HGO135/2019
Внутренний номер:  379549
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 135
от  27.02.2019
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
și funcționarea Consiliului național de soluționare
a disputelor în domeniul controlului de stat
Опубликован : 01.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 76-85     статья № : 155
    În temeiul art. 30 alin. (6) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat (se anexează).
    2. Cancelaria de Stat, în termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărîri:
    1) va întocmi lista membrilor Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat și va asigura validarea selecției acestora, conform prevederilor Regulamentului menţionat;
    2) va publica pe pagina web oficială controale.gov.md lista membrilor Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                      Chiril Gaburici

    Nr. 135. Chişinău, 27 februarie 2019.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 135/2019
REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Consiliului național de
soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește procedura de organizare şi funcționare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat (în continuare – Consiliu național), procedura de selecție și desemnare a membrilor Consiliului național, atribuțiile, drepturile şi obligațiile membrilor acestuia, precum și procedura de examinare a practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat de către Consiliul național.
    2. Consiliul național activează în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale prezentului Regulament şi ale altor acte normative aplicabile.
    3. Consiliul național se organizează și activează în scopul examinării practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat, al atestării carențelor în actele normative sau al aplicării defectuoase a actelor normative, al elaborării recomandărilor și emiterii deciziilor aferente competențelor sale, conform prevederilor art. 30 alin. (6) și (7) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
Capitolul II
COMPONENȚA ȘI PROCEDURA DE SELECȚIE
A MEMBRILOR CONSILIULUI NAȚIONAL
    4. Constituirea și funcționalitatea Consiliului național este asigurată de către autoritatea de supraveghere a controalelor.
    5. Calitatea de membru al Consiliului național o au:
    1) conducătorul autorității de supraveghere a controalelor, care prezidează ședințele Consiliului național;
    2) conducătorii organelor de control, conform anexei la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    3) reprezentanții asociațiilor de întreprinzători (sau din mediul de afaceri). Reprezentanții asociațiilor de întreprinzători, desemnaţi în calitate de membri în Consiliul național, sînt asociațiile desemnate la pct. 8 din prezentul Regulament.
    6. Pentru asigurarea realizării principiului de paritate, numărul asociațiilor de întreprinzători, desemnate în calitate de membri în Consiliul național, este egal cu numărul organelor de control reprezentate în Consiliul național.
    7. O asociație de întreprinzători (sau din mediul de afaceri) este desemnată pe un termen de doi ani și poate avea un singur loc de membru în Consiliul național, indiferent de faptul în cîte consilii de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control face parte.
    8. Calitatea de membru al Consiliului național din rîndul reprezentanților asociațiilor de întreprinzători (sau din mediul de afaceri) se atribuie asociațiilor care au optat pentru includerea în consiliile de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control și, eventual, care au fost selectate, după cum urmează:
    1) în cazul în care, respectînd principiul de paritate, numărul membrilor în Consiliul național din partea asociațiilor de întreprinzători (sau din mediul de afaceri) nu este suplinit din numărul asociațiilor incluse în consiliile de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, locurile vacante de membru din cadrul Consiliului național vor fi ocupate de către asociațiile, selectate în ordine alfabetică, care au optat pentru includerea în consiliile de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control și au acumulat cel mai mare număr de voturi per organ de control, potrivit pct. 9 și 10 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.380/2018, dar care nu au fost selectate și incluse în componența consiliilor respective.
    Cancelaria de Stat va asigura crearea listei asociațiilor care au optat pentru includere, dar care nu au fost selectate și incluse în componența consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control. Asociațiile respective vor fi incluse în listă în ordine alfabetică, conform celui mai mare număr de voturi obținut.
    2) în cazul în care numărul asociațiilor incluse în consiliile de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control depășește numărul locurilor de membru din cadrul Consiliului național destinate asociațiilor de întreprinzători (sau din mediul de afaceri), acestea vor fi selectate în ordine alfabetica din fiecare consiliu de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, respectînd principiul prevăzut la pct.7 din prezentul Regulament;
    3) selectarea în ordine alfabetică se va face după prima literă a primului cuvînt din denumirea oficială a asociațiilor. În cazul în care prima literă este identică pentru mai multe asociații, se va lua în considerare fiecare următoare literă pînă se ajunge la litere diferite ce oferă aplicabilitatea criteriului de selecție.
    9. Componența numerică și nominativă a Consiliului național se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de supraveghere a controalelor:
    1) o dată la doi ani, la expirarea mandatului reprezentanților asociațiilor de întreprinzători desemnate;
    2) la orice modificare a componenței nominative și/sau numerice a Consiliului național.
    10. Ordinul privind componența numerică și nominativă a Consiliului național se publică pe pagina web oficială controale.gov.md.
    11. Pentru reprezentare la lucrările Consiliului național, asociațiile de întreprinzători (sau din mediul de afaceri), membri în Consiliul național, desemnează reprezentanți din cadrul asociației. Un reprezentant poate reprezenta doar o singură asociație din mediul de afaceri, desemnată în calitate de membru în Consiliul național, în baza scrisorii de desemnare (delegare) semnată de către conducătorul asociației. 
    12. Activitatea Consiliului național este condusă și asigurată de către conducătorul autorității de supraveghere a controalelor, care este și președintele Consiliului național.
    13. Pentru Președintele Consiliului național și conducătorii organelor de control, calitatea de membru al acestuia încetează în cazul survenirii a cel puțin una dintre următoarele situații:
    1) imposibilitatea de a-şi exercita atribuțiile o perioadă de cel puțin 6 luni;
    2) încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu.
    14. Pentru asociațiile de întreprinzători (sau din mediul de afaceri), calitatea de membru al Consiliului național încetează în cazul survenirii a cel puțin una dintre următoarele situații:
    1) la cererea asociației de întreprinzători (sau din mediul de afaceri);
    2) încetarea sau suspendarea activității asociației de întreprinzători (sau din mediul de afaceri).
    15. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului național pierde această calitate, în locul acestuia se desemnează un nou membru potrivit criteriilor prevăzute de prezentul Regulament, cu aprobarea ordinului conducătorului autorității de supraveghere a controalelor privind noua componență a Consiliului național.
    16. Membrii Consiliului național nu beneficiază de remunerare pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului național.
Capitolul III
FUNCȚIILE, ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE
CONSILIULUI NAȚIONAL
    17. În activitatea sa, Consiliul național are următoarele funcții de bază:
    1) monitorizează impactul implementării politicilor în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător;
    2) examinează practicile sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat;
    3) atestă carențele cadrului normativ și/sau ale aplicării defectuoase a cadrului normativ în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător;
    4) contribuie la alinierea practicii în domeniul controlului de stat а organelor de control prin oferirea recomandărilor și/sau emiterea deciziilor obligatorii pentru membrii săi, cu excepțiile prevăzute în art. 1 alin. (4) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, inclusiv cu privire la aplicarea uniformă а cadrului normativ în domeniul controlului de stat;
    5) examinează recomandările de modificare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat în vederea corespunderii la standardele și practicile internaționale în domeniu.
    18. Consiliul național are următoarele atribuții:
    1) monitorizează modul de implementare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat;
    2) examinează, doar în calitate de exemple, petiţiile/adresările survenite sau temele propuse de membrii Consiliul național privind atestarea carențelor în lege sau aplicarea defectuoasă a legii în domeniul controlului de stat al activităţii de întreprinzător, cu respectarea confidențialității informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată;
    3) adoptă decizii în vederea exercitării funcțiilor Consiliului național;
    4) oferă recomandări organelor de control privind aplicarea uniformă a cadrului normativ în domeniul controlului de stat;
    5) elaborează recomandări de ajustare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat şi, după caz, participă, la invitația autorităților competente, în procesul de ajustare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat în vederea implementării coerente și clare a acestuia;
    6) monitorizează executarea deciziilor obligatorii pentru membrii săi, precum și supraveghează și examinează modalitatea de implementare a recomandărilor oferite, incusiv a celor privind implementarea cadrului normativ privind controlul de stat în activitatea de întreprinzător.
    19. Consiliul național are următoarele drepturi:
    1) să ofere recomandări și propuneri autorității de supraveghere a controalelor și/sau organului de control, în legătură cu petițiile/adresările survenite, modificarea și/sau aplicarea legislației în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, cu respectarea confidențialității informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată;
    2) să inițieze propuneri privind perfecționarea politicilor în domeniul controlului de stat.
Capitolul IV
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR
CONSILIULUI NAȚIONAL
    20. În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de prezentul Regulament, membrii Consiliului Național au dreptul:
    1) să propună subiecte pentru ședințele Consiliului național;
    2) să ofere recomandări și propuneri referitoare la petițiile/adresările survenite sau temele propuse de membri pentru ședințele Consiliului național;
    3) să solicite, în caz de necesitate, includerea unor subiecte complexe, atragerea unor experți independenți;
    4) să se expună pe marginea fiecărei probleme puse în discuție la ședința Consiliului național;
    5) să ofere opinie separată în cazul votării „contra” anumitor chestiuni de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului național.
    21. Membrii Consiliului naţional au următoarele obligații:
    1) să participe la ședințele Consiliului național;
    2) să acționeze în strictă conformitate cu legislația;
    3) să respecte principiul de obiectivitate în procesul de examinare a subiectelor din agenda ședinței Consiliului național;
    4) să informeze președintele Consiliului național în cazul apariției unui conflict de interese în conformitate cu prevederile legislației cu privire la conflictul de interese;
    5) să se abțină de la expuneri și de la vot în cazul discuției și/sau votării pe marginea subiectului ce implică conflictul de interese;
    6) să analizeze materialele aferente subiectelor examinate la ședințele Consiliului național;
    7) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului național;
    8) să păstreze secretul comercial, fiscal, bancar, să respecte regimul altor informații cu accesibilitate limitată, inclusiv a datelor cu caracter personal, care le-au devenit cunoscute în cadrul activității în Consiliul național.
    22. Președintele Consiliului național are următoarele atribuții specifice:
    1) conduce activitatea Consiliului național;
    2) prezidează ședințele Consiliului național;
    3) semnează actele emise din numele Consiliului național.
    23. Lucrările de secretariat ale Consiliului național sînt asigurate de către subdiviziunea responsabilă de supravegherea activității controlului de stat asupra activității de întreprinzător din cadrul Cancelariei de Stat (în continuare –Secretariat).
    24. Secretariatul are următoarele obligaţii:
    1) asigură tehnic activitățile Consiliului național;
    2) colectează subiecte pentru ședința Consiliului național de la membrii acestuia;
    3) solicită materiale (plîngeri, petiții, acte de control și alte acte relevante) de la organele de control ce țin de subiectul inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului național, în cazul în care aceste nu sînt disponibile în Registrul de stat al controalelor;
    4) întocmeşte agenda ședințelor Consiliului național;
    5) convoacă ședințele Consiliului național, cu aducerea la cunoștință membrilor a agendei, locului, datei și orei desfăşurării ședințelor;
    6) transmite membrilor Consiliului național materialele aferente cazului inclus pe ordinea de zi;
    7) întocmeşte procesul-verbal al ședinței Consiliului național;
    8) remite deciziile Consiliului național, în termen de 2 zile de la emiterea deciziei, fiecărui organ de control prevăzut în anexa la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    9) asigură arhivarea materialelor Consiliului naţional (originalele deciziilor și ale proceselor-verbale ale ședințelor, ale agendei, listele de prezență, alte documente supuse discuțiilor în cadrul ședințelor);
    10) plasează pe pagina web oficială controale.gov.md și/sau pe pagina oficială a Cancelariei de Stat informația despre activitatea Consiliului național, deciziile, procesele-verbale şi ordinea de zi ale ședințelor;
    11) exercită alte atribuții/acțiuni indispensabile activității și funcționării Consiliului național, care nu ţin de competența președintelui Consiliului național.
Capitolul V
PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR
CONSILIULUI NAȚIONAL
    25. Ședințele Consiliului național sînt publice. Materialele examinate de către Consiliul național în cadrul ședințelor publice vor fi depersonalizate, în cazul în care acestea conțin date cu caracter personal.
    26. Ședințele ordinare ale Consiliului național au loc trimestrial. Ședințele extraordinare au loc în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la solicitarea conducătorului autorității de supraveghere a controalelor sau a oricărui membru al Consiliului național.
    27. Cu 10 zile înainte de ședința ordinară, Secretariatul anunță și invită organele de control și asociațiile de întreprinzători, membri ai Consiliului național, să prezinte propuneri pentru a fi discutate la ședință. Secretariatul asigură elaborarea proiectului agendei în baza propunerilor și/sau problemelor comunicate de către organele de control și/sau din partea asociațiilor de întreprinzători și/sau constatate de către Cancelaria de Stat în activitatea de supraveghere a activității controlului de stat asupra activității de întreprinzător.
    28. Solicitările privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului național se vor depune la Secretariat, cu includerea subiectelor pentru agenda ședinței. Secretariatul asigură elaborarea proiectului agendei în baza solicitării și subiectelor comunicate, precum și convocarea ședinței solicitate.
    29. Ședințele se consideră deliberative dacă la ea participă cel puțin 3/4 din membrii Consiliului național. În cazul absenței președintelui Consiliului național, ședința este prezidată de către adjunctul conducătorului autorității de supraveghere a controalelor de stat. În calitatea sa de președinte al ședinței, adjunctul conducătorului autorității de supraveghere a controalelor de stat va acționa în limitele prevăzute de pct. 20 şi 21 din prezentul Regulament doar pe durata etapei de pregătire pentru ședință și pe durata ședinței, cu drept de vot referitor la chestiunile supuse votului în cadrul ședinței.
    30. Agenda ședinței se prezintă de către Secretariat la deschiderea ședinței. Agenda se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință, apoi se examinează fiecare punct din agenda aprobată.
    31. În cadrul ședințelor Consiliului național se aprobă decizii referitoare la:
    1) aprobarea agendei ședinței;
    2) aprobarea rapoartelor/concluziilor privind monitorizarea și evaluarea impactului practicilor de implementare a politicilor în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător;
    3) aprobarea recomandărilor de aliniere a practicilor de planificare, efectuare, înregistrare în Registrul de stat al controalelor, alte aspecte ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător;
    4) aprobarea recomandărilor privind implementarea cadrului normativ în domeniul controlului de stat;
    5) aprobarea recomandărilor de modificare a cadrului normativ, inclusiv în vederea asigurării implementării coerente și juste a acestuia;
    6) aplicarea uniformă a legislației în domeniul controlului de stat de către organele de control;
    7) aprobarea recomandărilor de modificare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat, în vederea corespunderii la standardele și practicile internaționale în domeniu.
    32. Deciziile Consiliului național se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință. Fiecare membru are un vot. Membrul nu este în drept să se eschiveze sau să se abţină de la votare. Deciziile sînt adoptate prin vot deschis, după examinarea și expunerea opiniei de către membrii Consiliului național. În caz de paritate de voturi ale membrilor Consiliului național prezenți la ședință, procedura de votare se va repeta. Dacă egalitatea de voturi se înregistrează repetat, decizia se consideră respinsă.
    33. Dezbaterile în cadrul ședinței se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care reflectă poziția fiecărui membru al Consiliului național.
    34. Deciziile Consiliului național se semnează de președintele și secretarul ședinței. Opinia separată a membrului poate fi anexată, la cerere, la decizia adoptată.
    35. Informația despre activitatea Consiliului național, deciziile, procesele-verbale ale ședințelor şi agenda ședințelor se publică pe pagina web oficială controale.gov.md și/sau pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat.