HGC159/2019
Внутренний номер:  379634
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 159
от  07.03.2019
cu privire la modificarea Regulamentului privind
prescrierea medicamentelor compensate pentru
tratamentul în condiții de ambulator al persoanelor
înregistrate la medicul de familie, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1372/2005
Опубликован : 08.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 93     статья № : 174     Дата вступления в силу : 08.03.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiții de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1372/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art.1477), se modifică după cum urmează:
    1) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Dreptul de a prescrie medicamente compensate îl au medicii de familie, medicii neurologi, medicii psihiatri, medicii endocrinologi și medicii pediatri din cadrul prestatorilor de asistență medicală (în continuare – prestatori) care au încheiat contracte cu Compania.”;
    2) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Compania va aproba și va adapta modelul contractului privind prescrierea medicamentelor compensate de către prestatorii de servicii medicale care nu au încheiat contracte de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală conform prevederilor actelor normative aprobate ulterior încheierii acestuia.”;
    3) la punctul 9:
    a) în propoziția patru, după cuvîntul „antidiabetice” se introduc cuvintele „orale și”;
    b) propoziția a cincea se exclude;
    c) la punctul 26, cuvintele „prestatorul de asistență medicală primară” se substituie cu cuvîntul „prestator”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

     PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                        Silvia Radu

    Nr. 159. Chişinău, 7 martie 2019.