LPC13/2019
Внутренний номер:  379342
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 13
от  15.02.2019
pentru modificarea unor acte legislative
Опубликован : 22.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 59-65     статья № : 122     Дата вступления в силу : 22.02.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale prezentate de angajatori Serviciului Fiscal de Stat, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor;”.
    2. La articolul 10 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.”
    Art. II. – Articolul 5 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) prin derogare de la lit. a), angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu au obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.”
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „ (11) Angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sînt obligați să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.”
    Art. III. – Articolul 3011 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    denumirea articolului se completează în final cu textul „ , precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale”;
    la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins: „Prezentarea cu informație neautentică și/sau incompletă a dării de seamă fiscale și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale”;
    la alineatul (2), după cuvintele „dării de seamă fiscale” se introduc cuvintele „și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale”.
    Art. IV. – La articolul 5 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 nr. 301/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 504–511, art. 840), liniuța întîi va avea următorul cuprins:
    „– raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei și modului aprobate de Ministerul Finanțelor, de către angajatori în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal;”.
    Art. V. – Pentru aplicarea articolului 7 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, în perioada de la 1 decembrie 2018 pînă la 1 iulie 2019, cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar este 1100 de lei.
    Art. VI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Ministerul Finanțelor, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 13. Chișinău, 15 februarie 2019.