OMFC33/2019
Внутренний номер:  379350
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ Nr. 33
от  19.02.2019
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului
 Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017

Опубликован : 22.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 59-65     статья № : 364a     Дата вступления в силу : 22.02.2019
    În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială), precum şi a Legii cu privire la modificarea unor acte legislative nr.13/2019,
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383–388, art.1947) cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează:
    1) La punctul 1 din ordin:
    a) alineatele patru și cinci se modifică și vor avea următorul cuprins:
    „Formular tipizat (Forma IRM19) Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă, conform anexei nr.3;”;
    „Instrucțiune cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19), conform anexei nr.4;”;
    b) se completează în final cu două alineate cu următorul cuprins:
    „Clasificatorul raporturilor de muncă, conform anexei nr.7;
    Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii, conform anexei nr.8.”;
    2) Tabelul nr.2 din anexa nr.1 „Informația privind începerea, suspendarea şi desfacerea relațiilor de muncă” nu se completează de către angajatori începând cu luna aprilie 2019;
    3) Tabelul nr.3 din anexa nr.1 (formularul tipizat al Dării de seamă forma IPC18) se completează cu următoarele rânduri:
    după rândul 1.6 se completează cu rîndul „1.7 Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%/Сумма расчетной базы и взносов обязательного социального страхования начисленные лицами, самостоятельно осуществляющими профессиональную врачебную деятельность, согласно тарифу 18%”;
    după rândul 2 se completează cu rîndul „2.1 Suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de perspoanele care exercită independent profesiunea de medic/ Сумма расчетной базы и индивидуальных взносов обязательного социального страхования начисленные лицами, самостоятельно осуществляющими профессиональную врачебную деятельность”;
    4) În anexa nr.2 Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), se introduc următoarele modificări și completări după cum urmează:
    a) în compartimentul I „Dispoziții generale” se completează cu punctul 7 cu următorul cuprins:
    „7. În temeiul art.92 din Codul fiscal și a art.5 alin.(11) din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii care în luna de gestiune nu efectuează plăți în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați, nu au obligația de a prezenta darea de seamă (forma IPC18) pentru luna de gestiune.”;
    b) în modul de completare a tabelului nr.3 „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale” se introduc următoarele completări:
    după alineatul douăzeci și trei se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „în rînd.1.7 „Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%” – se completează de către persoanele care exercită independent profesiunea de medic, care aplică la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale tariful de 18%. În col.9 se reflectă suma venitului calculat persoanei fizice nominalizate care constituie baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În col.12 se reflectă suma contribuției de asigurări sociale calculate care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 18%;”;
    după alineatul douăzeci și patru se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „în rînd.2.1 „Suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic” – se completează de către persoanele care exercită independent profesiunea de medic, care aplica la calcularea contribuțiilor individuale de asigurări sociale tariful de 6%. În col.9 se reflectă suma venitului calculată persoanei fizice nominalizate care constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În col.11 se reflectă suma contribuției individuale de asigurări sociale calculate care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 6%;”;
    5) Anexele nr.3 și nr.4 din ordin se stabilesc în redacția expusă în anexele nr.1 și nr.2 la prezentul ordin de modificare;
    6) Anexele nr.7 și nr.8 din ordin se stabilesc în redacția expusă la anexele nr.3 și nr.4 la prezentul ordin de modificare.
    2. Prima perioada pentru care se raportează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate de către persoanele care exercită independent profesiunea de medic, potrivit formularului (Forma IPC18) completat conform prezentului ordin, este luna ianuarie 2019.
    3. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția pct.1 subpunct 5) care intră în vigoare la 1 aprilie 2019.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                    Ion CHICU

    Nr. 33. Chişinău, 19 februarie 2019.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4