ECSMC220/2019
ID intern unic:  379494
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 220
din  25.01.2019
din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 613/29 din 20 decembrie 2018 cu privire la aprobarea modificărilor
Regulamentului cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare
a judecătorilor
Publicat : 25.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 24-28     art Nr : 220     Data intrarii in vigoare : 25.02.2019
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 81 alin. (6), art. 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările la Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 211/8 din 5 martie 2013, în redacția expusă, conform anexei la prezenta Hotărâre.
    2. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării.
    3. Hotărârea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, iar extrasul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE ȘEDINȚEI PLENULUI
    CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII                 Victor MICU

APROBAT
prin Hotărârea Consiliului Superior
al Magistraturii nr.613/29
din 20 decembrie 2018

REGULAMENT
cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor
    Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 cu privire la organizarea judecătorească, în scopul asigurării unui proces de selecţie obiectiv, imparţial şi transparent care să garanteze selectarea celor mai buni candidaţi pentru funcţia respectivă.
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile obligatorii, criteriile şi procedura de selecţie, promovare şi transferare faţă de:
    a) candidaţii la funcţia de judecător;
    b) judecătorii care solicită promovarea la o instanţă judecătorească ierarhic superioară;
    c) judecătorii care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătorești;
    d) judecătorii care solicită transferul într-o altă instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară.
    2. Selecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovarea în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească ierarhic superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătorești, precum şi transferul judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se efectuează de Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor (în continuare – Colegiul pentru selecţie), în baza unor criterii clare, transparente, obiective şi bazate pe merit.
    Colegiul pentru selecție examinează materialele în privința candidaților în ordinea în care au fost remise Colegiului conform hotărârilor CSM, ținându-se cont și de prezentarea în termen a actelor solicitate.
    După adoptarea de CSM a hotărârilor de remitere a materialelor pentru selecție, solicitanții la funcția de judecător vor prezenta Secretariatului Consiliului, în termenele stabilite, actele relevante conform prevederilor prezentului Regulament (Anexa nr.1).
    Colegiul pentru selecție va examina doar candidaturile persoanelor care sunt considerate apte din punct de vedere medical, nu sunt vizate în Registrul informației criminalistice și criminologice din Republica Moldova și au prezentat în termen toate actele relevante.
    3. În cadrul proceselor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de judecător, de promovare în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească ierarhic superioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătorești şi de transfer al judecătorului la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se va ţine cont de următoarele criterii de bază:
    a) nivelul de cunoştinţe şi aptitudinile profesionale;
    b) capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor;
    c) vechimea în funcţia de judecător sau în alte funcţii de specialitate juridică;
    d) indicatorii calitativi şi cantitativi ai activităţii desfăşurate în funcţia de judecător sau, după caz, în alte funcţii de specialitate juridică;
    e) respectarea standardelor etice;
    f) activitatea didactică şi ştiinţifică,
    și de criteriul facultativ:
    a) activitatea extrajudiciară, confirmată prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine etc.
    4. Gradul de corespundere a fiecărei categorii de candidaţi criteriilor enumerate este evaluată de Colegiul de selecţie prin stabilirea punctajului de corespundere pentru fiecare criteriu în mod separat.
    5. Urmare a procesului de selecție, candidaţii la funcţia de judecător care urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător, pot acumula un punctaj maxim 85 de puncte. Judecătorii care solicită promovarea într-o instanţă ierarhic superioară sau transferul într-o instanţă ierarhic inferioară sau de acelaşi nivel, promovarea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei pot acumula un punctaj maxim de 80 de puncte.
    6. Candidatul la funcția de judecător, care a fost supus procedurii de selecție, poate fi supus repetat procedurii de selecție nu mai devreme decât peste un an de la ultima selecție și numai în cazul apariției unor noi temeiuri referitor la candidatura sa.
    7. După evaluarea fiecărui candidat, indiferent de categoria solicitărilor, conform punctului 1 al prezentului Regulament, Consiliul Superior al Magistraturii va publica pe pagina web lista acestora în ordine descrescătoare punctajului acumulat.
II. CONDIŢII OBLIGATORII ŞI CRITERIILE DE SELECŢIE
A CANDIDAŢILOR LA FUNCŢIA DE JUDECĂTOR
    8. Candidatul la funcţia de judecător va corespunde următoarelor condiţii obligatorii, prevăzute în articolul 6 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul în ţară, confirmate prin actele de identitate;
    b) are capacitate deplină de exerciţiu;
    c) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de master sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora;
    d) nu are antecedente penale;
    e) are reputaţie ireproşabilă;
    f) cunoaşte limba de stat;
    g) este apt medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
    h) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei (în continuare – INJ) sau, după caz, a susţinut examenul în faţa Comisiei de absolvire a INJ în baza vechimii în muncă.
    Pentru examinarea candidaturii în cadrul ședinței Colegiul pentru selecţie solicită Centrului Național Anticorupție și/sau Serviciului de Informații și Securitate certificatul de cazier judiciar privind integritatea profesională a candidatului la funcțiile de judecător, de vicepreședinte și de președinte al instanței judecătorești.
    9. Rezultatele instruirii iniţiale în cadrul INJ, precum şi rezultatele examenului susţinut de candidaţi în baza vechimii în muncă în faţa Comisiei de absolvire a INJ vor fi incluse în Hotărârea Colegiului de selecție.
    Rezultatele obținute la INJ se evaluează după cum urmează:
    pentru nota 10–60 puncte;
    pentru nota 9,5–58 puncte;
    pentru nota 9–56 puncte;
    pentru nota 8,5–55 puncte;
    pentru nota 8–54 puncte;
    pentru nota 7,5–53 puncte;
    pentru notele 5, 6 și 7–50 puncte.
    10. Fiecare candidat la funcţia de judecător este evaluat privind corespunderea condiţiilor menţionate în punctul 8 cu acordarea punctajului şi potrivit criteriilor ce urmează mai jos:
    a) vechimea în funcţiile de specialitate juridică, confirmată prin înscrisurile în carnetul de muncă sau alte documente relevante se apreciază cu maxim 12 puncte. Fiecare an de vechime în muncă echivalează cu 1 punct, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi plafonul de 12 puncte;
    b) genul activităţii în funcţiile de specialitate juridică se evaluează cu maximum 7 puncte. Activitatea în funcţiile de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și CSM se apreciază cu 1 punct pentru fiecare an de activitate. Pentru alte funcţii de specialitate juridică candidaţilor se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate. Valoarea totală a punctajului acumulat de un candidat nu poate depăşi plafonul de 7 puncte;
    c) activitatea didactică și științifică, gradul științific, cercetările, analizele tematice reflectate în dosarul personal și confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, articole în reviste, se evaluează cu maximum 2 puncte;
    d) caracteristicile de personalitate şi abilitățile adecvate funcţiei de judecător (integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona situațiile stresante, capacitate analitică etc.) se confirmă prin maximum trei referințe de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi notorii din țară şi de peste hotare, prin interviul pe care îl are candidatul la Colegiul de selecţie, oferindu-i-se maxim 2 puncte;
    e) alte activități extrajudiciare, confirmate prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine se conferă până la 2 puncte.
III. CONDIŢIILE OBLIGATORII ŞI CRITERIILE DE SELECŢIE
PENTRU PROMOVAREA JUDECĂTORILOR LA O INSTANŢĂ
JUDECĂTOREASCĂ IERARHIC SUPERIOARĂ
    11. Judecătorii pot fi promovaţi la o instanţă ierarhic superioară ținând cont de:
    a) vechimea în muncă în funcţia de judecător, corespunzător: minimum 6 ani pentru funcţia de judecător la curtea de apel şi 10 ani pentru funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
    c) susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor.
    12. Fiecare judecător, care solicită promovarea la o instanţă ierarhic superioară, este evaluat prin prisma corespunderii condiţiilor menţionate în punctul 11 şi criteriilor de mai jos, cu acordarea punctajului, după cum urmează:
    a) vechimea în funcţia de judecător, confirmată prin înscrisurile din carnetul de muncă și alte documente relevante. Pentru fiecare an de vechime în muncă ce depășește pragul minim impus de lege se va oferi 1 punct, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 10 puncte;
    b) abilitățile judecătorului pentru ocuparea funcției solicitate. Colegiul de selecție, în cadrul ședinței, va efectua verificarea abilităților candidatului în baza opiniei acestuia prezentate asupra practicii judiciare. Punctajul maxim acordat nu va depăși 5 puncte;
    c) calitatea, eficienţa şi integritatea în funcţia de judecător. Se evaluează conform calificativului acordat prin Hotărârea Colegiului de evaluare. Calificativul „excelent” oferă candidaţilor 60 de puncte, calificativul „foarte bine” – 55 de puncte, calificativul „bine” – 50 de puncte;
    d) activitatea didactică și științifică, gradul științific, cercetările, analizele tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor asupra actelor normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naționale sau internaționale, reflectate în dosarul personal și confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, articole în reviste, se apreciază cu 2 puncte;
    e) alte activități extrajudiciare, confirmate prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine se conferă până la 3 puncte.
IV. CONDIŢIILE OBLIGATORII ŞI CRITERIILE DE SELECŢIE
PENTRU PROMOVAREA JUDECĂTORILOR LA FUNCŢIA DE
PREŞEDINTE SAU VICEPREŞEDINTE AL INSTANŢEI
    13. Judecătorii pot fi promovaţi în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei ținând cont de: susținerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor și lipsa sancțiunilor nestinse, confirmată prin certificatul eliberat de Colegiul disciplinar.
    14. Candidaţii la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei urmează a fi apreciaţi conform următoarelor criterii, inclusiv sub aspectul capacităţilor manageriale:
    a) calitatea, eficienţa şi integritatea în funcţia de judecător. Se evaluează conform calificativului acordat prin Hotărârea Colegiului de evaluare. Calificativul „excelent” oferă candidaţilor  60 de puncte, calificativul „foarte bine” – 55 de puncte, calificativul „bine” – 50 de puncte;
    b) abilitățile judecătorului pentru ocuparea funcției solicitate. În cadrul ședinței, Colegiul de selecție va efectua verificarea abilităților candidatului în baza opiniei acestuia prezentate asupra practicii judiciare. Punctajul maxim acordat de Colegiu nu va depăși 5 puncte;
    c) activitatea didactică și științifică, gradul științific, cercetările, analizele tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor asupra actelor normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naționale sau internaționale reflectate în dosarul personal și confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, articole în reviste se apreciază cu 2 puncte;
    d) activitatea (anterioară) în funcții administrative (inclusiv exercitarea interimatului în post administrativ) se va aprecia cu până la 3 puncte;
    e) participarea la activităţi ce ţin de administrarea instanţelor (comisii, activităţi decizionale, de concurs, comisii de evaluare a performanţelor colectivului, grup de lucru pentru achiziţii, grupuri de lucru în cadrul instanţei ş. a.) se va aprecia cu până la 5 puncte;
    f) elaborarea de către candidat a unui plan sau stabilirea unei strategii de activitate a instanţei pentru următorii 4 ani (anexa nr. 2), se va aprecia cu până la 5 puncte.
V. CONDIŢIILE OBLIGATORII ŞI CRITERIILE DE SELECŢIE PENTRU
TRANSFERUL JUDECĂTORILOR LA O INSTANŢĂ JUDECĂTOREASCĂ
DE ACELAŞI NIVEL SAU LA O INSTANŢĂ JUDECĂTOREASCĂ
 INFERIOARĂ
    15. Judecătorii pot fi transferaţi la o altă instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară ținând cont de:
    a) numirea în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani, confirmată prin decretul președintelui privind numirea în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă;
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
    c) susţinerea evaluării performanţelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor.
    16. Selecţia judecătorilor care solicită transferul într-o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se realizează potrivit criteriilor:
    a) vechimea în funcţia de judecător, confirmată prin înscrisurile din carnetul de muncă și alte documente relevante. Pentru fiecare an de activitate în funcția de judecător se va oferi 1 punct, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 14 puncte;
    b) calitatea, eficienţa şi integritatea în funcţia de judecător. Se evaluează conform calificativului acordat prin hotărârea Colegiului de evaluare. Calificativul „excelent” oferă candidaţilor  60 de puncte, calificativul „foarte bine” – 55 de puncte, calificativul „bine” – 50 de puncte;
    c) activitatea didactică și științifică, gradul științific, cercetările, analizele tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor asupra actelor normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naționale sau internaționale, reflectate în dosarul personal și confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, articole în reviste se apreciază cu 3 puncte;
    d) alte activități extrajudiciare, confirmate prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine se conferă până la 3 puncte.
VI. DISPOZIŢII FINALE
    17. Prezentul Regulament va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    anexa nr.1

    anexa nr.2