HGC143/2019
ID intern unic:  379725
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 143
din  27.02.2019
cu privire la organizarea şi funcționarea
Agenției Naționale a Arhivelor

Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 86-92     art Nr : 170     Data intrarii in vigoare : 08.03.2019
    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), precum și al art. 40 şi 41 din Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art. 20), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Agenției Naționale a Arhivelor, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Agenției Naționale a Arhivelor, conform anexei nr. 3;
    4) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    2. Se stabilește efectivul-limită al Agenției Naționale a Arhivelor în număr de 89 de unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației.
    3. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr. 695/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de Stat de Arhivă, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 198-204, art. 750);
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 736/2012 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799).
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                           Victoria Iftodi
    Ministrul finanţelor                                                        Ion Chicu

    Nr. 143. Chişinău, 27 februarie 2019.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.143/2019

REGULAMENT
privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, domeniile de activitate, funcțiile de bază şi drepturile Agenției Naționale a Arhivelor (în continuare – Agenție), precum şi modul de organizare a activităţii acesteia.
    2. Agenția este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției.
    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba română, precum şi de conturi trezoreriale. Sediul Agenției se află în municipiul Chișinău.
    4. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    5. Agenţia are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile de activitate prevăzute la punctul 6, în modul și în limitele prevăzute de cadrul normativ.
    6. Agenţia realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii de activitate:
    1) administrarea și dezvoltarea fondului arhivistic;
    2) monitorizarea și controlul păstrării și utilizării fondului arhivistic;
    3) supravegherea și suportul în ținerea lucrărilor de secretariat.
    7. Agenţia are următoarele funcții de bază:
    1) implementează documentele de politici în domeniul arhivistic;
    2) asigură, în condiţiile legii, organizarea şi funcţionarea sistemului arhivistic, precum şi implementează cadrul normativ pentru funcţionarea acestuia;
    3) participă la determinarea direcţiilor prioritare în dezvoltarea sistemului arhivistic, la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul arhivistic, precum şi asigură respectarea şi realizarea prevederilor acestora;
    4) asigură completarea Fondului arhivistic de stat cu documente de valoare cultural-istorică și ştiinţifică, inclusiv cu cele aflate în posesia persoanelor fizice, şi păstrarea, conservarea, utilizarea şi securizarea acestor documente;
    5) ţine evidenţa de stat centralizată a documentelor Fondului arhivistic de stat care se păstrează în arhivele de stat, în depozitele de arhivă speciale de stat şi în cele departamentale, a documentelor Fondului arhivistic obştesc, care se păstrează în arhivele persoanelor juridice, fondurilor şi colecţiilor de documente ale persoanelor fizice, precum şi exercită controlul de stat asupra asigurării integrităţii lor, întreprinde măsurile de contracarare a încălcărilor, în conformitate cu legislația;
    6) coordonează şi asigură, din punct de vedere metodologic, în condițiile legii, serviciile de arhivă municipale, raionale şi din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi arhivele departamentale care asigură păstrarea provizorie a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;
    7) exercită funcţiile de organizare, supraveghere şi control asupra Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;
    8) determină şi aprobă lista instituţiilor-surse de completare a Fondului arhivistic de stat şi cea a Fondului arhivistic obştesc;
    9) elaborează şi aprobă Indicatorul documentelor-tip şi termenele lor de păstrare pentru autorități publice, întreprinderi, instituţii și organizaţii, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, și aprobă indicatoarele documentelor ramurale şi termenele lor de păstrare;
    10)  coordonează nomenclatoarele-tip ale documentelor şi termenele lor de păstrare şi instrucţiunile cu privire la efectuarea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice;
    11) monitorizează modul de realizare a lucrărilor de secretariat în autorităţile publice, precum şi în întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică;
    12) asigură elaborarea, utilizarea şi perfecţionarea instrumentariului ştiinţific de informare asupra documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova care se păstrează în arhivele de stat, în depozitele de arhivă speciale de stat şi în cele departamentale;
    13) monitorizează activitatea instituţiilor arhivistice în vederea valorificării documentelor de arhivă;
    14) organizează activitatea cercetărilor ştiinţifico-metodice în domeniul arhivologiei, documentologiei şi arheografiei;
    15) întreprinde, în comun cu autorităţile publice, cu persoanele juridice, măsuri pentru eficientizarea activităţii arhivelor departamentale şi arhivelor persoanelor juridice, ale căror documente sînt parte componentă a Fondului arhivistic obştesc;
    16) reprezintă interesele statului în diferite organisme internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor de colaborare în domeniul arhivistic, în condiţiile legii;
    17) prestează servicii fără/contra plată conform nomenclatorului și metodologiei aprobate de Guvern.
    8. Agenţia are următoarele drepturi:
    1) să emită, în vederea implementării legislației, acte normative departamentale în domeniile sale de activitate, în cazurile prevăzute de lege;
    2) să solicite şi să obțină de la autoritățile publice, întreprinderi, instituții şi organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, informații privind activitatea arhivelor departamentale şi efectuarea lucrărilor de secretariat, în cazurile prevăzute de lege;
    3) să recomande şi să propună autorităților publice, întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, soluții în vederea lichidării neajunsurilor depistate în activitatea arhivelor departamentale şi ținerea lucrărilor de secretariat;
    4) să stabilească, după coordonarea cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, modul de scoatere temporară în afara hotarelor statului a documentelor şi a copiilor documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, ce conțin date cu caracter personal;
    5) să editeze publicații informaționale de specialitate în domeniul arhivisticii și ghiduri despre componenţa şi conţinutul documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;
    6) să instituie, la necesitate, comisii interdepartamentale sau grupuri de lucru pentru examinarea și soluționarea unor probleme ale arhivisticii sau pentru  organizarea şi ținerea lucrărilor de secretariat;
    7) să organizeze conferinţe ştiinţifico-practice, seminare republicane şi zonale;
    8) să contracteze servicii pentru realizarea eficientă a funcțiilor în domeniile de activitate în care este învestită.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    9. Agenţia este condusă de către director, care este numit în funcție și se eliberat/destituit din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, conform prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    10. Directorul Agenţiei exercită următoarele atribuții:
    1) organizează, coordonează şi supraveghează activitatea Agenţiei;
    2) asigură executarea legislaţiei în domeniile ce ţin de competenţa Agenţiei;
    3) stabileşte competențele directorului adjunct, atribuțiile și sarcinile  personalului Agenției;
    4) prezintă ministrului justiţiei propunerile de buget ale Agenției;
    5) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    6) organizează sistemul de control intern managerial, precum şi funcţia de audit intern;
    7) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu cu funcţionarii publici, în condiţiile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    8) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare angajaţilor, în condiţiile legii;
    9) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condiţiile legislaţiei muncii;
    10) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare ale Agenţiei, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    11) emite, în limitele competenţelor sale, ordine şi dispoziţii şi verifică executarea lor;
    12) prezintă ministrului justiţiei raportul anual cu privire la activitatea Agenţiei;
    13) reprezintă Agenţia în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, atît din ţară, cît şi de peste hotare;
    14) exercită alte atribuţii în corespundere cu funcţiile atribuite Agenției.
    11. Directorul Agenţiei poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei.
    12. În activitatea sa, directorul Agenţiei este asistat de un director adjunct, numit în funcție și eliberat/destituit din funcţie de către ministrul justiției, la propunerea directorului Agenției.
    13. În lipsa directorului Agenţiei, atribuţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct.
    14. Agenţia este structurată în direcţii, secţii şi servicii. Subdiviziunile activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către directorul Agenţiei.
    15. Pe lîngă Agenţie activează, în calitate de organ consultativ, Comisia centrală de expertiză şi control, care contribuie la dezvoltarea arhivisticii, examinează şi soluţionează problemele metodico-ştiinţifice privind expertiza valorii documentelor şi decide includerea lor în componenţa Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale de expertiză şi control şi componenţa acesteia se aprobă prin ordin al directorului Agenţiei.
    16. Corespondenţa Agenţiei este semnată de director sau de persoane cu funcţii de răspundere, învestite cu acest drept prin ordin al directorului.
    Directorul are dreptul de primă semnătură pe toate actele Agenţiei.
    Semnătura pe actele Agenţiei poate fi aplicată în formă olografă sau în altă formă, conform legislaţiei.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    17. Agenţia colaborează cu autorităţile publice şi cu alte întreprinderi, instituţii şi organizaţii în problemele ce ţin de competenţa sa, inclusiv cu autorităţi şi instituţii internaţionale.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.143/2019

STRUCTURA
Agenţiei Naționale a Arhivelor
    Conducerea
    Direcția generală Arhiva Națională
    Direcția conservare a documentelor fondului arhivistic
    Direcția completare a arhivelor departamentale
    Direcția relații cu publicul și prestări servicii
    Direcția documente cinematografice și audiovizuale
    Direcția activități științifice și de cercetare
    Direcția restaurare și digitalizare a documentelor fondului arhivistic
    Direcţia dezvoltare şi evidenţă a fondului arhivistic
    Direcția Arhiva organizațiilor social-politice
    Secția completare a arhivelor departamentale
    Secția evidență și păstrare a documentelor
    Direcţia  monitorizare şi control al arhivelor departamentale
    Direcția management instituțional
    Secţia financiară şi evidenţă contabilă
    Serviciul logistic și administrare
    Serviciul juridic și resurse umane
    Serviciul comunicare și relații internaționale
    Serviciul audit intern

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.143/2019

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În Regulamentul Fondului arhivistic de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352/1992 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42-44, art. 350), cuvintele „Serviciul de Stat de Arhivă”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională a Arhivelor”, la cazul gramatical corespunzător.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 339/2005 cu privire la aprobarea Indicatorului de preţuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat şi Listei serviciilor fără plată prestate de către arhivele de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 55-58, art. 389) se modifică după cum urmează:
    1) denumirea hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi a serviciilor prestate contra/fără plată de către Agenția Națională a Arhivelor”;
    2)  în clauza de adoptare, după textul „(Monitor, 1992, nr. 1, art. 20)” se introduce textul „şi art. 43 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519)”;
    3) la alineatul unu, cuvintele „Indicatorul de preţuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat” se substituie cu cuvintele „Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi al serviciilor prestate contra plată de către Agenția Națională a Arhivelor”;
    4) la alineatul doi, cuvintele „Lista serviciilor fără plată prestate de către arhivele de stat” se substituie cu cuvintele „Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi al serviciilor prestate fără plată de către Agenția Națională a Arhivelor”;
    5) alineatul trei se abrogă;
    6) denumirea anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:
    „Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi al serviciilor prestate contra plată de către Agenția Națională a Arhivelor”;
    7) denumirea anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:
    „Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi al serviciilor prestate fără plată de către Agenția Națională a Arhivelor”;
    8) anexa nr. 3 se abrogă.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 241/2006 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284) se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Agenția Națională a Arhivelor prestează servicii contra plată în conformitate cu Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi al serviciilor prestate contra plată, aprobat prin hotărîre de Guvern.”
    4. Capitolul II din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100) se modifică după cum urmează:
    1) la secţiunea I litera c), punctul 2 se abrogă;
    2) la secţiunea a II-a, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) Ministerul Justiţiei
    1. Inspectoratul Național de Probațiune
    2. Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
    3. Agenția Resurse Informaționale Juridice
    4. Agenția Națională a Arhivelor
    5. Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri).”
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 824) se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de adoptare, după textul „Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412)” se introduce textul „și al art. 14 din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537)”;
    2) punctul 1 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) Lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 4”;
    3) punctele 4 și 5 se abrogă;
    4) se completează cu anexa nr. 4 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017

LISTA
autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei
    Administrația Națională a Penitenciarelor
    Inspectoratul Național de Probațiune
    Centrul Naţional de Expertize Judiciare
    Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
    Agenția Resurse Informaționale Juridice
    Agenția Națională a Arhivelor
    Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri)”.