HGC81/2019
Внутренний номер:  379282
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 81
от  11.02.2019
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.945/2007
cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietății publice

Опубликован : 15.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 49-58     статья № : 111     Дата вступления в силу : 15.02.2019
    În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.90-93, art.401), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981) se modifică după cum urmează:
    1) punctele 1,8,9 și 10 din hotărîre se abrogă;
    2) anexa  nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.704/2004 despre aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor provenite din privatizarea şi vînzarea patrimoniului public la acoperirea cheltuielilor de pregătire pentru privatizare şi de desfășurare a activităților din perioada postprivatizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.105-107, art. 859).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor                                                  Ion Chicu

    Nr. 81. Chişinău, 11 februarie 2019.