OSFSC10/2019
Внутренний номер:  379495
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ Nr. 10
от  11.01.2019
cu privire la modificarea Regulamentului privind
modul de stingere prin scădere şi luare în
evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat
prin Ordinul IFPS nr. 1108  din  07.12.2015
Опубликован : 25.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 24-28     статья № : 221     Дата вступления в силу : 11.01.2019
    În baza prevederilor art.174, 190 alin.(4) şi art.206 din Codul fiscal, în scopul  asigurării  executării conforme a prevederilor legislaţiei fiscale în partea ce ţine de stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere şi luarea acestora în evidenţă specială, precum și în temeiul art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, 
ORDON:
    I. Regulamentul privind modul de stingere prin scădere şi luare în evidenţă specială a obligaţiei fiscale (în continuare Regulament), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 se modifică după cum urmează:
    1. La punctul  18: 
    - liniuța a patra se expune în următoarea redacție:
    „- în cazul aplicării art. 206 alin. (1) lit. d):
    - suma restanței indicate în actul instanței de judecată sau al executorului judecătoresc potrivit căruia perceperea restanței este imposibilă, inclusiv a majorării de întârziere  (penalității) calculate conform SI al SFS la data emiterii actului. În cazul neindicării sumei în actele menționate – suma specificată în hotărârea/hotărârile privind executarea silită emise de către SFS, inclusiv suma  majorării de întârziere  (penalitatea) calculată aferent sumelor specificate în hotărârea/hotărârile privind executarea silită la data emiterii actului instanței de judecată sau al executorului judecătoresc;
    - suma restanței indicate în ordonanța privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător, inclusiv a majorării de întârziere  (penalității) calculate conform SI al SFS la data emiterii ordonanței.”
    2. Punctul 19 se expune în următoarea redacție:
    „În cazul în care faţă de contribuabil este intentată procedura de insolvabilitate, în Decizia privind luarea la evidenţă specială se vor include sumele aferente perioadei de până la data intentării procedurii de insolvabilitate (atât creanţele validate, cât şi cele contestate), inclusiv calculate ulterior (doar pentru perioada de până la data intentării procedurii de insolvabilitate)”.
    3. La punctul 201 din Regulament, cuvintele „alt sector” se substituie cu sintagma „altă rază de deservire, ” .
    Textul „în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înscrierii în Registrul fiscal de stat a modificării adresei juridice”, se substituie cu textul „în termenul stabilit de art. 161 alin. (6) din Codul fiscal”, iar abrevierea „IFS” se substituie cu abrevierea „SFS”.
    4. Punctul 23:
    -  lit. d) se expune în următoarea redacție:
    „- d) pentru cazurile aferente art. 206 alin. (1) lit. c) – din data emiterii actului și până la expirarea valabilității acestuia”.
    5.  Punctul 401  se completează la sfârșit cu sintagma: „cu data hotărârii instanței de judecată.”.
    6.  Din Anexa nr. 1 se exclude boxa:

Art. 206 alin. (1) lit. b)-om


    7.  Din Anexa nr. 4  se exclud boxele cu sintagma:

206_1b-om art. 206 alin.(1) lit. b) Toate sumele obligațiilor fiscale ce au luat naștere de după data intentării procesului de insolvabilitate (clasificate ca - obligațiile masei) sau procedurii de lichidare
    II.
 Se restabilesc în contul curent al contribuabilului sumele  luate anterior  în evidența specială a Serviciului Fiscal de Stat  cu motivul legal ”Art. 206 alin. (1) lit. b) – om”,  existente la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în termen de până la 16 ianuarie 2019 inclusiv.
    III. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL
    SERVICIULUI FISCAL DE STAT                            Serghei PUȘCUȚA

    Nr. 10. Chişinău, 11 ianuarie  2019.