HGC23/2019
Внутренний номер:  379003
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 23
от  18.01.2019
cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză
a impactului în procesul de fundamentare
a proiectelor de acte normative
Опубликован : 19.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 22-23     статья № : 30     Дата вступления в силу : 19.07.2019
    În temeiul art. 25 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7–17, art. 34) și al art. 13 din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 627), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative (se anexează).
    2. Autorităţile administraţiei publice centrale vor desemna în cadrul subdiviziunilor lor persoanele responsabile de implementarea analizei de impact în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative.
    3. Cancelaria de Stat:
    1) va monitoriza realizarea analizei impactului;
    2) va acorda asistenţa metodologică necesară ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în vederea realizării analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
    3) va monitoriza publicarea anunțului privind inițiativa de elaborare a actului normativ împreună cu analiza impactului;
    4) va acorda asistența logistică necesară pentru activitatea Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.
    4. Cancelaria de Stat va asigura conducerea Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător și va acorda asistența logistică necesară pentru şedinţele acestuia, inclusiv va asigura publicarea pe pagina sa web oficială a ordinii de zi a şedinţelor, precum şi a expertizelor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.
    5. Prevederile din anexa la prezenta hotărîre constituie baza metodologică pentru autorii proiectelor de acte normative pentru care legea prevede elaborarea analizei de impact (analizelor impactului de reglementare și analizelor ex ante).
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1230/2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 170–173, art. 1321).
    7. În termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărîri, Cancelaria de Stat va revizui modul de lucru și componența Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător și va propune modificările corespunzătoare la cadrul normativ.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării acesteia, cu excepția prevederilor pct. 7.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Nr. 23. Chişinău, 18 ianuarie 2019.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.23/2019

METODOLOGIA
de analiză a impactului în procesul de fundamentare
a proiectelor de acte normative

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative (în continuare – Metodologie) este elaborată în conformitate cu Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, avînd la bază cerinţele stabilite la nivelul instituţiilor Uniunii Europene pentru documentele de analiză a impactului prin „Orientările pentru o mai bună legiferare” ale Comisiei Uniunii Europene, SWD (2015)111 final, din 19 mai 2015.
    2. Prezenta Metodologie stabilește modalitatea de realizare a analizei inițiativei de elaborare a actului normativ conform rigorilor analizei ex ante și analizei impactului de reglementare a activității de întreprinzător, expusă în baza unui document unic – analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative (în continuare – analiza impactului).
    3. Sub incidenţa prezentei Metodologii cad:
    1) proiectele de acte normative de reglementare a activităţii de întreprinzător care includ stabilirea drepturilor, obligaţiilor, cerinţelor şi interdicţiilor pentru întreprinzători pe toată durata activităţii (de la iniţierea pînă la lichidarea afacerii), precum şi reglementarea relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice, alte autorități abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control şi întreprinzători;
    2) proiectele de acte normative care conțin reglementări cu impact asupra bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia;
    3) proiectele de acte normative care prevăd reorganizări şi reforme structurale ori instituţionale ale autorităților sau ale instituțiilor publice.
    4. Analiza impactului este un proces de identificare a problemei, stabilire a obiectivului, determinare a opţiunilor de soluţionare a problemei ori de atingere a obiectivului şi estimare a impactului, efectelor sau consecinţelor opţiunilor respective, cu scopul de a fundamenta și argumenta necesitatea unei reglementări a relaţiilor sociale. Analiza de impact are inclusiv scopul de asigurare a principiului transparenței decizionale și respectării intereselor societății și drepturilor întreprinzătorilor, precum și asigurarea corespunderii actului normativ principiilor activității de legiferare.
    5. Actul de analiză a impactului însoțește în mod obligatoriu proiectele de acte normative identificate la pct. 3 din prezenta Metodologie pe întreg parcursul circulației lor, pînă la aprobarea sau adoptarea finală de către autoritatea responsabilă.
    6. Dosarul de însoțire al proiectelor de acte normative care cad sub incidența prezentei Metodologii, prezentat autorității cu competență de aprobare sau adoptare conține în mod obligatoriu analiza impactului.
    7. Analiza impactului poate însoţi mai multe proiecte de acte normative concomitent, dacă acestea sînt parte a unei singure intervenţii prin reglementare a statului, fac parte dintr-un pachet comun şi sînt propuse în mod simultan pentru consultări publice şi aprobare.
II. STANDARDELE DE CALITATE PENTRU
ANALIZA IMPACTULUI
    8. Actele normative sînt fundamentate prin analiza impactului acestora pentru a stabili necesitatea sau lipsa necesității intervenției statului în vederea soluționării unor probleme și identificării celei mai bune soluții pentru probleme, astfel fiind asigurată o calitate mai bună a acestora, caracterizată prin atingerea obiectivelor urmărite de stat, realizarea beneficiilor care justifică costurile intervenției statului, asigurarea celui mai mic nivel posibil al costurilor pentru cei afectați.
    La identificarea și formularea opțiunilor în cadrul analizei impactului se ţine cont de prevederile constituționale, principiile de legiferare, prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
    9. La elaborarea documentului de analiză a impactului se respectă următoarele rigori:
    1) fundamentarea analizei – analiza necesită a fi expusă complet şi fundamentat. Orice concluzie formulată în cadrul analizei necesită a fi argumentată în baza datelor disponibile sau, în cazurile cînd acestea lipsesc, în baza presupunerilor clare şi logice, care sînt explicate;
    2) trasabilitatea şi veridicitatea informaţiei utilizate – informaţia utilizată în cadrul analizei trebuie să fie veridică şi certă (fiind prioritare sursele oficiale cu date statistice). Odată cu expunerea informaţiei, pentru a asigura trasabilitatea acesteia, este obligatorie indicarea sursei de obţinere şi, după caz, a autorului acesteia;
    3) prioritatea datelor cuantificate – datele utilizate în cadrul argumentării şi expunerii vor fi, după posibilitate, prezentate în mod cuantificat în unităţi ce pot fi supuse comparărilor, raportate, după caz, la aceeaşi perioadă de timp. În cazul în care există mai multe tipuri de informaţie, prioritate vor avea datele care sînt sau pot fi cuantificate;
    4) forma standardizată de expunere – analiza impactului trebuie să fie expusă în forma şi modul stabilite de prezenta Metodologie, în ceea ce ţine atît de structura documentului, consecutivitatea compartimentelor, cît şi de conţinutul fiecărui compartiment, care trebuie să se raporteze în mod logic la locul şi rolul acestuia în cadrul documentului şi să corespundă denumirii compartimentului;
    5) coerenţa expunerii – informaţia expusă în compartimentele documentului analizei de impact trebuie să fie corelată cu scopul documentului propriu-zis, prezentată coerent de la un compartiment la altul, aşa încît cea mai bună opţiune identificată să se încadreze perfect în obiectivul/scopul stabilit, care la rîndul său va reieşi logic din problemele definite şi va ţinti cauzele acestor probleme;
    6) proporţionalitatea efortului – nivelul de complexitate şi de profunzime a expunerii analizei va fi raportat la complexitatea problemelor abordate, îngrijorările și solicitările părților interesate, manifestate prin demersuri și consultări. Astfel, intervențiile cu impacturi potențiale mai mari, care vin să soluţioneze probleme vaste şi complexe, vor necesita o analiză aprofundată, cu expunere mai detaliată, şi viceversa;
    7) scontarea impactului – analiza impactului trebuie să aplice procesul scontării pentru impacturile cuantificate şi distribuite în timp, prin care valoarea viitoare a costurilor și beneficiilor este redusă la valoarea actuală.
III. CONŢINUTUL ANALIZEI IMPACTULUI
    10. Analiza impactului se elaborează şi se prezintă conform formularului tipizat, prezentat în anexa la prezenta Metodologie. Actul de analiză a impactului trebuie să conţină următoarea informaţie:
    1) Definirea problemei
    a) Se determină clar şi concis (într-o frază) problema sau problemele care urmează să fie soluţionate.
    b) Se descrie problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu justificarea necesităţii schimbării situaţiei curente şi/sau viitoare, în baza dovezilor şi datelor ale căror surse sînt indicate. Mărimea (dimensiunea) problemei/problemelor și cauzele acestora se prezintă preponderent în mod cuantificat, exprimate în unităţi de măsură conexe cu cele din obiective şi impacturile opţiunilor analizate. Definirea problemei este la fel de importantă şi în cazul în care elaborarea actelor normative este prevăzută de acte normative superioare şi documente de politici. În aceste cazuri, definirea problemei ţine de înţelegerea mai bună a situaţiei pe care îşi propune să o îmbunătăţească statul prin implementarea actelor normative propuse.
    c) Se descriu clar cauzele care au dus la apariţia problemei (cauzele nu pot fi definite ca lipsa intervenţiei sau lipsa reglementării).
    d) Se descrie cum a evoluat problema şi cum va evolua în viitor fără o intervenţie. Evoluţia descrisă aici se mai numeşte scenariul de bază sau opţiunea „a nu face nimic”.
    e) Se descriu documentele de politici şi actele normative existente care condiţionează intervenţia statului şi cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi se identifică carenţele prevederilor normative în vigoare.
    2) Stabilirea obiectivelor
    a) Se stabilesc principalele obiective ale intervenţiei din partea statului, care sînt legate direct de problemă şi cauzele acesteia (obiectivele nu se stabilesc ca necesitatea de a întreprinde acţiuni sau ca necesitatea aprobării unei reglementări).
    Obiectivele trebuie să fie măsurabile, realiste, expuse cuantificat şi fixate în timp.
    3) Identificarea opţiunilor
    a) Se face referinţă la opţiunea „a nu face nimic”, descrisă în secţiunea cu privire la definirea problemei și se expune informația adițională, după caz.
    b) Se descriu principalele prevederi ale proiectului (intervenții recomandate), cu impact, explicînd cum acestea țintesc cauzele problemei. După caz, adiţional, se anexează varianta preliminară a proiectului de act normativ.
    c) În cazul analizei problemelor complexe, conform principiului proporționalității prevăzut la pct. 9 din prezenta Metodologie, sau în cazul în care sînt identificate riscuri relevante care pot cauza eșecul opțiunii recomandate, se identifică cel puţin o opţiune alternativă pentru opţiunea recomandată şi opţiunea „a nu face nimic”. La selectarea opţiunii (opţiunilor) alternative se identifică şi se descriu cele mai realiste opţiuni, inclusiv opţiuni de nereglementare (campanii de informare și educare, înțelegeri cu cei care creează problema, stimulente economice, soluții de implementare mai bună a legislației existente etc.), care ar putea să soluţioneze problema prin schimbarea scenariului de bază (opţiunii „a nu face nimic”) pentru atingerea obiectivelor. Dacă opţiuni de nereglementare nu sînt incluse, se va explica motivul/cauza neincluderii.
    4) Analiza impacturilor opţiunilor
    a) Se expun efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate.
    b) Pentru fiecare opţiune analizată, se descriu principalele costuri şi beneficii potențiale, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea. Costurile şi beneficiile se descriu ca efecte adiţionale în comparaţie cu situaţia din opţiunea „a nu face nimic”. Se identifică întregul spectru de efecte negative şi pozitive ale stării actuale de fapt şi de drept, în baza prezentelor rigori de analiză. Descrierea va include un spectru cît mai larg de costuri şi beneficii confirmate prin dovezi şi presupuneri argumentate, care pot fi inclusiv economice, sociale şi de mediu, prezentate ca schimbări ale următoarelor categorii de impact:
    - economic: costurile desfășurării afacerilor; povara administrativă; fluxurile comerciale și investiționale; competitivitatea afacerilor; activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și mijlocii; concurența pe piață; activitatea de inovare și cercetare; veniturile și cheltuielile publice; cadrul instituțional al autorităților publice; alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori; bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor; situația social-economică în anumite regiuni; situația macroeconomică; alte aspecte economice;
    - social: gradul de ocupare a forței de muncă; nivelul de salarizare; condițiile și organizarea muncii; sănătatea și securitatea muncii; formarea profesională; inegalitatea și distribuția veniturilor; nivelul veniturilor populației; nivelul sărăciei; accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru persoanele social-vulnerabile; diversitatea culturală și lingvistică; partidele politice și organizațiile civice; sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și morbiditatea; modul sănătos de viață al populației; nivelul criminalității și securității publice; accesul și calitatea serviciilor de protecție socială, educaționale, medicale; accesul și calitatea serviciilor publice administrative; nivelul și calitatea educației populației; conservarea patrimoniului cultural; accesul populației la resurse culturale și participarea la manifestații culturale; accesul și participarea populației la activități sportive; discriminarea; alte aspecte sociale;
    - de mediu: clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și celor care afectează stratul de ozon; calitatea aerului; calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, inclusiv a apei potabile și de alt gen; biodiversitatea; flora; fauna; peisajele naturale; starea și resursele solului; producerea și reciclarea deșeurilor; utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și neregenerabile; consumul și producția durabilă; intensitatea energetică; eficiența și performanța energetică; bunăstarea animalelor; riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, accidente etc.); utilizarea terenurilor; alte aspecte de mediu.
    Identificarea impacturilor se efectuează în baza tabelului pentru identificarea impacturilor, anexat la Formularul tipizat al documentului de analiză a impactului din anexa la prezenta Metodologie. Descrierea și estimarea detaliată a impacturilor identificate se prezintă în compartimentul 4 din Formular.
    Costurile şi beneficiile se prezintă preponderent cuantificat. Pentru costurile şi beneficiile care nu pot fi cuantificate se vor include explicaţii cu privire la cauza imposibilităţii cuantificării, acestea fiind analizate din punct de vedere calitativ.
    c) Se identifică cele mai relevante/iminente riscuri care pot cauza eşecul intervenţiei preconizate şi al opţiunilor alternative (dacă acestea au fost propuse) ori schimbarea substanţială a valorii beneficiilor și costurilor estimate, corespunzător se explică care vor fi intervenţiile necesare pentru reducerea probabilităţii apariţiei acestor riscuri şi/sau diminuării consecinţelor. Se prezintă presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați de proiect.
    d) Suplimentar pentru analiza proiectelor specificate la pct. 3 (a):
    - se indică separat dacă, din totalul de costuri identificate, vor apărea costuri de conformare pentru întreprinderi (va apărea necesitatea unor investiţii suplimentare pentru întreprinzători, ca aceştia să nu activeze cu încălcarea cerinţelor normative din proiect) sau dacă vor fi majorate costurile de conformare deja existente în urma adoptării intervenţiei propuse. Analiza costurilor se realizează luînd în considerare cel puţin următoarele tipuri de costuri ale întreprinzătorilor: plăți (impozite, taxe, tarife și alte plăți prevăzute de proiect), costuri administrative (efortul/costurile necesar(e) pentru a asigura înțelegerea prevederilor propuse, precum și efortul/costurile necesar(e) conformării cu cerințele de colectare, gestionare și prezentare a informaților către stat și părțile terțe, pentru solicitarea și obținerea actelor permisive și documentelor oficiale și alte activități similare), costuri substanțiale de conformare (schimbări cauzate de proiect în costurile existente de afaceri, cum ar fi remunerarea forței de muncă și impozitele aferente, procurarea materiei prime, procurări și costuri legate de mijloace fixe, cheltuieli organizatorice care țin de implementarea prevederilor proiectului, cheltuieli de administrare și generale, procurări de servicii, alte costuri similare). Se explică dacă sînt prevăzute măsuri de diminuare a acestor costuri;
    - se identifică dacă există impacturi disproporţionate asupra anumitor categorii de întreprinderi, inclusiv dacă se vor atesta schimbări cu privire la poziţiile concurenţiale, şi se explică dacă sînt propuse măsuri pentru a evita aceste impacturi. Totodată, se descrie separat, dacă este cazul, care vor fi costurile şi beneficiile intervenţiei propuse asupra întreprinderilor mici și mijlocii și cît de disproporționate, raportate la numărul de angajați, vor fi acestea pentru diferite tipuri de întreprinderi mici și mijlocii și în comparație cu cele ale întreprinderilor mari. În cazul existenţei unui impact accentuat asupra acestor întreprinderi, se explică dacă sînt propuse scutiri sau cerinţe mai lejere faţă de întreprinderi mici și mijlocii şi în ce măsură acestea vor reduce impacturile negative asupra întreprinderilor.
    e) În concluzie, se va argumenta în mod separat selectarea unei opțiuni. Opțiunea recomandată, în comparație cu alte opțiuni analizate, trebuie să asigure atingerea obiectivelor, iar beneficiile acesteia trebuie să justifice costurile şi opțiunea propusă, trebuie să asigure cel mai mic nivel posibil al costurilor pentru cei care ar putea fi afectați.
    5) Implementarea şi monitorizarea
    a) Se descrie cum va fi organizată implementarea opţiunii recomandate pentru a atinge obiectivele, inclusiv avînd în vedere capacităţile instituţionale şi financiare existente. Se identifică cadrul juridic care necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, precum și schimbările instituționale care sînt necesare.
    b) Se indică clar indicatorii de performanţă în baza cărora se va efectua monitorizarea şi evaluarea opţiunii recomandate.
    c) Se stabilește peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și va fi necesară evaluarea performanței actului normativ propus. Se explică cum va fi monitorizată şi evaluată opţiunea.
    6) Consultarea
    a) Se descriu principalele părţi interesate în intervenţia/opţiunea propusă, inclusiv autorităţile statului, mediul academic, mediul de afaceri, sectorul asociativ şi cetăţenii.
    b) Se explică succint cum s-a organizat consultarea adecvată a părţilor. Inclusiv se oferă informaţia despre data şi locul publicării actului de analiză a impactului, precum şi timpul oferit publicului pentru comentarii. Procesul de consultare trebuie să fie eficient, continuu, relevant problemei examinate, în care autoritatea trebuie să utilizeze toate metodele posibile pentru a obține întregul spectru de informație necesară.
    c) Se expune succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a impactului şi/sau intervenţia propusă. Este obligatorie expunerea poziției a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese identificat. Se indică separat consultările efectuate pe marginea documentului de analiză a impactului.
IV. PROCESUL ANALIZEI IMPACTULUI
    11. Procesul analizei impactului are următoarele etape:
    1) identificarea problemei şi luarea deciziei de a iniţia procesul de analiză a impactului. Prima etapă a procesului de analiză este identificarea problemei, care poate justifica intervenţia statului prin reglementare. Autoritatea administraţiei publice abilitată să iniţieze elaborarea unui proiect de act normativ este responsabilă pentru corespunderea acţiunilor cu prezenta Metodologie;
    2) pregătirea analizei impactului. Anterior elaborării proiectului de act normativ sau concomitent cu elaborarea acestuia, autoritatea administraţiei publice întocmeşte analiza impactului, conform prevederilor prezentei Metodologii. Autoritatea administraţiei publice poate elabora şi perfecţiona în paralel proiectul de act normativ care va însoţi analiza impactului. Varianta inițială a analizei impactului se publică cu anunţul privind iniţiativa de elaborare a actului normativ și, în vederea racordării acesteia la cerințele prezentei Metodologii, poate fi consultată preliminar cu Cancelaria de Stat (Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare);
    3) documentul de analiză a impactului cu proiectul de act normativ se plasează pe pagina web oficială a autorității administrației publice pentru consultări publice în conformitate cu rigorile de transparenţă în procesul decizional. Se parcurge procesul de avizări ale proiectului și ale documentului de analiză a impactului. Pentru proiectele care conțin norme de reglementare a activității de întreprinzător, analiza impactului și proiectul de act normativ se supun expertizei de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;
    4) proiectul de act normativ și documentul de analiză a impactului se perfecționează în urma avizărilor, expertizării și consultărilor publice. Proiectul se propune pentru promovare și aprobare în modul prevăzut de lege.

    anexă