HGO80/2019
Внутренний номер:  379281
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 80
от  11.02.2019
privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea
bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică,
pentru anii 2019–2023

Опубликован : 15.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 49-58     статья № : 110     Дата вступления в силу : 15.02.2019
    În scopul executării prevederilor Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 (se anexează).
    2. Agenția Proprietății Publice, în comun cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități administrative, va  asigura instituirea  Comisiei (comisiilor) de delimitare a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică a statului, pentru delimitarea în mod masiv, conform Programului de stat nominalizat.
    3. Autoritățile administrației publice centrale, instituțiile bugetare/publice la autogestiune și autoritățile publice autonome vor asigura:
    1) inventarierea bunurilor imobile proprietate publică a statului din administrare/gestiune în termenele stabilite în decizia Agenției Proprietății Publice privind inițierea delimitării bunurilor imobile pe un teritoriu determinat, conform Programului de stat sus-numit;
    2) întocmirea proiectului listei bunurilor imobile proprietate publică a statului din administrare, cu indicarea gestionarului bunurilor imobile și a domeniului la care se propun a fi atribuite bunurile imobile, precum și transmiterea acestuia către Agenția Proprietății Publice;
    3) furnizarea, cu titlu gratuit, a materialelor și  informațiilor necesare pentru delimitarea bunurilor imobile proprietate publică a statului către Agenția Proprietății Publice sau, la solicitarea acesteia, către executantul lucrărilor cadastrale;
    4) soluționarea litigiilor funciare, inclusiv de înstrăinare ilicită a terenurilor proprietate a statului, în conformitate cu prevederile legislației.
    4. Finanțarea lucrărilor, conform Programului de stat nominalizat, va fi efectuată din mijloacele financiare alocate din bugetul public național sau din alte surse legale.
    5. Agenția Proprietății Publice:
    1) va asigura organizarea lucrărilor de delimitare și monitorizare a procesului de delimitare a bunurilor proprietate publică în cadrul Programului de stat numit;
    2) va emite decizia referitor la inițierea de către autoritățile administrației publice centrale, instituțiile bugetare/publice la autogestiune, autoritățile publice autonome a inventarierii bunurilor imobile proprietate publică a statului din administrare;
    3) va institui Comisia de delimitare, pentru executarea lucrărilor de delimitare în mod masiv, în cadrul Programului de stat;
    4) va elabora și va emite regulamentul de activitate a Comisiei de delimitare și planul de activitate anual pentru executarea lucrărilor de delimitare în mod masiv, în cadrul Programului de stat;
    5)  va convoca Comisia de delimitare, în cazul executării lucrărilor în mod masiv, în cadrul Programului de stat, pe măsura prezentării spre examinare și coordonare a materialelor de delimitare, dar nu mai rar decît o dată pe lună;
    6) va asigura aprobarea, în modul stabilit, a listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului, definitivate de către Comisia de delimitare;
    7) va asigura elaborarea mecanismului de soluționare a litigiilor funciare privind apartenența bunurilor imobile publice apărute în procesul implementării Programului de stat menționat;
    8) va prezenta anual, pînă la 31 ianuarie, Guvernului raportul privind realizarea Programului de stat.
    6. Agenția Relații Funciare și Cadastru va prezenta  Agenției Proprietății Publice, în termen de 30 de zile de la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri,  informația sistematizată privind lucrările de delimitare masivă executate anterior și cele nefinalizate, ce se află în curs de derulare.
    7. În localitățile unde sînt inițiate lucrările de delimitare masivă, conform Programului de stat, nu se permite inițierea lucrărilor de  delimitare selectivă, cu excepția lucrărilor  de importanță națională.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor                                                         Ion Chicu

    Nr. 80. Chişinău, 11 februarie 2019.