OMFC39/2019
Внутренний номер:  379354
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ Nr. 39
от  27.02.2019
ORDIN
Опубликован : 01.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 76-85     статья № : 409a     Дата вступления в силу : 01.03.2019
    Întru executarea prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Anexa nr.1 formularul tipizat (ONG17) aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.08 din 15.01.2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr. 27-32 art. 94) se modifică după cum urmează:
    1) Cuvântul „литеры” se substituie cu cuvântul „буквы”;
    2) Sintagma „Profitul (pierderile)/Прибыль (убыток)”  se substituie cu sintagma „(Excedent (deficit) al/Остаток (дефицит)”;
    3) Din sintagma „(rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013 + rând. 01014)/ (стр.01011 + стр.01012 + стр.01013 + стр.01014)” se va exclude sintagma „+rând. 01014/ +стр.01014”;
    4) După textul „Venituri provenite din desemnarea procentuală/Доходы от процентных отчислений” se completează cu sintagma „(informativ)/(для информации)”;
    5) După sintagma „Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei „Cheltuieli”)/Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса «Расходы»)” se va completa cu sintagma „(rând. 01021 + rând. 01022 + rând. 01023)/(стр.01021 + стр.01022 + стр.01023)”;
    6) După textul „Cheltuieli din mijloacele obţinute din desemnarea procentuală/Расходы от процентных отчислений” se adaugă sintagma „(informativ)/(для информации)”;
    7) Textul „Venitul scutit de impozitare (rând. 01012 - rând. 01022)/ Доход, освобожденный от налогообложения (ст. 01012 – ст. 01022)”  se substituie cu textul „Excedentul scutit de impozitare (rând. 0101 - rând. 0102 - rând. 020)/ Остаток, освобожденный от налогообложения (стр. 0101 - стр. 0102- стр. 020)”.
    2. Anexa nr.2 modul de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.08 din 15.01.2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale se modifică după cum urmează:
    1) Punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „În rândul 010 se reflectă rezultatul obținut, conform datelor contabilităţii financiare (excedent, deficit), până la impozitare. În cazul în care se constată deficit al perioadei de gestiune, indicatorul rândului 010 se înregistrează cu semnul „−”.”
    2) Punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „În rândul 0101 se reflectă suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.188 din 30.12.2014, Standardelor Naționale     de Contabilitate, care se determină ca suma conturilor din clasa „Venituri” prin calculul: rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013.”
    3) Punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „În rândul 01011 se reflectă suma veniturilor organizaţiilor necomerciale aferente mijloacelor cu destinaţie specială, care includ: active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (programe, proiecte etc), inclusiv venituri din desemnarea procentuală.”
    4) Punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „În rândul 01013 se reflectă suma veniturilor aferente mijloacelor nepredestinate ale organizaţiilor necomerciale, contribuţiilor fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale, altor venituri şi cheltuieli cu excepţia celor din activitatea economică, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale şi care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor cu destinație specială.”
    5) La punctul 12:
    după cuvântul „se reflectă” se completează cu textul „cu scop informativ”
    textul „altor venituri” se substituie cu cuvântul „încasărilor”
    după cuvântul „provenite” se completează cu cuvântul „exclusiv”
    6) Punctul 13 va avea următorul cuprins :
    „În rândul 0102 se reflectă suma totală a cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.188 din 30.12.2014, Standardelor Naționale de Contabilitate, care se determină ca suma conturilor din clasa „Cheltuieli” prin calculul: rând. 01021 + rând. 01022 + rând. 01023.”
    7) La punctul 14 după cuvintele „aferente mijloacelor” se completează cu textul „cu destinație” iar cuvântul „speciale” se modifică la forma şi cazul respectiv .
    8) Punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „În rândul 010211 se reflectă suma cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor cu destinație specială utilizate contrar destinaţiei (contrar cerințelor prevăzute în art.52 alin.(2) lit.c-d) din Codul fiscal).”
    9) La punctul 16:
    cuvântul „pentru” se substituie cu cuvântul „din”
    cuvântul „în” se substituie cu cuvântul „de”
    10) La punctul 18:
    după cuvintele „se reflectă suma” se completează cu cuvântul „altor”;
    cuvântul „cheltuielilor” se modifică la forma şi cazul respectiv;
    în final se completează cu sintagma „(contrar cerințelor prevăzute în art.52 alin.(2) lit.c-d) din Codul fiscal).”
    11) La punctul 19:
    după textul „se reflectă” se completează cu textul „cu scop informativ”
    după textul „suma cheltuielilor efectuate” se completează cu  textul „de către contribuabili”
    12) Punctul 22 va avea următorul cuprins:
    „În rândul 030 se indică excedentul perioadei de gestiune scutit de impozitare. Se determină prin următorul calcul: rând. 0101 - rând. 0102 - rând. 020.”
    13) La punctul 25:
    cuvântul „organizație” se substituie cu textul „organizația necomercială”
    14) Punctul 27 va avea următorul cuprins:
    „În coloana 2 se vor indica sumele primite în urma desemnării procentuale în perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală, precum și sumele utilizate pe parcursul perioadei de gestiune.”.
    15) Punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „În coloana 3 se vor indica sumele utilizate în prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.”.
    16) Punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „În coloana 4 se vor indica sumele utilizate în a doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.”.
    17) Punctul 30 va avea următorul cuprins:
    „În coloana 5 se vor indica sumele neutilizate pe parcursul a două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală şi care urmează a fi restituite la buget până la data-limită de depunere a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (conform punctului 29 din Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016).”
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Ion CHICU

    Nr. 39. Chişinău, 27 februarie 2019.