneri/acordul de schimb de informaţie fiscală;
    3) dacă solicitarea a fost aprobată de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente solicitante;
    4) dacă informaţia furnizată este suficientă şi solicitarea este clară şi specifică;
    5) dacă inspectorii/controlorii/auditorii au utilizat toate măsurile disponibile pentru a obţine informaţia;
    6) dacă informaţia este necesară sau previzibil relevantă.
    10. În cazul în care informaţia furnizată este insuficientă, partea solicitantă urmează a fi informată în scris privind necesitatea furnizării detaliilor adiţionale pentru a purcede la procesarea solicitării.
    11. Autoritatea competentă prezintă răspunsul la solicitările de informaţii recepţionate de la administraţiile fiscale străine în termen de pînă la 60 zile de la data recepţionării.
    În caz de necesitate, termenul poate fi extins prin informarea prealabilă a statului solicitant.
    12. Solicitarea de informaţii şi materialele anexate urmează a fi transmisă prin căi securizate pe suport de hîrtie sau în format digital.
    13. poate solicita informaţii de la administraţia fiscală străină cu privire la etapa executării solicitării, indicînd numărul de referinţă şi data transmiterii scrisorii în următoarele situaţii:
    1) dacă în termen de 6 luni de la recepționarea scrisorii nu a fost primită informaţia solicitată sau nu a fost prezentat raportul cu privire la etapa examinării solicitării;
    2) la intervale regulate, în funcţie de circumstanţe.
    14. Pentru obţinerea răspunsului la solicitare:
    1) unitatea responsabilă de schimbul de informaţii va contrapune informaţia solicitată cu informaţia primită. Dacă răspunsul este incomplet şi dacă se consideră necesar sau posibil, poate fi elaborată o solicitare suplimentară către statul partener;
    2) în cazul în care răspunsul obţinut este complet, la solicitarea statului partener, unitatea responsabilă va elabora şi va transmite o scrisoare de confirmare a recepţionării adresată autorităţii competente care a furnizat informaţia. În termen de 7 zile de la recepţionare, va pregăti o scrisoare la care va anexa materialele primite şi le va transmite subdiviziunii competente/ solicitantului iniţial. Documentele relevante urmează să conţină ştampila cu inscripţia „Informații cu accesibilitate limitată”;
    3) în cazul în care a fost recepţionată o cantitate mare de informaţie cu privire la mai mulţi contribuabili, fiind solicitată însă numai o mică parte din această informaţie, unitatea responsabilă de schimbul de informaţii va asigura doar transmiterea informaţiei specifice şi necesare care a fost solicitată de subdiviziunea autorităţii competente.
    15. La elaborarea şi implementarea măsurilor de asigurare a confidenţialităţii privind schimbul de informaţii:
    1) schimbul de informaţii este supus măsurilor de asigurare a confidenţialităţii conform dispoziţiilor tratatului în baza căruia are loc acest schimb;
    2) informaţia obţinută în baza prevederilor acordului va fi tratată drept una cu acces limitat, ca şi informaţia obţinută în baza legislaţiei naţionale.
    16. În cazul în care tratatul nu prevede expres aplicarea măsurilor de asigurare a confidenţialităţii informaţiei, informaţiile care provin din Republica Moldova se supun măsurilor de asigurare a confidenţialităţii conform legislaţiei Republicii Moldova, iar informaţiile care provin din străinătate se supun măsurilor de confidenţialitate indicate de autoritatea competentă a statului solicitat sau, în lipsa unei solicitări exprese, a măsurilor de asigurare a confidenţialităţii stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
    17. Înainte de a transmite informaţia autorităţii competente străine, autoritatea competentă urmează să verifice:
    1) dacă persoana care a solicitat informaţia era autorizată să solicite şi să recepţioneze informaţia;
    2) dacă denumirea şi adresa autorităţii competente străine sînt indicate corect.
    18. Toată informaţia confidenţială urmează a fi etichetată în mod corespunzător prin aplicarea ştampilei cu inscripţia „Informaţie cu accesibilitate limitată”, ţinîndu-se cont că:
    1) scrisorile pe suport de hîrtie urmează a fi transmise doar prin intermediul poştei recomandate. Unitatea responsabilă de schimbul de informaţii asigură păstrarea scrisorilor recepţionate de la autorităţile competente din străinătate cu privire la schimbul de informaţii, în conformitate cu normele în vigoare privind păstrarea informaţiilor cu accesibilitate limitată;
    2) în scrisoarea de însoţire adresată autorităţii competente străine trebuie să se accentueze confidenţialitatea informației, incluzînd următoarea declarație: „Aceste informații sînt furnizate în conformitate cu prevederile unui tratat internațional. Confidențialitatea, utilizarea și dezvăluirea acestora sînt reglementate de prevederile tratatului în cauză”.
    19. Schimbul de informaţii poate avea loc doar între autorităţile competente sau reprezentanţele oficiale ale acestora. Toate scrisorile care conţin informaţii cu privire la contribuabili urmează să fie semnate de conducătorul autorităţii competente sau de funcţionarul împuternicit de către acesta.
    20. În cazul în care cererile de informaţii recepţionate din străinătate îndeplinesc cerinţele tratatului privind limba întocmirii, autoritatea competentă nu poate invoca lipsa posibilităţilor de asigurare a traducerii ca motiv de refuz pentru examinarea cererii. În cazul în care solicitarea respectivă este întocmită într-o altă limbă decît cele specificate în tratat, temei al refuzului de examinare a cererii va servi nerespectarea dispoziţiilor corespunzătoare din tratat.
    21. Informaţia confidenţială primită de la autoritatea competentă a unui stat străin poate fi pusă la dispoziţia terţelor părţi din Republica Moldova doar cu acordul autorităţii străine competente, în conformitate cu dispoziţiile tratatului în baza căruia informaţia respectivă a fost primită şi cu respectarea legislaţiei Republicii Moldova.
    22. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sau care urmează să fie prelucrate după transmitere poate avea loc doar cu autorizaţia Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova, şi doar în cazul în care statul de destinaţie asigură un nivel adecvat de protecţie a drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal şi a datelor destinate transmiterii.
    23. Administraţia fiscală nu va notifica/înştiinţa contribuabilul despre faptul că a recepţionat o solicitare privind schimbul de informaţii, cu excepţia cazului în care  autoritatea competentă solicitantă a specificat că acesta trebuie informat.
IV. ASISTENŢA RECIPROCĂ ÎN MATERIE
DE RECUPERARE A CREANŢELOR FISCALE
    24. Asistenţa în vederea recuperării în Republica Moldova a unor creanţe fiscale stabilite într-un stat străin, precum şi asistenţa în vederea recuperării
într-un stat străin a creanţelor fiscale stabilite în Republica Moldova vor viza obligaţiile fiscale prevăzute de tratatul internaţional în baza căruia se adresează solicitarea de asistență. 
    25. În cazul în care tratatul internaţional nu prevede expres sau nu permite determinarea obligaţiilor fiscale cu privire la care dispoziţiile acestuia se aplică, autoritatea competentă din Republica Moldova va accepta pentru examinare solicitarea de asistenţă dacă aceasta vizează următoarele obligaţii fiscale:
    1) impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice;
    2) contribuţiile de asigurări sociale de stat;
    3) impozitul pe bunurile imobiliare;
    4) taxa pe valoarea adăugată;
    5) accizele;
    6) taxele rutiere;
    7) taxele pentru resursele naturale;
    8) taxele locale.
    26. Suplimentar, dispoziţiile prezentului capitol se aplică cu privire la oricare impozite şi taxe identice sau substanţial similare, stabilite într-un stat străin, adiţional sau în locul impozitelor şi taxelor enumerate la punctul 25.
    27. Autoritatea competentă informează, după caz, alte state cu privire la subdiviziunea responsabilă de contactele cu alte state pe care a desemnat-o.
    28. La cererea statului solicitant, autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile articolelor 14 şi 15 din Convenția privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 (în continuare – Convenția OCDE), ia măsurile necesare pentru recuperarea creanţelor/restanţelor fiscale ale statului menţionat, similar obligaţiilor fiscale, aplicînd, după caz, măsurile de asigurare şi executare silită reglementate de legislaţia Republicii Moldova, inclusiv cadrul legal aferent.
    29. Prevederile prezentului Regulament se aplică doar creanţelor/restanţelor fiscale care fac obiectul unui instrument care nu este contestat şi permite executarea acestuia în statul solicitant şi dacă nu s-a convenit altfel între părţile vizate. Atunci cînd creanţa/restanţa se referă la o persoană care nu este rezidentă a statului solicitant, aceasta se va aplica doar în cazul în care creanţa/restanţa nu mai poate fi contestată, dacă nu a fost convenit altfel între părţile vizate.
    30. Obligaţia de a acorda asistenţă în materie de recuperare a creanţelor fiscale cu privire la o persoană decedată sau averea sa se limitează la valoarea averii sau a proprietăţii obţinute de către fiecare beneficiar al averii, în funcţie de care creanţa va fi recuperată din averea sau de la beneficiarii acesteia.
    31. La cererea statului solicitant, autoritatea competentă va lua măsuri de asigurare în vederea recuperării valorii unui impozit, chiar dacă creanţa nu constituie obiectul unui instrument care să permită executarea silită a acesteia. În acest sens, autoritatea competentă este în drept să aplice, ca măsură de asigurare, sechestru pe bunurile persoanei sau alte măsuri legale de asigurare reglementate de legislaţia Republicii Moldova.
    32. Solicitarea de asistenţă administrativă vizată de prezentul capitol va fi însoţită de documentele şi informaţiile prevăzute de tratatul internaţional în baza căruia a fost adresată solicitarea.
    33. Instrumentul care permite executarea în statul solicitant este acceptat, recunoscut, completat sau înlocuit, după caz, în termenul stabilit doar de tratatul internaţional, după data recepționării solicitării de asistenţă.
    34. Actele de recuperare efectuate de către autoritatea competentă în temeiul unei solicitări de asistenţă, care, în conformitate cu tratatul internațional la care Republica Moldova este parte, ar avea drept efect suspendarea sau întreruperea perioadei termenelor de prescripţie, va avea de asemenea, acest efect în conformitate cu legislația statului solicitant. Autoritatea competentă informează statul solicitant referitor la astfel de acte.
    35. Creanţele fiscale pentru a căror recuperare se acordă asistenţă nu cad sub incidența privilegiilor pe care le pot avea restanţele reglementate de legislaţia fiscală în vigoare a Republicii Moldova, chiar dacă procedura de recuperare utilizată este una care se aplică pentru propriile restanţe.
    36. Aplicarea prezentului capitol aferent solicitărilor de asistenţă se efectuează pentru perioadele fiscale începînd cu 5 august 2011.
    37. Autoritatea competentă nu este obligată să se conformeze unei solicitări de asistenţă reciprocă în materie fiscală în partea ce ţine de schimbul de informaţii, care este prezentată după o perioadă de 15 ani de la data titlului executoriu iniţial.
    38. În sensul articolului 16 din Convenţia OCDE, autoritatea competentă este în drept să acorde modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale potrivit articolului 180 din Codul fiscal nr.1163/1997 nu înainte de a informa statul solicitant despre acest fapt.
    39. Procedurile/contestaţiile aferente măsurilor de asigurare şi executare silită întreprinse în virtutea Convenţiei OCDE de către autoritatea competentă urmează a fi iniţiate/depuse doar la autoritatea competentă.
    40. Procedurile/contestaţiile referitoare la măsurile întreprinse în virtutea Convenţiei OCDE de către statul solicitant, în special cele care, în materie de recuperare, se referă la existenţa sau valoarea creanţei/restanţei fiscale sau instrumentul ce permite executarea acestuia, se intentează doar în faţa organului corespunzător al acestui stat. Statul solicitant informează autoritatea competentă, care trebuie să suspende procedura în aşteptarea deciziei organului în cauză. În cazul în care este cerut de către statul solicitant, autoritatea competentă ia măsuri pentru a asigura recuperarea. De asemenea, autoritatea competentă poate fi informată referitor la astfel de proceduri de către orice persoană interesată. La primirea acestor informaţii, autoritatea competentă va cere consultaţii, dacă este necesar, de la statul solicitant.
    41. De îndată ce a fost luată o decizie definitivă referitor la contestaţie, autoritatea competentă sau statul solicitant, după caz, informează cealaltă parte referitor la decizie şi implicaţiile pe care le are aceasta pentru solicitarea de asistenţă.
    42. Aspectele privind termenele de prescripţie sînt reglementate exclusiv de legislaţia statului solicitant. Părţile se informează reciproc referitor la oricare acţiuni ce întrerup, suspendă sau prelungesc termenul de prescripţie a creanţei/restanţei fiscale pentru care au fost solicitate măsuri de asigurare şi/sau recuperare sau care poate produce acest efect.
    43. Autoritatea competentă recuperează creanţa/restanţa fiscală în moneda naţională a Republicii Moldova şi o transferă statului solicitant în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    44. Autoritatea  competentă nu este obligată să acorde asistenţă în recuperare dacă valoarea totală a creanţelor/restanţelor fiscale reglementate de prezentul capitol este mai mică de 1500 de euro (echivalentul în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în ziua recepţionării cererii de recuperare) sau aceasta este de natură să genereze, din cauza situaţiei restanţierului/debitorului, grave dificultăţi de ordin economic sau social în Republica Moldova. Autoritatea competentă urmează să informeze statul solicitant în cazul refuzului de recuperare.
    45. Asistenţa în vederea recuperării se efectuează cu respectarea legislației privind protecţia datelor cu caracter personal.