LPC277/2018
ID intern unic:  379245
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 277
din  29.11.2018
privind substanțele chimice
Publicat : 15.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 49-58     art Nr : 109     Data intrarii in vigoare : 15.02.2020
    Prezenta lege transpune parțial: art. 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din 25 martie 1957, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326 din 26 octombrie 2012 (versiunea consolidată); art. 1, 2, 4–6, 8, 35, 43, 46, 47 și 49 din  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008; art. 1–3, 5–7, 14, 31, 32, 34, 35, 56, 60–62, 68, 118, 119, 121, 123, 125 și 126, anexa IV și pct. 18a (Mercur) din anexa XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 396 din 30 decembrie 2006; art. 1–4, 18 și 28 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (reformare) (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 27 iulie 2012; art. 1, 2, 4–6 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104 din 8 aprilie 2004; art. 1–3, 28, 29, 31, 33, 40 și 44 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309 din  24 noiembrie 2009; art. 1, 3, 17, 19, 20, 22, 25, 48 și anexa V din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din 27 iunie 2012; art. 1, 3 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din  29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 158 din 30 aprilie 2004; art. 1 din Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL) (versiunea codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004; art. 1 și noțiunea „Buna practică de laborator” din punctul 2.1, secțiunea I a anexei 1 din Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice (versiunea codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004; art. 1 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 26 septembrie 2006; art. 1 din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 din 1 iulie 2011; art. 11 din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 365 din 31 decembrie 1994.
    Avînd în vedere necesitatea asigurării compatibilității actelor legislative și normative naționale cu legislația Uniunii Europene prin procedura de armonizare, eliminării contradicțiilor și stabilirii cadrului legal necesar pentru promovarea unui ansamblu de reglementari juridice armonizate cu legislația comunitară, în temeiul art. 72 alin. (3) lit. r) din Constituția Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    (1) Prezenta lege reglementează obligațiile persoanelor fizice și juridice care produc sau plasează pe piață substanțe sau amestecuri chimice, interdicțiile și restricțiile privind producerea, plasarea pe piață, importul, exportul și utilizarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase, condițiile de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și amestecurilor chimice, crearea și menținerea unui registru al produselor chimice, procedura de raportare a produselor chimice, procedura de autorizare a produselor chimice periculoase, obligațiile de raportare, controlul și alte aspecte cu privire la substanțele și amestecurile chimice.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică și microorganismelor, inclusiv virusurilor, ca substanțe active din componența produselor de protecție a plantelor și a produselor biocide.
    Articolul 2. Scopul legii
    (1) Scopul prezentei legi este de a proteja viața și sănătatea umană, mediul și proprietatea de efectele nocive ale substanțelor și amestecurilor chimice.
    (2) Pentru atingerea scopului prevăzut la alin. (1):
    a) se consolidează cadrul juridic și instituțional privind substanțele și amestecurile chimice;
    b) se instituie autoritatea publică în domeniul substanțelor chimice, stabilindu-se atribuțiile, drepturile și obligațiile acesteia.
    Articolul 3. Domeniile de aplicare a legii 
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică producătorilor, importatorilor, exportatorilor, comercianților și utilizatorilor de substanțe ca atare și în amestecuri chimice sau în articole.
    (2) Prevederile prezentei legi și măsurile adoptate în temeiul acesteia nu aduc atingere:
    a) legislației de mediu, inclusiv în materie de prevenire a poluării și de control integrat al poluării, de reglementare a emisiilor industriale în mediu, de gestionare, protecție și folosire eficientă a apelor de suprafață și a apelor subterane;
    b) legislației privind securitatea și sănătatea în muncă.
    (3) Substanțele, amestecurile sau articolele în sensul art. 4 din prezenta lege nu sînt considerate deșeuri, astfel cum sînt definite acestea în Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.
    (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică:
    a) substanțelor radioactive reglementate prin Legea nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice;
    b) substanțelor ca atare, în amestecuri sau în articole, care sînt supuse supravegherii vamale și se află în depozitare temporară, într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber, cu scopul de a fi reexportate ori tranzitate, cu condiția ca acestea să nu fie supuse vreunui tratament sau transformări;
    c) intermediarilor neizolați, prezentînd substanțele care, în cursul sintezei, intenționat nu sînt scoase din echipamentul în care are loc sinteza (cu excepția prelevării de probe). Asemenea echipamente includ vasul de reacție, echipamentele auxiliare ale acestuia și orice echipamente prin care trece (trec) substanța (substanțele) în cursul unui proces continuu sau discontinuu, precum și conductele prin care are loc transferul de la un vas de reacție la altul în vederea efectuării următoarei etape a reacției, dar exclud cuvele sau alte recipiente în care este (sînt) depozitată (depozitate) substanța (substanțele) după producere;
    d) transportului de mărfuri periculoase pe calea aerului, maritim, rutier, feroviar, prin poștă sau pe căile navigabile interne, ce se reglementează prin legislația specială.
    (5) Prevederile prezentei legi privind înregistrarea, autorizarea și evaluarea substanțelor, a intermediarilor și a dosarelor, privind utilizatorii din aval, precum și privind informațiile în interiorul lanțului de aprovizionare nu se aplică în cazul în care o substanță este utilizată:
    1) în medicamente de uz uman și veterinar;
    2) în produse alimentare sau în hrana pentru animale, inclusiv în cazul în care sînt utilizate:
    a) ca aditiv alimentar în produse alimentare;
    b) ca arome în produse alimentare;
    c) ca aditiv în hrana pentru animale;
    d) în hrana pentru animale. 
    (6) Prevederile prezentei legi privind informațiile în interiorul lanțului de aprovizionare nu se aplică următoarelor amestecuri în stare finită destinate utilizatorului final:
    1) medicamentelor de uz uman și veterinar;
    2) produselor cosmetice;
    3) dispozitivelor medicale invazive sau care se utilizează în contact fizic direct cu corpul uman, în măsura în care clasificarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor periculoase corespund Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern;
    4)  produselor alimentare sau hranei pentru animale, inclusiv atunci cînd sînt utilizate: 
    a) ca aditiv alimentar în produse alimentare;
    b) ca arome în produse alimentare;
    c) ca aditiv în hrana pentru animale;
    d) în hrana pentru animale.
    (7) Sînt exceptate de la prevederile prezentei legi privind înregistrarea și evaluarea substanțele incluse în anexa nr. 6.
    (8) Prevederile privind exportul și importul de produse chimice periculoase, stipulate în art. 18, nu se aplică:
    a) substanțelor radioactive menționate la alin. (4) lit. a) din prezentul articol;
    b) alimentelor și aditivilor alimentari;
    c) substanțelor stupefiante și psihotrope;
    d) deșeurilor;
    e) furajelor;
    f) organismelor modificate genetic;
    g) armelor chimice;
    h) produselor medicamentoase brevetate și medicamentelor de uz uman și veterinar, cu excepția celor reglementate de art. 4 pct. 14) lit. c).
    (9) Prevederile prezentei legi privind clasificarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor chimice nu se aplică:
    1) substanțelor și amestecurilor menționate la alin. (4);
    2) substanțelor și amestecurilor destinate cercetării științifice și dezvoltării, care nu sînt plasate pe piață, dacă acestea sînt utilizate în condiții controlate, în conformitate cu legislația referitoare la locul de muncă și la mediu;
    3) substanțelor și amestecurilor în următoarele forme aflate în stare finită și destinate utilizatorului final:
    a) medicamente de uz uman;
    b) medicamente de uz veterinar;
    c) produse cosmetice;
    d) dispozitive medicale invazive sau care se utilizează în contact fizic direct cu corpul uman;
    e) alimente sau furaje, inclusiv atunci cînd sînt utilizate ca aditivi și arome în produse alimentare, ca aditivi în furaje, în hrana pentru animale.
    Articolul 4. Noțiuni principale
    În scopul prezentei  legi, se aplică următoarele noțiuni principale:
    1) amestec – amestec sau soluție de două sau mai multe substanțe (componenți);
    2) ambalaj – unul sau mai multe receptoare și orice alte componente sau materiale necesare pentru ca receptoarele să își poată îndeplini funcția de conținere sau alte funcții de securitate;
    3) articol – obiect căruia i se dă, în cursul fabricației, o formă, o suprafață sau un aspect special, care îi determină funcția într-un grad mai mare decît o face compoziția sa chimică;
    4) autorizație pentru produsele chimice periculoase – act permisiv prin care autoritatea publică în domeniul substanțelor chimice sau altă autoritate abilitată de prezenta lege autorizează plasarea pe piață și utilizarea unui produs chimic periculos, cu potențiale efecte grave asupra sănătății și a mediului, menționat la art. 23 alin. (1), indicînd denumirea chimică a substanței sau a substanțelor componente ale amestecului chimic conform sistemului de nomenclatură al Uniunii internaționale de chimie pură și aplicată (IUPAC) și numărul de înregistrare CAS;
    5) consimțămînt prealabil de import în cunoștință de cauză – act permisiv de import al produsului chimic periculos, care se eliberează de către autoritatea națională desemnată pentru Convenția de la Rotterdam a țării importatoare în urma examinării notificării de export al produsului chimic periculos, parvenită de la autoritatea națională desemnată pentru Convenția de la Rotterdam din țara exportatoare;
    6) detergent – orice substanță sau amestec care conține săpunuri și/sau alți agenți tensioactivi destinați proceselor de spălare și curățare, fabricat sub diferite forme (lichidă, pulbere, pastă, bucăți, blocuri, piese turnate, piese fasonate etc.) și comercializat pentru uz casnic și în scopuri instituționale sau industriale. Alte produse care se consideră detergenți sînt:
    a) amestec auxiliar de spălare, destinat înmuierii (prespălării), clătirii sau albirii hainelor, lenjeriei de uz casnic etc.;
    b) balsam pentru rufe, destinat modificării tușeului țesăturilor în operațiile de completare a spălării țesăturilor;
    c) amestec de curățare pentru produsele de întreținere casnică de uz general și/sau alte produse de curățare pentru suprafețe, inclusiv materiale, produse, mașini, instalații mecanice, mijloace de transport și echipamente conexe, instrumente, aparatură etc.;
    d) alte amestecuri de curățare și spălare destinate altor procese de spălare și curățare;
    7) distribuitor – orice persoană fizică sau juridică, inclusiv un comerciant cu amănuntul, a cărui activitate vizează exclusiv depozitarea și plasarea pe piață a unei substanțe, fie ca atare, fie într-un amestec, în beneficiul unor terți;
    8) importator – orice persoană fizică sau juridică care este responsabilă pentru import;
    9) furnizor al unei substanțe sau al unui amestec – orice producător, importator, utilizator din aval sau distribuitor care plasează pe piață o substanță ca atare sau în amestec ori un amestec;
    10) furnizor al unui articol  – orice fabricant sau importator al unui articol, distribuitor sau alt operator din cadrul lanțului de aprovizionare care plasează un articol pe piață;
    11) manipulare – orice activitate sau măsură care implică producerea, prelucrarea, tratarea, ambalarea, depozitarea, transportul, utilizarea, eliminarea, distrugerea, transformarea, comercializarea, transferul și alte proceduri similare;
    12) operator din lanțul de aprovizionare – producător și/sau importator și/sau utilizator din aval din cadrul lanțului de aprovizionare;
    13) permis pentru comercializarea, distribuția și/sau alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase – act permisiv prin care autoritatea publică în domeniul substanțelor chimice aprobă desfășurarea activităților de comercializare, distribuție și alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase;
    14) pesticide – produse chimice care fac parte din una dintre următoarele subcategorii:
    a) pesticide utilizate ca produse de protecție a plantelor;
    b) produse biocide;
    c) dezinfectanți, insecticide și paraziticide de uz uman, reglementate prin Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, sau de uz veterinar, reglementate prin Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
    15) plasare pe piață – furnizare către un terț sau punere la dispoziția acestuia, fie contra cost, fie cu titlu gratuit. Importul pe teritoriul vamal național se consideră plasare pe piață;
    16) producere – producție sau extracție a substanțelor în stare naturală, precum și reprelucrare, proiectare, reprocesare, umplere, decantare, amestecare a substanțelor și amestecurilor chimice în produse intermediare și articole în cadrul proceselor și al procedurilor chimice, fizice sau biologice, precum și transport și depozitare intermediară la locul de producție;
    17) producător – persoană fizică sau juridică care produce un produs chimic, precum și orice altă persoană care prelucrează, reambalează sau modifică numele acestuia pentru utilizare ulterioară;
    18) produs chimic – substanță prezentă fie ca atare, fie într-un amestec sau amestec fabricat sau natural, dar care nu include niciun organism viu, ce aparține uneia dintre următoarele categorii:
    a) pesticide, inclusiv formulările de pesticide care prezintă un risc sever;
    b) produse chimice industriale.
    Produsul chimic cu termen expirat, care a devenit deșeu în sensul art. 2 pct. 9) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, se reglementează conform prevederilor acesteia și conform actelor normative aprobate de Guvern;
    19) produs chimic care face obiectul raportării – substanță și amestec chimic care aparțin Listei produselor chimice care fac obiectul raportării, aprobată prin hotărîre de Guvern;
    20) produs chimic periculos – substanță și amestec chimic care îndeplinesc criteriile privind pericolele fizice, pericolele pentru sănătate sau pericolele pentru mediu din Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern;
    21) produs chimic deosebit de periculos – orice substanță și amestec chimic care, în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, sînt clasificate în una sau mai multe dintre următoarele clase de pericol:
    a) toxicitate acută, categoriile 1, 2 și 3;
    b) cancerigenitate, categoria 1A sau 1B;
    c) mutagenicitate a celulelor embrionare, categoria 1A sau 1B;
    d) toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B;
    e) coroziune a pielii, categoria 1A;
    f) toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 1;
    g) toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată,  categoria 1;
    22) produs chimic industrial – produs chimic care face parte din una dintre următoarele subcategorii:
    a) produse chimice de uz profesional;
    b) produse chimice de uz casnic;
    23) produs biocid – orice substanță sau amestec:
    a) care este compus din/conține/generează una sau mai multe substanțe active, avînd scopul de a distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decît prin simpla acțiune fizică sau mecanică, în forma în care este furnizată utilizatorului;
    b) care este compus din substanțe sau amestecuri, altele decît cele prevăzute la lit. a), a căror utilizare are scopul de a distruge, de a împiedica sau de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decît prin simpla acțiune fizică sau mecanică.
    Un articol tratat care are, în primul rînd, o funcție biocidă este considerat un produs biocid.
    Tipurile de produse biocide care fac obiectul prezentei legi sînt indicate în anexa nr. 5;
    24) produs de protecție a plantelor (numit și produs fitosanitar) – produs care constă în/conține substanțe active, agenți fitoprotectori sau agenți sinergici, în forma în care sînt prezentate utilizatorului, și care este destinat uneia dintre următoarele utilizări:
    a) protecția plantelor sau a produselor vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare sau prevenirea acțiunii unor astfel de organisme, cu excepția cazului în care se consideră că scopul principal al utilizării acestor produse este mai curînd pentru igienă decît pentru protecția plantelor sau a produselor vegetale;
    b) influențarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanțele care le influențează creșterea, altele decît îngrășămintele;
    c) conservarea produselor vegetale, în măsura în care aceste substanțe sau produse nu intră sub incidența unor dispoziții speciale privind conservanții;
    d) distrugerea unor plante, în afara algelor, sau a unor părți nedorite ale acestora, cu excepția cazurilor în care produsele sînt aplicate, la sol sau în apă, pentru protecția plantelor;
    e) controlul sau prevenirea creșterii nedorite a plantelor, în afara algelor, cu excepția cazurilor în care produsele sînt aplicate, la sol sau în apă, pentru protecția plantelor;
    25) restricție – orice condiție sau interdicție referitoare la producere, utilizare sau plasare pe piață;
    26) solicitant al înregistrării – producătorul sau importatorul unei substanțe ori fabricantul sau importatorul unui articol, care prezintă o cerere de înregistrare a unei substanțe;
    27) substanță – element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilității și orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția;
    28) substanță activă – substanță sau microorganism care exercită o acțiune asupra sau împotriva organismelor dăunătoare;
    29) substanță cu risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu – substanță care face parte din Lista substanțelor cu risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu, aprobată prin hotărîre de Guvern, care include:
    a) substanțele care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasa de pericol cancerigenitate, categoria 1A sau 1B;
    b) substanțele care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasa de pericol mutagenicitatea celulelor embrionare, categoria 1A sau 1B;
    c) substanțele care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasa de pericol toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B, cu efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării;
    d) substanțele care sînt persistente, bioacumulative și toxice (PBT);
    e) substanțele care sînt foarte persistente și foarte bioacumulative (fPfB);
    f) substanțele cum ar fi cele care afectează sistemul endocrin sau cele care au proprietăți persistente, bioacumulative și toxice sau foarte persistente și foarte bioacumulative, pentru care există dovezi științifice ale unor probabile efecte grave asupra sănătății umane și a mediului, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru alte substanțe enumerate la lit. a)–e) și care sînt identificate individual, în caz de necesitate;
    30) utilizare – orice prelucrare, formulare, consum, depozitare, păstrare, tratare, încărcare în recipiente, transfer dintr-un recipient în altul, amestecare, fabricare a unui articol;
    31) utilizator din aval – persoană fizică sau juridică, alta decît producătorul sau importatorul, care utilizează o substanță, fie ca atare, fie într-un amestec, în cadrul activităților sale industriale sau profesionale, inclusiv persoana juridică care utilizează substanțele chimice pentru producerea amestecurilor. Un distribuitor și un consumator nu constituie un utilizator din aval. Un reimportator exceptat conform cerințelor aprobate de Guvern trebuie să fie considerat ca fiind utilizator din aval.
    Articolul 5. Principiile de bază
    De rînd cu principiile de protecție a sănătății și a mediului, prezenta lege se bazează suplimentar pe următoarele principii:
    a) principiul precauției în gestionarea substanțelor și a amestecurilor chimice periculoase, în vederea prevenirii impactului asupra sănătății umane, a mediului și a proprietății;
    b) principiul transparenței față de consumatori, prin asigurarea accesului la informații privind efectele negative pe care le pot genera substanțele și amestecurile chimice periculoase;
    c) principiul securității operațiunilor de gestionare a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase;
    d) principiul „chimiei verzi”, numit și „principiul chimiei durabile”, prin încurajarea proiectării de produse și procese care reduc sau elimină utilizarea și generarea de substanțe periculoase.
Capitolul II
COMPETENȚELE ȘI ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

    Articolul 6. Atribuțiile Guvernului
    Guvernul:
    a) stabilește direcțiile prioritare ale politicii de stat în domeniul substanțelor chimice;
    b) aprobă actele normative necesare pentru executarea prezentei legi;
    c) aprobă programele naționale privind managementul durabil al substanțelor chimice și planurile de acțiune pentru implementarea programelor naționale privind managementul durabil al substanțelor chimice;
    d) stabilește modul de organizare, structura și direcțiile principale de activitate ale autorității publice în domeniul substanțelor chimice.
    Articolul 7. Competența și atribuțiile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
                       și Mediului
    (1) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este autoritatea competentă, cu atribuții și responsabilități de elaborare, promovare și coordonare a realizării politicii unice de stat și a cadrului normativ în domeniul managementului integrat al substanțelor chimice și constituie punctul oficial de contact pentru tratatele și acordurile internaționale aferente prezentei legi la care Republica Moldova este parte.
    (2) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului asigură:
    a) promovarea politicii în domeniul managementului integrat al substanțelor și produselor chimice pe întreg ciclul de viață al acestora;
    b) elaborarea și promovarea actelor normative de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la tratatele internaționale aferente prezentei legi;
    c) elaborarea și promovarea propunerilor de modificare, după necesitate, a prezentei legi și a altor acte normative speciale aferente prezentei legi;
    d) organizarea și coordonarea activităților de elaborare a programelor și a planurilor de acțiuni în domeniul managementului durabil al substanțelor chimice menționate la art. 33–35;
    e) coordonarea activităților de actualizare, conform prevederilor art. 36, a programelor și a planurilor de acțiuni în domeniul managementului durabil al substanțelor chimice menționate la art. 33–35;
    f) coordonarea activităților de pregătire a rapoartelor privind îndeplinirea programelor și a planurilor naționale de acțiuni în domeniul managementului durabil al substanțelor chimice și prezentarea acestora Guvernului, conform prevederilor art. 37;
    g) coordonarea implementării tratatelor și acordurilor internaționale aferente prezentei legi la care Republica Moldova este parte, cu implicarea altor autorități ale administrației publice centrale menționate la art. 11, în limitele competențelor acestora;
    h) participarea la elaborarea noilor tratate internaționale aferente prezentei legi sau a amendamentelor la tratatele internaționale existente;
    i) cooperarea cu Comisia Europeană și cu instituțiile acesteia privind legislația referitoare la substanțele chimice;
    j) colaborarea, în domeniul managementului substanțelor chimice, cu alte state și cu structurile similare ale acestora în conformitate cu legislația națională, cu normele dreptului internațional și cu tratatele la care Republica Moldova este parte.
    k) coordonarea și monitorizarea activităților Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, inclusiv prin examinarea și aprobarea rapoartelor anuale ale acesteia;
    l) organizarea și funcționarea sistemului integrat de identificare și evaluare a pericolelor și a riscurilor cauzate de produsele chimice enumerate la art. 23 alin. (1) pentru mediu, sănătatea umană, animale, pentru alte organisme vii și ecosisteme, precum și de gestionare a riscurilor, inclusiv prin reglementarea, eficientizarea, autorizarea și înregistrarea substanțelor și a produselor chimice pentru plasarea pe piață sau restricționarea acestora;
    m) organizarea și funcționarea sistemului de control și supraveghere de stat a executării prevederilor prezentei legi și ale actelor normative aprobate în temeiul acesteia;
    n) accesul publicului la informații din domeniul produselor chimice, inclusiv prin Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” și prin alte baze de date.
    Articolul 8. Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare,
                       Radiologice și Chimice
    (1) Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice (denumită în continuare – Agenție Națională) este o autoritate administrativă instituită de Guvern în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu statut de persoană juridică, responsabilă de gestionarea integrată a substanțelor chimice.
    (2) Activitatea Agenției Naționale se finanțează de la bugetul de stat, precum și din alte surse neinterzise de cadrul normativ, inclusiv din proiecte de asistență tehnică și financiară oferită de partenerii de dezvoltare și din cadrul tratatelor internaționale de mediu care reglementează substanțele chimice.
    (3) Regulamentul, structura și efectivul-limită ale Agenției Naționale sînt aprobate prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 9. Atribuțiile Agenției Naționale
    Agenția Națională are următoarele atribuții de bază:
    a) asigură exercitarea funcțiilor de gestionare a domeniului managementului integrat al substanțelor chimice, gestionarea aplicării prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor ce reies din prezenta lege, dacă legea nu prevede altfel;
    b) constituie autoritatea națională desemnată pentru Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional, la care Republica Moldova a aderat prin Legea  nr. 389/2004;
    c) constituie punctul de legătură pentru comunicarea și cooperarea cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice cu referire la legislația privind substanțele chimice;
    d) participă la elaborarea proiectelor de acte normative care să stabilească cerințe de reglementare a activităților aferente legislației privind substanțele chimice;
    e) participă la elaborarea proiectelor de programe naționale menționate la art. 33 și 34 și elaborează proiectele planurilor naționale de acțiuni, menționate la art. 35;
    f) perfectează, la solicitarea agentului economic, notificări de export al substanțelor chimice în cazul exportului acestora din Republica Moldova, le expediază în adresa autorității naționale desemnate pentru Convenția de la Rotterdam a părții importatoare sau în adresa autorităților competente ale altor țări importatoare și solicită, la necesitate, eliberarea consimțămîntului prealabil de import al produselor chimice periculoase și/sau a răspunsului de import în conformitate cu procedura privind importul și exportul produselor chimice periculoase stabilită de Guvern;
    g) examinează notificările de export al substanțelor chimice parvenite de la autoritatea națională desemnată pentru Convenția de la Rotterdam a părții exportatoare și eliberează consimțămîntul prealabil de import în cunoștință de cauză al produselor chimice periculoase și/sau răspunsul de import în conformitate cu procedura privind importul și exportul produselor chimice periculoase stabilită de Guvern;
    h) eliberează, în baza Legii nr. 852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon  și a art. 24 al prezentei legi, autorizații pentru importul sau exportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al echipamentelor și al produselor care conțin astfel de substanțe;
    i) confirmă data primirii cererii de autorizare a produselor menționate la art. 24 alin. (1) lit. a)–f) și, prin intermediul ghișeului unic pentru eliberarea autorizațiilor, asigură utilizarea platformei unice de autorizare a produselor chimice periculoase;
    j) eliberează autorizațiile menționate la art. 24 alin. (1) lit. a), c)–f);
    k) eliberează, în baza art. 27 și 28, permise pentru comercializarea, distribuția și/sau alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase;
    l) asigură, în baza art. 29 și 30, colectarea raportărilor privind produsele chimice care fac obiectul raportării, ținerea Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” și a altor baze de date, precum și introducerea în registru a substanțelor ca atare, în amestecuri sau articole supuse înregistrării;
    m) retrage autorizația sau permisul în cazul încălcării de către titular a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor autorizării conform Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
    n) asigură evaluarea pericolelor și a riscurilor pentru mediu în cadrul procedurii de înregistrare și autorizare a produselor de protecție a plantelor, a produselor biocide și a altor substanțe chimice menționate la art. 23 alin. (1)  lit. a)–f) din prezenta lege, precum și în alte cazuri în care este necesară evaluarea științifică a pericolelor și a riscurilor pentru mediu;
    o) cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în procesul de supraveghere și control al respectării prezentei legi și a regulamentelor aprobate în temeiul acesteia;
    p) cooperează cu alte state, instituții și organisme internaționale în aspectele legate de managementul riscurilor asociate produselor chimice;
    q) aduce la cunoștința publicului larg prevederile prezentei legi, informații despre riscurile pe care le prezintă substanțele chimice și despre utilizarea acestora în condiții de securitate;
    r) creează și menține Sistemul național de suport al agenților economici în domeniul produselor chimice (Helpdesk), asigurînd acordarea asistenței consultative și informaționale agenților economici și persoanelor fizice care desfășoară activități de producere, plasare pe piață sau utilizare a substanțelor și amestecurilor chimice, în vederea îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor ce le revin din prezenta lege și din actele normative aprobate în temeiul acesteia;
    s) asigură stabilirea și menținerea Sistemului și inventarului de clasificare și etichetare în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;
    t) organizează, separat sau împreună cu alte autorități competente, pregătirea și instruirea personalului din subordine sau din alte ministere și instituții, precum și a consultanților chimiști implicați în aplicarea legislației în domeniul substanțelor chimice;
    u) organizează, în limitele competenței, seminare, conferințe și expoziții la nivel republican, regional și internațional pentru promovarea unui management integrat al substanțelor chimice;
    v) prezintă organului central de mediu al administrației publice rapoarte anuale privind activitatea sa și dispune publicarea lor.
    Articolul 10. Drepturile și obligațiile Agenției Naționale
    (1) Agenția Națională are dreptul:
    a) să solicite producătorilor, importatorilor, distribuitorilor și utilizatorilor din aval îndeplinirea prevederilor din actele legislative și din alte acte normative în vigoare și a condițiilor de autorizare;
    b) să solicite producătorilor sau importatorilor prezentarea fișei tehnice de securitate pentru substanțele și amestecurile chimice periculoase de uz profesional și pentru alte produse chimice, necesară pentru protecția sănătății și a mediului;
    c) să solicite producătorilor sau importatorilor prezentarea datelor privind proprietățile periculoase și posibilele riscuri asociate produselor chimice pe care le plasează pe piață, în conformitate cu cerințele privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și fișa tehnică de securitate, aprobate de Guvern;
    d) să solicite producătorilor sau importatorilor efectuarea testărilor suplimentare pentru a evalua proprietățile periculoase ale substanțelor și amestecurilor chimice în modul stabilit de Guvern;
    e) să solicite producătorilor, importatorilor, distribuitorilor, utilizatorilor și deținătorilor de autorizații sau permise ținerea evidenței substanțelor și amestecurilor chimice în forma stabilită de Guvern și să verifice această evidență;
    f) să solicite producătorilor sau importatorilor și deținătorilor de autorizații sau permise prezentarea rapoartelor și a informațiilor în forma prevăzută la anexele nr. 1, 2 și 4;
    g) să organizeze și să efectueze, la solicitarea agenților economici, vizite de consultanță în scopul familiarizării operatorilor din lanțul de aprovizionare cu cerințele actelor normative privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice și cu cerințele de înregistrare, evaluare, autorizare și restricționare a substanțelor chimice, în conformitate cu funcțiile atribuite prin prezenta lege.
    (2) Agenția Națională are următoarele obligații:
    a) să asigure actualizarea anuală a Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” și a altor baze de date;
    b) să asigure, în conformitate cu prezenta lege și cu legislația în vigoare, păstrarea confidențialității informației comerciale obținute în procesul îndeplinirii obligațiilor de serviciu, cu excepția cazurilor de urgență sau a altor cazuri prevăzute de lege ori a cazurilor în care astfel de informații comerciale sînt deja divulgate public;
    c) să informeze operativ organele centrale de resort referitor la depistarea încălcărilor care pot conduce la declanșarea situației excepționale, la poluarea mediului sau pot cauza prejudiciu sănătății umane și mediului.
    Articolul 11. Competențele altor autorități ale administrației publice centrale
    (1) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
    a) inițiază și promovează, împreună cu celelalte autorități competente, actele normative referitoare la protecția sănătății umane, inclusiv a  lucrătorilor care desfășoară activități ori se află în locuri de muncă în care sînt prezente substanțe sau amestecuri chimice periculoase, și la evaluarea și controlul riscului pe care îl prezintă pentru om substanțele și amestecurile chimice periculoase;
    b) identifică, evaluează și gestionează riscurile pentru sănătatea umană aferente substanțelor și amestecurilor chimice plasate pe piața Republicii Moldova;
    c) evaluează pericolele și riscurile pentru sănătatea umană în cadrul procedurii de autorizare a produselor de protecție a plantelor, a produselor biocide și a altor produse chimice menționate la art. 23 alin. (1) lit. a)–e), precum și în alte cazuri în care este necesară evaluarea pericolelor și riscurilor pentru sănătatea umană;
    d) organizează cercetări toxico-igienice ale substanțelor și amestecurilor chimice periculoase;
    e) asigură evaluarea eficacității în cadrul procedurii de autorizare a produselor biocide menționate la art. 23 alin. (1) lit. b);
    f) autorizează produsele biocide menționate la art. 23 alin. (1) lit. b), utilizînd platforma unică de autorizare a produselor chimice periculoase, stabilită în conformitate cu prezenta lege;
    g) asigură monitorizarea, evidența, raportarea și cercetarea cazurilor de otrăviri cu substanțele chimice periculoase, luînd măsuri de prevenire a acestora;
    h) asigură informarea și sensibilizarea publicului și a agenților economici privind pericolele și riscurile pe care le prezintă produsele menționate la art. 23 alin. (1) lit. a)–e) pentru sănătatea umană;
    i) cooperează, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în procesul de implementare a tratatelor internaționale de mediu aferente prezentei legi;
    j) cooperează, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în procesul de supraveghere și control al executării prevederilor prezentei legi și regulamentelor aprobate în temeiul acesteia;
    k) sesizează, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice și Inspectoratul pentru Protecția Mediului asupra încălcărilor prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia, care sînt depistate în cadrul controlului efectuat în conformitate cu competențele atribuite de legi speciale în domeniul sănătății publice și protecției muncii.
    (2) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne:
    a) acordă asistență specializată Serviciului Vamal și altor instituții abilitate cu atribuții în combaterea traficului și utilizării ilicite a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase;
    b) cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în procesul de supraveghere și control al executării prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia;
    c) sesizează Inspectoratul pentru Protecția Mediului asupra încălcărilor prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia, care sînt depistate în cadrul controlului efectuat în conformitate cu competențele atribuite de legile speciale în domeniul protecției civile;
    d) cooperează cu Agenția Națională în procesul de implementare a tratatelor internaționale de mediu aferente prezentei legi;
    e) deține mandat cu dreptul de a primi date din Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”.
    (3) Serviciul Vamal al Ministerului Finanțelor:
    a) realizează controlul și admiterea introducerii pe/scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a substanțelor și amestecurilor chimice în baza actelor permisive eliberate de Agenția Națională în conformitate cu prevederile prezentei legi și în baza procedurii menționate la art. 18 alin. (2); 
    b) cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în procesul de supraveghere și control al executării prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia;
    c) sesizează Inspectoratul pentru Protecția Mediului asupra cazurilor de  încălcare a prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia, care sînt depistate în cadrul controlului efectuat în conformitate cu competențele atribuite de Codul vamal al Republicii Moldova;
    d) cooperează cu Agenția Națională în procesul de implementare a tratatelor internaționale de mediu aferente prezentei legi;
    e) deține mandat cu dreptul de a primi date din Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”.
    (4) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:
    a) efectuează supravegherea și controlul producerii, importului, comercializării, utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor în conformitate cu legislația în domeniul protecției plantelor;
    b) cooperează cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în procesul de supraveghere și control al executării prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia;
    c) sesizează Inspectoratul pentru Protecția Mediului asupra cazurilor de încălcare a prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia, care sînt depistate în cadrul controlului efectuat în conformitate cu competențele atribuite de legislația specială în domeniul produselor de protecție a plantelor;
    d) deține mandat cu dreptul de a primi date din Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”.
Capitolul III
RESPONSABILITĂȚILE ȘI OBLIGAȚIILE GENERALE
ALE OPERATORILOR DIN LANȚUL
DE APROVIZIONARE
    Articolul 12. Obligațiile generale ale operatorilor din lanțul de aprovizionare
    (1) Producătorii și importatorii de substanțe și amestecuri chimice sînt obligați:
    a) să identifice și să evalueze proprietățile periculoase și posibilele riscuri pentru om și mediu ale produselor chimice pe care le furnizează;
    b) să dispună de informații privind identificarea, proprietățile periculoase și posibilele riscuri ale produselor chimice pe care le furnizează;
    c) să ofere utilizatorilor și altor persoane care manipulează produsul chimic informații privind rezultatele evaluării și alte informații disponibile și relevante privind proprietățile periculoase ale produsului chimic, privind riscurile și măsurile de siguranță;
    d)  să actualizeze permanent informațiile disponibile privind produsele chimice.
    (2) Pentru a evalua proprietățile periculoase ale substanțelor și amestecurilor chimice, producătorii și importatorii de substanțe și amestecuri chimice sînt obligați să efectueze testări în laboratoare care respectă principiile bunei practici de laborator, stabilite de Guvern, în următoarele cazuri:
    a) substanța sau amestecul chimic plasat pe piață constituie un produs nou autohton;
    b) producătorii și importatorii nu dețin informațiile necesare conform  alin. (1) lit. b) și nu există date disponibile pentru evaluarea corespunzătoare a substanței sau amestecului chimic fără efectuarea testelor de laborator;
    c) în literatura științifică de specialitate au apărut date cu privire la potențialele proprietăți periculoase ale substanței sau ale substanțelor componente ale amestecului chimic;
    d) nu există alte mijloace de obținere a informației necesare pentru evaluarea substanței sau amestecului fără efectuarea testelor.
    (3) Testările menționate la alin. (2) se efectuează în conformitate cu metodele indicate în Regulamentul privind stabilirea metodelor de testare a substanțelor chimice și în alte acte normative aprobate de Guvern.
    (4) Orice operator din lanțul de aprovizionare al unei substanțe sau al unui amestec este obligat:
    a) să transmită operatorului sau distribuitorului situat imediat în amontele lanțului de aprovizionare informațiile furnizate de către producători și importatori;
    b) să informeze operatorul sau distribuitorul situat imediat în amontele lanțului de aprovizionare despre noile informații pe care le-a identificat cu privire la pericolele și riscurile produselor chimice și măsurile de siguranță.
    (5) În scopul prevenirii sau al evitării producerii unei daune sănătății umane și mediului, toate persoanele fizice sau juridice care manipulează produse chimice trebuie să ia măsurile de protecție necesare pe care le-au identificat ele însele sau care le-au fost comunicate în conformitate cu prezentul articol.
    Articolul 13. Informații privind pericolul și riscul substanțelor și amestecurilor
                          chimice
    (1) În funcție de pericolul pe care îl prezintă, substanțele și amestecurile chimice trebuie să fie clasificate și etichetate cu date privind identitatea agentului economic care plasează produsul chimic pe piață, denumirea substanței sau produsului, proprietățile periculoase, denumirea elementelor componente care contribuie la clasificarea substanței, precum și măsurile de siguranță pentru utilizare, în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.
    (2) Furnizorul unui produs chimic de uz profesional care îndeplinește criteriile de clasificare ca produs chimic periculos, produs chimic deosebit de periculos sau ca substanță cu risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu trebuie să prezinte destinatarului o fișă tehnică de securitate, în forma stabilită de Guvern, cu informații detaliate precum componentele, proprietățile fizico-chimice, datele ecologice și toxicologice, informații privind pericolele, expunerea și protecția individuală, măsurile de acordare a primului ajutor și de răspuns în cazul răspîndirii neintenționate în mediu și cu alte informații necesare pentru protejarea sănătății și a mediului.
    (3) Fișa tehnică de securitate menționată la alin. (2) se furnizează gratuit în lanțul de aprovizionare, pe suport de hîrtie sau în format electronic, nu mai tîrziu de data la care substanța sau amestecul este livrat prima dată.
    (4) Fișa tehnică de securitate este întocmită în limba română.
     Articolul 14. Ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice
    (1) Ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice se efectuează înainte de plasarea pe piață în așa fel încît să asigure livrarea acestora în condiții de siguranță și să nu pună în pericol mediul, viața și sănătatea oamenilor și a altor organisme vii.
    (2) Substanțele și amestecurile chimice se plasează pe piață numai atunci cînd sînt ambalate conform prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.
    (3) Ambalajele substanțelor și amestecurilor periculoase trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
    a) materialele de confecționare a ambalajelor și a sistemelor de închidere să nu fie susceptibile de a fi atacate de conținut și să nu formeze cu acesta compuși periculoși;
    b) ambalajele și sistemele de închidere să fie rezistente și solide, astfel încît să se excludă orice posibilitate de pierdere de produs, și să îndeplinească criteriile de siguranță în condiții normale de manipulare.
    (4) Ambalajele substanțelor sau amestecurilor periculoase livrate publicului larg nu vor avea o formă sau un aspect care să atragă ori să provoace curiozitatea activă a copiilor, ori să inducă în eroare consumatorii și, de asemenea, nu vor avea o prezentare similară sau un aspect utilizat pentru produsele alimentare, pentru hrana pentru animale ori pentru produsele cosmetice sau medicinale care să inducă în eroare consumatorii.
    (5) Ambalajul  unor  substanțe sau amestecuri periculoase se dotează cu un sistem de închidere rezistent la deschiderea de către copii și cu  dispozitiv de avertizare tactilă a pericolelor, în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.
    Articolul 15. Prezentarea informației privind produsele chimice
    (1) Persoanele fizice și juridice care importă/exportă și/sau cele care utilizează în scop profesional produse chimice furnizează, la solicitarea Agenției Naționale, în termen de 90 de zile, informații despre produsele chimice și manipularea acestora, necesare pentru evaluarea riscurilor pentru sănătate sau pentru mediu asociate cu produsul și manipularea acestuia, precum și pentru realizarea măsurilor de reducere a riscurilor.
    (2) Persoanele fizice și juridice care produc, importă și/sau comercializează un produs chimic trebuie să informeze imediat, dar nu mai tîrziu de 10 zile, Agenția Națională despre orice informație nouă care devine disponibilă după emiterea unei autorizații sau a unui permis și care indică că produsul chimic sau reziduurile unei substanțe active din produs ar putea avea efecte adverse asupra sănătății umane, a apelor subterane sau a mediului în general.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplică, de asemenea, produselor chimice care nu fac obiectul cerințelor de autorizare sau emitere a unui permis în cazul în care devin disponibile noi informații conform cărora produsul poate avea proprietăți cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, informații care pot influența clasificarea sau etichetarea acestuia.
    (4) Informația solicitată conform alin. (1) se prezintă în forma stabilită la anexa nr. 1.
    (5) Informațiile noi privind pericolele și riscurile produselor chimice menționate la alin. (2) se prezintă în conformitate cu anexa  nr. 2.
    Articolul 16. Calificarea personalului – consultant chimist
    (1) Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități cu produse chimice periculoase trebuie să aibă acces la expertiza necesară pentru îndeplinirea prevederilor legislației privind substanțele chimice și pentru asumarea responsabilității. Agenții economici angajează o persoană calificată (numită în continuare – consultant chimist) care asigură gestionarea substanțelor și amestecurilor chimice.
    (2) Consultantul chimist susține testul de calificare o dată la 3 ani.
    (3) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, coordonează dezvoltarea programelor de formare continuă și de testare a consultanților chimiști implicați în plasarea pe piață a produselor chimice, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății umane și a mediului împotriva riscurilor ce pot surveni în urma utilizării produselor chimice.
    (4) Instruirea și testarea pentru obținerea certificatului de calificare de consultant chimist se efectuează de către instituția sau întreprinderea care întrunește condițiile privind personalul didactic, echipamentele tehnice și deține spații necesare pentru  instruire. Instruirea se realizează contra plată.
    (5) Pentru desfășurarea instruirilor de dezvoltare a competențelor profesionale în domeniul managementului substanțelor chimice, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului conlucrează cu instituția sau întreprinderea acreditată în conformitate cu Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
Capitolul IV
INTERDICȚII ȘI RESTRICȚII
    Articolul 17. Interdicții și restricții pentru unele substanțe și amestecuri
                          chimice
    (1)  În scopul protecției sănătății și a mediului, unele substanțe și amestecuri chimice deosebit de periculoase pot fi interzise sau restricționate la producere, plasare pe piață și la utilizare de către persoanele fizice și juridice.
    (2) În contextul alin. (1) și pentru executarea prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, se interzice producerea, plasarea pe piață și utilizarea mercurului și a compușilor acestuia:
    1) în termometre medicale;
    2) în alte dispozitive de măsurare destinate comercializării către publicul larg, precum:
    a) barometre;
    b) manometre;
    c) sfigmomanometre;
    d) termometre, altele decît cele medicale;
    3) în dispozitive de măsurare destinate utilizărilor industriale și profesionale, cum ar fi:
     a) barometre;
     b) higrometre;
     c) manometre;
     d) sfigmomanometre;
    e) dispozitive de măsurare a deformației, utilizate în pletismografe, tensiometre, termometre și alte aplicații termometrice neelectrice.
    Restricția se aplică, de asemenea, dispozitivelor menționate care sînt plasate pe piață goale dacă se intenționează să fie umplute cu mercur.
    Restricția nu se aplică sfigmomanometrelor utilizate ca standarde de referință în studiile de validare clinică a sfigmomanometrelor fără mercur și celulelor pe bază de mercur pentru măsurarea punctului triplu, care sînt utilizate la calibrarea termometrelor cu rezistență din platină;
    4) în dispozitive de măsurare destinate utilizărilor industriale și profesionale, cum ar fi picnometrele pe bază de mercur și dispozitivele de măsurare care conțin mercur pentru determinarea punctului de înmuiere;
    5) în pesticide utilizate ca produse de protecție a plantelor;
    6) în produse biocide;
    7) în antiseptice locale, care sînt agenți antimicrobieni utilizați pentru distrugere, inhibare sau reducere a numărului de microorganisme pe piele;
    8) în produse cosmetice (cu conținut de mercur de peste 1 ppm), inclusiv în săpunurile și cremele de albire a tenului, cu excepția celor destinate pentru zona ochilor, unde mercurul este folosit ca un conservant și nu există un conservant eficient care să-l înlocuiască;
    9) în amalgame dentare.
    (3) Lista detaliată a substanțelor și amestecurilor chimice interzise și restricționate este aprobată de către Guvern.
    (4) Lista substanțelor și amestecurilor chimice interzise și restricționate la producere, import, plasare pe piață, export și alte tipuri de utilizări sau manipulări, inclusiv la utilizarea lor în articole, va fi ajustată în conformitate cu modificările operate la nivel internațional.
    (5) Cerințele privind utilizarea unor substanțe chimice periculoase, inclusiv a unor poluanți organici persistenți, cum ar fi mercurul, plumbul, cadmiul, compușii organici ai staniului, cromul hexavalent, ftalații, substanțele care distrug stratul de ozon, inclusiv hidroclorofluorocarburile, în echipamente electrice și electronice, în vehicule, acumulatori și baterii, ambalaje sau componente de ambalaje și în alte articole sau dispozitive fabricate sau plasate pe piață, se stabilesc prin legislație specială.
    (6) Persoanele fizice și juridice pot să plaseze pe piață detergenți dacă agenții tensioactivi conținuți în aceștia îndeplinesc criteriile pentru biodegradarea aerobă finală și dacă substanțele chimice și agenții tensioactivi conținuți în detergenți îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și cerințele stabilite în Regulamentul privind detergenții, aprobat de Guvern.
    (7) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului asigură implementarea tratatelor internaționale de mediu ratificate de către Republica Moldova, care cuprind interdicții și restricții.
Capitolul V
EXPORTUL ȘI IMPORTUL PRODUSELOR
CHIMICE PERICULOASE
    Articolul 18. Exportul și importul produselor chimice periculoase
    (1)  În contextul prezentei legi, prevederile acestui articol nu se aplică produselor chimice exportate pentru cercetare sau analiză în cantități în care nu există probabilitatea de a afecta sănătatea umană sau mediul și care nu depășesc  10 kg per exportator către fiecare țară în parte pe an calendaristic.
    (2)  Exportatorii și importatorii de produse chimice trebuie să se conformeze procedurii privind importul și exportul produselor chimice periculoase, bazată pe Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului internațional.
    (3) Procedura privind importul și exportul produselor chimice periculoase menționată la alin. (2) este prevăzută în Regulamentul privind exportul și importul de produse chimice periculoase aprobat de Guvern și se aplică:
    a) anumitor produse chimice periculoase care fac obiectul procedurii de consimțămînt prealabil de import în cunoștință de cauză, în conformitate cu Convenția de la Rotterdam denumită și „procedura PIC”;
    b) anumitor produse chimice periculoase care sînt interzise sau supuse unor restricții severe în Republica Moldova;
    c) produselor chimice exportate, în ceea ce privește clasificarea, etichetarea și ambalarea acestora.
    (4) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este responsabil pentru implementarea Convenției de la Rotterdam  și, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din prezenta lege, asigură îndeplinirea funcțiilor punctului oficial de contact pentru această Convenție.
    (5) Agenția Națională este autoritatea națională desemnată pentru sarcinile administrative legate de implementarea și gestionarea Convenției de la Rotterdam.
    Articolul 19. Consimțămînt prealabil de import în cunoștință de cauză
    (1) Consimțămîntul prealabil de import în cunoștință de cauză se eliberează de către Agenția Națională în conformitate cu prevederile art. 9 lit. g) și cu procedura prevăzută în Regulamentul privind exportul și importul de produse chimice periculoase.
    (2) Consimțămîntul prealabil de import în cunoștință de cauză, menționat la alin. (1), se eliberează la solicitarea parvenită de la autoritatea națională desemnată a părții Convenției de la Rotterdam sau altă țară exportatoare, însoțită de notificarea de export pentru substanța respectivă, și se expediază în adresa acesteia în formatul stabilit în Regulamentul privind exportul și importul de produse chimice periculoase.
    (3) Consimțămîntul prealabil de import în cunoștință de cauză se eliberează gratuit, pînă la efectuarea importului.
Capitolul VI
PRINCIPIILE BUNEI PRACTICI DE LABORATOR
    Articolul 20. Principiile bunei practici de laborator
    (1) În contextul prezentei legi, buna practică de laborator prezintă un sistem de calitate care se ocupă de modul de organizare și de condițiile în care sînt planificate, realizate, verificate, înregistrate, arhivate și raportate studiile de siguranță neclinice referitoare la sănătate și mediu.
    (2) Testarea proprietăților periculoase ale substanțelor și amestecurilor chimice, menționată la art. 12 alin. (2) din prezenta lege, se desfășoară în laboratoare care sînt acreditate de organismul național de acreditare în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și care respectă principiile bunei practici de laborator stabilite de Guvern.
    (3) Producătorii și importatorii de substanțe și amestecuri chimice pot să prezinte rezultatele testelor pentru evaluarea proprietăților periculoase efectuate în laboratoare internaționale care respectă principiile bunei practici de laborator.
Capitolul VII
ÎNREGISTRAREA ȘI AUTORIZAREA
Secțiunea 1
Înregistrarea substanțelor chimice
    Articolul 21. Cerințele principale privind înregistrarea substanțelor chimice
    (1) Substanțele ca atare, în amestecuri sau în articole, nu sînt plasate pe piață decît dacă sînt înregistrate în conformitate cu prezenta lege și cu actele normative aprobate de Guvern.
    (2) Substanțele se înregistrează în Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”, prevăzut la art. 30 și deținut de Agenția Națională.
    (3) Înregistrarea substanțelor chimice se efectuează contra plată.
    (4) În cazul plasării pe piață a substanței care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, a fost deja înregistrată la nivel european de către Agenția pentru Produse Chimice, producătorul sau importatorul prezintă dovada înregistrării acesteia, însoțită de dosarul de înregistrare depus la Agenția Națională, pentru includerea în Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”.
    (5) Pentru înregistrarea în Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”, orice producător sau importator al unei substanțe ca atare sau într-un amestec ori a unor amestecuri, în cantități anuale de 100 kg sau mai mari, prezintă Agenției Naționale o cerere de înregistrare însoțită de dosarul tehnic.
    (6) Pentru înregistrarea substanțelor monomere care se conțin în polimeri, orice producător sau importator al unui polimer prezintă Agenției Naționale o cerere de înregistrare, însoțită de dosarul tehnic, pentru substanța/substanțele monomeră/monomere sau orice altă/alte substanță/substanțe care nu a/au fost încă înregistrată/înregistrate de un operator din amontele lanțului de aprovizionare, în următoarele cazuri:
    a) polimerul conține cel puțin 2% din greutatea substanței/substanțelor monomere sau altei/altor substanțe sub formă de unități monomere și de substanță/substanțe legată/e chimic;
    b) cantitatea totală de asemenea substanță/substanțe monomeră/monomere sau altă/alte substanță/substanțe este de cel puțin de 100 kg/an.
    (7) Pentru înregistrarea substanțelor aflate în compoziția articolelor, orice producător sau importator de articole prezintă Agenției Naționale o cerere de înregistrare, însoțită de dosarul tehnic, pentru orice substanță aflată în compoziția articolelor respective, în următoarele cazuri:
    a) substanța este prezentă în articolele respective în cantități care depășesc 100 kg/an pentru un producător sau importator;
    b) substanța este destinată să fie emisă în condiții de utilizare normale sau care pot fi prevăzute în mod rezonabil.
    (8) În procesul de înregistrare, dacă substanța îndeplinește criteriile de clasificare prevăzute la art. 4 pct. 29) conform Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, orice producător sau importator de articole notifică despre aceasta Agenția Națională, în conformitate cu alin. (10) din prezentul articol, în următoarele cazuri:
    a) substanța este prezentă în articolele respective în cantități care depășesc 100 kg/an pentru un producător sau importator;
    b) substanța este prezentă în articolele respective în concentrație de peste 0,1% din greutate.
    (9) Dispozițiile alin. (8) nu se aplică în cazul în care producătorul sau importatorul exclude expunerea oamenilor sau a mediului în condiții de utilizare, inclusiv de eliminare, a substanței prezente în articole. În asemenea cazuri, producătorul sau importatorul furnizează beneficiarului articolului instrucțiuni corespunzătoare.
    (10) În cazurile prevăzute la alin. (8), orice producător sau importator trebuie să prezinte următoarele informații:
    a) numele/denumirea și datele de contact ale producătorului sau ale importatorului;
    b) numărul (numerele) de înregistrare;
    c) denumirea substanței (substanțelor);
    d) clasificarea substanței (substanțelor);
    e) o scurtă descriere a utilizării substanței;
    f) cantitatea substanței (substanțelor).
    (11) Agenția Națională solicită producătorilor sau importatorilor de articole să prezinte o cerere de înregistrare, însoțită de dosarul tehnic, în următoarele cazuri:
    a) substanța este prezentă în articolele respective în cantități care depășesc 100 kg/an pentru un producător sau importator;
    b) Agenția Națională are motive să suspecteze că substanța se emite din articolele respective și emisia substanței prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu;
    c) substanța nu face obiectul alin. (7).
    (12) Prevederile alin. (7)–(11) nu se aplică substanțelor înregistrate anterior pentru utilizarea respectivă.
    (13) Procedura de înregistrare și de notificare a substanțelor și produselor este stabilită prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 22. Evaluarea securității chimice și întocmirea raportului privind
                          securitatea
    (1) Orice producător sau importator care solicită înregistrarea substanței în cantități anuale de cel puțin 10 t per solicitant este obligat să efectueze o evaluare a securității chimice și să întocmească un raport privind securitatea chimică pentru toate substanțele care fac obiectul înregistrării în conformitate cu prezentul articol.
    (2) Evaluarea securității chimice a unei substanțe chimice include etapele de evaluare a pericolelor pentru sănătatea umană și mediu, a proprietăților  fizico-chimice, a clasificării ca substanță persistentă, bioacumulativă și toxică și foarte persistentă și foarte bioacumulativă. În funcție de rezultate, evaluarea securității chimice poate include etape suplimentare care cuprind: 
    a) evaluarea expunerii, inclusiv elaborarea unui/unor scenariu/scenarii de expunere (sau, după caz, identificarea tipurilor relevante de utilizare și de expunere) și estimarea expunerii, precum și evaluarea pericolului pentru sănătatea umană;
    b) caracterizarea riscului.
    (3) Scenariile de expunere (sau, după caz, tipurile de utilizare și de expunere), evaluarea expunerii și caracterizarea riscului menționate la alin. (2) se referă la toate utilizările identificate ale solicitantului înregistrării.
    (4) Nu este necesar ca raportul de securitate chimică să ia în considerare riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea umană următoarele utilizări finale:
    a) în materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare;
    b) în produsele cosmetice.
    (5) Orice solicitant al înregistrării substanței:
    a) identifică și aplică măsuri corespunzătoare de control al riscurilor identificate în evaluarea securității chimice și, după caz, le recomandă în fișele tehnice de securitate pe care le furnizează;
    b) care are obligația de a efectua o evaluare a securității chimice se asigură că raportul său de securitate chimică este pus la dispoziția publicului și este actualizat.
Secțiunea a 2-a
Autorizarea produselor chimice periculoase
    Articolul 23. Produse chimice care fac obiectul autorizării
    (1) Nu pot fi produse, importate, plasate pe piață și utilizate fără respectarea procedurii de autorizare următoarele produse chimice:
    a) produsele de protecție a plantelor;
    b) produsele biocide;
    c) detergenții ce conțin agenți tensioactivi care nu îndeplinesc criteriile pentru biodegradarea aerobă finală;
    d) substanțele cu risc major pentru sănătatea umană și mediu;
    e) substanțele chimice industriale periculoase;
    f) substanțele chimice care distrug stratul de ozon, echipamentele și produsele ce conțin astfel de substanțe.
    (2) Produsele chimice menționate la alin. (1) lit. a)–e) pot fi autorizate printr-o procedură simplificată în cazul în care solicitantul confirmă aprobarea și/sau autorizarea produsului chimic pentru tipuri de utilizări solicitate în unul din statele membre ale Uniunii Europene.
    (3) Procedura simplificată de autorizare menționată la alin. (2) reprezintă o procedură de recunoaștere a autorizațiilor acordate de un stat membru al Uniunii Europene și este prevăzută prin hotărîre de Guvern.
    (4) Substanțele chimice care distrug stratul de ozon, echipamentele și produsele ce conțin astfel de substanțe se autorizează de către Agenția Națională  în conformitate cu prevederile Legii nr. 852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon. 
    Articolul 24. Eliberarea autorizației
    (1) Autorizații pentru produse chimice periculoase se eliberează după cum urmează:
    a) autorizația pentru produsele de protecție a plantelor indicate la art. 23 alin. (1) lit. a) – conform art. 9 lit. j);
    b) autorizația pentru produsele biocide indicate la art. 23 alin. (1) lit. b) – conform art. 11 alin. (1) lit. f);
    c) autorizația pentru detergenții care conțin agenți tensioactivi care nu îndeplinesc criteriile pentru biodegradarea aerobă finală indicați la art. 23 alin. (1) lit. c) – conform art. 9 lit. j);
    d) autorizația pentru produsele chimice cu risc major pentru sănătatea umană și mediu indicate la art. 23 alin. (1) lit. d) – conform art. 9 lit. j);
    e) autorizația pentru substanțe chimice industriale periculoase indicate la  art. 23 alin. (1) lit. e) – conform art. 9 lit. j);
    f) autorizația pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor chimice care distrug stratul de ozon, al echipamentelor și al produselor care conțin astfel de substanțe – conform art. 9 lit. h) și art. 23 alin. (4).
    (2) Autorizațiile menționate la alin. (1) lit. a)–e) sînt eliberate prin platforma unică creată în cadrul Agenției Naționale, în baza deciziilor de autorizare adoptate de către consiliul interministerial menționat la alin. (3), precizează clauzele și condițiile de plasare pe piață și de utilizare a produsului și cuprind un rezumat al caracteristicilor acestuia.
    (3) Decizia de aprobare sau de refuz al autorizării substanțelor și  produselor chimice menționate la art. 23 alin. (1) lit. a)–e) se adoptă de către consiliul interministerial, constituit de Guvern din reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale prevăzute la art. 7–11, ai instituțiilor științifice și ai organizațiilor neguvernamentale. Decizia se adoptă în urma examinării rezultatelor evaluării pericolelor și riscurilor pentru sănătatea omului, a animalelor, a altor organisme vii și pentru mediu.
    (4) Pentru obținerea autorizației, solicitantul depune la Agenția Națională următoarele documente:
    a) cererea de autorizare;
    b) dosarul tehnic, care va conține date privind denumirea, caracteristicile și proprietățile produselor chimice pentru care se solicită autorizare, rezultatele evaluării riscurilor aferente produsului și manipulării acestuia, modul prevăzut de utilizare a produsului, cantitatea de produs preconizată a fi plasată pe piață în forma aprobată de Guvern. Conținutul dosarului tehnic ce se anexează la cererea de autorizare a produselor chimice menționate la alin. (1) este stabilit  de Guvern.
    (5) În cazul procedurii simplificate menționate la art. 23 alin. (2), autorizațiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se eliberează fără plată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii dosarului complet.
    (6) În cazul depunerii de către solicitant a cererii de autorizare a unui produs chimic pentru care nu se aplică procedura simplificată de autorizare, examinarea cererii și a dosarului tehnic se realizează cu plată.
    (7) Numele și adresa titularului autorizației, numărul și data de eliberare a autorizației, precum și termenul de valabilitate a autorizației sînt specificate în cuprinsul acesteia. Termenul de eliberare și termenul de valabilitate a autorizațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc la momentul primirii dosarului complet, în conformitate cu anexa nr. 3.
    Articolul 25. Condiții de eliberare și de prelungire a autorizației
    (1)  Autorizația poate fi acordată în cazul în care:
    a) la utilizarea produsului chimic pentru scopul urmărit și într-un mod care reflectă practicile cunoscute și acceptate de gestionare a riscurilor, efectele asupra sănătății și a mediului sînt acceptabile;
    b) produsul chimic este necesar pentru scopul specificat în cererea de autorizare și nu poate fi înlocuit cu produse chimice sau cu tehnologii alternative mai sigure.
    (2) În contextul art. 17 și al alin. (1) lit. a) din prezentul articol, nu se permite acordarea autorizațiilor menționate la art. 24 alin. (1) lit. a) și b) dacă produsul de protecție a plantelor sau produsul biocid:
    1) este compus din sau conține:
    a) mercur și/sau compușii acestuia;
    b) poluanți organici persistenți;
    2) fiind destinat pentru plasarea pe piață în vederea utilizării de către publicul larg, în conformitate cu cerințele privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor aprobate de Guvern, îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat:
    a) toxic sau foarte toxic;
    b) cancerigen categoria 1 sau 2;
    c) mutagen categoria 1 sau 2;
    d) toxic pentru reproducere categoria 1 sau 2;
    e) în clasa de pericol toxicitate orală acută categoria 1, 2 sau 3;
    f) în clasa de pericol toxicitate cutanată acută categoria 1, 2 sau 3;
    g) în clasa de pericol toxicitate acută prin inhalare (gaze și praf/ceață) categoria 1, 2 sau 3;
    h) în clasa de pericol toxicitate acută prin inhalare (vapori) categoria 1 sau 2;
    i) în clasa de pericol cancerigenitate categoria 1A sau 1B;
    j) în clasa de pericol mutagenitate categoria 1A sau 1B; sau
    k) în clasa de pericol toxicitate pentru reproducere categoria 1A sau 1B;
    sau
    3) fiind destinat pentru plasarea pe piață în vederea utilizării de către publicul larg, îndeplinește criteriile pentru a fi identificat ca:
    a) produs care este compus din/conține/generează o substanță care îndeplinește criteriile pentru a fi identificată drept persistentă, bioacumulativă și toxică sau foarte persistentă și foarte bioacumulativă;
    b) produs cu proprietăți care afectează sistemul endocrin sau are efecte neurotoxice sau imunotoxice asupra dezvoltării.
    (3) Condițiile speciale de eliberare a autorizațiilor pentru fiecare dintre produsele chimice menționate la art. 23 se prevăd prin regulament aprobat de Guvern.
    (4) Solicitantul de autorizație trebuie să întrunească următoarele condiții:
    a) confirmă angajarea cel puțin a unui consultant chimist în conformitate cu prevederile art. 16;
    b) dispune de instrucțiuni interne privind controlul propriu al produselor chimice, aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și necesare pentru prevenirea și diminuarea consecințelor incidentelor și ale accidentelor cu implicarea produselor chimice periculoase ce ar putea afecta negativ viața și sănătatea personalului propriu, a populației și mediul;
    c) dispune de asigurare de mediu, care ar putea să-i recupereze posibilele daune în mărimea stabilită prin lege specială;
    d) instituie și menține un sistem propriu de control și unul de pregătire a intervenției de urgență în cazul incidentelor sau al accidentelor cu implicarea produselor chimice periculoase, aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
    e) instituie și menține în activitatea sa evidența producerii, a importului, a comercializării și a utilizării produselor chimice periculoase în Registrul de evidență, în forma stabilită de Guvern;
    f) instituie și menține un sistem de informare a publicului în situații excepționale, în conformitate cu legea specială.
    (5) După expirarea termenului de valabilitate a autorizației, prelungirea valabilității acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. 
    Articolul 26. Retragerea sau suspendarea autorizației
    (1) Autorizația se suspendă în temeiul art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    (2) Autorizația se retrage în temeiul art. 11 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, precum și în toate cazurile în care se constată că:
    a) titularul autorizației, pe parcursul desfășurării activității, nu a respectat prevederile prezentei legi și ale actelor normative aprobate în temeiul acesteia sau nu a respectat condițiile prevăzute în autorizație și/sau a folosit produsul chimic pentru alte scopuri decît cele specificate în autorizație;
    b) s-au furnizat indicații false sau înșelătoare despre datele pe baza cărora a fost acordată autorizația;
    c) apar informații noi, necunoscute la data eliberării autorizației, privind riscul utilizării substanțelor și a amestecurilor  care pot afecta sănătatea umană sau mediul.
Capitolul VIII
PERMISUL PENTRU COMERCIALIZAREA, DISTRIBUȚIA ȘI ALTE
FORME DE TRANSFER AL PRODUSELOR CHIMICE DEOSEBIT

DE PERICULOASE
    Articolul 27. Permisul pentru comercializarea, distribuția și/sau alte forme
                         de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase
    (1) Pentru inițierea și desfășurarea activităților de comercializare, distribuție și alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase, întreprinzătorul are nevoie de permis.
    (2) Produsele chimice deosebit de periculoase pot fi comercializate, distribuite și/sau transferate numai:
    a) pentru uz profesional;
    b) persoanelor juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și dețin permis în conformitate cu alin. (1).
    (3) Persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și care comercializează, distribuie și/sau transferă produse chimice foarte periculoase în conformitate cu alin. (2) trebuie să țină evidența operațiunilor de comercializare, distribuție și/sau transfer de produse chimice deosebit de periculoase în registrul de evidență, în forma stabilită de Guvern. În registru se înscrie:
    a) denumirea produsului chimic;
    b) cantitatea de produs chimic comercializat, distribuit și/sau transferat;
    c) numele și datele de contact ale clientului, după caz;
    d) scopul utilizării (producere sau utilizare directă);
    e) data efectuării operațiunii de comercializare, distribuție și/sau transfer.
    (4) Se interzice comercializarea produselor chimice deosebit de periculoase în baza patentei de întreprinzător.
    Articolul 28. Eliberarea, prelungirea, suspendarea și retragerea permisului
    (1) Permisul pentru comercializarea, distribuția și/sau alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase poate fi eliberat în cazul în care solicitantul:
    a) confirmă accesul la expertiza necesară în conformitate cu prevederile  art. 16;
    b) dispune de instrucțiuni interne privind controlul propriu al produselor chimice, necesare pentru prevenirea și diminuarea consecințelor incidentelor și ale accidentelor cu implicarea produselor chimice care ar putea afecta negativ viața și sănătatea personalului propriu, a populației și mediul;
    c) ține evidența operațiunilor de comercializare, distribuție și/sau transfer de produse chimice deosebit de periculoase în registrul de evidență.
    (2) Permisul se eliberează de către Agenția Națională pentru un termen de 5 ani.
    (3) Pentru obținerea permisului, solicitantul depune la Agenția Națională o cerere de eliberare a permisului, care va include următoarele date privind produsul chimic pentru care se solicită permisul:
    a) denumirea substanței sau a substanțelor componente ale amestecului chimic periculos;
    b) cantitatea de produs chimic prevăzută a fi comercializată, distribuită și/sau transferată de către solicitant;
    c) modul preconizat de utilizare a produsului chimic;
    d) confirmarea angajării cel puțin a unui consultant chimist.
    (4) Agenția Națională eliberează permisul pentru comercializarea, distribuția și/sau alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase gratuit, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, dacă sînt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).
    (5) După expirarea termenului de valabilitate a permisului, prelungirea valabilității acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    (6) Permisul se suspendă în temeiul art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    (7) Retragerea permisului pentru comercializarea, distribuția și/sau transferul produselor chimice deosebit de periculoase se efectuează în condițiile art. 11 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, în următoarele cazuri:
    a) titularul nu respectă condițiile prezentei legi;
    b) în procesul controlului efectuat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului se constată efecte negative asupra mediului sau a sănătății umane în rezultatul desfășurării activității de comercializare, distribuție și/sau transfer al produsului chimic deosebit de periculos;
    c) titularul nu ține evidența operațiunilor de comercializare, distribuție și/sau transfer în conformitate cu art. 27 alin. (3) din prezenta lege.
Capitolul IX
RAPORTAREA PRODUSELOR CHIMICE
    Articolul 29. Obligația de a raporta produsele chimice
    (1) Orice persoană juridică care inițiază sau desfășoară o activitate de producere sau import al unui produs chimic într-un volum de minimum 100 kg pe an raportează despre aceasta Agenției Naționale. Raportul urmează a fi emis în termen de o lună de la data inițierii activității și trebuie să includă date privind identitatea raportorului, denumirea produsului (produselor) chimic(e), alte date privind produsul (produsele) chimic(e) în conformitate cu formularul de raportare a unui produs chimic prevăzut la anexa nr. 4. 
    (2)  Lista produselor chimice care fac obiectul raportării, cu indicarea codurilor tarifare, se aprobă de Guvern.
    (3)  Raportorul trebuie să actualizeze datele de raportare și să prezinte anual, pînă la data de 31 martie, Agenției Naționale informații cu privire la produsele chimice fabricate sau importate în ultimul an calendaristic.
    (4) Formularul de raportare a unui produs chimic este completat și prezentat în formă electronică sau pe format de hîrtie.
    (5) Producătorul sau importatorul de produse chimice poate să delege altei persoane responsabilitatea de a raporta produsele chimice.
    (6) Producătorul sau importatorul de produse chimice trebuie să informeze în scris Agenția Națională, pînă la data de 1 noiembrie a anului pentru care va fi efectuată raportarea, despre delegarea unei persoane, indicînd numele și datele de contact ale acesteia, cu anexarea copiei contractului de mandat. În caz contrar, producătorul sau importatorul de produse chimice este obligat să raporteze produsul (produsele) chimic(e) de sine stătător.
    Articolul 30. Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor
                         chimice plasate pe piața Republicii Moldova”
    (1) Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” formează resursa informațională specializată privind produsele chimice plasate pe piața Republicii Moldova.
    (2) Posesorul Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    (3) Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” se formează în baza evidenței înregistrării conform art. 21, a autorizării conform art. 24 și a raportării prevăzute la
art. 15 și 29.
    (4) Agenția Națională este deținătorul Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” și registratorul datelor în cadrul acestui sistem.
    (5) Orice persoană juridică care desfășoară o activitate de producere sau import al unui produs chimic este obligată să prezinte informații în conformitate cu prezenta lege și cu Regulamentul privind modalitatea de ținere a Registrului produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova aprobat de Guvern.
    (6) Crearea, funcționarea și exploatarea Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” se efectuează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul resurselor și sistemelor informaționale de stat.
Capitolul X
DEPOZITAREA, PĂSTRAREA ȘI COMERȚUL CU
AMĂNUNTUL AL PRODUSELOR CHIMICE
    Articolul 31. Depozitarea și păstrarea produselor chimice
    (1) Producătorii, importatorii, distribuitorii și utilizatorii din aval depozitează și păstrează produsele chimice în așa fel încît să nu pună în pericol mediul, viața și sănătatea oamenilor, a animalelor și a altor organisme vii.
    (2) Persoanele fizice și juridice menționate la alin. (1) din prezentul articol au obligația de a colecta, stoca și elimina în condiții de siguranță deșeurile de produse chimice periculoase și deșeurile de ambalaje utilizate pentru produse chimice periculoase, în conformitate cu prevederile Legii 209/2016 privind deșeurile și ale actelor normative aprobate de Guvern. 
    (3) Depozitarea produselor chimice periculoase se permite numai în depozite proiectate, construite și amenajate în conformitate cu normele în construcții stabilite de Guvern sau reconstruite în acest scop și destinate exclusiv depozitării acestor produse.
    (4) Produsele chimice se depozitează și se păstrează doar în ambalajul producătorului, care corespunde prevederilor Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.
    (5) Depozitarea, păstrarea și comerțul produselor chimice periculoase neambalate sînt interzise.
    (6) Actele normative privind depozitarea și păstrarea produselor chimice se aprobă de Guvern.
    Articolul 32. Comerțul cu amănuntul al produselor chimice
    (1)  Produsele chimice care sînt comercializate ca produse pentru uz casnic și care pot fi vîndute în magazinele de specialitate pentru produse chimice și în alte magazine trebuie să fie păstrate separat de alte articole, astfel încît să nu vină în contact cu acestea, să nu se afle la îndemîna copiilor, iar consumatorii să nu fie induși în eroare cu privire la scopul lor. Produsele chimice incompatibile nu se depozitează alături.
    (2)  Cerințele pentru păstrarea produselor chimice în zona de comercializare și modul de marcare a zonei se stabilesc de Guvern.
Capitolul XI
PROGRAMELE ȘI PLANURILE DE ACȚIUNI
PRIVIND MANAGEMENTUL DURABIL
AL SUBSTANȚELOR CHIMICE
    Articolul 33. Programele și planurile de acțiuni privind managementul durabil
                          al substanțelor chimice
    Programele și planurile de acțiuni privind managementul durabil al substanțelor chimice vor viza:
    a) crearea cadrului normativ și instituțional pentru a asigura managementul durabil al substanțelor chimice;
    b) aplicarea prevederilor prezentei legi, ale actelor strategice de dezvoltare națională, ale Strategiei naționale cu privire la reducerea și eliminarea poluanților organici persistenți și ale altor documente de politici relevante;
    c) crearea capacităților specializate și a infrastructurii necesare pentru asigurarea unui management al substanțelor chimice sigur pentru mediu;
    d) implementarea prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
    e) evaluarea impactului utilizării substanțelor chimice asupra mediului și stabilirea măsurilor de reducere a riscurilor provocate de substanțele chimice periculoase;
    f) criteriile de evaluare a rezultatelor implementării măsurilor prevăzute în programele și în planurile respective.
    Articolul 34. Programul național privind managementul durabil al substanțelor
                         chimice
    (1) Programul național privind managementul durabil al substanțelor chimice (denumit în continuare – Program național) constituie documentul principal de planificare strategică pe termen lung, care determină politicile statului și obiectivele specifice de dezvoltare a sistemului de management durabil al substanțelor chimice în țară și se aprobă, prin hotărîre de Guvern, pentru un termen de 10 ani.
    (2) Programul național stabilește scopuri, obiective și acțiuni menite să creeze un sistem integrat de gestionare a substanțelor chimice, eficient din punct de vedere tehnic, economic, social și ecologic, precum și evidența implementării coordonate a prevederilor documentelor de politici și ale tratatelor internaționale  în domeniul dat la care Republica Moldova este parte.
    (3) Programul național se elaborează de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu participarea Agenției Naționale. La elaborarea Programului național, autoritățile administrației publice centrale și locale acordă asistența informațională și organizatorică necesară, în limitele competenței lor funcționale.
    Articolul 35. Planul național de acțiuni privind managementul durabil al substanțelor
                          chimice
    (1) Planul național de acțiuni privind managementul durabil al substanțelor chimice (denumit în continuare – Plan național) prevede implementarea politicilor de management durabil al substanțelor chimice, în conformitate cu Programul național, și se aprobă, prin hotărîre de Guvern, în calitate de document de planificare pentru o perioadă de 5 ani.
    (2) Planul național se elaborează de către Agenția Națională  în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, care acordă asistența necesară în limitele competenței lor funcționale.
    Articolul 36. Actualizarea Programului național și a Planului național
    (1) Programul național și Planul național se evaluează de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului o dată la 2 ani și se revizuiesc, în caz de necesitate, cel puțin o dată la 5 ani, în conformitate cu art. 34 din prezenta lege și cu obligațiile sale în cadrul tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția Națională oferă publicului oportunitatea de a participa la actualizarea Programului național și a Planului național, în conformitate cu prevederile Convenției privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului la care Republica Moldova este parte, precum și cu legislația și procedurile în vigoare.
    Articolul 37. Raportul cu privire la implementarea Programului național și a
                         Planului național
    (1) Raportul cu privire la implementarea Programului național și a Planului național se elaborează de către Agenția Națională în colaborare cu alte autorități publice centrale și locale și se prezintă Guvernului spre examinare pînă la data de 10 aprilie a anului ce urmează după anul de gestiune.
    (2) Raportul menționat la alin. (1) include analiza rezultatelor obținute în anul de gestiune, relevînd gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice stabilite în Programul național și gradul de realizare  a activităților preconizate în Planul național și, în cazul unor devieri semnificative de la obiectivele planificate, proiectul amendamentelor la Programul național.
Capitolul XII
CONFIDENȚIALITATEA
    Articolul 38. Confidențialitatea informațiilor
    (1) Informațiile care au caracter comercial confidențial, obținute de către autorități în conformitate cu prezenta lege, nu trebuie să fie făcute publice.
    (2) Cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol sau a altor cazuri prevăzute de lege ori în măsura în care informațiile comerciale nu sînt deja divulgate public, autoritățile consideră confidențiale și inaccesibile pentru public următoarele informații:
    a) detalii privind compoziția integrală a amestecului;
    b) utilizarea, funcția sau aplicația exactă a unei substanțe sau a unui amestec, inclusiv informații privind utilizarea sa precisă ca substanță intermediară;
    c) legăturile existente între producător sau importator și distribuitori sau utilizatorii din aval ai acestora;
    d) cantitatea exactă a substanței sau amestecului fabricat sau plasat pe piață. 
    (3) În cazurile în care este imperios necesar să se acționeze de urgență din motive de securitate ori pentru protejarea sănătății umane sau a mediului, Agenția Națională divulgă informațiile menționate la alin. (2) din prezentul articol altor autorități ale administrației publice centrale menționate la art. 7–11, cu respectarea confidențialității informațiilor de către funcționarii acestora.
    Articolul 39. Exceptări de la cerințele de confidențialitate
    Nu pot fi tratate drept confidențiale următoarele informații deținute de către Agenția Națională cu privire la substanțele ca atare, în amestecuri sau în articole:
    a) denumirea din nomenclatorul IUPAC pentru substanțele periculoase;
    b) denumirea comercială a produsului chimic;
    c) numele producătorului/importatorului și al notificatorului;
    d) clasificarea și etichetarea substanței;
    e) datele fizico-chimice privind substanța;
    f) procedurile de prevenire a efectelor adverse ale substanțelor periculoase sau de înlăturare a proprietăților periculoase ale substanțelor;
    g) datele privind căile de contaminare a mediului și a organismului uman cu substanțe chimice și căile de transformare a acestora în mediu și în obiectele biologice;
    h) rezultatele studiilor toxicologice și ecotoxicologice;
    i) nivelul calculat fără efect sau concentrația predictibilă fără efect;
    j) gradul de puritate al substanței și analiza cantitativă a aditivilor cunoscuți ca periculoși, în cazul în care astfel de informații sînt esențiale pentru clasificare și etichetare;
    k) indicațiile de utilizare în condiții de securitate;
    l) informațiile specificate în fișa tehnică de securitate a unei substanțe sau a unui amestec chimic;
    m) metodele analitice care fac posibilă identificarea unei substanțe periculoase la eliberarea ei în mediu, precum și determinarea expunerii directe a omului;
    n) metodele de determinare a proprietăților periculoase ale substanțelor chimice.
Capitolul XIII
CONTROLUL ȘI SUPRAVEGHEREA DE STAT
    Articolul 40. Efectuarea controlului și supravegherii de stat
    (1) Controlul și supravegherea de stat a executării prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia se pun în sarcina autorităților administrative din subordinea autorităților administrației publice centrale indicate la art. 7–11, în limitele competențelor atribuite.
    (2) Controlul privind respectarea cerințelor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia se efectuează de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în conformitate cu principiile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (3) Inspectoratul pentru Protecția Mediului cooperează cu autoritățile administrației publice centrale menționate la art. 11  în procesul de control și supraveghere a executării prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia.
    (4) Inspectorii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului pot efectua prelevarea de probe și controlul preliminar al conținutului produsului chimic și al articolului în scopul de a stabili dacă sînt îndeplinite condițiile pentru plasarea pe piață sau utilizarea produsului chimic și a articolului.
    (5) Persoanele fizice și juridice sînt obligate:
    a) să permită efectuarea controlului și a supravegherii;
    b) să ofere informațiile și notificările veridice necesare;
    c) să permită prelevarea de către inspector a cantității necesare de probe pentru testarea produsului chimic și a articolului.
    (6) Instrucțiunile privind efectuarea controlului executării prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia sînt stabilite de Guvern.
    Articolul 41. Drepturile inspectorilor
    (1) În timpul controlului, inspectorul, în limita competenței sale, are dreptul:
    a) la acces, conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în locurile de desfășurare a activității persoanelor fizice și juridice care produc, plasează pe piață și utilizează produse chimice, în scopul efectuării controlului aplicării și respectării cerințelor prezentei legi și a condițiilor din autorizațiile menționate la art. 24 alin. (1) din prezenta lege;
    b) să întocmească un act de control, însoțit de o prescripție, inclusiv de una de suspendare a activității de producere, import, comercializare sau utilizare a produselor chimice în cazul în care aceasta creează un pericol iminent pentru viața și sănătatea persoanelor, precum și pentru mediu, cu adresarea în decurs de 3 zile lucrătoare în instanța de judecată;
    c) să emită o prescripție privind înlăturarea încălcărilor legislației în domeniul substanțelor chimice în conformitate cu Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    d) să întocmească un proces-verbal de aplicare a sancțiunii contravenționale după emiterea actului de control în cazul existenței pericolului pentru viața și sănătatea umană sau pentru mediu.
    (2) Contestarea prescripției inspectorului, prevăzută la alin. (1) lit. b), nu scutește persoana fizică sau juridică de obligația de a executa prescripția stabilită pînă la momentul emiterii hotărîrii definitive de către instanța de judecată.
    Articolul 42. Calificarea inspectorilor
    (1) Inspectorii care efectuează controlul respectării cerințelor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia pot fi persoane cu studii superioare în domeniul chimiei, toxicologiei, ecotoxicologiei, evaluării pericolelor și riscurilor pentru mediu, managementului riscurilor și/sau tehnologiei care întrunesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (2) Agenția Națională organizează, separat sau împreună cu alte autorități competente, seminare de instruire pentru inspectorii responsabili de punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi și ale regulamentelor aprobate în temeiul acesteia, în vederea dezvoltării competențelor profesionale ale acestora în domeniul controlului produselor chimice și a familiarizării cu noile reglementări în domeniul substanțelor chimice la nivel internațional și național.
Capitolul XIV
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI
PRIVIND SUBSTANȚELE CHIMICE
    Articolul 43. Răspunderea pentru încălcarea legislației privind substanțele
                          chimice 
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale actelor normative aprobate în temeiul acesteia atrage răspunderea disciplinară, contravențională, penală sau, după caz, civilă, conform legii.
    Articolul 44. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat sănătății umane
                          și mediului
    Prejudiciul cauzat sănătății umane sau, ca urmare a poluării, mediului în timpul desfășurării activităților cu substanțe chimice se repară în conformitate cu prevederile Codului civil.
Capitolul XV
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
    Articolul 45. Dispoziții tranzitorii
    (1) Persoana fizică sau persoana juridică care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități cu produsele chimice menționate la art. 23  alin. (1) lit. c) va solicita, în termen de 60 de zile de la data intrării ei în vigoare, autorizarea produsului chimic în conformitate cu capitolul VII secțiunea a 2-a.
    (2) Persoana fizică sau persoana juridică care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități de comercializare, distribuție și/sau alte forme de transfer al produselor chimice deosebit de periculoase care corespund cerințelor prevăzute la art. 27 alin. (2) va solicita, în termen de 60 de zile de la data intrării ei în vigoare, eliberarea permisului pentru comercializarea, distribuția și/sau transferul produselor chimice deosebit de periculoase în conformitate cu  capitolul VIII.
    (3) Persoana fizică sau persoana juridică care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități cu substanțele menționate la art. 23 alin. (1) lit. d)–e) va solicita, în termen de 60 de zile de la data intrării ei în vigoare, autorizarea substanței chimice în conformitate cu capitolul VII secțiunea a 2-a.
    (4) Persoana fizică sau persoana juridică care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități cu substanțe care distrug stratul de ozon, cu echipamente și produse care conțin astfel de substanțe, activități reglementate prin  Legea nr. 852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, va solicita, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, eliberarea autorizației pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al echipamentelor și al produselor care conțin astfel de substanțe în conformitate cu capitolul VII secțiunea a 2-a din prezenta lege.
    (5) Prevederile privind eliberarea autorizației pentru produse biocide, menționată la art. 24 alin. (1) lit. b), intră în vigoare la 1 an de la data înființării Agenției Naționale.
    (6) Persoana fizică sau persoana juridică care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități cu produse biocide, înregistrate conform Regulamentului sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biodistructive, va solicita eliberarea autorizației pentru produse biocide în conformitate cu capitolul VII secțiunea a 2-a din prezenta lege în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (5) din prezentul articol.
    (7) Prevederile privind eliberarea autorizației pentru produsele de protecție a plantelor, menționată la art. 24 alin. (1) lit. a), intră în vigoare la 2 ani de la data înființării Agenției Naționale.
    (8) Persoana fizică sau persoana juridică care, la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (7), desfășoară activități cu implicarea produselor de protecție a plantelor va solicita eliberarea autorizației pentru aceste produse în conformitate cu capitolul VII secțiunea a 2-a, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (7) din prezentul articol.
    Articolul 46. Organizarea executării și consolidarea cadrului instituțional
                         și normativ
    (1) Guvernul:
    1) în termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi:
    a) va asigura crearea în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a autorității publice în domeniul substanțelor chimice, în baza reorganizării Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și a consolidării capacității acesteia, ținînd cont de prevederile art. 8, 9 și 10 din prezenta lege;
    b) va elabora cadrul normativ aferent prezentei legi;
    2) în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va elabora și va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea actelor legislative în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    c) va crea Sistemul informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”.
    (2) Guvernul, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va asigura stabilirea graduală a Sistemului și inventarului de clasificare și etichetare.
    (3) Cerințele stipulate la art. 25 alin. (4) lit. c) din prezenta lege se aplică după 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (4) Restricțiile prevăzute la art. 17 alin. (2) pct. 3), 4) și 8) din prezenta lege se aplică din 1 ianuarie 2021.
    Articolul 47. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1236/1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian  CANDU

    Nr. 277. Chișinău, 29 noiembrie 2018.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6