*HGO1005/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  379416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1005
din  13.09.2004
privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al regnului animal
Publicat : 24.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 175-177     art Nr : 1195

      În vederea realizării  prevederilor Legii regnului animal nr.439-XIII din  27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), Guvernul HOTĂRĂŞ
TE:
1. Se aprobă, conform anexei,  Regulamentul Cadastrului de stat al regnului animal.
2. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale:
în comun  cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, va coordona lucrările de elaborare a Cadastrului de stat al regnului animal;
va exercita controlul asupra ţinerii Cadastrului de stat al regnului animal.


      Prim-ministru                             Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                  Constantin Mihailescu


      Chişinău, 13 septembrie 2004.
Nr. 1005.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1005
din 13 septembrie 2004
Regulamentul Cadastrului de stat al regnului animal
I. Dispoziţii generale
1. Reglementarea juridică
1.1. Regulamentul Cadastrului de stat al regnului animal (în continuare - Regulamentul) este elaborat în conformitate cu prevederile art.34 şi 35 ale Legii regnului animal
nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995.
1.2. Regulamentul stabileşte obiectivele, structura şi modul de organizare şi ţinere a Evidenţei de stat a speciilor de animale (în continuare - Evidenţa de stat) şi a Cadastrului de stat al regnului animal (în continuare - Cadastrul).
2. Noţiuni generale
În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:
Cadastrul de stat al regnului animal - totalitatea datelor despre regnul animal al ţării, sistematizate de organele de stat abilitate prin Legea regnului animal cu ţinerea Cadastrului de stat al regnului animal;
evidenţa de stat a speciilor de animale - totalitatea informaţiilor despre efectivul, calitatea, răspîndirea speciilor de animale şi modificările survenite în populaţii, comunităţi şi ecosisteme;
bancă de date - totalitatea datelor despre efectivul, calitatea, răspîndirea, evaluarea şi rolul regnului animal al ţării, puse la baza Cadastrului de stat al regnului animal;
specie-cheie (reprezentativă) - specie care prin efectivul, productivitatea şi locul (rolul) în lanţurile trofo-energetice constituie, singură sau împreună cu alte specii asemănătoare, baza comunităţii sau a ecosistemului;
grup taxonomic - grup de animale înrudite, din aceeaşi familie sau dintr-o altă unitate taxonomică;
statutul speciei - specie obişnuită, periclitată, vulnerabilă sau rară;
conitorizarea speciilor de animale - sistem complex de observare (supraveghere), evaluare şi pronostic privind efectivul, calitatea, răspîndirea şi modificările intervenite în regnul animal;
teren valoros - teren natural, biotop, caracterizat prin diversitate biologică.
3. Obiectivele Cadastrului
Obiectivele Cadastrului sînt:
a) inventarierea resurselor regnului animal;
b) caracteristica stării speciilor şi a populaţiilor de animale;
c) elucidarea efectului ecologico-economic al resurselor regnului animal;
d) selectarea strategiei şi tacticii de protecţie, reproducere şi utilizare raţională a regnului animal;
e) elaborarea pronosticului evoluţiei efectivului de animale şi crearea băncii de date.
4. Scopul şi  sarcinile Cadastrului
4.1. Scopul Cadastrului este reflectarea stării faunei pentru adoptarea hotărîrilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de către instituţiile şi organizaţiile furnizoare de informaţie pentru Cadastru privind optimizarea utilizării resurselor regnului animal şi protecţia speciilor periclitate, vulnerabile şi rare.
4.2. Sarcinile Cadastrului constau în caracterizarea resurselor regnului animal ca mijloc specific de producere şi obţinere a bunurilor materiale şi culturale în scopuri ştiinţifice, cultural-educaţionale, estetice, precum şi de conservare a componentelor ecosistemelor naturale.
II. Banca de date a Cadastrului
5. Principiile de selectare a speciilor şi grupurilor taxonomice de animale
Principiile de selectare a speciilor şi grupurilor taxonomice de animale pentru Cadastru sînt:
a) volumul informaţiei biologico-ecologice despre specii sau grupuri de specii;
b) speciile sau grupurile taxonomice cheie (reprezentative) de animale din ecosisteme;
c) categoria de raritate a speciilor de animale;
d) folosul sau dauna pe care le pot aduce  speciile sau grupurile taxonomice de animale.
6. Caracteristicile principale ale speciilor de animale
Informaţia cu privire la caracteristicile principale ale speciilor de animale cuprinde:
denumirea speciei (în limbile latină, moldovenească şi rusă);
statutul speciei;
răspîndirea;
habitatul;
structura demografică;
densitatea şi dinamica numerică;
reglarea numerică;
rolul în natură şi pentru om;
protecţia speciei;
evaluarea economică.
III. Monitorizarea efectivului, calităţii şi răspîndirii animalelor
7. Rolul şi scopul monitorizării speciilor de animale
7.1. Monitorizarea are rolul de a determina modificările survenite, în spaţiu şi în timp, în populaţia, comunitatea sau ecosistemul respectiv, conform metodelor şi standardelor în vigoare.
7.2. Monitorizarea speciilor de animale se efectuează de către organizaţiile stipulate în punctul 9.1 al prezentului Regulament, responsabile de Evidenţa de stat a speciilor de animale.
8. Modalitatea monitorizării  speciilor de animale
8.1. În timpul monitorizării, probele şi observaţiile se fac pe acelaşi loc, prin aceleaşi metode şi în număr stabilit, conform următoarelor principii:
reprezentarea tuturor habitatelor caracteristice modului de viaţă;
includerea celor mai valoroase terenuri;
includerea terenurilor periclitate, în care modificările pot prezenta pericol;
asigurarea gestionării adecvate a terenurilor valoroase neafectate.
8.2. Datele acumulate în timpul monitorizării sînt studiate şi incluse în banca de date computerizată. Transmiterea datelor se efectuează prin intermediul purtătorilor informaţiei electronice.
8.3. Monitorizarea cuprinde şi animalele sălbatice migratoare, reproducerea şi stabilitatea lor.
8.4. Monitorizarea stării speciilor şi acumularea informaţiei permit formularea concluziilor privind valorificarea raţională a faunei în ansamblu.
IV. Organizarea ţinerii evidenţei de stat şi a Cadastrului
9. Evidenţa de stat  şi atribuţiile ministerelor, departamentelor şi instituţiilor interesate
9.1. Evidenţa de stat a regnului animal se efectuează de către:
a) Academia de Ştiinţe a Moldovei - a animalelor rare, periclitate şi vulnerabile, a celor folositoare pentru agricultură şi silvicultură şi a celor de interes ştiinţific;
b) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - a dăunătorilor culturilor agricole şi a speciilor de peşti de interes economic, precum şi a purtătorilor şi vectorilor agenţilor cauzatori de boli infecţioase la animale;
c) Ministerul Sănătăţii - a purtătorilor şi vectorilor agenţilor cauzatori de boli infecţioase umane;
d) Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" - a dăunătorilor pădurilor şi a animalelor de vînat;
e) Serviciul Piscicol al Inspectoratului Ecologic de Stat al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale - a resurselor piscicole din bazinele acvatice naturale;
f) Societatea Vînătorilor şi Pescarilor - a animalelor de vînat, a altor animale care vieţuiesc în terenurile de vînătoare ale fondului cinegetic, atribuite Societăţii;
g) alte organizatii şi subunităţi - a speciilor de animale ce ţin de genul de activitate a acestor unităţi.
9.2. Coordonarea lucrărilor de ţinere a Evidenţei de stat şi a Cadastrului se realizează de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.
9.3. Cadastrul se întocmeşte pe o perioadă de 10 ani de către Academia de Ştiinţe a Moldovei în baza Evidenţei de stat.
10. Modalitatea de prezentare a informaţiei
10.1. Informaţia pentru Cadastru se prezintă anual Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pînă la data de 15 ianuarie, de organizaţiile stipulate în punctul 9.1 al prezentului Regulament, în baza datelor generalizate conform anexelor nr.1 - 16.
10.2. Controlul asupra ţinerii Cadastrului se exercită de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
11. Editarea Cadastrului
Modul şi termenele de editare a Cadastrului sînt stabilite de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, de comun acord cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.
12. Finanţarea lucrărilor de ţinere a  Cadastrului
Finanţarea lucrărilor de ţinere a Cadastrului şi a Evidenţei de stat se efectuează din contul devizelor ministerelor şi departamentelor şi al mijloacelor extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.
Anexa nr.1
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Lista speciilor de animale rare, periclitate şi vulnerabile
incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova

Nr.crt. Denumirea speciei în limba latină Denumirea speciei în limba moldovenească Denumirea speciei în limba rusă Statutul
         
         
         
         

         Anexa nr.2
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Lista speciilor de animale folositoare pentru agricultură
şi silviculturăşi a celor de interes ştiinţific

Nr. crt. Denumirea în limba latină Denumirea în limba moldovenească Denumirea în limba rusă
       
       

          Anexa nr.3
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Lista speciilor de animale dăunătoare ale culturilor agricole *

Nr.crt. Denumirea în limba latină, moldovenească şi rusă Suprafaţa studiată Suprafaţa populată Popularea plantelor agricole (numărul sau procentul de plante afectate) Densitatea populării sau nivelul mediu de populare Suprafaţa afectată de dăunători, care depăşeşte pragul economic de nocivitate
             
             

*În listă urmează a fi incluşi dăunătorii polifagi, dăunătorii culturilor cerealiere, leguminoase
şi furajere, tehnice, legumicole, pomicole, viţei de vie, arbuştilor fructiferi şi pomuşoarelor.
Anexa nr.4
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Lista speciilor de animale dăunătoare ale pădurii

Nr. crt. Denumirea în limba latină Denumirea în limba moldovenească Denumirea în limba rusă
       
       

             Anexa nr.5
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Lista purtătorilor şi vectorilor agenţilor cauzatori de boli infecţioase

Nr. crt. Denumirea în limba latină Denumirea în limba moldovenească Denumirea în limba rusă
       
       

         Anexa nr.6
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Lista speciilor de animale de vînat

Nr. crt. Denumirea în limba latină Denumirea în limba moldovenească Denumirea în limba rusă
       
       

         Anexa nr.7
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Lista speciilor de peşti de interes economic

Nr. crt. Denumirea în limba latină Denumirea în limba moldovenească Denumirea în limba rusă
       
       

          Anexa nr.8
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Lista speciilor de rîme

Nr. crt. Denumirea în limba latină Denumirea în limba moldovenească Denumirea în limba rusă
       
       

         Anexa nr.9
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Caracteristica numerică şi calitativă a speciilor de animale
periclitate, vulnerabile, rare

1. Denumirea speciei
2. Statutul
3. Răspîndirea
4. Habitatul
5. Aspectul efectivului
6. Factorii limitativi
7. Particularităţile biologice
8. Reproducerea în captivitate
9. Starea de protecţie
10. Măsurile de protecţie
11. Bibliografia

           Anexa nr.10
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Caracteristica numerică şi calitativă a speciilor de animale folositoare
pentru agricultură şi silvicultură şi a celor de interes ştiinţific

1. Denumirea speciei
2. Statutul
3. Răspîndirea
4. Habitatul
5. Aspectul efectivului
6. Factorii limitativi
7. Particularităţile biologice
8. Reproducerea în captivitate
9. Starea de protecţie
10. Măsurile de protecţie
11. Bibliografia

          
Anexa nr.11
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Caracteristica numerică şi calitativă a speciilor de animale de vînat

1. Denumirea speciei În limbile latină, moldovenească, rusă
2. Statutul Obişnuită, rară, periclitată, vulnerabilă
3. Masa corpului 0/0 Kg
4. Habitatul  
5. Distribuţia Randomizată (întîmplătoare), uniformă, grupată
6. Structura:pe vîrstepe sexe (0/0)  
7. Natalitatea  
8. Sporul anual Numărul de indivizi în comparaţie cu  efectivul de bază din luna martie
9. Densitatea Numărul de indivizi la 1000 ha teren de vînătoare
10. Efectivul real Numărul real al animalelor vînate sau capturate în decurs de un an pe o suprafaţă de 1000 ha

            Anexa nr.12
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Caracteristica complexă a resurselor de vînat ale fondului de vînătoare

Nr.crt. Compartimentul Informaţia necesară
1. Caracteristica condiţiilor naturale şi economice ale zonei Caracteristica condiţiilor naturale în care s-a format gospodăria de vînătoare, a factorilor economici şi sociali care influenţează asupra ocrotirii şi folosirii raţionale a vînatului
2. Fondul de vînătoare Tipurile terenurilor de vînătoare, categoria de bonitate, influenţa factorilor antropici asupra terenurilor de vînătoare  
3. Resursele de vînat Numărul, distribuţia, habitatele, măsurile şi metodele de ocrotire
4. Folosirea resurselor de vînat Recolta vînatului. Numărul de animale  vînate şi capturare în decurs de un an la 1000 ha
5. Organizarea gospodăriilor de vînătoare Atribuirea în folosinţă a fondului de vînătoare, numărul de vînători, suprafaţa ce revine unui vînător, gradul de valorificare, terenurile ocrotite  
6. Evaluarea economică a resurselor de vînat  

           Anexa nr.13
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Caracteristica complexă a resurselor piscicole din bazinele acvatice
(naturale, artificiale, altele)

Nr.crt. Compartimentul Informaţia necesară
1. Denumirea speciei În limbile latină, moldovenească, rusă
2. Caracteristica biologică a speciei Importanţa speciei pentru pescuit
3. Efectivul Efectivul real, distribuţia, habitatul, măsurile de ocrotire, reproducerea
4. Componenţa specifică a resurselor piscicole Caracteristica cantitativă şi calitativă a speciilor de peşti
5. Masa Caracteristica masei de peşte care a atins vîrsta de pescuit
6. Resursele industriale Caracteristica cantitativă a resurselor piscicole.Evaluarea economică a pisciculturii
7. Expertiza caracteristicii generale a stării populaţiilor de peşti Caracteristica fiecărei populaţii de peşti, îndeosebi a celor cu o  importanţă deosebită pentru piscicultura industrială

           Anexa nr.14
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Caracteristica numerică şi calitativă a speciilor de rîme

Nr.crt. Denumirea speciei Ecosistemul Tipul de sol Numărul de rîme/m2 Biomasa rîmelor/m2
           
           
           
           
           
           

           Anexa nr.15
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal
Caracteristica cantitativă şi calitativă a speciilor de insecte

1. Denumirea speciei În limbile latină, moldovenească, rusă
2. Statutul Obişnuită, rară, periclitată, vulnerabilă
3. Răspîndirea Arealul speciei
4. Habitatul Locul de trai
5. Distribuţia Randomizată (întîmplătoare), uniformă, grupată
6. Tipul de nutriţie Fitofag, zoofag, mixt
7. Densitatea Numărul de indivizi raportat la o unitate de suprafaţă
8. Efectivul numeric Numărul total de indivizi
9. Pronosticul evoluţiei speciei  
10. Bibliografia  

         Anexa nr.16
la Regulamentul Cadastrului
de stat al regnului animal

Denumirea clasei  sau a ordinelor de animale Tipurile de ecosisteme
forestier de stepă de luncă acvatic palustru pietros agricol urban
                 

Caracteristica diversităţii specifice a diferitelor grupe taxonomice de animale
din  principalele tipuri de ecosisteme