HGO45/2019
Внутренний номер:  379066
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 45
от  30.01.2019
cu privire la organizarea și funcționarea
Agenției pentru Eficiență Energetică
Опубликован : 08.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 38-47     статья № : 71     Дата вступления в силу : 08.02.2019
    În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), al art.9 lit. h) și  art.30 alin.(8) lit.a) din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 476), precum și al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenția pentru Eficiență Energetică, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Fondul pentru Eficiență Energetică.
    2. Agenția pentru Eficiență Energetică este succesorul de drepturi şi obligații al Fondului pentru Eficiență Energetică.
    3. Transmiterea integrală a patrimoniului de la Fondul pentru Eficiență Energetică către Agenția pentru Eficiență Energetică se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
    4. Disponibilizarea personalului se va efectua în conformitate cu Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și cadrul normativ în domeniul muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia.
    5. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de pînă la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, va institui comisia de transmitere a bunurilor proprietate publică. Comisia de transmitere, în termen de 30 de zile de la data instituirii, va prezenta spre aprobare Ministerului Economiei şi Infrastructurii actul de transmitere a bunurilor nominalizate la  punctul 3.
    6. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică, conform anexei nr. 1;
    2) Structura organizatorică a Agenției pentru Eficiență Energetică, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Agenției pentru Eficiență Energetică, conform anexei nr.3.
    7. Se stabilește efectivul-limită al Agenției pentru Eficiență Energetică în număr de 33 de  unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform cadrului normativ.
    8. Agenția pentru Eficiență Energetică, în comun cu Fondul pentru Eficiență Energetică, în termen de o lună de la data publicării prezentei hotărîri, vor asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare ale Fondului pentru Eficiență Energetică din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în bugetul de stat.
    9. Agenția pentru Eficiență Energetică în termen de o lună va aproba statul de personal şi îl va prezenta spre avizare Cancelariei de Stat.
    10. Punctul 2.1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.141/2014 privind crearea sistemului de statistică energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 53-59, art. 165) se modifică după cum urmează:
    1) în subpunctul 3) litera a), după cuvintele „şi sursele de energie regenerabile” se introduce  textul „ , inclusiv de datele referitoare la proiectele finanțate din sursele financiare ale Agenției pentru Eficiență Energetică şi/sau cu suportul financiar al acesteia”, iar litera d) se abrogă;
    2) în subpunctul 6) litera b),  textele „ , fonduri” şi „ , Fondul pentru Eficiență Energetică” se exclud.
    11. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr. 1173/2010 cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1291);
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 401/2012 cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art.448).
    12. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                      Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                                 Ion Chicu

    Nr. 45. Chişinău, 30 ianuarie 2019.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.45/2019

REGULAMENT
cu privire la organizarea și funcționarea
Agenției pentru Eficiență Energetică
I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, domeniile de activitate, atribuțiile și drepturile, organizarea activității Agenției pentru Eficiență Energetică (în continuare – Agenția), instrumentele financiare și managementul proiectelor.
2. Agenția este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Economiei  și Infrastructurii, cu statut de persoană juridică distinctă, care dispune de conturi trezoreriale, de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat, de denumire în limba de stat și formulare oficiale.
3. Agenția este o persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul de stat, precum și din alte surse financiare stabilite la articolul 11 din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică.
4. În activitatea sa Agenția se conduce de Constituția şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele ministrului economiei şi infrastructurii şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE AGENŢIEI
5. Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.
6. Agenţia realizează atribuțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii de activitate:
1) eficienţa energetică;
2) valorificarea surselor de energie regenerabilă;
3) finanțarea proiectelor în domeniile eficienţei energetice și surselor de energie regenerabilă.
7. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la punctul 6, Agenţia realizează următoarele atribuții:
 1) implementează politica statului în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, Legii nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor, Legii nr.  44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, Legii nr. 151/2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, precum şi ale legislației secundare aferente, inclusiv:
a) acordă asistență organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii la elaborarea și fundamentarea documentelor de politici în domeniul eficienței energetice, precum şi la monitorizarea implementării acestora, inclusiv prin colectarea informațiilor necesare de la autoritățile administrației publice centrale şi locale, alte părți relevante;
b) dezvoltă, finanțează, cofinanțează și implementează proiecte-pilot în domeniul eficienței energetice, precum și efectuează analiza post-implementare a acestora;
c) evaluează proiecte şi/sau programe în domeniul eficienței energetice, finanțate total sau parțial din bugetul de stat, sub aspectul alinierii acestora la politicile statului și planurile naționale de acțiuni în domeniul eficienței energetice;
d) elaborează studii, analize și cercetări în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu cerințele organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii;
e) instituie și ține registre în domeniul eficienței energetice, în conformitate cu Legea nr. 71/2007 cu privire la registre, precum și creează și gestionează un sistem informațional în domeniul performanței energetice a clădirilor;
f) acordă, la solicitare, suport consultativ şi informațional, cu titlu gratuit, băncilor comerciale şi altor instituții financiare care participă la finanțarea proiectelor în domeniul eficienței energetice;
g) organizează concursuri naționale, ateliere de lucru, seminare, vizite de studiu, conferințe, expoziții naționale și internaționale pentru promovarea eficienței energetice;
h) cooperează cu instituțiile şi cu organismele internaționale în vederea promovării eficienței energetice, în limitele competenței stabilite de Guvern, în coordonare cu organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii;
2) implementează politica statului în domeniul surselor de energie regenerabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi ale legislației secundare aferente, inclusiv:
a) acordă asistență organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii la elaborarea și fundamentarea documentelor de politici în domeniul surselor de energie regenerabilă, precum și la monitorizarea implementării acestora, inclusiv prin colectarea în acest sens de informații necesare de la autoritățile administrației publice centrale şi locale, alte părți relevante;
b) evaluează proiecte şi/sau programe în domeniul surselor de energie regenerabilă, finanțate total sau parțial de la bugetul de stat, sub aspectul alinierii acestora la planurile naționale de acțiuni în domeniul surselor de energie regenerabilă;
c)  elaborează studii, analize și cercetări în domeniul surselor de energie regenerabilă, în conformitate cu cerințele organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii;
d) dezvoltă, finanțează și implementează proiecte-pilot în domeniul surselor de energie regenerabilă, precum și efectuează analiza post-implementare a acestora;
e) acordă asistență consultativă şi informațională cu titlu gratuit băncilor comerciale şi altor instituții financiare în legătură cu finanțarea sau cofinanțarea proiectelor în domeniul respectiv;
f) acordă asistență consultativă și informațională privind măsurile de sprijin consumatorilor, constructorilor, instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de echipamente și sisteme pentru încălzire, răcire, alimentare cu energie electrică și de vehicule compatibile cu utilizarea surselor de energie regenerabilă;
g) organizează concursuri naționale, ateliere de lucru, seminare, conferințe, expoziții naționale și internaționale pentru promovarea surselor de energie regenerabilă;
h)  cooperează cu instituțiile şi cu organismele internaționale în vederea promovării utilizării surselor de energie regenerabilă, în limitele competenței stabilite de Guvern, în coordonare cu organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii;
3) atrage și gestionează resurse financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, inclusiv:
a) finanţează, cu titlu gratuit și/sau oneros, proiectele în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin punerea la dispoziția companiilor de servicii energetice a instrumentelor financiare disponibile;
b) cofinanțează proiectele în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă, finanțate de donatori, parteneri de dezvoltare, autorități/instituții publice, asociații;
c) finanțează proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv acoperă cheltuielile de operare și mentenanță aferente acestora, dacă consiliul decide astfel;
d) identifică și asigură accesul consumatorului final la programe de finanțare, împrumuturi nerambursabile sau subvenții în vederea finanțării proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă;
e) se înregistrează la programe, proiecte sau inițiative naționale și internaționale,  finanţate de donatori și parteneri de dezvoltare, în vederea atragerii de resurse financiare pentru finanțarea și/sau cofinanțarea de proiecte;
f) finanţează contracte de performanță energetică de implementare a proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă;
g) promovează şi diseminează informația cu privire la oportunitățile de finanțare în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă.
8. Agenția este învestită cu următoarele drepturi:
1) să prezinte organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniu;
2) să colaboreze, prin furnizarea reciprocă și continuă de informații, cu organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cu organul central de specialitate al administrației publice în domeniul dezvoltării regionale și mediului, cu organismul național unic de acreditare, cu organismele de evaluare a conformității, cu alte autorități ale administrației publice centrale de specialitate și cu  autoritățile administrației publice locale;
3) să colaboreze cu autoritățile administrației publice locale în domeniile sale de competență prin intermediul managerilor energetici raionali și, după caz, cei locali, desemnați de către acestea, precum și să contribuie la organizarea instruirii lor profesionale continue;
4) să solicite de la autoritățile administrației publice centrale de specialitate, autoritățile administrative, instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale, precum și de la întreprinderile energetice informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin conform prevederilor actelor normative;
5) să asigure gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
6) să beneficieze de asistență tehnică și financiară de la instituții sau de la organizații internaționale și din alte surse neinterzise de cadrul normativ şi să o utilizeze în scopul realizării atribuțiilor sale, potrivit criteriilor și procedurii instituite de  Hotărîrea Guvernului nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenței externe;
7) să încheie contracte de drept privat cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, instituții financiare, organizații internaționale, furnizori şi/sau beneficiari de bunuri şi servicii;
8) să atragă, pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin, experți, persoane fizice și/sau juridice din țară sau de peste hotare;
9) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredințate.
9. Autoritățile administrației publice centrale de specialitate, autoritățile administrative, instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale, precum și întreprinderile energetice sînt obligate să furnizeze Agenției informații necesare în vederea  implementării programelor de finanțare și a planurilor naționale de acțiuni în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, pentru crearea, ținerea și actualizarea bazelor de date în domeniile sale de competență, precum și alte informații solicitate de aceasta pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite în prezentul Regulament.
10. În conformitate cu articolul 11 alineatul (7) din Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, Agenția elaborează și prezintă organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii un raport privind activitatea desfășurată în anul precedent. Raportul respectiv se publică pe pagina web oficială a Agenției.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI
Secțiunea 1. Directorul, directorul adjunct
și personalul Agenției
11. Agenţia este condusă de un director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică de către ministrul economiei și infrastructurii, în condiţiile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
12. Directorul Agenției exercită următoarele atribuții:
1) organizează activitatea Agenţiei şi este responsabil pentru exercitarea atribuțiilor acesteia;
2) poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii, îndeplinirea atribuțiilor şi activitatea economico-financiară a Agenţiei;
3) organizează sistemul de control intern managerial, precum şi funcţia de audit intern în Agenţie;
4) administrează bugetul Agenției și patrimoniul public aflat în gestiune;
5) semnează documentele financiare, sinteza programelor, dările de seamă şi rapoartele Agenţiei; 
6) reprezintă, în limitele competenței, interesele Agenţiei în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din țară şi de peste hotare, încheie şi reziliază contracte, semnează documente conform atribuțiilor ce îi revin;
7) asigură organizarea procedurilor de achiziții publice;
8) stabileşte atribuţiile și domeniile de activitate ale directorului adjunct, precum şi modul de înlocuire a acestuia;
9) aprobă manualul operațional al Agenției, regulamentele interne și ale  subdiviziunilor autorității pentru buna organizare și desfășurare a activității acesteia, după coordonarea cu organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii;
10) aprobă, modifică statul de personal și schema de încadrare ale Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii, structurii şi efectivului-limită, aprobat prin prezenta hotărîre;
 11) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul Agenției în condiţiile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
12) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
13) conferă grade de calificare funcţionarilor publici şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei în condiţiile cadrului normativ;
14) contractează experți, persoane fizice și/sau juridice, cu respectarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
15) aprobă planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
16) emite ordine şi dispoziții executorii pentru angajații Agenţiei şi verifică executarea acestora.
13. Directorul Agenției este asistat de un director adjunct, numit în funcţie publică şi eliberat, suspendat sau destituit din funcţie publică de către ministrul economiei și infrastructurii, la propunerea directorului Agenției.
14. Directorul adjunct se subordonează nemijlocit directorului Agenției și exercită atribuțiile stabilite de acesta prin ordin.
15. Directorul Agenției, directorul adjunct şi conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenţiei sînt responsabili pentru deciziile aprobate conform domeniilor de activitate ale acestora.
16. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul. În lipsa directorului, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct. 
Secțiunea a 2-a. Consiliul Agenției
17. În cadrul Agenției se instituie un consiliu, organ colegial învestit cu funcția de examinare,  evaluare și selectare a propunerilor de proiect în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă.
18. Consiliul Agenției își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament și manualul operațional aprobat de directorul Agenției.
19. Componenţa consiliului se aprobă prin ordin de către directorul Agenției și este formată din 7 membri cu statut permanent, funcționari publici de conducere de nivel superior din cadrul autorităților publice centrale sau alte persoane cu funcții de conducere desemnate prin ordin, după cum urmează:
1) doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii (unul responsabil de domeniul energetic și celălalt – de domeniul construcțiilor);
2) doi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (unul responsabil de domeniul dezvoltării regionale și celălalt – de domeniul mediului);
3) un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
4) un reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
5)  un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării.
 Membrul desemnat de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, responsabil de domeniul energetic, exercită funcția de președinte al consiliului.
În componenţa consiliului, la propunerea directorului Agenției, pot fi incluși membri observatori cu statut temporar, fără drept de vot, reprezentanţi ai organismelor internaţionale donatoare, ai partenerilor de dezvoltare, asociaţiilor profesionale, ai mediului de afaceri şi ai instituţiilor financiare naționale și internaţionale.
20. Durata mandatului membrilor consiliului este de 4 ani și poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de încă 4 ani. 
21. În cazul în care un membru al consiliului consideră că se află în conflict de interese, membrul respectiv este obligat să informeze președintele consiliului cu privire la conflictul de interese și să se abțină de la vot, fapt consemnat în procesul-verbal al ședinței.
22. În cazul în care președintele consiliului se află în conflict de interese, acesta este obligat să anunțe despre acest fapt în ședință și să se abțină de la vot, fapt consemnat în procesul-verbal al ședinței.
23. Ședințele consiliului se convoacă de către președintele acestuia și sînt deliberative dacă la acestea sînt prezenți 50%+1 din numărul membrilor desemnați.
24. Consiliul Agenției se poate întruni în ședințe ordinare sau, în caz de necesitate, în ședințe ad-hoc. Lucrările de secretariat ce țin de activitatea consiliului se asigură de către Agenție.
25. Membrii  consiliului nu sînt remuneraţi pentru activitatea în cadrul acestuia.
IV. INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE AGENȚIEI.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Secțiunea 1. Instrumentele financiare
26. Pentru finanțarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, Agenția dezvoltă și pune în aplicare instrumente financiare în conformitate cu prevederile Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică.
27. Grantul reprezintă contribuția financiară la realizarea proiectului care îi este oferită solicitantului de finanțare de către Agenție, fără obligația rambursării ulterioare.
28. Agenția este în drept să dezvolte și să pună în aplicare instrumente de finanțare prin combinarea resurselor financiare externe cu mijloacele financiare pe care le administrează în conformitate cu articolul 8 alineatul (11) din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică.
29. Agenția dezvoltă și pune în aplicare instrumentele financiare în conformitate cu hotărîrile aprobate de Guvern și acordurile semnate cu partenerii de dezvoltare și donatorii, care vor conține prevederi cu privire la măsurile eligibile de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă, criteriile de eligibilitate aplicate față de solicitanții de finanțare, condițiile și modalitatea de identificare a propunerilor de proiect, documentele necesare a fi prezentate de către dezvoltatorul proiectului, bugetele alocate, instrumentele de finanțare aplicabile.
30. Principiile, procedurile și regulile ce urmează a fi aplicate la implementarea instrumentelor financiare se descriu în manualul operațional.
Secțiunea a 2-a. Managementul proiectelor
31. Managementul proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă se realizează conform următoarelor etape:
1) identificarea și elaborarea propunerii inițiale de proiect;
2) evaluarea propunerii inițiale de proiect și stabilirea eligibilității acesteia;
3) efectuarea auditului energetic;
4) evaluarea fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și de mediu;
5) aprobarea  finanțării proiectului;
6) semnarea contractului de finanțare;
7) implementarea proiectului și monitorizarea realizării acestuia;
8) monitorizarea post-implementare.
32. Finanțarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă de către Agenție are loc în cadrul Apelurilor de propuneri de proiect, aprobate de consiliu și desfășurate în conformitate cu condițiile și principiile stabilite în prezentul Regulament și manualul operațional.
33. Manualul operațional va conține o detaliere a etapelor menționate la punctul 31, inclusiv: termenele și dispozițiile relevante(ţi) pentru fiecare din etapele ce urmează a fi parcurse de către o propunere inițială de proiect în vederea obținerii de finanțare; modelele de formulare pentru completare de către solicitanții de finanțare, precum și formularele interne pentru a fi utilizate de specialiștii Agenției la evaluarea propunerilor de proiect (inclusiv chestionare). Manualul operațional este elaborat și aprobat de către directorul Agenției și se publică pe pagina web oficială a acesteia.
Subsecțiunea 1. Identificarea și elaborarea propunerii inițiale de proiect
34. Identificarea și colectarea propunerilor inițiale de proiect de către Agenție poate avea loc în oricare dintre modalitățile descrise mai jos:
1) Apel de propuneri de proiect cu termen-limită pentru depunere prestabilit, în cadrul căruia identificarea propunerilor de proiect pentru finanțare se aplică principiul „performanței energetice (economii de energie) maxime”;
2) Apel de propuneri de proiect deschis, în cadrul căruia identificarea și finanțarea proiectelor are loc după principiul „primul venit – primul servit”.
35. Propunerile inițiale de proiect în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă eligibile pentru finanțare din partea Agenției pot fi dezvoltate de către orice persoană fizică sau juridică care întrunește condițiile de eligibilitate aferente instrumentului de finanțare.
36. În cazul autorităților administrației  publice locale de toate nivelele, propunerile inițiale de proiect  trebuie să fie coordonate obligatoriu cu managerul energetic raional.
37. Propunerile inițiale de proiect înaintate pentru finanțare Agenției vor corespunde criteriilor de eligibilitate aferente instrumentului de finanțare aplicabil.
38. Solicitantul de finanțare elaborează propunerea inițială de proiect prin completarea formularului pus la dispoziție de Agenție pe pagina sa web oficială sau conform altei proceduri prevăzute în documentația aferentă Apelului de propuneri de proiect.
39. Specialiștii Direcției finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor din cadrul Agenției acordă suport informațional și consultativ tuturor solicitanților/părților interesate de instrumentele financiare ale autorității administrative.
40.  Agenția poate decide asupra implementării proiectelor-pilot în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabile, în vederea analizei rezultatelor obținute pentru o măsură sau un pachet de măsuri de eficientizare a consumului de resurse energetice, implementate în condițiile Republicii Moldova.
 Propunerile de proiect-pilot sînt supuse procedurilor și etapelor aferente managementului proiectului, cu imperativul obținerii la etapa anterioară identificării și elaborării propunerii inițiale de proiect a acordului de principiu al consiliului Agenției asupra dezvoltării propunerii
de proiect-pilot.
Subsecțiunea a 2-a. Evaluarea propunerii inițiale
de proiect  și stabilirea eligibilității acesteia
41. Obiectivul evaluării propunerii inițiale de proiect constă în colectarea informațiilor necesare care vor permite Agenției evaluarea eligibilității propunerii inițiale de proiect și corespunderii acesteia politicilor sectoriale promovate de către autoritățile naționale.
42. Formularul „Propunere inițială de proiect” se completează de  către solicitantul de finanțare și este transmis pe adresa Agenției pe suport de hîrtie și în format electronic.
43. În cazul autorităților administrației  publice locale, formularul „Propunere inițială de proiect”, după caz, poate fi completat cu suportul specialiștilor din cadrul Agenției, al managerului energetic raional, local și/sau prin contractarea serviciilor respective.
44. Directorul adjunct distribuie specialiștilor de proiect din Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor, în mod aleatoriu, propunerile inițiale de proiect colectate și înregistrate de Agenție în vederea evaluării și stabilirii corespunderii acestora criteriilor de eligibilitate aprobate pentru Apelul de propuneri de proiect respectiv.
45. Specialistul de proiect oferă solicitantului de finanțare, la necesitate, formularul „Propunere inițială de proiect” şi instrucțiunile referitoare la completarea acestuia, precum şi suportul informațional și consultativ necesar în acest sens.
46. După depunerea formularului „Propunere inițială de proiect”, completat de către solicitantul de finanțare, cu toate anexele aferente, specialistul de proiect verifică corectitudinea completării acestuia în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în manualul operațional.
47. Specialistul de proiect respinge propunerea inițială de proiect dacă formularul respectiv este completat incorect sau incomplet şi propunerea nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite, informînd solicitantul de finanțare printr-o notificare de respingere,  semnată de directorul Agenției.
48. În condițiile în care propunerea inițială de proiect întrunește toate condițiile și criteriile menţionate în Apelul de propuneri de proiect, specialistul de proiect decide asupra trecerii acesteia la etapa a treia – efectuarea auditului energetic al propunerii de proiect.
Subsecțiunea a 3-a. Efectuarea auditului energetic
49. Auditul energetic este obligatoriu pentru toate proiectele de eficiență energetică și de valorificare a surselor de energie regenerabilă realizate/implementate cu sprijinul financiar integral sau parțial al Agenției. În cazul proiectelor noi, se elaborează studiul de fezabilitate.
50. Auditul energetic/studiul de fezabilitate pentru sectorul public este finanțat de către Agenție, dacă Apelul de propuneri de proiect nu prevede altfel, aceasta achiziționînd serviciile respective în conformitate cu legislația cu privire la achizițiile publice.
51. În timpul efectuării auditului energetic/studiului de fezabilitate autoritățile administrației publice centrale, locale sau instituțiile publice vizate sînt obligate să asigure accesul auditorului energetic contractat de Agenție (dacă este cazul) la obiectele supuse auditului energetic/studiului de fezabilitate, să prezinte, la solicitarea acestuia, documentația tehnică şi de exploatare, altă informație, orală sau scrisă, necesară determinării indicilor şi măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.
Subsecțiunea a 4-a. Evaluarea fezabilității proiectului  din punct de vedere tehnic, financiar
și de mediu
52. În baza Raportului de audit energetic (după caz, studiului de fezabilitate), solicitantul de finanțare completează următoarele:
1) chestionarul de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic;
2) chestionarul de evaluare a fezabilității proiectului din punct de vedere financiar;
3) chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător.
Solicitantul de finanțare poate apela la suportul auditorului energetic, managerului energetic sau al altor specialiști în vederea completării acestor chestionare.
53.  Obiectivul evaluării fezabilității tehnice constă în stabilirea de către specialiștii de proiect a faptului dacă propunerile inițiale de proiect vor asigura eficientizarea consumului de energie la nivelul scontat.
54. Evaluarea fezabilității tehnice presupune analiza următoarelor aspecte:
1) proiectarea, ingineria şi amplasarea facilităților;
2) tehnologiile utilizate, tipurile de echipamente sau procese şi relevanța acestora pentru necesitățile proiectului;
3) instalarea echipamentului şi/sau executarea lucrărilor de construcții;
4) posibilitatea asigurării economiilor de energie prognozate;
5) fiabilitatea companiilor/furnizorilor de pe piața locală de a implementa proiectul;
6) corectitudinea previziunilor costurilor proiectului, inclusiv costurilor legate de proiectare, instalare, mentenanță.
55. Specialistul de proiect poate solicita consultația unui expert tehnic sau poate veni cu o cerere de subcontractare a unui consultant extern în vederea elucidării unor subiecte tehnice de complexitate sporită.
56. Dacă Apelul de propuneri de proiect prevede acest lucru, specialistul de proiect obține decizia directorului adjunct cu privire la contractarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție, devizului de cheltuieli și altor documente tehnice necesare. În condițiile în care Apelul de propuneri de proiect prevede altfel, specialistul de proiect informează solicitantul de finanțare despre necesitatea prezentării documentației tehnice în vederea finalizării exercițiului de evaluare a fezabilității tehnice a propunerii de proiect.
57. Ca urmare a procedurii de evaluare, specialistul de proiect elaborează un set de concluzii și/sau recomandări cu privire la fezabilitatea tehnică a propunerii de proiect și eligibilitatea sa pentru finanțare din partea Agenției.
58. Obiectivul evaluării fezabilității financiare constă în determinarea faptului dacă proiectul propus este fezabil/rentabil din punct de vedere financiar și dacă solicitantul de finanțare este capabil să cofinanțeze implementarea acestuia sau să suporte un împrumut ori oricare alt instrument financiar utilizat de Agenție.
59. Evaluarea fezabilității financiare a proiectului presupune analiza următoarelor aspecte:
1) suficiența fluxurilor de numerar generate de intervenția pentru rambursarea împrumuturilor, dacă este cazul;
2) previziunile financiare aferente proiectului;
3) ponderea cheltuielilor pentru măsurile de consolidare (noneficiență energetică) în bugetul total al proiectului;
4) valoarea venitului net actualizat al proiectului;
5) termenul de recuperare a investiției (simplu și actualizat);
6) indicatori de lichiditate şi stabilitate financiară aferenți subiecților sectorului privat, dacă este cazul.
60. Specialistul de proiect poate solicita consultația unui expert financiar sau poate veni cu o cerere de subcontractare a unui consultant financiar extern în vederea elucidării unor subiecte financiare de complexitate sporită.
61. Ca urmare a procedurii de evaluare, specialistul de proiect elaborează un set de concluzii și recomandări cu privire la fezabilitatea tehnică, financiară și de mediu a propunerii de proiect și eligibilitatea acesteia pentru finanțare din partea Agenției.
62. Obiectivul evaluării fezabilității de mediu este stabilirea faptului dacă propunerea de proiect este conformă legislației și nomelor de mediu, iar documentația solicitată de Agenție, conform Apelului de propuneri de proiect, este anexată la dosar.
63. Autorizațiile de mediu pentru propunerea de proiect vor fi obținute de către solicitantul de finanțare de la autoritățile publice competente la nivel național sau teritorial, în conformitate cu prevederile cadrului normativ şi normele de mediu.
64. Ca urmare a procedurii de evaluare, specialistul de proiect face recomandări privind fezabilitatea de mediu a proiectului şi eligibilitatea sa pentru finanțare din partea Agenției.
65. În condițiile în care propunerea de proiect nu întrunește criteriul de fezabilitate tehnică, financiară sau/și de mediu, specialistul de proiect decide asupra respingerii propunerii de proiect, obținînd confirmarea directorului adjunct în acest sens. 
66. Decizia de respingere a propunerii de proiect include argumentele ce au stat la baza deciziei specialistului de proiect și, după caz, un set de recomandări care ar putea îmbunătăți performanțele tehnice, financiare sau de mediu ale propunerii de proiect, și este semnată de directorul Agenției.
67. În condițiile în care propunerea de proiect este fezabilă din punct de vedere tehnic și financiar, corespunde aspectelor de mediu și întrunește criteriile enumerate în Apelul de propuneri de proiect, specialistul de proiect completează formularul de aprobare a finanțării propunerii de proiect și o înaintează spre aprobare directorului adjunct. 
68. În condițiile deciziei pozitive a directorului adjunct, formularul de aprobare a finanțării propunerii de proiect, semnat de directorul Agenției, este inclus pe agenda următoarei ședințe a consiliului. La necesitate, consiliul poate solicită toate materialele aferente propunerilor de proiect incluse pe ordinea de zi a ședinței consiliului.
Subsecțiunea a 5-a. Aprobarea finanțării
proiectului
69. Conducerea Agenției prezintă consiliului  propunerile de proiect expertizate și apreciate ca fiind eligibile în vederea examinării, evaluării, selectării și aprobării propunerilor de proiecte pentru finanțare.
70. Consiliul poate aproba sau respinge propunerile de proiect, exprimîndu-și opțiunea de vot pentru fiecare propunere de proiect în parte. Deciziile de respingere se argumentează în modul corespunzător.
71. În funcţie de tipul propunerii de proiect și Apelul de propuneri de proiect în cadrul căruia aceasta a fost depusă spre finanțare, consiliul decide asupra instrumentului de finanțare aplicabil și asupra ponderii componentei de grant aplicabile pentru fiecare Apel de propuneri de proiect în parte.
72. Solicitantul de finanțare este responsabil pentru identificarea şi contractarea potențialilor cofinanțatori ai proiectului în cazul în care contribuția proprie a acestuia şi a Agenției nu acoperă costul proiectului în întregime.
73. În funcţie de prevederile Apelului de propuneri de proiect, consiliul poate decide asupra acceptării cheltuielilor pentru contractarea serviciilor de auditare energetică, elaborare a studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, expertizelor tehnice necesare și autorizațiilor de mediu,  drept contribuție a solicitantului de finanțare.
74. Agenția aduce la cunoștința solicitantului de finanțare decizia consiliului și îl informează despre următoarea etapă, căreia acesta urmează a fi supus.
Subsecțiunea a 6-a. Semnarea contractului
de finanțare
75. După aprobarea finanțării pentru propunerea de proiect de către consiliul Agenției, directorul Agenției şi solicitantul de finanțare încheie contractul de finanțare, coordonat cu consiliul, conform modelului aprobat de Agenție.
76. Contractul de finanțare include clauze cu privire la instrumentul de finanțare aplicabil, obligațiile financiare asumate de fiecare dintre părți,  precum și alte clauze de natură juridică.
Subsecțiunea  a 7-a. Implementarea proiectului
și monitorizarea post-implementare
77. Dacă Apelul de propuneri de proiect și instrumentul de finanțare aplicabil prevăd astfel, Agenția anunță și organizează proceduri de achiziții publice a serviciilor, bunurilor și lucrărilor de construcție la solicitanții de finanțare din  sectorul public, în vederea implementării propunerii de proiect, încheind cu prestatorii de servicii, bunuri sau lucrări un contract de achiziții publice. Respectivul contract se înregistrează la trezoreria regională deserventă.
78. Transmiterea bunurilor de către Agenție beneficiarilor de finanțare se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
79. Dacă responsabilitatea de desfășurare a achizițiilor/procurare a serviciilor, bunurilor și lucrărilor necesare pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și/sau de valorificare a energiei din surse  regenerabile nu ține de competența Agenției, aceasta ia în considerare prevederile Apelului de propuneri de proiect și ale cadrului normativ la efectuarea debursărilor pentru implementarea propunerii de proiect.
80. În funcţie de statutul solicitantului de finanțare și instrumentul de finanțare aplicat, punerea în aplicare a proiectului poate fi în responsabilitatea Agenției sau în responsabilitatea exclusivă a solicitantului de finanțare.
81. În condițiile responsabilității depline a solicitantului de finanțare, acesta perfectează trimestrial şi anual raportul privind implementarea proiectului, conform formularelor oferite de Agenție. Cofinanțatorii de proiecte pot solicita copia acestor formulare.
82. Directorul Agenției, prin intermediul specialistului de proiect, asigură monitorizarea performanței fiecărui proiect în parte şi colectarea datelor relevante privind indicatorii de eficiență energetică şi de valorificare a surselor de energie regenerabilă, precum reducerile de emisii de gaze cu efect de seră.
83. În baza datelor colectate, specialistul de proiect perfectează semestrial şi anual un raport de monitorizare pentru toate proiectele în gestiune, care este avizat de către directorul adjunct. Acest raport va include detalii referitoare la indicatorii de performanță ai proiectelor individuale, din punct de vedere financiar şi tehnic,  precum şi explicațiile  pe marginea divergențelor şi dificultăților depistate.
84. Rapoartele de monitorizare a proiectelor sînt verificate de către directorul adjunct și directorul Agenției şi sînt prezentate spre aprobare consiliului.
85. După implementarea fiecărui proiect, directorul Agenției, prin intermediul specialistului de proiect, cu suportul managerilor energetici, va monitoriza anual performanța individuală a proiectelor și a proiectelor-pilot sprijinite financiar de către Agenţie.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.45/2019

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției pentru Eficiență Energetică
    Conducerea Agenției
    Direcția implementare și monitorizare a politicilor
    Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor
    Direcția juridică și achiziții publice
    Direcția management instituțional
    Serviciul resurse umane
    Serviciul finanțe și evidență contabilă
    Serviciul managementul documentelor
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    Serviciul audit intern