*HGO140/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  379265
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 140
din  10.03.2017
pentru aprobarea Regulilor de securitate la vînătoare
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 226
    În temeiul art. 5 alin. (1) din Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulile de securitate la vînătoare (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului şi Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                        Valeriu Munteanu
    Ministrul sănătăţii                                                         Ruxanda Glavan
    Ministrul afacerilor interne                                          Alexandru Jizdan

    Nr. 140. Chişinău, 10 martie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 140
din 10 martie 2017

REGULILE
de securitate la vînătoare
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. În timpul vînătorii, fiecare participant (vînător, gonaş) este obligat să cunoască şi să respecte Regulile de securitate la vînătoare (în continuare – Reguli).
    2. Posesorul armei de vînătoare este responsabil de păstrarea corectă a armei şi muniţiilor, precum şi de toate consecinţele posibile care rezultă de pe urma păstrării neglijente sau nelegitime a acesteia, precum și a folosirii armei ori muniţiilor sale.
    3. Arma poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    1) trebuie să fie asigurată, dacă în instrucțiunea de uzină este prevăzut să aibă piedică de siguranţă, şi să nu fie armată;
    2) să se afle în permanenţă numai asupra posesorului şi să nu fie transmisă, sub nici o formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, structurilor de poliţie competente, precum şi persovnalului abilitat prin lege, să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
    3) să fie însoţită de documentul care atestă dreptul de port şi de folosire.
    4. Armele de vînătoare pot fi procurate doar în baza permisului de procurare, eliberat de către serviciul abilitat al Inspectoratului General al Poliţiei sau inspectorul supraveghere armament şi activităţi licenţiate al Inspectoratului de poliţie din raza de domiciliu a solicitantului, iar portul armelor de vînătoare se permite în baza permisului de armă valabil, eliberat de instituţiile enunţate.
    5. Titularul dreptului de a deţine arme de vînătoare poate folosi arma înscrisă în permisul de armă numai pentru vînatul pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antrenament în tiruri de tragere autorizate.
    6. Prin excepţie de la prevederile pct. 5, armele de vînătoare pot fi aplicate şi în stare de legitimă apărare sau în stare de extremă necesitate.
Capitolul II
PĂSTRAREA, TRANSPORTAREA ŞI FOLOSIREA
ARMELOR DE VÎNĂTOARE
ŞI A MUNIŢIILOR AFERENTE
    7. Posesorul armei de vînătoare este obligat să asigure integritatea armei şi a muniţiilor aferente.
    8. Păstrarea la domiciliul deţinătorului a armei de vînătoare şi a muniţiilor aferente se face în locuri special amenajate, în seif metalic fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate. Arma trebuie să fie descărcată, demontată şi păstrată separat de muniţii.
    9. Se interzice păstrarea împreună a pulberii şi a capselor sau a cartuşelor, precum şi a pulberii cu fum împreună cu pulberea fără fum.
    10. Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană care deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul este declarat dispărut fără urmă sau decedat, să depună armele şi muniţiile la cea mai apropiată subdiviziune a poliţiei în termen de 15 zile de la data decesului ori, în cazul rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, pentru păstrarea acesteia pînă la stabilirea moştenitorului, în conformitate cu legislația în vigoare.
    11. Vînătorul trebuie să cunoască mecanismul de funcţionare a armei de vînătoare, specificul interacţiunii pieselor ei și caracteristicile tehnice ale muniţiilor.
    12. Vînătorul este obligat să poată mînui arma repede şi cu îndemînare, să pună arma corect la ochi, să ţintească, să reîncarce şi să înceteze imediat executarea tragerii cu arma în cazul apariţiei unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.
    13. Este interzisă tragerea şi aflarea cu arma încărcată pe o rază de 2 km de la periferiile oraşelor Chişinău, Bălţi, Bender şi Tiraspol și de 500 m de la marginea celorlalte localităţi.
    14. Se interzice folosirea armelor cu defecte tehnice.
    15. În timpul deplasării cu orice mijloc de transport, arma de vînătoare trebuie descărcată, demontată şi pusă în husă, cu excepţia trecerii de pe un sector pe altul, cînd arma trebuie să fie doar descărcată.
    16. În timpul încărcării sau descărcării armei de vînătoare, ţevile ei trebuie să fie îndreptate în sus ori spre pămînt, iar după încărcare, trebuie pusă piedica de siguranţă, dacă este prevăzută cu aceasta.
    17. Înainte de începutul vînătorii, toate cartuşele trebuie cercetate cu atenţie şi calibrate. Nu se permite folosirea cartuşelor şi capselor pe a căror suprafaţă metalică au apărut pete de rugină.
    18. Pentru armele de vînătoare cu camera detonantă de 70 mm este interzisă folosirea cartuşelor care au lungimea de 76 mm şi nu se recomandă folosirea cartuşelor de 70 mm pentru armele care au camera detonantă de 76 mm sau mai mare.
    19. Cartuşele încărcate cu praf fără fum sînt folosite numai pentru armele care au ca marcă specială de uzină litera „I”.
    20. Dacă în timpul încărcării armei cartuşul nu intră liber în camera de detonare, acesta nu trebuie împins cu forţa sau bătut, deoarece poate exploda. Cartuşul trebuie scos cu atenţie din camera de detonare şi schimbat cu altul.
    21. Se interzice folosirea cartuşelor cu termen de valabilitate expirat sau degradate, acestea se transmit serviciului supraveghere armament şi activităţi licenţiate din cadrul Poliţiei pentru nimicire.
    22. Se interzice folosirea cartuşelor care au capsele ieşite în afara temeliei metalice şi închiderea cu forţă a armei în astfel de cazuri, pentru a evita explozia cartuşului în arma deschisă.
    23. Dacă în timpul descărcării armei cartuşul nu poate fi scos cu ajutorul extractorului special, arma se închide la poziţia iniţială, se efectuează împuşcătura (numai cu învoirea conducătorului echipei de vînători în fiecare caz particular, cu respectarea prezentelor Reguli) și apoi se extrage tubul.
    24. Dacă la deschiderea armei temelia metalică a cartuşului lunecă şi trece prin extractor, urmează să se desfacă ţevile de pat, să se deşurubeze şurubul extractorului, să se scoată extractorul şi apoi cartuşul cu ajutorul vergelei.
    25. Înainte de a încărca arma după împuşcătură, se verifică dacă nu a rămas în ţeavă vreun dop de pîslă sau de carton, bucăţi din ele sau din tubul desfăcut. Vînătorul va avea grijă ca în ţevile armei să nu nimerească frunze, zăpadă, pămînt sau alte corpuri străine, care, în timpul tragerii, pot duce la afectarea structurii metalului, prin umflare sau deteriorare a ţevilor.
    26. La tragerea din armă cu pulbere fără fum, în cazul în care cartuşul dă rateu, vînătorul nu trebuie să deschidă arma decît după 7-8 secunde, deoarece deschiderea imediată a armei poate duce la accidentare.
    27. Se interzice ţinerea a două degete pe cele două trăgace şi împuşcarea simultană din ambele ţevi, căci patul armei poate să nu suporte reculul dublat şi puşcaşul se poate alege cu trauma umărului şi a degetelor.
    28. Se interzice împuşcarea asupra unei ţinte neclare sau dacă vizibilitatea este redusă (în direcţia desişurilor sau unui zgomot, pe timp de ceaţă sau vijelie, în amurg, contra soarelui etc.), precum şi împuşcarea păsărilor de pe stîlpi şi de pe firele de comunicaţii şi electrice.
    29. În timpul trecerii diferitor obstacole (şanţuri, garduri, pîraie etc.), arma trebuie descărcată.
    30. În caz de cădere a armei sau a vînătorului, arma trebuie descărcată imediat, pentru a verifica dacă în ţevi nu a nimerit zăpadă, pămînt sau alte corpuri străine, care, în timpul împuşcăturii, pot duce la umflarea sau deteriorarea ţevilor.
    31. Împuşcarea cu glonte trebuie efectuată cu o atenţie deosebită şi numai după ce vînătorul s-a convins că în direcţia ochirii nu se află oameni sau animale domestice.
    32. Glontele împuşcat din arma de vînătoare cu ţeava lisă este periculos pînă la o distanţă de 1000 m, alicele de lup – pînă la 600 m, alicele de mărime mijlocie – pînă la 300 m. Alicele, în timpul împuşcăturii, se lipesc adeseori cîteva împreună, astfel zburînd la o distanţă mult mai mare decît alicele separate.
    33. În timpul repausului sau opririi vînătorii, arma vînătorului trebuie să fie descărcată şi nu se pune direct pe pămînt.
    34. Se interzice:
    1) îndreptarea armei asupra oamenilor, animalelor domestice, unităţilor de transport, instalaţiilor inginereşti sau a construcţiilor;
    2) transmiterea armei din mînă în mînă fără a fi verificat în prealabil dacă arma este descărcată;
    3) uciderea animalului rănit cu ajutorul patului sau al ţevilor armei. O astfel de acțiune duce la deteriorarea armei sau la producerea unui accident ca urmare a unei împuşcături involuntare.
    35. Vînătorul, în orice condiţii, trebuie să manevreze arma de vînătoare ca şi cum aceasta ar fi încărcată şi pregătită de tragere.
    36. Se interzice încărcarea cartuşelor în apropierea focului deschis, precum şi fumatul în timpul încărcării cartuşelor cu pulbere.
    37. La stabilirea dozei de pulbere pentru fiecare cartuş este necesară respectarea normelor stabilite. Este interzisă folosirea pulberii de marcă necunoscută.
    38. Doza pulberii pentru fiecare cartuş se stabileşte numai cu cîntarul sau dozatorul (după o cîntărire prealabilă a dozei). La dozarea pulberii fără fum poate fi folosită o măsură de capacitate controlată în prealabil la cîntar.
    39. În scopul preîntîmpinării accidentelor, la stabilirea dozei de pulbere pentru diferite încărcături, anumite doze trebuie controlate la cîntar.
    40. Este interzisă încărcarea cartuşelor fără dispozitive speciale pentru încărcat (cîntar pentru pulbere, dispozitiv pentru aranjarea capsei).
    41. Se interzice folosirea la încărcarea cartuşelor pentru arme cu ţeava lisă a pulberii prevăzute pentru armele cu ţeava ghintuită, precum şi a pulberii fără fum, prevăzută pentru armele cu destinaţie militară.
    42. La încărcarea cartuşelor se folosesc capse corespunzătoare. La încărcarea cartuşelor cu pulbere se vor folosi doar capsele de tipul „Jevello”, iar la cea mai mică nuanţă de oxidare, capsa este considerată ineficientă sau degradată.
    43. Capsa se introduce în cuibul cartuşului cu ajutorul unui dispozitiv special. Se interzice scoaterea capsei prin lovituri de ciocan sau alte obiecte. După fixarea în cuibul tubului de cartuş, „căciula” capsei nu trebuie să aibă deteriorări (adîncituri, îndoituri sau zgîrieturi adînci). Nu se va folosi cartuşul cu capsă deteriorată.
    44. La turnarea pulberii în tubul cartuşului, dispozitivul sau completul rechizitelor pentru încărcare trebuie să asigure turnarea numai a unei doze de pulbere într-un singur cartuş.
    45. Pentru preîntîmpinarea deteriorării ţevilor, dopurile din orice fel de material trebuie să corespundă calibrului cartuşului.
    46. Se interzice folosirea dopurilor din materiale inflamabile (hîrtie, buci etc.) la încărcarea cartuşelor.
    47. La încărcarea cartuşelor cu alice de lup, diametrul lor se alege în corespundere cu diametrul ţevii. Pentru a evita blocarea ţevilor cu alice, aranjarea lor în cartuş trebuie făcută în coloană (unul după altul), utilizînd căptuşeală din carton moale.
    48. Se interzice vînătoarea cu utilizarea armelor cu ţeava ghintuită, precum şi a armelor pneumatice, a arcurilor sau arbaletelor.
    49. Începerea vînătorii este permisă nu mai devreme decît cu o oră înainte de răsăritul soarelui, iar încetarea ei trebuie să aibă loc numai tîrziu decît după o oră de la asfinţitul soarelui.
    50. Este interzisă folosirea băuturilor alcoolice sau a substanţelor narcotice înainte de vînătoare şi în timpul vînătorii. De asemenea, este interzis portul armelor de către vînător atunci cînd se află în stare de ebrietate. La depistarea unor astfel de cazuri, conducătorul echipei de vînători este obligat să anunţe cea mai apropiată structură a poliţiei. 
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI
ECHIPEI DE VÎNĂTORI
    51. Conducătorul echipei de vînători este ales de către membrii acesteia. Mandatul acestuia este valabil pînă la alegerea unui nou conducător.
    52. Conducătorul echipei de vînători organizează şi conduce vînătoarea colectivă. El asigură respectarea prezentelor Reguli şi poartă răspundere pentru respectarea lor.
    53. Înainte de începerea vînătorii, conducătorul echipei de vînători este obligat să controleze prezenţa carnetelor de vînător la toţi vînătorii, precum şi a permiselor de armă. El trebuie să facă un instructaj referitor la tehnica de securitate şi regulile de comportament în cazul accidentării vînătorilor cu arme sau de către animalele supuse vînătorii, precum şi la comportamentul față de animalele ucise. Dacă la locul de desfăşurare a vînătorii colective există şi alte reguli de organizare şi de securitate în timpul vînătorii, care nu contravin prezentelor Reguli, conducătorul este obligat să le aducă la cunoştinţa tuturor vînătorilor. Conducătorul vînătorii aduce la cunoştinţă planul organizării vînătorii colective (ruta, cîte şi ce fel de animale sau piese de vînătoare urmează să fie vînate, semnalele convenţionale etc.).
    54. Conducătorul echipei de vînători îi aranjează pe vînători după numere, alege gonaşii din rîndul vînătorilor, controlează armele şi muniţiile, iar la sfîrşitul goanei dă semnalul de adunare.
    55. Pentru încălcarea regulilor de securitate, conducătorul echipei de vînători este obligat să interzică unor vînători să mai participe la vînătoare sau, în genere, să suspende vînătoarea.
    56. Conducătorul echipei de vînători rezolvă toate problemele care pot apărea în timpul vînătorii. Instrucţiunile conducătorului, dacă ele nu contravin prevederilor Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 şi prezentelor Reguli, sînt obligatorii pentru toţi participanţii la vînătoare şi trebuie executate întocmai.
    57. În obligaţiile conducătorului echipei de vînători intră întocmirea documentelor referitoare la cazurile de accidente, alcătuirea schemei locului faptei sau întîmplării, luarea explicaţiilor, organizarea acordării primului ajutor medical etc.
    58. În caz de incidente cu arme, dacă au rezultat victime umane sau au avut de suferit animale sau păsări domestice, conducătorul echipei de vînători este obligat să înceteze imediat vînătoarea și, împreună cu vînătorii, să anunţe neîn-tîrziat cea mai apropiată unitate de poliţie şi instituţie medicală de urgenţă, să acorde primul ajutor persoanelor rănite, iar în caz de necesitate – să asigure transportarea acestora la cea mai apropiată instituţie medico-sanitară. Reprezentanții structurii de poliţie sesizate au obligaţia să efectueze cercetarea la faţa locului a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul. Arma folosită rămîne la păstrare în unitatea de poliţie care desfăşoară cercetarea pînă la încheierea acesteia.
    59. Conducătorul echipei de vînători trebuie să deţină trusă de prim ajutor medical, pentru a putea acorda, în caz de necesitate, primul ajutor medical.
Capitolul IV
REGULILE DE SECURITATE ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII
ŞI EFECTUĂRII VÎNĂTORII CU GONAŞI
    60. Vînătoarea cu gonaşi presupune mînarea animalelor sălbatice spre linia trăgătorilor.
    61. Participanţii la vînătoare (vînătorii şi gonaşii) sînt obligaţi să respecte legislaţia privind regnul animal, prezentele Reguli şi indicaţiile conducătorului echipei de vînători.
    62. Înainte de a începe vînătoarea, conducătorul echipei de vînători efectuează instructajul referitor la tehnica securităţii, ordinea organizării şi desfăşurării vînătorii, după care fiecare participant al echipei de vînătoare semnează în Registrul tehnicii securităţii la vînătoare că a luat cunoştinţă de regulile respective. Registrul tehnicii securităţii la vînătoare se păstrează la conducătorul echipei de vînători.
    63. La vînătoarea de acest tip, persoanele determinate din timp (gonaşii), care trebuie să dispună de carnet de vînător şi să facă parte din echipa de vînători, mînă animalele spre linia vînătorilor trăgători.
    64. Gonaşilor le este interzis să tragă din arme în timpul acestei misiuni.
    65. Se interzice părăsirea din propria iniţiativă a locului întrunirii pînă la începerea vînătorii ori întreprinderea altor acţiuni de vînătoare sau tragere.
    66. În cazul efectuării vînătorii în pădure, liniile trăgătorilor şi gonaşilor sînt aranjate de către conducător sau pădurar.
    67. Linia trăgătorilor trebuie să fie dreaptă şi pronunțată, pentru a putea fi remarcată de fiecare vînător. Aceasta se trasează pe un drum, într-o poieniţă, la hotar de pădure sau alte locuri vizibile şi bine determinate.
    68. Trăgătorii trebuie aranjaţi în aşa mod încît ei să se afle pe o linie şi să se poată vedea unul pe altul. Conducătorul vînătorii sau pădurarul, în funcţie de caracterul vînătorii, este obligat să le explice trăgătorilor particularităţile locului și să le arate ce tip de arme şi cartuşe pot fi folosite.
    69. Fiecare trăgător care se află la locul de pîndă trebuie să cunoască şi să vadă bine atît trăgătorii care stau în dreapta şi stînga lui, cît şi întreaga linie, pe care trăgătorii îşi fac cunoscut reciproc locul lor de aflare înainte de a se masca.
    70. Se interzice schimbarea din propria iniţiativă, precum şi părăsirea locului înainte de sfîrşitul goanei.
    71. Conducătorul echipei de vînătoare sau pădurarul, aranjînd trăgătorii la locurile de pîndă, este dator să le arate acestora direcţia şi sectorul de tragere, ceea ce se execută întocmai de către fiecare vînător.
    72. Hotarele sectorului de tragere trebuie marcate bine cu anumite obiecte, astfel încît să formeze un unghi nu mai mare de 45 de grade în partea dreaptă şi stîngă a vînătorului.
    73. Se interzice tragerea de-a lungul liniei pîndaşilor şi peste hotarele sectorului de tragere determinat.
    74. La vînătoarea cu gonaşi, tragerea se admite în limitele stabilite la pct.72. Atunci cînd animalul sparge linia trăgătorilor sau dacă gonaşii se află la o distanţă mai mică de 200 m, tragerea nu se execută decît după ce animalul trece peste linia trăgătorilor. Vînătorul se întoarce în cazul acesta sub un unghi de  180 de grade şi împuşcă în limitele sectorului de tragere, adică sub un unghi de 45 de grade în dreapta şi stînga, în raport cu perpendiculara pe linia trăgătorilor.
    75. Pentru prevenirea rănirii gonaşilor, vînătorii care stau la pîndă sînt obligaţi să cerceteze mereu cu atenţie sectorul lor de tragere şi locul din direcţia împuşcăturii.
    76. Gonaşii, la rîndul lor, apropiindu-se de linia trăgătorilor, trebuie să vocifereze intens, iar în timpul împuşcăturii să se oprească, adăpostindu-se după tulpini, rădăcini de copaci, povîrnişuri etc.
    77. În fondurile şi fîşiile forestiere, precum şi în gospodăriile agricole (livezi, viţă-de-vie, porumb, floarea-soarelui şi alte plantaţii) pe fundalul cărora participanţii la vînătoare se deosebesc cu greu, pentru evitarea accidentelor şi identificarea gonaşilor şi vînătorilor, aceştia trebuie să poarte echipament sau veste de culoare galben-verzuie sau portocalie-intens. Acest lucru nu se aplică în cazul vînătorii păsărilor acvapalustre. 
    78. În timpul vînătorii la copitate cu gonaşi se va trage numai din armă de vînătoare la o distanţă cel mult de 50 m, iar cartuşele vor fi încărcate numai cu glonţ de fabrică. Se interzice folosirea la aceste vînători a gloanţelor rotunde, deoarece acestea ricoşează sub un unghi mare. Folosirea alicelor de lup se admite numai la vînătoarea de reglare sau selectare de capre. La vînătoarea de iepuri se folosesc alice nu mai mare de 4,5 mm (00).
    79. La vînătoarea cu gonaşi, trăgătorului i se permite să încarce arma numai după ce este aranjat la locul de pîndă. Trăgătorul este obligat să descarce arma înainte de a părăsi locul de pîndă.
    80. Se interzice urmărirea animalului rănit fără consimţămîntul conducătorului echipei. Аnimalul rănit va fi urmărit obligatoriu de către doi vînători, care se vor deplasa paralel, la o distanţă nu prea mare, astfel încît să se vadă unul pe altul.
    81. Se interzice părăsirea locului de pîndă şi apropierea de animalul rănit sau doborît pînă la sfîrşitul goanei.
    82. Se interzice tragerea asupra animalului care vine în direcţia unuia dintre trăgătorii vecini.
    83. Se interzice tragerea asupra animalului care a căzut de la împuşcătura altui trăgător.
    84. Apropierea de animalul care a căzut, chiar şi de cel care stă nemişcat, trebuie făcută din spate, cu mare atenţie, fiind gata în orice moment pentru a efectua o nouă împuşcătură, întrucît animalul, care pare ucis, poate sări deseori asupra vînătorului care se apropie de el.  
Capitolul V
REGULILE DE SECURITATE LA VÎNĂTOAREA
PĂSĂRILOR ACVAPALUSTRE ŞI TERESTRE

    85. Vînătoarea la păsări acvapalustre şi terestre se efectuează în mod colectiv sau individual.
    86. În timpul vînătorii la păsările acvapalustre şi terestre, vînătorul trebuie să cunoască şi să respecte cu stricteţe toate regulile de securitate referitoare la folosirea armelor de vînătoare.
    87. În timpul vînătorii la păsări acvapalustre se permite ca pe un sector de un hectar să vîneze cel mult patru vînători.
    88. În timpul vînătorii la păsări acvapalustre şi terestre se permite tragerea numai în păsările care zboară, cu excepţia uciderii păsărilor rănite, care au căzut pe apă, dacă în direcţia împuşcăturii nu se află alte persoane.
    89. Se interzice, pentru a evita accidentele, să se împuşte asupra păsării la o distanţă mai mare de 35-40 m, dacă ea zboară la o înălţime mai mică de 5 metri.
    90. Se interzice tragerea în pasăre dacă ea se află la o distanţă mai mare de 50 m de la vînător.
    91. La vînătoarea păsărilor acvapalustre și terestre arma se va încărca în următoarele cazuri:
    1) în timpul vînătorii de la picior;
    2) atunci cînd vînătorul a ocupat locuri speciale de pîndă.
    92. După ce sînt încărcate, la armele fără cocoaşe trebuie pusă neapărat piedica de siguranță, iar celelalte trebuie să se afle cu cocoaşele nearmate.
    93. Se interzice categoric să se încarce arma înainte de timpul indicat pentru începerea vînătorii
Capitolul VI
INSTRUCTAJUL VÎNĂTORILOR PRIVIND REGULILE
DE SECURITATE
LA VÎNĂTOARE
    94. La începutul fiecărei partide de vînătoare, conducătorul echipei de vînători efectuează un instructaj cu vînătorii şi cu gonaşii referitor la respectarea regulilor de securitate la vînătoare, fapt confirmat prin semnătura fiecărui participant la vînătoare în Registrul tehnicii securităţii la vînătoare.
    95. Vînătorilor şi altor participanţi la vînătoare care nu au participat la instructaj şi nu au semnat în Registrul tehnicii securităţii la vînătoare li se interzice participarea la vînătoare.
    96. Dacă la vînătoare participă şi vînători din alte state, atunci, pînă la începerea vînătorii, li se aduc la. cunoştinţă regulile de securitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul VII
RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA
REGULILOR DE SECURITATE LA VÎNĂTOARE

    97. Participanţilor la vînătoare care au încălcat regulile de securitate, prin dispoziţia (decizia, propunerea) conducătorului vînătorii, li se retrage dreptul de a participa la/continua vînătoarea.
    98. Conducătorul vînătorii întocmeşte un proces-verbal despre încălcarea regulilor de securitate la vînătoare, care este remis în timp de 3 zile Asociaţiei obşteşti de vînători şi pescari din Moldova pentru examinare şi decizie.
    99. Pentru încălcarea regulilor de securitate la vînătoare, persoanei vinovate i se retrage dreptul de a participa la vînătoare pentru o anumită perioadă sau aceasta se exclude din Asociaţia obşteașcă de vînători şi pescari din Moldova.
    100. În cazul în care încălcarea prezentelor Reguli a cauzat victime umane sau prejudicii materiale ori a prezentat pericol pentru sănătatea şi viaţa cetăţenilor, persoana vinovată poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    101. Excluderea din asociaţia obştească de vînători şi pescari din Moldova sau retragerii temporare a dreptului de vînător nu eliberează persoana vinovată de răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
    102. În cazul în care conducătorul echipei de vînători nu asigură respectarea prezentelor Reguli, reprezentantul organelor de supraveghere şi control este obligat să suspende vînătoarea.