HGC40/2019
Внутренний номер:  379136
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 40
от  30.01.2019
cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare
a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal
al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1140/2005
Опубликован : 01.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 30-37     статья № : 49     Дата вступления в силу : 01.02.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 1285), se modifică după cum urmează:
    1) secţiunea 4:
    a) punctul 118 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
     „sistemul de supraveghere video corespunde cerințelor Serviciului Vamal”;
    b) punctul 125 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „să acorde acces organului vamal la sistemul de supraveghere video”;
    2) secțiunea 5:
    a) la punctul 161, cuvîntul „autorizat” se substituie cu cuvîntul „acordat”;
    b) denumirea subsecțiunii 2 va avea următorul cuprins:   
    „Subsecțiunea 2
    Acordarea regimului de perfecționare activă”;
    c) la punctul 162, cuvintele „Autorizația de perfecționare activă se acordă” se substituie cu cuvintele „Acordul de perfecționare activă se eliberează”, în toate cazurile;
    d) la punctul 163, cuvintele „Se acordă autorizație” se substituie cu cuvintele „Se eliberează acordul”;
    e) la punctul 164 litera c), cuvintele „unei autorizații acordate” se substituie cu cuvintele „unui acord eliberat”;
    f) la punctele 165 şi 167, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    g) la punctul 168, cuvintele „titularului de autorizație” se substituie cu cuvintele „titularului acordului”;
    h) la punctul 169, cuvintele „unei autorizații deja eliberate” se substituie cu cuvintele „unui acord deja eliberat”, cuvîntul „autorizare” se substituie cu cuvîntul „acordare”, iar cuvintele „ale autorizației deja eliberate” se substituie cu cuvintele „ale acordului deja eliberat”;
    i) la punctul 170, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător, iar cuvintele „a fost eliberată autorizația” se substituie cu cuvintele „a fost eliberat acordul”;
    j) la punctul 171, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător, iar cuvîntul „autorizate” se substituie cu cuvintele „care se permit”;
    k) la punctul 172:
    cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    alineatul șapte va avea următorul cuprins:
    „Orice modificare a ratei de randament stabilite iniţial, care apare după eliberarea acordului şi care poate influenţa conţinutul acestuia pe parcursul acordării regimului de perfecţionare activă trebuie să facă obiectul unei înştiinţări prealabile a organului vamal, care a acordat regimul de perfecţionare activă. Comunicarea modificării ratei de randament se face în scris şi este semnată de către titularul acordului. Notificarea trebuie făcută de către titularul acordului imediat ce se atestă modificarea acestuia, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare, înainte de termenul de reexport al produselor compensatoare fixat în acord.”;
    l) punctul 173:
    la litera b), cuvintele „autorizația eliberată” se substituie cu cuvintele „acordul eliberat”;
    la litera c), cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    la litera d), cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător, iar cuvintele „autorizației acordate” se substituie cu cuvintele „acordului eliberat”;
    m) la punctul 174, cuvintele „titularului de autorizație” se substituie cu cuvintele „titularului acordului”, iar cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    n) la punctul 176, cuvîntul „autorizarea” se substituie cu cuvîntul „acordarea”;
    o) la punctul 179 şi la punctul 185 litera b), cuvîntul „autorizație” se substituie cu cuvîntul „acord”;
    p) la punctele 191-193 şi 208, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    q) la punctul 194, cuvîntul „autorizație” se substituie cu cuvîntul „acord”, iar cuvîntul „autorizat” se substituie cu cuvîntul „acordat”;
    r) la punctele 198 și 199, cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvîntul „acordului”;
    s) la punctul 201, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    t) la punctul 202:
    cuvintele „aceleiași autorizații” se substituie cu cuvintele „aceluiași acord”;
    cuvintele „emitent de autorizație” se substituie cu cuvintele „emitent al acordului”;
    cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvîntul „acordului”, în ambele cazuri;
    u) la punctul 203, cuvîntul „autorizarea” se substituie cu cuvîntul „acordarea”;
    v) la punctul 204, cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvîntul „acordului”, iar cuvîntul „autorizare” se substituie cu cuvîntul „acordare”;
    w) la punctul 207, cuvintele „autorizației eliberate” se substituie cu cuvintele „acordului eliberat”;
    x) punctul 210:
    la litera a), cuvîntul „autorizație” se substituie cu cuvîntul „acord”;
    la litera c), cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvîntul „acordului”;
    3) secțiunea 6:
    a) denumirea subsecțiunii 2 va avea următorul cuprins:
    „Subsecţiunea 2
    Acordarea regimului”;
    b) la punctul 214, cuvîntul „Autorizarea” se substituie cu cuvîntul „Acordarea”;
    c) la punctul 215:
    cuvintele „Autorizația eliberată” se substituie cu cuvintele „Acordul eliberat”;
    cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvîntul „acordului”;
    textul „Nu poate fi autorizată plasarea în regim de transformare sub control vamal” se substituie cu textul „Nu poate fi acordat regimul de transformare sub control vamal”;
    d) la punctul 216, cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvîntul „acordului”;
    e) la punctul 217, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător, iar cuvintele „a fost eliberată autorizația” se substituie cu cuvintele „a fost eliberat acordul”;
    f) la punctul 218, cuvintele „autorizației” şi „autorizaţie” se substituie cu cuvintele „acordului” şi, respectiv, „acord”;
    g) la punctul 219:
    cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „titularul de autorizaţie” se substituie cu cuvintele „titularul acordului”;
    h) la punctul 220, cuvîntul „autorizație” se substituie cu cuvîntul „acord”, în ambele cazuri;
    i) la punctele 221 și 222, cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvîntul „acordului”;
    j) la punctul 223, cuvîntul „autoriza” se substituie cu cuvintele „acorda permisiunea”;
    4) secțiunea 7:
    a) denumirea subsecțiunii 3 va avea următorul cuprins:
Subsecţiunea 3
Acordarea plasării în regim”;
    b) la punctul 245, cuvintele „acorda această autorizație” se substituie cu cuvintele „elibera acest acord”;
    c) la punctele 246-248, 251 și 252, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    d) la punctul 249, cuvintele „se autorizează” se substituie cu cuvintele „se permit”, cuvintele „autorizație scrisă” se substituie cu cuvintele „acord scris”, iar cuvîntul „autorizație” se substituie  cu cuvintele „acceptarea regimului”;
    e) la punctul 250, cuvintele „o autorizație scrisă” se substituie cu cuvintele „un acord scris”;
    5) secțiunea 8:
    a) la punctele 260 şi 262,  cuvintele „unei autorizații” și „autorizației” se substituie cu cuvintele „unui acord”;
    b) la punctul 274, cuvintele „prin autorizație” se substituie cu cuvintele „în acord”;
    c) la punctul 275, cuvîntul „autorizarea” se substituie cu cuvîntul „acordarea”;
    6) secțiunea 9:
    a) la punctul 277, cuvîntul „autorizat” se substituie cu cuvîntul „acordat”, în ambele cazuri;
    b) denumirea subsecțiunii 2 va avea următorul cuprins:
Subsecţiunea 2
Acordarea regimului”;
    c) la punctul 278:
    la subpunctul (1), cuvîntul „autorizării” se substituie cu cuvîntul „acordării”;
    la subpunctul (2), cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvîntul „acordului”;
    d) la punctul 279, cuvintele „Cererea de autorizare” se substituie cu cuvintele „Cererea de acordare a regimului”;
    e) la punctul 280, cuvîntul „autorizația” se substituie cu cuvîntul „acordul”;
    f) la punctul 281:
    la subpunctul (1), cuvîntul „Autorizația” se substituie cu cuvîntul „Acordul”;
    la subpunctul (2), cuvintele „autorizarea schimbului de mărfuri” se substituie cu cuvintele „acordarea permisiunii schimbului de mărfuri”, iar cuvintele „unei autorizații” se substituie cu cuvintele „unui acord”;
    g) la punctul 282, cuvintele „unei autorizații” se substituie cu cuvintele „unui acord”, iar cuvîntul „autorizația” se substituie cu cuvîntul „acordul”;
    h) la punctul 290, cuvîntul „autorizație” se substituie cu cuvîntul „acord”, în ambele cazuri;
    i) la punctele 291, 293, 300 şi 301, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    7) secțiunea 10:
    a) la punctul 322, cuvîntul „autorizează” se substituie cu cuvîntul „permite”;
    b) la punctele 3461 și 3462, cuvintele „unei autorizații” se substituie cu cuvintele „unui acord”;
    8) secțiunea 11:
    a) la punctul 358, cuvintele „autorizației de funcționare” se substituie cu cuvintele „avizului de funcționare”;
    b) la punctul 361, cuvintele „eliberarea autorizației” şi „autorizarea” se substituie cu cuvintele „eliberarea avizului”;
    c) la punctele 368 și 382, cuvîntul „autorizate” se exclude;
    d) la punctul 376, cuvîntul „autorizate” se substituie cu cuvîntul „competente”;
    9) la punctul 412 din secțiunea 13, cuvîntul „autoriza” se substituie cu cuvîntul „permite”;
    10) în anexele nr.6-nr.9, nr.14, nr.15, nr.21, nr.25, nr.26 și nr.32:
    cuvîntul „autorizare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acordare”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvîntul „autorizaţie”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „acord”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvîntul „autorizat” se substituie cu cuvintele „care a primit acordul”;
    11) în anexa nr.12, cuvîntul „autorizată” se substituie cu cuvîntul „acordată”;
    12) în anexa nr.13, cuvîntul „autorizare” se substituie cu cuvîntul „acordare”;
    13) în anexa nr.22, cuvîntul „autorizației” se substituie cu cuvintele „actului de acordare a regimului”;
    14) în anexa nr.23, în toate cazurile, cuvîntul „autorizație”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „actul de acordare a regimului de admitere temporară”, la cazul gramatical corespunzător;
    15) la anexa nr.33, cuvîntul „autorizați” se substituie cu cuvîntul „desemnați”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Ion Chicu

    Nr. 40. Chişinău, 30 ianuarie 2019.