OMADRM1/2019
Внутренний номер:  379760
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИКАЗ Nr. 1
от  04.01.2019
cu privire la aprobarea Ghidului cu privire
la executarea procedurilor privind evaluarea
impactului asupra mediului

Опубликован : 08.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 86-92     статья № : 482     Дата вступления в силу : 08.04.2019
    În temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 393) și în scopul asigurării cadrului metodologic pentru desfășurarea procesului de evaluare a impactului asupra mediului a unor proiecte publice sau private atât la nivel național, cât și în context transfrontalier,
ORDON:
    1.    Se aprobă Ghidul cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, conform anexei.
    2.    Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Valentina Țapiș, secretar de stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale.

    MINISTRUL AGRICULTURII,
    DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI              Nicolae CIUBUC

    Nr. 1. Chişinău, 4 ianuarie 2019.

  APROBAT
prin Ordinul ministrului agriculturii,
dezvoltării regionale și mediului
nr. 1 din 4 ianuarie 2019

GHID
cu privire la executarea procedurilor
privind evaluarea impactului asupra mediului

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Secțiunea 1
Cadrul legal și domeniul de aplicare
    1. Obiectul prezentului Ghid îl constituie stabilirea procedurilor și modalităților de executare a etapelor necesare desfășurării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice și private (Figura nr. 1).
    2. Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului face parte integrantă din procedura de emitere a aprobărilor de dezvoltare a oricărui proiect public și privat.
    3. Etapele procedurii evaluării impactului asupra mediului a proiectelor se realizează atât la nivel național, cât și în context transfrontier după efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate (Figura nr. 2), conform prevederilor Capitolelor II și III din Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare (în continuare - Legea nr. 86/2014).
    4. Evaluarea impactului la nivel național se efectuează în conformitate cu prevederile Capitolului VI din Legea nr. 86/2014, iar în cazul proiectelor care au un potențial impact transfrontier, conform prevederilor din Capitolelor IV și V din Legea nr. 86/2014 și cerințelor Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în zonele context transfrontier (în continuare - Convenția Espoo), adoptată la Espoo, Finlanda, pe 25 februarie 1991, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1546/1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 006).
    5. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, derivă din prevederile cadrului normativ în vigoare și presupune desfășurarea etapelor procedurale, după cum urmează:
    1) evaluarea prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate;
    2) realizarea evaluării impactului asupra mediului, conform următoarelor etape:
    a) etapa de elaborare și coordonare a proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, pentru care se asigură și se dovedește realizarea consultării publicului interesat;
    b) etapa efectuării studiului de evaluare a impactului în conformitate cu conținutul programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, prealabil coordonat;
    c) etapa finalizării studiului de evaluare și elaborare a documentației privind evaluarea impactului asupra mediului;
    d) examinarea, analiza calității documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și asigurarea consultării publicului interesat asupra conținutului acesteia;
    e) organizarea dezbaterii publice la documentația privind evaluarea impactului asupra mediului a activității planificate și întocmirea raportului privind participarea publicului interesat;
    f) examinarea, discutarea și desfășurarea consultărilor referitoare la documentația privind evaluarea impactului asupra mediului, între autoritatea competentă pentru protecția mediului și inițiatorul activității planificate sau titularul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului;
    g) definitivarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și examinarea informației complementare;
    h) aprobarea deciziei de emitere a acordului de mediu sau refuzul eliberării.
    6. În scopul evaluării efectelor potențial negative asupra factorilor de mediu și întreprinderii măsurilor de precauție la etapa incipientă de planificare, parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului poate include și alte cerințele specifice de protecție a mediului prevăzute în legislația națională, a Uniunii Europene, precum și cea internațională la care Republica Moldova este Parte.
    7. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de autoritatea competentă – organul emitent al actelor permisive în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr. 1515 din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător, cu ulterioare completări, art. 5 din Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu ulterioare completări, Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, cu ulterioare completări, precum și în conformitate cu prevederile prezentului ghid.
    8. Evaluarea impactului asupra mediului, de asemenea, stabilește cadrul asigurării:
    1) accesului la informația de mediu, aferentă procedurii de reglementare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1467 din 30 decembrie 2016;
    2) solicitării și furnizării informației aferente procedurii de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație; și
    3) consultării publicului interesat, autorităților administrației publice cu responsabilități în domeniul protecției mediului, asociațiilor obștești ecologiste, grupuri cu responsabilități în domeniul protecției mediului, constituite în conformitate cu prevederile legislației naționale și conform prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 9 august 2016; inclusiv
    4) a participării publicului interesat în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor de mediu aferente procedurii de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și Regulamentul privind antrenarea publicului în elaborarea și adoptarea deciziilor de mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 72 din 25 ianuarie 2000.
    9. Noțiunile utilizate în prezentul ghid sunt cele prevăzute în Legea nr. 86/2014, precum și din legislația națională specifică.
    În textul prezentului Ghid, noțiunile utilizate semnifică:
    reprezentant al publicului interesat – sunt considerate persoanele prezente la ședința de dezbatere publică, altele decât reprezentanţii autorităţii competente - moderatorul ședinței și/sau reprezentanții inițiatorului proiectului și/sau titularului documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, care manifestă interes față de documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului și deciziile adoptate în baza acesteia în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;
    raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului – document realizat și bazat pe informație veridică existentă la moment, de regulă din domeniul tehnic și științific, primită de la autoritățile de stat de profil din date analizate și documentate și/sau căpătată prin cercetări și studii specifice efectuate în vederea obținerii în volum deplin a dovezilor științifice despre impactul negativ asupra mediului al activității planificate. Raportul integrează în complex descrierea componentelor de mediu potențial afectate și evaluarea scării lor, măsurile de reducere a potențialelor efecte ale proiectului asupra mediului, soluțiile alternative a locului de realizare și tehnologiile folosite pentru desfășurarea proiectului, inclusiv măsurile compensatorii necesare;
    documentația privind evaluarea impactului asupra mediului – totalitatea mijloacelor de informare referitoare la o activitate planificată, întreprinse pentru realizarea studiul de evaluare a impactului asupra mediului și pentru obținerea în volum deplin a dovezilor veridice necesare, materializate în final printr-un raport a studiului de evaluare a impactului asupra mediului;
    titularul documentației – persoană fizică sau juridică, autoritate publică sau privată, independentă de inițiatorul proiectului, atestată potrivit legislației în vigoare, care dovedește competențele și capacitățile resurselor profesionale (intelectuale) pentru elaborarea de studii, rapoarte specifice domeniului mediului, documentații de evaluare de impact asupra mediului, precum și dreptul de a desfășura acest gen de activitate, atât din Republica Moldova, cât și din alte țări;
    Dreptul de a desfășura acest gen de activitate poate fi dovedit prin acte de studiu de învățământ superior, în special în domeniului mediului, eliberate de instituții de învățământ atât din Republica Moldova, cât și din alte țări, recunoscute de către autoritatea administrației publice din Republica Moldova responsabilă de recunoașterea, echivalarea și autentificarea actelor de studiu și a calificărilor din învățământul superior, care se vor anexa ca documente probatorii la prezentarea studiilor și/sau investigațiilor elaborate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate, ca de exemplu: studiu avifaunistic, pedologic, hidrologic, geologic, ihtiologic, biodiversitate, dendrologic, de rezistență mecanică a rocilor etc).
    Competențele și capacitățile resurselor profesionale (intelectuale) pe care le deține titularului documentației se dovedesc prin prezentarea calificării, experienței acumulate în domeniul mediului, care poate fi acceptată și recunoscută, inclusiv atestată de către autoritatea administrației publice centrale responsabilă de domeniul protecției mediului și resurselor naturale, în ordinea stabilită.
    10. Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de construcție au fost demarate și proiectele sunt realizate parțial sau în întregime. Urmare a parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, acordul de mediu necesită a fi emis de către autoritatea competentă până la obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare. Ca rezultat, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, acordul de mediu va constitui anexă la actul care permite elaborarea documentației tehnice de proiect, precum și poate servi ulterior drept călăuză proiectanților și verificatorilor de proiecte, în vederea respectării măsurilor și condițiilor reglementate de acordul de mediu pentru toate etapele de dezvoltare ale activității planificate.
    11. Orice proiect care nu are legătură directă, dar care ar putea afecta în mod semnificativ, singur sau în combinație cu alte proiecte, arii naturale protejate de stat și/sau fond forestier de stat, planificat pentru amplasare la o distanță de până la 100 metri, este supus evaluării prealabile a impactului asupra mediului în vederea stabilirii necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului și obținerii aprobării dezvoltării activității, ținând cont de obiectivele de conservare ale acestor arii naturale.
    12. În situația în care un proiect se realizează etapizat sau se amplasează pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întregul proiect de investiție, ținând cont de documentația de urbanism și amenajare a teritoriului aprobată în condițiile prevederilor legislației specifice.
    13. La obținerea actului permisiv de realizare a lucrărilor de construcție (în continuare - autorizația de construire), pentru activitățile planificate pentru care a fost necesară emiterea acordului de mediu și pentru care autoritatea competentă l-a reglementat în faza de planificare, conform procedurilor prezentului ghid, inițiatorul proiectului sau titularul documentației este obligat să informeze autoritatea competentă emitentă și publicul despre primirea autorizației de construire, prin publicarea anunțurilor în mass-media și pe propriile pagini web sau pe o altă pagină/adresă web oficială contractată.
Secțiunea a 2-a
Competențe pentru asigurarea desfășurării
etapelor procedurale ale evaluării impactului
asupra mediului
    14. Agenția de Mediu, Agenția de Mediu Nord și Agenția de Mediu Sud, în aplicarea prezentului ghid, sunt denumite în continuare autoritate competentă, pentru toate proiectele din regiunea de dezvoltare al cărei amplasament se situează pe teritoriul lor de competență și care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului, şi sunt responsabile:
    1) pentru asigurarea implementării în termen a etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activităților ce planifică construcții de obiective și/sau instalații noi, extinderea sau modificarea/modernizarea celor existente, inclusiv proiectelor de dezafectare;
    2) pentru aprobarea deciziilor în procedura de reglementare, emiterea sau refuzul eliberării acordului de mediu, prelungirea valabilității în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;
    3) pentru revizuirea (reconsiderare), sistarea temporară, refuzarea, retragerea și/sau când este cazul revocarea actelor emise în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.
    15. Pentru activitățile planificate al căror amplasament se extinde pe două sau mai multe regiuni de dezvoltare, și respectiv rezultă teritoriu comun de competență al Agenției de Mediu și al Agenției de Mediu Nord și/sau al Agenției de Mediu Sud, se stabilește că autoritatea competentă responsabilă de atribuțiile stabilite la pct.14 este Agenția de Mediu, dacă nu sunt altfel delegate aceste atribuții de către autoritatea administrației publice centrale responsabilă de domeniul protecției mediului și resurselor naturale (în continuare – autoritatea centrală de mediu).
    16. Proiectelor pentru care se determină că pot avea un potențial impact transfrontier, îndeosebi cele propuse a se realiza în zona de frontieră a țării, din vecinătatea și inclusiv în perimetrului ariilor naturale protejate de stat și/sau fondului forestier de stat, autoritatea centrală de mediu va îndruma și coordona procedura de reglementare, iar autoritatea competentă delegată, va fi responsabilă pentru asigurarea desfășurării etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv pentru emiterea acordului de mediu.
    17. În cazul unor tipuri de proiecte, care nu pot fi încadrate în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 15 – 16, autoritatea centrală de mediu stabilește și deleagă autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
    18. Asigurarea desfășurării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului poate fi delegată, când este cazul, în totalitate sau parțial, după cum urmează:
    1) de către autoritatea centrală de mediu la Agenția de Mediu, la Agenția de Mediu Nord sau la Agenția de Mediu Sud;
    2) de către Agenția de Mediu, la Agenția de Mediu Nord sau la Agenția de Mediu Sud.
    19. Emiterea acordului de mediu nu face obiectul delegării de competență și se face în exclusivitate de către autoritatea competentă responsabilă sau delegată pentru asigurarea desfășurării etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
    20. Atunci când complexitatea proiectului este deosebită și/sau reprezintă un grad sporit de interes public, autoritatea competentă, la oricare etapă a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, când este cazul, poate convoca un grup de lucru pentru analiză tehnică a informației din documentele de evaluare a impactului asupra mediului (în continuare – grup pentru analiză tehnică), prezentate în etapa procedurală, cât și pentru obținerea în scris a punctelor de vedere ale membrilor implicați.
    21. În cadrul ședințelor grupului pentru analiză tehnică, astfel cum este prevăzut în art. 16 alin. f) din Legea nr. 1515 din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător (în continuare - Legea nr. 1515/1993), în funcţie de necesitate și în baza deciziei autorității competente sunt invitați, implicați și antrenați cu statut de membru consultativ, următorii reprezentanți:
    1) inițiatorul activității planificate și/sau titularul documentației;
    2) reprezentanții ministerelor și instituțiilor, întreprinderilor publice din subordine, ale altor autorități administrative centrale din subordinea Guvernului și ale autorităților publice locale, inclusiv din cadrul subdiviziunilor care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și urbanismului, ale autorității de sănătate publică, agenției pentru supraveghere tehnică, inspectoratului general pentru situații de urgență, specialiști din organele de stat etc., care ar putea fi interesate de activitatea planificată, prin natura responsabilităților lor specifice în materie de mediu;
    3) specialiști, experți, savanți, cercetători sau/și cadre didactice universitare cu activitate recunoscută în domeniul respectiv;
    4) reprezentanți ai structurilor responsabile pentru: furnizarea de utilități și servicii publice; administrarea parcurilor și grădinilor publice, a siturilor arheologice, monumentelor istorice; managementul ariilor naturale protejate de stat, inclusiv reprezentanți ai consiliilor științifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate de stat; conducătorii agențiilor pentru dezvoltare regională etc;
    5) asociații obștești ecologiste, grupuri constituite în conformitate cu prevederile legislației naționale cu responsabilități în domeniul protecției mediului etc.
Secțiunea a 3-a
Clasificarea proiectelor după impactul
asupra mediului
    22. Activitățile ce planifică construcții de obiective și/sau instalații noi, extinderea sau modificarea/modernizarea celor existente cu potențial impact asupra mediului, inclusiv proiectele de dezafectare, sunt încadrate după gradul de impact asupra mediului, după cum urmează:
    1) activități cu impact nesemnificativ – sunt considerate activitățile destinate exclusiv satisfacerii necesităților locuințelor și/sau gospodăriei proprii și care nu sunt amplasate în zone cu regim special de protecție, precum și alte activități pentru care în conformitate cu prevederile legislației, nu este necesară obținerea autorizației de construire;
    2) activități cu impact redus – sunt considerate activitățile din anexa nr. 2 la Legea nr. 86/2014, anexa nr. 1 la Legea nr. 851 din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică (în continuare – Legea nr. 851/1996), precum și oricare alte activități, altele decât cele menționate la sbp. 1), pentru care legislația națională prevede în prealabil efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, iar realizarea lor nu se permite fără obținerea acordului de mediu sau obținerea avizului expertizei ecologice de stat;
    3) activități cu impact semnificativ – sunt considerate activitățile indicate în anexa nr. 1 la Legea nr. 86/2014 pentru care efectuarea evaluării impactului asupra mediului este obligatorie, precum și cele menționate la sbp. 2) care în urma efectuării etapei de evaluare prealabilă, se stabilește necesitatea desfășurării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și se emite sau se refuză eliberarea acordului de mediu. Documentația depusă pentru obținerea acordului de mediu va sta la baza emiterii actului permisiv de realizare și dezvoltare a proiectului, înainte de începerea lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune a obiectivului.
    23. Solicitările de evaluare prealabilă a activităților planificate depuse la Agenția de Mediu, Agenția de Mediu Nord sau Agenția de Mediu Sud, pentru care se stabilește că pot avea un potențial efect semnificativ asupra mediului altui stat, sunt aduse de acestea la cunoștință, în termen de 5 zile de la aprobarea emiterii deciziei de evaluare prealabilă, autorității centrale de mediu, care va îndruma și coordona procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte. Această prevedere se aplică:
    1) obligatoriu pentru proiectele care conform caracteristicilor proiectului și amplasamentului sunt încadrate în una din activitățile indicate în pct. 1 – 16 din anexa nr. 1 la Legea nr. 86/2014, precum și pentru proiectele utilitate publică de interes național și/sau proiectele cu destinație specială, aprobate printr-un act normativ special, care se realizează doar după obținerea acordului de mediu sau a avizului expertizei ecologice de stat.
    2) altor proiecte supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru care autoritatea competentă stabilește că pot afecta mediul unui alt stat prin natura, dimensiunea sau localizarea lor.
Secțiunea a 4-a
Depunerea cererii și efectuarea evaluării
prealabile
    24. Pentru realizarea etapei de evaluare prealabilă, inițiatorul proiectului, solicită de la autoritatea competentă în raza căreia se află amplasamentul ales pentru dezvoltarea proiectului, emiterea deciziei privind stabilirea sau lipsa necesității efectuării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
    25. Temei pentru obținerea deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate constituie adresarea scrisorii oficiale pe suport de hârtie și în format electronic, elaborată de către inițiatorul proiectului după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid și anexarea informației necesară efectuării evaluării prealabile, descrisă în conformitate cu ordinea stabilită în modelul conținutului-cadru detaliat al cererii de evaluare prealabilă a activității planificate din anexa nr. 2 la prezentul ghid. Cererea obligatoriu este însoțită de studiul de fezabilitate aprobat de către investitor, copii de pe actele ce confirmă deținerea drepturilor asupra terenurilor, precum și în dependență de specificul activității, alte copii de pe documente doveditoare privind informațiile descrise în cererea de evaluare prealabilă referitoare la activitatea planificată.
    26. Pentru activitățile indicate în anexa nr. 1 la Legea nr. 851/1996, precum și pentru oricare activități, altele decât cele considerate la pct. 22 subpct. 1) din prezentul ghid, pentru care legislația națională prevede, și nu permite, realizarea lor în prealabil, fără efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea acordului de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat, inițiatorul proiectului, prin intermediul ghișeului unic, va depune scrisoarea oficială elaborată după modelul din anexa nr. 1 la prezentul ghid și va anexa informația necesară efectuării evaluării prealabile, descrisă în conformitate cu ordinea stabilită în modelul conținutului-cadru simplificat al cererii de evaluare prealabilă a activității planificate din anexa nr. 3 la prezentul ghid. Cererea obligatoriu este însoțită de copii de pe actele ce confirmă deținerea drepturilor asupra terenurilor, precum și în dependență de specificul activității, alte copii de pe documente doveditoare privind informațiile descrise în cererea de evaluare prealabilă referitoare la activitatea planificată. Solicitarea studiul de fezabilitate aprobat de către investitor, în acest caz, se va face la necesitatea autorității competente, în dependență de scara, natura și complexitatea pe care o determină caracteristicile proiectul și amplasamentului.
    27. Conținutul-cadru detaliat sau simplificat al cererii de evaluare prealabilă a activității planificate, care se anexează la scrisoarea oficială, este elaborat în conformitate cu cerințele minime stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr. 86/2014. Necesitatea descrierii informației în conformitate cu ordinea stabilită în modelul conținutul-cadru a cererii, derivă din criteriile de selecție pentru determinarea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014, care sunt utilizate în procesul de examinare a solicitării.
    28. Inițiatorul activității planificate poartă răspundere pentru caracterul complet și veridicitatea informației prezentate în cerere. În acest sens, pe fiecare pagină a informației anexate la scrisoarea oficială, obligatoriu se aplică în original, semnătura inițiatorului activității planificate, în situații când este cazul, a reprezentantului legal sau titularului documentației. La finele descrierii informației, inițiatorul activității planificate va depune o declarație pe proprie răspundere, sarcină valabilă pentru ambele tipuri de cerere, cu privire la veridicitatea informației descrise și asumarea responsabilității răspunderii juridice pentru declarații false conform prevederilor legislației naționale în vigoare, în cazul persoanelor fizice, și consimțământul prelucrării datelor cu caracter personal.
    29. În cazul în care informațiile furnizate de către inițiator sunt neconcludente sau incomplete, și în cazul în care, calitatea informațiilor prezentate nu poate duce la luarea unei decizii, autoritatea competentă solicită inițiatorului proiectului, informații suplimentare, bazate pe situația și datele existente din amplasament despre starea actuală a mediului și a resurselor naturale, precum și a informației primite de la autoritățile centrale ale administrației publice de profil și de la autoritățile administrației publice locale pe al căror teritoriu se va desfășura activitatea planificată. Informațiile cu privire la starea componentelor de mediu descrise de către inițiator, pot fi verificate de către autoritatea competentă prin efectuarea controlului (verificării) in situ, în vederea eliberării actului permisiv.
    30. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate, autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:
    1) derulează procesul de evaluare prealabilă:
    a) analizează informația furnizată în cerere și documentele anexate, apreciază caracterul calitativ și complet al solicitării, când este cazul solicită informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;
    b) publică pe propria pagină web, în termen de 5 zile lucrătoare de la data considerării caracterului complet a cererii, informația succintă despre numele inițiatorului activității planificate, denumirea proiectului și adresa amplasamentului;
    c) verifică dacă:
    - caracteristicile proiectul încadrează una sau mai multe activități din anexa nr. 1 sau nr. 2 la Legea nr. 86/2014, și anexa nr. 1 la Legea nr. 851/1996;
    - legislația națională prevede și nu permite, realizarea proiectului în prealabil, fără efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea acordului de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat;
    - legislația națională interzice expres amplasarea și realizarea acestui gen de activitate;
    - proiectul constituie obiectul unui litigiu sau ar avea tangență cu desfășurarea acestuia.
    d) efectuează control la fața locului (verificarea amplasamentului), în situații când este cazul, care poate să aducă o contribuție importantă la identificarea oricăror eventuale temeri exprimate pe plan local în legătură cu realizarea proiectului sau în cazurile prevăzute în pct. 29 din prezentul ghid;
    e) identifică potențiale efecte și estimează gradul potențialelor efecte asupra mediului, dacă sunt sau nu semnificative, în baza completării Listei de control conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul ghid, structurată sub formă de întrebări și care urmărește ordinea criteriilor de selecție stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014, pentru determinarea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, reieșind din caracteristicile proiectului și amplasamentului,;
    f) stabilește obligativitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, având în vedere motivarea semnificației efectelor identificate și estimate în baza listei de control;
    g) încadrează activitățile proiectului, în categoria celor cu impact nesemnificativ, redus sau semnificativ asupra mediului, precum și determină parcurgerea procedurii necesare în vederea obținerii actului permisiv indispensabil dezvoltării investiției;
    h) evaluează și consultă, în caz de necesitate, în cadrul unui grup pentru analiză tehnică, proiectele specifice și complexe, și care au un grad sporit de interes public, în scopul obținerii unui punct de vedere (opinie) din partea membrilor invitați. La convocarea ședințelor grupului pentru analiză tehnică pot fi invitați și antrenați reprezentanții enunțați la pct. 21 din prezentul ghid;
    i) definitivează Lista de control pentru determinarea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, în baza punctelor de vedere primite din partea membrilor grupului pentru analiză tehnică, și când este cazul, pe baza comentariilor transmise de publicul interesat către autoritatea competentă;
    j) aprobă una din deciziile etapei prealabile a activității planificate, stabilite în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 86/2014, luând în considerație avizele și comentariile publicului interesat adresate referitor la activitatea planificată evaluată;
    k) elaborează decizia – rezultatul evaluării prealabile, în conformitate cu modelului din anexa nr. 7 la prezentul ghid și o transmite inițiatorului proiectului, autorității administrației publice locale pe al căror teritoriu se va desfășura activitatea planificată;
    l) publică decizia luată pe pagina web oficială la domeniul procedurii de reglementare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, și concomitent informează inițiatorul proiectului despre obligativitatea acestuia de a afișa în termen de 3 zile, decizia transmisă, la sediul său și publicarea pe pagina sa web oficială sau pe o altă pagină/adresă web oficială contractată;
    m) transmite decizia emisă și informează autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu este propusă implementarea proiectului, despre obligativitatea publicării în termen de 3 zile, a anunțului elaborat conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul ghid, pe propria pagină web oficială, cât și afișarea la sediul propriu și alte locuri de interes public din raza localității;
    n) în situația în care comentariile și observațiile motivate ale publicului interesat referitoare la decizia aprobată conduc la revizuirea (reconsiderarea) acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea deciziei revizuite, aceasta se pune la dispoziția publicului de către autoritatea competentă prin publicare pe propria pagină web oficială, inclusiv și de către inițiatorul proiectului, conform mijloacelor stabilite la sbp. 1 alin. l), iar de către autoritatea publică locală conform mijloacelor stabilite la sbp. 1 alin. m) din prezentului punct.
    2) când este cazul, informează în scris inițiatorul activității planificate despre:
    a) necesitatea definitivării sau completării informației descrise conform conținutului-cadru simplificat al cererii de evaluare prealabilă, în conformitate cu structura conținutului-cadru detaliat al cererii de evaluare prealabilă, în vederea determinării încadrării proiectului în lista de activități planificate din anexa nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 86/2014 și emiterea unei decizii de evaluare prealabilă în acest sens;
    b) refuzul justificat pentru amplasarea și dezvoltarea activității planificate în zone cu restricții de construire, stabilite în special prin legislația din domeniul mediului, cu precizarea neconformităților constatate și/sau a actelor normative ale căror prevederi nu sunt respectate sau incompatibile cu amplasamentul selectat, elaborat conform modelului din anexa nr. 6 la prezentul ghid;
    c) imposibilitatea aprobării deciziei de evaluare prealabilă la solicitarea efectuării evaluării prealabile, în cazul când se dovedește falsul, și/sau nulitatea actelor, pieselor desenate anexate, informației prezentate, care au tangență și/sau afectează dezvoltarea proiectului (de exemplu, actele ce confirmă deținerea drepturilor asupra terenurilor, alte autorizații, acte permisive necesare realizării proiectului, lipsa avizului expertizei ecologice de stat la documentația tehnică la proiect, sau când este cazul, a acordului de mediu pentru activitățile planificate pentru extindere sau modificare/modernizare a obiectivelor/instalațiilor existente etc);
    d) sistare temporară privind aprobarea emiterii deciziei de evaluare prealabilă pentru amplasarea și dezvoltarea activității planificate, până la soluționarea, stingerea datoriilor privind prejudiciile aduse mediului și/sau obținerea unei decizii a instanței de judecată definitivă și irevocabilă, în cazul când s-a constatat că amplasamentul sau proiectul este obiect de litigiu, în special, în raport cu autoritatea centrală de mediu, sau oricare alt litigiu obiectul căruia ar avea tangență și/sau afectează dezvoltarea proiectului.
    31. Autoritatea competentă, până la transmiterea deciziei de evaluare prealabilă către inițiatorul proiectului, în situațiile când este cazul, va indica expres în conținutul actului administrativ, care va fi în continuare autoritatea competentă responsabilă pentru asigurarea desfășurării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, luând în considerație prevederile stabilite în pct. 18 la prezentul ghid.
    32. Verificarea (controlul) amplasamentului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului se efectuează în baza prevederilor art. 191 alin. (6) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, care se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal, conform modelului din anexa nr. 8 la prezentul ghid, sau în baza altor prevederi ale cadrului normativ în vigoare. Acțiunile de verificare a amplasamentului în vederea eliberării actului permisiv, sunt efectuate în comun cu Inspectoratului pentru Protecția Mediului, sau în situațiile când este cazul, autoritatea competentă poate delega această competență reprezentanților acestuia.
    33. Rezultatele efectuării evaluării prealabile a activității planificate și al verificării amplasamentului, la această etapă, se consemnează într-un dosar personalizat al proiectului, care va conține: cererea de evaluare prealabilă, procesul-verbal sau actul de verificare a amplasamentului, Lista de control pentru determinarea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, decizia aprobată, corespondența și solicitările privind depunerea unor documente sau informații suplimentare, avize, observațiile sau recomandările (propunerile) publicului interesat față de proiectul evaluat etc.
    34. Urmare rezultatului efectuării evaluării prealabile, în cazul în care autoritatea competentă stabilește prin evaluarea efectuată și confirmă în baza criteriilor definite de proiect, prin decizia aprobată, un potențial impact transfrontier pentru activitățile care cad sub incidența activităților planificate indicate în pct. 1 – 16 din anexa nr. 1 la Legea nr. 86/2014, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se va realiza în context transfrontier, ceia ce presupune și consultarea statelor vecine potențial afectate, în conformitate cu prevederile Convenției Espoo.
    35. Autoritatea competentă care aprobă emiterea deciziei privind necesitatea sau lipsa efectuării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier, întreprinde următoarele acțiuni:
    1) informează imediat despre aprobarea deciziei, autoritatea centrală de mediu și transmite acesteia în termen de 5 zile dosarul personalizat al proiectului, în vederea îndrumării, coordonării și delegării asigurării desfășurării procedurii de evaluare de impact asupra mediului în context transfrontier, iar notificarea pentru statele vecine afectate, se transmite după prezentarea acesteia de către inițiator, dacă nu decide altfel autoritatea centrală de mediu;
    2) informează imediat autoritatea centrală de mediu despre aprobarea deciziei, în cazul când s-a stabilit prin evaluarea efectuată că nu există un potențial impact transfrontier, inclusiv se confirmă acest fapt în baza criteriilor definite de activitatea planificată care intră sub incidența Convenției Espoo.
    36. Informațiile pe baza cărora autoritatea competentă decide încadrarea proiectului în lista activităților planificate din Legea nr. 86/2014 și stabilește lipsa sau necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului atunci când se determină că proiectul poate avea impact redus sau semnificativ asupra mediului, sunt cele furnizate de inițiatorul activității planificate în cererea de evaluare prealabilă și documentele anexate. Informațiile sunt utilizate de către autoritatea competentă și în etapele ulterioare ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
CAPITOLUL II
ETAPELE PROCEDURALE
A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Secțiunea 1
Coordonarea proiectului programului de realizare
a evaluării impactului asupra mediului
    37. Coordonarea proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului (în continuare – program de realizare) reprezintă etapa prin care autoritatea competentă determină problemele majore care urmează a fi supuse evaluării, constată potențiale efecte negative asupra mediului și populației generate de proiect, cât și gradul de extindere a acestora în zona sau regiunea amplasamentului, care trebuie supuse evaluării, respectiv care vor necesita o analiză mai profundă în cadrul studiului de evaluare a impactului asupra mediului; inclusiv această etapă presupune identificarea celor mai fezabile soluții alternative posibile pentru locul de realizare și tehnologiile folosite pentru desfășurarea proiectului (Figura 3).
    38. Scopul etapei urmărește ca documentația de evaluare a impactului asupra mediului, să răspundă cerințelor și recomandărilor din avizul de coordonare la programul de realizare, definit ca opinie a autorității competente cu caracter de îndrumare asupra conținutului final al documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și asupra efectuării studiul de evaluare propriu-zis, realizat și identificat în baza caracteristicilor fiecărui proiect.
    39. Pentru asigurarea desfășurării etapei de coordonare a proiectului programului de realizare pentru proiectele care se încadrează în activitățile din anexa nr. 1 la Legea nr. 86/2014, sau pentru proiectele pentru care s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului în urma derulării etapei de evaluare prealabilă, inițiatorul activității planificate sau reprezentantul contractat în calitate de titular al documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, adresează în scris și în format electronic, scrisoarea oficială după modelul din anexa nr. 1 la prezentul ghid, însoțită de proiectul programului de realizare, elaborat după modelul conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ghid, care derivă din cerințele generale stabilite art. 19 alin. (5) din Legea nr. 86/2014.
    40. Pentru coordonarea și obținerea avizului pozitiv la programul de realizare, inițiatorul activității planificate prin intermediul titularului documentației, după elaborarea proiectul programului de realizare va întreprinde următoarele acțiuni:
    1) asigură informarea publicului interesat și oferă posibilitate acestuia, inclusiv autorităților administrației publice interesate să transmită în scris eventuale obiecții, propuneri (recomandări) la programul de realizare, atât în adresa sa, cât și în adresa autorității competente. În realizarea acestui scop în mod obligatoriu va întreprinde următoarele acțiuni:
    a) transmite pe suport de hârtie, în adresa autorității administrației publice locale pe teritoriul cărora se planifică realizarea activității planificate, anunțul referitor la consultarea programului de realizare, elaborat în conformitate cu modelul din anexa nr. 10 la prezentul ghid, în vederea afișării la sediul acesteia, inclusiv transmite cererea de evaluare prealabilă a activități planificate însoțită de proiectul programului de realizare, pentru a asigura accesarea setului de materiale de către publicul interesat;
    b) publică pe propria pagină web oficială și/sau a titularului documentației și/sau pe o altă pagină/adresă web oficială contractată, anunțul referitor la consultarea programului de realizare, asigurând posibilitatea descărcării fișierelor electronice a materialele menționate la alin. a);
    c) publică anunțul referitor la consultarea programului de realizare, cel puțin într-un ziar național și unul de interes local, selectat în dependență de caracterul notoriu în regiunea de acoperire a publicului interesat și în dependență de domeniul, tematica specifică pe care o abordează publicația, adică corespunzător genului de activitate planificat;
    d) poate întreprinde alte măsuri de diseminare a informației prin alte mijloace (radio, televiziune, sediul administrației publice locale pe teritoriul căreia se propune realizarea proiectului, locuri de interes public în raza localității și amplasamentului proiectului, pe panoul de identificare a investiției montat pe amplasament, etc).
    2) prezintă în original pentru coordonare autorității competente proiectul programului de realizare, însoțit de toate materialele și dovezile asigurării informării publicului interesat prevăzute prin mijloacele specificate în sbp. 1) lit. a) – c) din prezentul punct.
    41. Publicul interesat poate să-și expună punctul de vedere la conținutul proiectului programului de realizare în termen de 30 de zile din data afișării, publicării anunțului de către autoritatea administrație publice locale, inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației prin mijloacele specificate la pct. 40, sbp. 1).
    42. În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea proiectului programului de realizare însoțit de toate materialele și dovezile aferente asigurării consultării primare a publicului cu acesta, autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:
    1) analizează, verifică informația din materialele prezentate și apreciază caracterul calitativ și complet al cererii de coordonare a programului de realizare, adresate de către de inițiator și/sau titularul documentației, când este cazul, solicită informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;
    2) examinează comentariile publicului interesat față de proiectul programului de realizare supus consultărilor;
    3) din data primirii informațiilor și/sau din data transmiterii documentelor solicitate suplimentar, completează după modelul din anexa nr. 11 la prezentul ghid, Lista de control structurată sub formă de întrebări care urmăresc determinarea domeniului de evaluare la realizarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului și identificarea componentelor de mediu potențial afectate negativ. Lista de control completată, se anexează la dosarul personalizat al proiectului examinat în procedura de evaluare prealabilă;
    4) stabilește problemele țintă necesare evaluării (domeniul evaluării), definite în baza identificării factorilor de mediu ca semnificativ afectați;
    5) la necesitate, în cazul proiectelor cu complexitate deosebită și/sau cu un grad sporit de interes public, poate convoca grupul pentru analiză tehnică, pentru evaluare și consultare a proiectului programului de realizare. În ședințele grupului pentru analiză tehnică pot fi invitați și antrenați reprezentanții enunțați la pct. 21 din prezentul ghid, în scopul:
    a) informării și examinării în comun cu membrii grupului pentru analiză tehnică a rezultatelor obținute în urma completării Listei de control pentru determinarea domeniului de evaluare la realizarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului;
    b) determinării altor probleme supuse evaluării și identificării gradul de extindere a acestora, decât cele rezultate prin completarea Listei de control menționată la sbp. 3) din prezentul punct;
    c) examinării și identificării celor mai fezabile soluții alternative posibile pentru locul de realizare și tehnologiile folosite pentru desfășurarea proiectului;
    d) obținerii unui punct de vedere, din partea membrilor invitați, și recomandărilor ce vor fi transmise inițiatorului proiectului și/sau titularului documentației privind acțiunile și mijloacele care se întreprind pentru efectuarea studiului de evaluare a impactului, inclusiv a îndrumărilor pentru elaborarea ulterioară a raportului studiului de evaluare a impactului asupra mediului;
    e) analizei și aprobării conținutului documentației privind evaluarea impactului asupra mediului;
    f) alte aspecte legate de conținutul proiectului programului de realizare transmis pentru coordonare;
    6) definește opinia privind problemele de mediu care trebuie analizate în procesul de realizare a studiului de evaluare a impactului asupra mediului, ținând cont de propunerile justificate ale publicului interesat, în special se va face referință la:
    a) lucrările de evaluare a impactului asupra mediului necesare a fi efectuate ulterior, în studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
    b) structura și conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului;
    c) soluționarea problemelor legate de impactul negativ asupra factorilor de mediu identificați, cât și necesitatea obținerii studiilor specifice detaliate și a volumului deplin de dovezi științifice disponibile, în vederea luării măsurilor de precauție la toate etapele de realizare a proiectului;
    d) modul în care se va acționa pentru identificarea celor mai fezabile soluții alternative posibile pentru locul de realizare și tehnologiile folosite pentru desfășurarea proiectului, sau cât de detaliat va fi necesar să estimeze impactul asupra mediului pentru alte variante identificate în comparație cu proiectul propus (varianta preferată);
    e) lista autorităților administrației publice centrale și locale cărora va fi adresată spre examinare documentația privind evaluarea impactului asupra mediului și lista localităților unde se va efectua dezbaterea publică asupra acesteia;
    f) specificarea listei actelor de reglementare emise de alte autorități ale administrației publice, necesare eliberării acordului de mediu, potrivit legislației naționale;
    g) alte aspecte legate de conținutul proiectului programului de realizare depus spre coordonare;
    7) emite avizul de coordonare, însoțit de recomandarea/îndrumarul și condițiile autorității competente;
    8) pune la dispoziția publicului avizul de coordonare prin publicare pe pagina web oficială.
    43. Obiecțiile, propunerile (recomandările) publicului interesat referitoare la avizul de coordonare la programului de realizare se primesc în termen de 10 zile din data publicării pe pagina web oficială a autorității competente emitente, la domeniul procedurii de reglementare.
    44. Conținutul avizului de coordonare trebuie să reflecte aspectele relevante pentru protecția mediului la această etapă procedurală, identificate în raport cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 86/2014 și ca rezultat al completării și/sau definitivării Listei de control pentru determinarea domeniului de evaluare la realizarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului, cât și îndrumările pentru elaborarea ulterioară a raportului studiului de evaluare a impactului asupra mediului.
    45. Publicarea și transmiterea către titularul documentației a avizului de coordonare emis la programul de realizare de către autoritatea competentă, nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informații suplimentare.
    46. În baza avizului pozitiv de coordonare la programul de realizare emis, inițiatorul proiectului, prin intermediul titularului documentației, realizează studiul de evaluare a impactului asupra mediului, finalizat printr-un raport bazat pe informație existentă la moment și/sau căpătată prin cercetări și studii specifice, care face parte integrantă a documentației privind evaluarea impactului asupra mediului ce urmează a fi înaintat spre examinare autorității competente și supus consultărilor publice.
    47. Conținutul-cadru final al raportului la studiul realizat pentru evaluarea impactului asupra mediului a activității planificate, este cel recomandat și coordonat prin avizul pozitiv al autorității competente emitente, ținându-se cont de prevederile actelor normative în vigoare, inclusiv și de aspectele practice de analiză și aprobare a structurii și conținutului recomandat în pct. 6 din anexa nr. 11 la prezentul ghid.
Secțiunea a 2-a
Etapa de analiză și discutare
a documentației privind evaluarea impactului
asupra mediului
    48. Etapa dată reprezintă aprecierea de către autoritatea competentă în comun cu publicul interesat, a rezultatelor studiului de evaluare a impactului asupra mediului constituite în final în documentația privind evaluarea impactului asupra mediului.
    49. Asigurarea dreptului publicului la luarea deciziilor importante de mediu, luarea în considerație a obiecțiilor și propunerilor acestuia, cât și găsirea soluțiilor reciproc acceptabile pentru inițiator și pentru public, referitoare la prevenirea și minimizarea impactului negativ asupra mediului în urma realizării activității planificate, constituie parte integrantă a etapei de analiză și discutare a documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, realizată prioritar prin consultări și ședințe de dezbatere publică.
    50. În contextul asigurării respectării principiului transparenței și accesibilității informației publice, accesul la materialele aferente documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și informarea despre posibilitatea și oportunitatea participării publicului interesat la dezbaterea publică asupra acesteia, trebuie asigurat la o etapă timpurie, prin colaborarea comună a subiecților implicați în procedura de reglementare. În acest scop obligatoriu se va ține cont de următoarele:
    1) stabilirea unui orar de consultare a publicului interesat care trebuie să corespundă termenilor fixați în prevederile Legii nr. 86/2014;
    2) în cazul estimării și/sau stabilirii în comun de către inițiatorul proiectului, titularul documentației sau autoritatea administrației publice locale, a unei date sau perioade mai târzii pentru demararea consultărilor, în mod obligatoriu se va ține cont de intervalul minim (termenul rezonabil) pentru asigurarea consultărilor care nu trebuie să fie mai mic față de prevederile Legii nr. 86/2014;
    3) intervalul de timp pentru consultarea documentelor, materialelor, informației furnizate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, va cuprinde inclusiv și termenul pentru transmiterea comentariilor de către publicului interesat, după cum urmează:
    a) pentru autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale termenul de transmitere a comentariilor este de până la 50 zile din momentul prezentării documentației de către inițiatorul proiectului sau titularul documentației;
    b) alt public interesat decât cel menționat la lit. a), termenul este de 30 de zile și decurge din momentul:
    - publicării anunțului de către autoritatea administrației publice locale în raza căruia se planifică activitatea inițiatorului proiectului și oferirii accesului pentru consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului;
    - publicării anunțului de către inițiatorul proiectului și titularul documentației în mass-media și pe propriile pagini web sau pe o altă pagină/adresă – web oficială contractată.
    51. Recomandările finale ale autorității competente, formulate în baza informației furnizate de către titular în cadrul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și în baza observațiilor primite din partea publicului, sunt integrate în actul final a procedurii de reglementare – acordul de mediu.
    52. În termen de 5 zile de la primirea pe suport de hârtie și în format electronic, a documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, până la desfășurarea dezbaterii publice, autoritatea competentă derulează următoarele activități:
    1) pune la dispoziția publicului interesat, spre consultare, la sediul său și prin publicare pe pagina web oficială documentația privind evaluarea impactului asupra mediului, după efectuarea unei analize prealabile a acesteia și verificarea respectării și compatibilității structurii, conținutului documentației prezentate, în raport cu cerințele avizului de coordonare la programul de realizare, cât și după acceptarea acesteia în formatul prezentat;
    2) coordonează, indică și/sau acceptă parțial sau total orarul dezbaterii publice și locațiile propuse, luând în considerație oportunitățile de participare a publicului interesat la luarea deciziei legate de proiect, după primirea informației în scris despre data și locul desfășurării dezbaterii publice, stabilite de către inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației în comun acord cu autoritatea administrației publice locale, precum și despre numele, datele de contact a persoanei/lor din cadrul autorității administrației publice locale care va colabora în vederea organizării dezbaterii publice;
    3) publică pe pagina-web oficială anunțul public întocmit conform modelului din anexa nr. 12 la prezentul ghid și concomitent îl transmite autorității/lor administrației publice locale, conform listei coordonate la etapa programului de realizare, în scopul publicării anunțului pe pagina lor web oficială și afișării la sediul acestora, precum și în alte locuri de interes public din localitate;
    4) informează inițiatorului activității planificate și/sau titularului documentației despre obligația de elaborare, în conformitate cu model din anexa nr. 13 la prezentul ghid, a anunțului privind oportunitatea publicului pentru consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și asigurarea participării publicului pentru dezbatere publică a conținutului acesteia, inclusiv, informează despre asigurarea publicării anunțului elaborat prin mijloacele stabilite în pct. 53 sbp. 4) și/sau subpct. 5);
    5) analizează, verifică și respinge sau acceptă măsurile și mijloacele întreprinse de către inițiatorul activității planificate și/sau titularul documentației cât și a administrației publice locale în vederea asigurării consultării, informării și oferirii sigure a accesului publicului interesat la documentația aferentă studiului de evaluare a impactului asupra mediului realizat pentru activitatea planificată;
    6) analizează observațiile directe ale publicului interesat parvenite în adresa sa, referitoare la dezvoltarea proiectului aflat în procedura de evaluare a impactului sau alte probleme, temeri invocate de către publicul interesat față de proiect, cât și cele consemnate și transmise, până la inițierea dezbaterii publice, de către inițiatorul proiectului, titularul documentației, sau din partea administrației publice locale sau alte entități interesate;
    7) inițiază procesul de analiză a calității întregii documentații privind evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor aspectelor practice de analiză a informațiilor cu privire la efectele proiectului furnizate în raportul studiului impactului asupra mediului, stabilite în anexa nr. 14 la prezentul ghid;
    8) la necesitate, transmite pentru examinare documentația în totalitate sau parțial, în cadrul unui grup pentru analiză tehnică, proiectele specifice și complexe care au un grad sporit de interes public, în scopul obținerii unui punct de vedere din partea membrilor invitați. În ședințele grupului pentru analiză tehnică pot fi invitați și antrenați reprezentanții enunțați la pct. 21 din prezentul ghid.
    53. Inițiatorul activității planificate și/sau titularul documentației din ziua publicării documentației privind evaluarea impactului asupra mediului pe pagina web oficială a autorității competente, întreprinde în ordinea expusă mai jos, următoarele acțiuni:
    1) publică pe propria pagină web oficială și pe cea a titularului documentației, materialele identice cu cele prezentate și plasate pe pagina web oficială a autorității competente, asigurând posibilitatea descărcării fișierelor electronice, inclusiv poate asigura publicarea materialelor și pe o altă pagină/adresă web de interes sporit publicului;
    2) prezintă spre examinare pe suport de hârtie și în format electronic, autorității/lor administrației publice locale și/sau centrale, conform listei coordonate la etapa programului de realizare, documentația însoțită obligatoriu de rezumatul non-tehnic, identică cu cea prezentată și plasată pe pagina web oficială a autorității competente, și informează în scris, despre mijloacele, termenii disponibili pentru adresarea comentariilor la documentația privind evaluarea impactului asupra mediului;
    3) informează în termen autoritatea competentă despre locul, data și ora desfășurării dezbaterii publice stabilită împreună cu administrația publică locală, ținând cont de termenii rezonabili pentru asigurarea consultării și primirii comentariilor de la publicul interesat, cât și de condițiile minim necesare care trebuie asigurate pentru desfășurarea ședinței;
    4) odată cu întreprinderea acțiunilor stabilite în sbp. 1) și 2), elaborează, în conformitate cu model din anexa nr. 13 la prezentul ghid, modelul de anunț privind oportunitatea publicului pentru consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și asigurarea participării publicului pentru dezbatere publică a conținutului acesteia, și după care asigură, în nu mai târziu de 10 zile înainte de data prevăzută pentru ședința de dezbatere publică, că anunțul elaborat:
    a) îl afișează la sediul său și/sau pe panoul de identificare a investiției montat pe amplasament, inclusiv îl publică pe propria pagină web oficială și/sau a titularului documentației, când este cazul pe altă pagină/adresă web contractată;
    b) îl publică cel puțin într-un ziar național și unul de interes local, selectat în dependență de caracterul notoriu în regiunea de acoperire a publicului interesat și în dependență de domeniul, tematica specifică pe care o abordează publicația, adică corespunzător genului de activitate planificat;
    5) întreprinde alte măsuri de diseminare a informației privind consultarea și participarea la dezbaterea publică a conținutului documentației de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv, prin alte mijloace (radio, televiziune, sediul administrației publice locale, stație transport public, casa de cultură, alte locuri de interes public din raza teritoriul localității amplasamentului proiectului etc);
    6) informează în scris despre oportunitatea participării la dezbaterea publică a autorităților administrației publice centrale de specialitate și autoritățile administrației publice locale de nivelul II în raza competenței teritoriale pe care va fi amplasat proiectul și cărora anterior li sa prezentat pentru examinare documentația privind evaluarea impactului asupra mediului;
    7) examinează și transmite pe suport de hârtie și în format electronic, autorității competente răspunsurile la observațiile directe ale publicului referitoare la dezvoltarea proiectului aflat în procedura de evaluare a impactului sau alte probleme, temeri invocate de către publicul interesat față de proiect, parvenite în adresa sa până la desfășurarea dezbaterii publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, consemnate în formularul elaborat după modelul din anexa nr. 15 la prezentul ghid;
    8) prezintă autorității competente, pe suport de hârtie și în format electronic, toate dovezile asigurării consultării publicului interesat cu documentația privind evaluarea impactului asupra mediului și informării acestuia despre participare la dezbaterea publică. Pentru fiecare măsură și mijloc întreprins prin acțiunile stabilite la prezentul punct, se prezintă dovada în original.
    54. Autoritatea administrației publice locale pe teritoriul administrativ al căreia se planifică realizarea activității planificate, în cadrul procesului de consultare a publicului interesat cu conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea acestuia în luarea deciziei privind proiectul respectiv, întreprinde următoarele acțiuni:
    1) din momentul primirii documentației privind evaluarea impactului asupra mediului din partea inițiatorului proiectului sau a titularului documentației, însoțită obligatoriu de rezumatul non-tehnic, asigură accesul și o pune la dispoziția publicului într-un spațiu cu condiții adecvate (salubre), pe suport de hârtie;
    2) plasează pe pagina web oficială documentația privind evaluarea impactului asupra mediului, transmisă în format electronic de către inițiatorul proiectului sau titularul documentației;
    3) împreună cu inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației stabilește locul, data și ora desfășurării dezbaterii publice, ținând cont de termenii rezonabili pentru asigurarea consultării și primirii comentariilor de la publicul interesat, cât și asigură spațiu în condiții minim necesare pentru desfășurarea ședinței;
    4) informează în scris autoritatea competentă, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de data prevăzută pentru ședința de dezbatere publică, despre:
    a) totalitatea măsurilor și mijloacelor întreprinse deja, întru consultarea publicului interesat cu documentația privind evaluarea impactului asupra mediului;
    b) timpul și locul stabilit pentru desfășurarea dezbaterea publică;
    c) datele despre persoana care va colabora cu inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației în vederea organizării dezbaterii publice;
    d) alte măsuri și mijloace oportune care se întreprind în vederea informării și implicării publicului interesat în cadrul ședinței de dezbatere publică;
    5) în ziua primirii din partea autorității competente a modelului de anunț privind oportunitatea publicului pentru consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și asigurarea participării publicului pentru dezbatere publică a conținutului acesteia, îl multiplică și îl publică nemijlocit pe pagina sa web oficială, îl afișează la sediul propriu, și/sau alt loc de interes public comun din raza localității, pentru garantarea transparenței procesului decizional și a actelor emise de către autoritățile administrației publice;
    6) în limita posibilităților disponibile, asigură condiții adecvate (salubre) și mijloace suficiente pentru oferirea unui spațiu, încăpere în scopul desfășurării dezbaterii publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului a activității planificate pentru realizare pe teritoriul administrativ al localității;
    7) informează în scris despre oportunitatea participării și invită la dezbaterea publică autoritățile administrației publice teritoriale învecinate, organele de supraveghere cu competență teritorială din raza amplasamentului proiectului;
    8) transmite în scris autorității competente, până la desfășurarea dezbaterii publice, observațiile directe ale publicului parvenite în adresa sa, precum și cele personale, referitoare la dezvoltarea proiectului aflat în procedura de evaluare a impactului sau alte probleme, temeri invocate de către publicul interesat față de proiect.
    55. Publicul interesat, în termen de 30 zile din data informării și asigurării accesului la toate materialele aferente studiului de evaluare de impact asupra mediului realizat, poate transmite în adresa inițiatorului proiectului și/sau titularului documentației, cât și autorității competente obiecții sau propuneri (recomandări) la documentația privind evaluarea impactul asupra mediului. În data desfășurării dezbaterii publice, la fel poate înainta, în formă verbală, punctul de vedere asupra acesteia. La adresarea punctului de vedere în cadrul ședinței de dezbatere publică, reprezentanții publicului interesat sunt obligați să își declare numele, prenumele şi adresa, care se consemnează într-un formular, conform modelului din anexa nr. 15 la prezentul ghid, ulterior păstrat la dosarul personalizat proiectului.
    56. Autoritățile administrației publice centrale de specialitate care ar putea fi interesate de activitatea planificată, prin natura responsabilității lor specifice în materie de mediu, cât și autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi sau doi în raza competenței teritoriale a amplasamentului proiectul, transmit inițiatorului activității planificate și/sau titularului documentației cât și autorității competente, comentarii în termen de 50 de zile din momentul recepționării documentației privind evaluarea impactului asupra mediului.
    57. Inițiatorului activității planificate și/sau titularului documentației în colaborare cu autoritatea administrației publice locale organizează desfășurarea dezbaterii publice sub îndrumarea autorității competente, suportând costurile acesteia.
    58. Ședința de dezbatere publică are loc în prezența reprezentanților autorităţii competente, într-o încăpere sau spațiu cu condiții minim acceptabile și orar convenabil publicului, pe teritoriul administrației publice locale unde urmează să se implementeze proiectul.
    59. Ședința este moderată de către autoritatea competentă. Până la începerea ședinței de dezbatere publică inițiatorul activității planificate și/sau titularul documentației în comun cu autoritatea competentă desemnează un președinte și un secretar care înregistrează participanții. Dacă în interval de 60 de minute de la ora anunțată pentru începerea şedinţei nu se prezintă niciun reprezentant al publicului interesat, se poate afirma că nu există public interesat de proiectul respectiv și acest fapt se consemnează într-un proces-verbal, iar ședința de dezbatere publică se declară închisă.
    60. În timpul şedinţei de dezbatere publică, inițiatorul activității planificate și/sau titularul documentației, prezintă componentele și lucrările principale ale proiectului planificat, soluții fezabile alternative, descrie rezultatele evaluării studiului de impact asupra mediului, răspunde la întrebările și observațiile adresate, argumentează comentariile, opiniile și recomandările (propunerile) justificate ale reprezentanților publicului interesat, inclusiv cele primite în formă scrisă înaintea ședinței respective.
    61. Întrebările și observațiile adresate, propunerile (recomandările) justificate ale reprezentanților publicului interesat, se consemnează într-un proces-verbal/minută de către autoritatea competentă şi ulterior se înscriu/înregistrează în formularul în care au fost consemnate comentariile primite înainte de desfășurarea şedinţei de dezbatere publică, transmis de către inițiatorul proiectului sau titularul documentației, precum este stabilit la pct. 53 sbp. 7).
    62. După închiderea ședinței de dezbatere publică, autoritatea competentă desfășoară următoarele activități:
    1) analizează toate răspunsurile formulate de către inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației la comentariile, opiniile, observațiile publicului interesat adresate până la, și în cadrul desfășurării dezbaterii publice;
    2) transmite inițiatorului proiectului și/sau titularului documentației, formularul completat cu comentariile publicului interesat adresate în cadrul ședinței de dezbatere publică, și solicită completarea cu soluții de rezolvare a problemelor semnalate de către public, la care nu au fost oferite răspunsuri. Formularul astfel completat, va constitui anexă la procesul-verbal al ședinței, și respectiv la raportul final privind participarea publicului, iar acesta, parte componentă a materialelor aferente întregii procedurii de evaluare a impactul asupra mediului.
    63. Urmare a finalizării întregului proces de consultare și dezbatere publică, inițiatorul proiectului și/sau titularului documentației integrează acest aspect într-un raport final privind participare a publicului, elaborat în conformitate cu anexa nr. 7 la Legea nr. 86/2014, care cuprinde totalitatea aspectelor și lucrărilor realizate în colaborare cu părțile implicate în asigurarea consultării și participării publicului interesat în luarea deciziei cu privire la activitatea planificată. Finalizarea procesului de consultare și dezbatere publică este considerat momentul declarării închiderii ședinței dezbaterii/lor publice, sau ziua transmiterii de către inițiatorul proiectului sau titularul documentației a răspunsurilor către public, pentru care nu au fost aduse argumente satisfăcătoare, doveditoare, și/sau căruia nu au fost oferite explicații justificate în cadrul ședinței publice.
    64. În termen de 5 zile de la depunerea pe suport hârtie şi în format electronic a raportului privind participarea publicului, autoritatea competentă desfășoară următoarele activități:
    1) evaluează răspunsurile și argumentele formulate de către inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației la observațiile, propunerile (recomandările) motivate și justificate ale publicului interesat pentru care nu au fost oferit răspuns în cadrul ședinței de dezbatere publică;
    2) definitivează Lista de control aferentă etapei de analiză a calității întregii documentații privind evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor aspectelor practice de analiză a informațiilor cu privire la efectele proiectului, furnizate în raportul studiului impactului asupra mediului;
    3) la necesitate, examinează în componența membrilor grupului pentru analiză tehnică, convocați şi la etapele anterioare ale procedurii de reglementare, pentru:
    a) discutarea documentelor aferente proiectului: alegerea celei mai fezabile soluții alternative posibile pentru locul de realizare și tehnologiile folosite pentru desfășurarea proiectului;
    b) consemnarea opiniei membrilor privind calitatea informației din documentația privind evaluarea impactului asupra mediului;
    c) examinarea răspunsurilor și soluțiilor oferite de inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației pentru rezolvarea problemelor semnalate de către publicul interesat sau alte temeri, îngrijorări manifestate de public față de implementarea proiectului;
    d) stabilirea necesității efectuării altor studii specifice sau lucrări suplimentare în vederea evaluării unor aspecte necunoscute, noi apărute, semnalate și justificate și/sau de publicul interesat, ceea ce respectiv presupune, eventuale completări la documentația supusă procesului de consultare publică.
    4) comunică în scris inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației, în situațiile când este cazul, despre necesitatea efectuării altor studii specifice sau lucrări suplimentare și definitivării documentației privind evaluarea impactul asupra mediului sau restituirea în totalitate a acesteia;
    5) informează în scris despre sistarea temporară sau refuzul aprobării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru dezvoltarea proiectului, în următoarele situații:
    a) când se dovedește falsul, și/sau nulitatea actelor, pieselor desenate anexate, informației prezentate care au tangență și/sau afectează dezvoltarea proiectului;
    b) când este necesară soluționarea, stingerea datoriilor privind prejudiciile aduse mediului și/sau obținerea unei decizii a instanței de judecată definitivă și irevocabilă, în cazul când s-a constatat că amplasamentul sau proiectul este obiect de litigiu, în special, în raport cu autoritatea centrală de mediu, sau oricare alt litigiu obiectul căruia ar avea tangență și/sau afectează dezvoltarea proiectului;
    6) aprobă decizia de emitere a acordului de mediu sau refuzul eliberării acestuia.
    65. Transmite și informează în scris inițiatorului proiectului și/sau titularului documentației, cât și autoritatea administrației publice locale despre emiterea acordului de mediu sau refuzul eliberării acestuia și despre obligația publicării anunțului despre decizia aprobată, pe propriile pagini web oficiale, cât și necesitatea afișării, în locurile de interes public din raza localității unde se planifică realizarea proiectului. Anunțul este elaborat de către autoritatea competentă după modelul din anexa nr. 16 la prezentul ghid.
    66. În toate situațiile în care observațiile primite din partea publicului interesat justifică aprofundarea evaluării și solicitarea de noi informații sau investigații suplimentare, autoritatea competentă decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informații.
    67. Dacă decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul ședinței grupului pentru analiză tehnică, întrunită în acest scop, membrii participanți la ședința respectivă, transmit în scris autorității competente, în termen de 3 zile, punctul de vedere privind etapa de analiză și discutare a calității documentației privind evaluarea impactului asupra mediului. În cazul în care concluziile privind posibilitatea desfășurării proiectului a membrilor implicați în ședința grupului pentru analiză tehnică, sunt discordante, autoritatea competentă înainte de aprobarea deciziei finale, invită părțile interesate la o ședință de reconsiderare a opiniei lor.
    68. Neprimirea punctului de vedre, în termen de 3 zile, al membrilor participanți la ședința grupului pentru analiză tehnică și/sau a punctului de vedre al membrilor lipsiți însă informați în baza invitațiilor de participare la ședință, echivalează cu lipsa unor obiecții legate de realizarea proiectului.
    69. În urma aplicării prevederilor pct.64 sbp.4):
    1) titularul documentației efectuează alte studii specifice sau lucrări suplimentare și definitivează prin o anexă documentația privind evaluarea impactului asupra mediului sau la indicația autorității competente, prezintă spre reexaminare documentația într – o redacție nouă, conform prevederilor procedurale;
    2) autoritatea competentă prin publicare pe pagina web oficială, pune la dispoziția publicului interesat pentru consultare, informația complementară solicitată sau documentația privind impactul asupra mediului , nou redactată, pentru o perioadă de 30 zile. În termen de 5 zile de la expirarea perioadei de 30 zile și în lipsa eventualelor obiecții justificate din partea publicului interesat, autoritatea competentă emite acordul de mediu sau înștiințează inițiatorul proiectului și titularul documentației despre refuzul eliberării acordului de mediu.
    70. După reexaminarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și obținerii rezultatelor analizei finale a acesteia, analiza concluziilor părților implicate în evaluare, a posibilităților de a pune în aplicare proiectul și a răspunsurilor inițiatorului proiectului și titularul documentației la obiecțiile, propunerile (recomandările) motivate ale publicului, autoritatea competentă ia decizia de emitere a acordului de mediu sau respingerea solicitării acestuia pe amplasamentul preferat, ținând cont în mod obligatoriu de punctul de vedere al publicului interesat, a impactul semnificativ și ireversibil, cât și a prejudiciului irecuperabil asupra mediului și/sau populației ca urmare a dezvoltării proiectului, determinat în baza studiului de evaluare a impactului.
    71. Conținutul-cadru al acordului de mediu este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentul ghid, care cuprinde cel puțin:
    1) argumentarea deciziei, concluziile analizei efectuate asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și soluțiile alternative luate în considerație;
    2) cerințe specifice în scopul asigurării prevenirii, protecţiei, reducerii impactului negativ elementelor de mediu, pe perioada realizării proiectului, inclusiv a organizării de şantier, precum şi pe perioada desfăşurării activităţii, demolării/dezafectării când este cazul, incluzând toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de inițiatorul proiectului;
    3) principalele motive şi considerente pe baza cărora a fost emis, inclusiv informații cu privire la desfăşurarea procesului de implicare a publicului şi a modului în care observațiile publicului interesat au fost luate în considerare;
    4) descrierea principalelor măsuri obligatorii pentru evitarea, reducerea şi dacă este posibil, compensarea efectelor adverse majore asupra mediului în timpul realizării proiectului, inclusiv a organizării de şantier, a desfăşurării activităţii, demolării/dezafectării, alte cerințe ale legislației naționale și internaționale specifice.
    72. Acordul de mediu pentru instalațiile care intră sub incidența legislației internaționale privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, se emite luându-se în considerare, pe lângă cerințele conținutului-cadru, următoarele:
    1) nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanții care pot fi emiși în cantități semnificative, și/sau parametrii, măsurile tehnice echivalente;
    2) prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanță sau transfrontier.
    73. Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact negativ semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de stat sau de interes internațional, asupra fondurilor forestiere, include pe lângă cerințele conținutului-cadru, următoarele:
    1) măsurile de reducere sau eliminare a impactului negativ semnificativ, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora;
    2) măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora;
    3) considerentele privind sănătatea sau siguranța publică ori consecințele benefice de importanță majoră pentru mediu, pentru ariile naturale protejate de stat sau de interes internațional, fonduri forestiere de stat, ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică prioritară de interes internațional;
    4) alte motive imperative de interes public major care justifică necesitatea realizării proiectului propus, asupra cărora în dependență de caz s-a obţinut punctul de vedere al autorității centrale de mediu.
    74. Pentru proiectele care trebuie realizate din considerente imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, inclusiv de natură socială sau economică, la etapa de analiză a informațiilor cu privire la efectele proiectului obținute prin studiul de evaluare, în lipsa identificării unor soluții alternative fezabile pentru locul de realizare și tehnologiile folosite pentru desfășurarea proiectului sau măsurilor compensatorii acceptate de inițiatorul proiectului sau titularul documentației, care ar contribui la reducerea semnificativă a impactului negativ asupra integrității ariei naturale protejate de stat sau fondului forestier de stat și care ar proteja coerența rețelei ecologice naționale și celei globale - Natura 2000, ariile de protecţie specială avifaunistică şi siturile de importanță națională și internațională, se dovedește că afectează o specie sau un habitat prioritar pentru care se invocă și alte motive imperative de interes național, autoritatea competentă responsabilă de examinarea materialelor activității planificate aflate în procedura de reglementare, are obligația de a informa autoritatea centrală de mediu pentru a formula un punct de vedere în scopul aprobării deciziei asupra emiterii acordului de mediu sau refuzului dezvoltării proiectului în totalitate sau pentru anumite porțiuni de traseu, sectoare de teren etc., identificate de către inițiatorul proiectului ca locație preferată.
    75. În condițiile stabilite în pct. 74, acordul de mediu se poate elibera doar după informarea și obținerea punctului de vedere comun al experților mediului academic și autorității centrale de mediu, atât asupra măsurilor compensatorii propuse, cât şi asupra motivelor imperative de interes public major, altele decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, când proiectul afectează o specie sau un tip de habitat prioritar.
    76. Decizia de refuz privind eliberarea acordului de mediu, va cuprinde cel puțin:
    1) principalele motive și considerente pe care se bazează refuzul, dovada determinării potențialelor impacte negative semnificative și ireversibile, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de participare a publicului interesat;
    2) informația cu privire la exercitarea căilor de atac și procedura de contestare a actelor administrative în conformitate cu Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320).
    77. În cazul în care inițiatorul proiectului și/sau titularul documentație nu pune la dispoziție toate informațiile necesare emiterii acordului de mediu, în termen de 60 zile calendaristice din momentul notificării de către autoritatea competentă, solicitarea se sistează temporar. După expirarea termenului stabilit pentru sistare, care nu poate fi aplicat pentru o perioadă mai mare de 1 (un) an de zile calendaristice, autoritatea competentă eliberează sau refuză emiterea actului permisiv dacă nu sunt întrunite condițiile stabilite de lege. Emiterea acordului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri.
    78. Documentația privind evaluarea impactul asupra mediului, realizată conform prevederilor legislației în vigoare la momentul respectiv, depusă la autoritatea competentă şi aflate în proceduri nefinalizate, se actualizează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, la solicitarea autorităţii competente.
    79. Autoritatea competentă este obligată să întocmească un dosar personalizat pentru toate proiectele care fac obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și poate să asigure păstrarea arhivarea acestora și pe suport electronic. Dosarul personalizat cuprinde toate informațiile relevante privind parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv informațiile care se pun la dispoziția publicului, conform prevederilor prezentului ghid. Acesta va fi păstrat pe toată durata de viață a proiectului, respectiv până în perioada de dezafectare și refacere a amplasamentului.
    80. Dosarul personalizat proiectului cuprinde cel puţin:
    1) documentaţia care a stat la baza luării deciziilor autorităţii competente, procesele-verbale a ședințelor grupului de lucru pentru analiză tehnică și punctele de vedere adresate în scris de către membrii grupului;
    2) listele de control completate pe parcursul desfășurării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv procesul-verbal și/sau actul de verificare a amplasamentului, întocmite conform prevederilor prezentei proceduri;
    3) recomandările și îndrumările elaborate de către autoritatea competentă consolidate în avizul de coordonare a programului de realizare a întregului proces de evaluare a impactul asupra mediului;
    4) completări, modificări ale documentaţiei privind evaluarea impactului;
    5) documentația privind impactul asupra mediului;
    6) notificările transmise de către inițiatorul activităţii planificate și/sau titularului documentației în cazul modificării datelor și informaţiilor care au stat la baza luării deciziilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
    7) toate deciziile luate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;
    8) alte documente relevante pentru proiectul respectiv.
CAPITOLUL III
PROCEDURA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA
 MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER

Secțiunea 1
Prevederi generale
    81. Prezenta procedură se aplică de către autoritățile competente pentru protecţia mediului atât în cazul proiectelor prevăzute în anexa nr. I la Convenția Espoo, cât şi în cazul oricărui alt proiect care ar putea avea efect transfrontier, ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare prealabilă prevăzute în Capitolul III din Legea nr. 86/2014 și desfășurată conform procedurilor stabilite în prezentul ghid.
    82. Prevederile procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier (în continuare – procedură transfrontieră) se aplică activităţilor care se planifică pentru realizare în întregime sau în parte pe teritoriul Republicii Moldova, denumită în continuare parte de origine, cu impact advers semnificativ asupra mediului aflat sub jurisdicția altui stat, denumit în continuare parte afectată.
    83. Autoritatea centrală de mediu va îndruma și coordona procedura transfrontieră, va coopera îndeaproape cu autoritatea competentă a părţii afectate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Convenției Espoo, în conformitate cu prevederile procedurii stabilită prin Legea nr.86/2014 și prezentul ghid, şi vor lua împreună sau separat toate măsurile adecvate şi eficiente pentru prevenirea, reducerea şi controlul oricărui impact transfrontier semnificativ negativ generat de activitățile propuse.
    84. Procedura transfrontieră, se derulează conform prevederilor legale în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, exceptând termenele prevăzut pentru acțiunile autorității competente, care va fi corelat cu termenele de răspuns ale părții afectate, stabilite prin prezentul ghid și/sau prin acorduri bilaterale ori multilaterale.
    85. Autoritatea competentă va informa în termen autoritatea centrală de mediu despre toate solicitările de acord de mediu pentru activitățile planificate supuse evaluării impactului asupra mediului, care pot afecta mediul altui stat. Concomitent se transmit toate materialele și informațiile aferente proiectului pentru care a fost stabilită necesitatea parcurgerii procedurii transfrontiere.
    86. Autoritatea centrală de mediu coordonează procedura transfrontieră pe tot parcursul derulării procedurii de reglementare și este responsabilă pentru:
    1) aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, înaintea luării deciziei de autorizare şi/sau demarării oricărei activități cu potenţial impact transfrontier negativ semnificativ, prevăzută în anexa nr. I la Convenţia Espoo sau a oricărei alte activități propuse care rezultă astfel în etapa de evaluare prealabilă;
    2) notificarea părților afectate cu privire la orice activitate propusă cu potenţial impact transfrontier, identificată conform prevederilor sbp. 1);
    3) comunicarea periodică cu autoritatea competentă a părţii afectate şi căutarea minimalizării neînțelegerilor cu privire la conținutul şi implementarea acestor prevederi;
    4) asigurarea discuțiilor deschise privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier şi problemele legate de aceasta.
    87. Autoritatea centrală de mediu asigură luarea măsurilor necesare pentru ca părțile afectate să aibă ocazia să se implice deplin în etapele procedurale în conformitate cu prevederile prezentului ghid, iar prin intermediul autorităţii competente a părţii afectate, va lua măsurile necesare pentru a permite membrilor publicului din ariile posibil afectate să participe la procedurile relevante de evaluare a impactului asupra mediului a activităţilor planificate şi pentru a-i oferi părţii afectate ocazia să își implice publicul într-o modalitate compatibilă cu cea în care este implicat publicul Republicii Moldova.
    88. Autoritatea centrală de mediu sau autoritățile competente care reprezentă părțile afectate pot iniția discuții în cazul în care una sau mai multe activități planificate, cu originea în Republica Moldova, neprevăzute în anexa nr. I la Convenţia Espoo, pot determina un impact transfrontier semnificativ negativ şi prin urmare ar trebui tratate ca şi cele prevăzute în anexa nr. I la Convenţia Espoo, cu acordul ambelor părţi. Pentru a stabili dacă aceste activități au un potenţial impact transfrontier negativ semnificativ, autoritățile competente parcurg etapa de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, aplicând criteriile prevăzute în anexa nr. III la Convenţia Espoo, inclusiv prevederile cadrului normativ național.
    89. În cazul proiectelor ale căror activități depășesc teritoriul național, autoritatea centrală de mediu poate să invite partea afectată relevantă, să realizeze o evaluare comună a impactului asupra mediului pentru activitatea propusă care poate avea un impact transfrontier semnificativ asupra mediului.
Secțiunea a 2-a
Notificarea transfrontieră
    90. Pentru orice proiect cu potenţial impact semnificativ asupra mediului părţii afectate, prevăzut în anexa nr. I la Convenţia Espoo, sau considerat ca atare în urma etapei de evaluare prealabilă, autoritatea centrală de mediu notifică autoritatea competentă a părţii afectate. În vederea stabilirii cadrului unor consultări utile şi suficiente, notificarea cu privire la activitatea propusă se face în același moment cu informarea propriului public conform prevederilor legislației în vigoare. Informațiile primite de la partea de origine se distribuie publicului interesat de către autoritatea competentă a părţii afectate.
    91. Notificarea conține cel puțin descrierea activităţii și amplasamentului, împreună cu orice informație disponibilă cu privire la potențialul impact semnificativ al acesteia asupra mediului şi se elaborează de către inițiatorul proiectului sau titularul documentației în 10 zile de la primirea deciziei de evaluare prealabilă aprobată de către autoritatea competentă. Conținutul notificării este cel prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 86/2014.
    92. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită inițiatorului proiectului și/sau titularului de proiect colectarea şi furnizarea informaţiilor privind potențialele efecte transfrontiere ale activităţii planificate şi includerea acestora în documentația care însoțește solicitarea acordului de mediu pentru dezvoltarea activității planificate. Documentaţia ce urmează a fi transmisă părţii afectate ca cerință a notificării, precum şi orice alte informații rezonabile solicitate suplimentar vor fi traduse în limba engleză pe cheltuiala inițiatorului activităţii planificate.
    93. Autoritatea competentă a părţii afectate răspunde părţii de origine în intervalul de timp specificat în notificare şi comunică dacă intenționează să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, indicând în acest caz numele persoanei de contact şi coordonatele sale: departament, număr de telefon, număr de fax etc.
    94. Dacă autoritatea competentă a părţii afectate indică faptul că nu dorește să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau dacă nu răspunde în intervalul de timp specificat în notificare, evaluarea impactului asupra mediului se realizează la nivel național.
    95. Dacă autoritatea competentă a unei părţi afectate a comunicat intenția de a participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, realizată inclusiv prin respectarea prevederilor prezentul ghid, autoritatea centrală de mediu invită partea afectată să participe la discuții privind implicarea în procedură, înainte de începerea procedurii în context transfrontier.
    96. Autoritatea centrală de mediu ca reprezentant al părţii de origine poate solicita părților afectate să furnizeze informațiile care pot fi obținute în mod rezonabil cu privire la starea mediului care poate fi afectat semnificativ, atunci când asemenea informații sunt necesare în vederea pregătirii documentaţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului. Răspunsul va fi furnizat în limba engleză, într-o manieră promptă şi adecvată, incluzând informații cu privire la dimensiunea zonei, starea curentă a mediului, activități curente de avizare pentru acea zonă, zone protejate, parcuri naționale etc. Traducerea materialelor primite vor fi asigurate de către inițiatorului activităţii planificate.
    97. Autoritatea centrală de mediu asigură condiţiile necesare pentru a-i oferi ocazia autorităţii competente a părţii afectate şi membrilor interesați ai publicului afectat să înainteze, în scris, într-o perioadă rezonabilă, înainte de coordonarea programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului (stabilirea domeniului evaluării impactului asupra mediului), observațiile lor privind informațiile furnizate.
    98. Autoritatea competentă a părţii de origine informează autoritatea competentă a părţii afectate, care asigură ca, în două săptămâni de la primirea notificării, publicul din zonele posibil afectate să fie informat şi să i se pună la dispoziție posibilitățile de a face comentarii sau de a ridica obiecții, fie direct autorităţii competente a părţii de origine, fie prin autoritatea competentă a părţii afectate, dacă nu este prevăzută altă modalitate în acordurile bilaterale sau în urma discuțiilor purtate conform pct. 95 din prezentul ghid.
    99. În 6 săptămâni de la primirea notificării, partea afectată transmite un sumar clar, în limba engleză, al observațiilor publicului şi ale autorităților competente cu privire la activitatea planificată, împreună cu solicitările de detalii suplimentare identificate în observațiile individuale ale publicului şi autorităților. Autoritatea competentă a părţii de origine solicită părţii afectate informații referitoare la potențialul impact al proiectului asupra mediului părţii afectate, dacă aceste informații nu au fost deja indicate în răspunsul la notificare. Perioada de răspuns la o asemenea solicitare este de 6 săptămâni de la primirea notificării, iar cererea va fi adresată în limba engleză.
    100. Informațiile primite de la partea afectată, împreună cu observațiile publicului acestei părţi, vor fi incluse în avizul de coordonare a programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului de către autoritatea competentă delegată. La realizarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului și la elaborarea documentației (raportului) privind evaluarea efectuată se respectă prevederile legislației naționale în vigoare, respectiv și ale prezentului ghid.
    101. Dacă o parte consideră că este posibil să fie afectată de un impact transfrontier negativ semnificativ datorat unui proiect menţionat în anexa nr. I la Convenţia Espoo, şi nu a fost notificată, poate solicita părţii de origine realizarea unui schimb suficient de informații, cu scopul de a intra în consultări cu privire la potențialul impact transfrontier al proiectului.
    102. Dacă părțile implicate în situația menționată la pct. 101 convin că este posibil să se producă un impact transfrontier negativ semnificativ, prevederile prezentului ghid referitoare la informarea şi consultarea părţii afectate se aplică în consecință, exceptând cazul când se alege o altă cale de soluționare a diferendului. Dacă nu ajung la un acord, oricare dintre părţi are dreptul să supună problema unei comisii de investigare stabilite prin acorduri bilaterale sau multilaterale, în cazul în care nu se alege o altă cale de soluționare a diferendului.
    103. Dacă în aplicarea prevederilor prezentului ghid se naște un diferend între autoritatea centrală de mediu şi autoritatea competentă a unei părţi afectate, cu privire la implementarea Convenției Espoo, la inițiativa oricăreia dintre părţi se va căuta o soluție prin negocieri sau prin alte mijloace asupra cărora se convine prin acordurile bilaterale sau prin discuțiile inițiate conform pct. 95 din prezentul ghid.
Secțiunea a 3-a
Transmiterea documentației
privind evaluarea impactului asupra mediului
    104. La primirea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului autoritatea centrală de mediu o transmite părților afectate, împreună cu rezumatul nontehnic al acestuia, ambele materiale traduse în limba engleză vor fi asigurate pe cheltuiala inițiatorului activităţii planificate. Timpul indicat pentru răspuns va avea în vedere o perioadă rezonabilă, dar nu mai mult de 7 săptămâni.
    105. Documentaţia primită de la partea de origine este distribuită autorităților şi publicului din zonele posibil afectate, prin responsabilitatea autorităţii competente a părţii afectate, care transmite părţii de origine comentariile şi observațiile primite de la public şi autoritățile interesate.
    106. Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier va conţine cel puţin informațiile descrise în anexa nr. II la Convenţia Espoo și recomandările coordonate la etapa de emitere a avizului pozitiv la programul de realizare a studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Alte informații privind evaluarea impactului asupra mediului vor fi, de asemenea, incluse (definitivate) în documentație sau menționate separat, după cum urmează:
    1) în funcţie de prevederile conținutului deciziei finale privind aprobarea sau refuzul dezvoltării proiectului;
    2) rezultatele studiului evaluării impactului asupra mediului;
    3) orice potenţial impact semnificativ asupra mediului, posibil să afecteze părțile afectate;
    4) descrierea, acolo unde este necesară, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea, şi dacă este posibil, pentru înlăturarea efectelor negative majore ale activităţii propuse.
    107. În intervalul de timp prevăzut la pct. 104, autoritatea competentă asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind participarea publicului la etapa de consultare și analiză a documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, prin organizarea dezbaterii publice în țara de origine. Concomitent, în același interval de timp autoritatea centrală de mediu participă împreună cu inițiatorului activităţii planificate și/sau titularul documentației la dezbaterea publică organizată pe teritoriul părților afectate, în baza prevederilor din acordurile bilaterale sau a discuțiilor purtate conform pct. 95.
    108. În baza rezultatelor dezbaterii publice menționate la pct. 107, precum şi a comentariilor autorităților părților afectate inițiatorului activităţii planificate și titularul documentației pregătește o evaluare a acestora, cu soluții de rezolvare a problemelor semnalate, pe care o înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului, conform prevederilor legislației în vigoare. După primirea, de la inițiatorului activităţii planificate și/sau titularul documentației, a evaluării rezultate din dezbaterea publică, autoritatea competentă continuă asigurarea desfășurării etapei de analiză a calității documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, conform prevederilor prezentului ghid.
    109. Pe durata desfășurării etapei de analiză a documentației, autoritatea centrală de mediu va iniția, fără întârziere, şi consultările cu autoritatea competentă a părţii afectate, cu privire la măsurile pentru reducerea sau eliminarea potențialului impact transfrontier al activităţii propuse. Consultările vor avea în vedere:
    1) cele mai fezabile soluții alternative posibile pentru locul de realizare și tehnologiile folosite pentru activitatea propusă, inclusiv alternativa „zero” de nerealizare a proiectului, şi posibile măsuri pentru reducerea impactului transfrontier negativ semnificativ şi/sau pentru monitorizarea efectelor unor asemenea măsuri;
    2) alte forme de asistență mutuală posibilă pentru reducerea oricărui impact transfrontier negativ semnificativ al activităţii propuse;
    3) orice alte probleme adecvate privind activitatea planificată.
    110. În acord cu părțile afectate, autoritatea centrală de mediu determină, la începutul consultărilor prevăzute la pct. 109, o perioadă rezonabilă pentru durata acestora, care nu poate fi mai mare de 6 săptămâni, dacă acordurile bilaterale sau discuțiile purtate conform pct. 95 nu prevăd altfel.
Secțiunea a 4-a
Decizia finală
    111. La luarea deciziei finale privind activitatea planificată sunt luate în considerare atât rezultatul evaluării impactului asupra mediului, prezentat în documentația privind evaluarea impactului asupra mediului, cât şi comentariile primite cu privire la acesta, conform pct. 105,
pct. 107 şi rezultatul consultărilor la care se face referire în pct. 109 din prezentul ghid.
    112. Autoritatea centrală de mediu transmite autorităţii competente a părţii afectate decizia finală cu privire la activitatea planificată, împreună cu motivele şi considerațiile care au stat la baza acesteia inclusiv:
    1) conținutul deciziei şi orice condiții anexate acesteia;
    2) principalele motive şi considerații în baza cărora s-a luat decizia;
    3) descrierea principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea, şi dacă este posibil, pentru înlăturarea efectelor negative majore.
    113. Decizia finală se comunică publicului părţii afectate, de către autoritatea competentă a acestei părţi, în termen de 5 zile de la primirea ei de la partea de origine.
    114. Dacă informațiile suplimentare cu privire la impactul transfrontier semnificativ al activităţii propuse, care nu erau disponibile la momentul luării deciziei privind acea activitate şi care ar fi putut afecta material decizia, devin disponibile pentru una dintre părțile afectate înainte ca acea activitate să fie demarată, acea parte va informa imediat partea de origine. Partea de origine va decide, în funcţie de caz, posibilitatea altor consultări cu partea afectată pentru a stabili dacă este necesară și posibilă revizuirea deciziei.
Secțiunea a 5-a
Monitorizare post-proiect
    115. La solicitarea autorităţii competente a unei părţi afectate, autoritatea centrală de mediu trebuie să monitorizeze efectele transfrontiere ale realizării proiectului de activitate care a fost supus evaluării impactului asupra mediului.
    116. Orice monitorizare postproiect realizată va include, în special, supravegherea activităţii pentru care s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului şi determinarea oricărui impact transfrontier negativ semnificativ. Supravegherea şi determinările vor fi întreprinse în vederea realizării obiectivelor prezentate în anexa nr. V la Convenţia Espoo. Rezultatele monitorizării postproiect se transmit, în scris, autorităţii competente a părţii afectate, de către autoritatea centrală de mediu.
    117. Atunci când, ca rezultat al monitorizării post-proiect, autoritatea centrală de mediu sau autoritatea competentă a părţii afectate are motive rezonabile să concluzioneze că există un impact transfrontier negativ semnificativ ori au fost descoperiți factori care pot produce un asemenea impact, va informa imediat cealaltă parte. Părţile se vor consulta apoi asupra măsurilor necesare pentru reducerea sau eliminarea impactului.
    118. În scopul realizării obligaţiilor care decurg din implementarea Convenției Espoo, autoritatea centrală de mediu va introduce cerințe specifice în acordurile bilaterale existente şi în orice alt acord în vigoare ori, dacă este cazul, va încheia noi acorduri. Aceste acorduri pot prelua ca elemente de bază prevederile din anexa nr. VI la Convenţia Espoo.
CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII SPECIFICE ALE PROCEDURII DE EVALUARE
A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Secțiunea 1
Confidențialitatea informațiilor depuse
    119. La oricare etapă procedurală a evaluării impactului asupra mediului, inițiatorul proiectului sau titularul documentației poate solicita autorităţii competente exceptarea de la punerea la dispoziția publicului a informaţiilor care fac obiectul secretului de stat, comercial şi industrial, inclusiv al proprietății intelectuale.
    120. Cererea de exceptare se depune la autoritatea competentă odată cu depunerea documentelor ce conțin şi informațiile care fac obiectul secretului de stat, comercial şi/sau industrial, inclusiv al proprietății intelectuale. Cererea de exceptare se motivează în fapt şi în drept.
    121. În cazul motivării insuficiente a solicitării de confidențialitate şi existenței unui dubiu privind caracterul de confidențialitate al informaţiilor, autoritatea competentă poate respinge solicitarea pe baza principiului satisfacerii interesului public.
    122. Respingerea solicitării permite autorității competente să pună la dispoziția publicului informația de mediu dezvăluită parțial din contextul general al informației care face obiectul confidențialității. În acest caz, în motivarea respingerii, autoritatea competentă specifică modul în care interesul public a fost luat în considerare în furnizarea informației parțiale. Pentru fiecare caz în parte, autoritatea competentă analizează cererea de exceptare și, în soluționarea cererii, acordă prioritate satisfacerii interesului public față de interesul satisfăcut prin păstrarea confidențialității.
    123. Soluționarea cererii prevăzute la pct. 120 se concretizează prin decizie a conducătorului autorităţii competente. Decizia se emite şi se comunică inițiatorului activităţii planificate și/sau titularul documentației în termen de 5 zile de la data depunerii cererii de exceptare. Perioada exceptării, în cazul acordării acesteia, este determinată de autoritatea competentă, în situația în care legislația specifică nu prevede altfel.
    124. Decizia privind respingerea sau satisfacerea solicitării de confidențialitate a informației se publică pe pagina web oficială a autorităţii competente, în termen de 10 zile de la luarea ei. Aceasta poate fi atacată de inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației sau de membrii publicului interesat la instanţa de judecată competentă pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ.
Secțiunea a 2-a
Modificări sau extinderi ale proiectelor
care fac obiectul procedurii evaluării impactului asupra mediului
    125. Inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă despre orice schimbare a aspectelor tehnice, considerate necesare pentru activitatea planificată care a parcurs doar procedura de evaluare prealabilă sau întreaga procedură de evaluare a impactului asupra mediului, precum și în cazul apariției modificărilor de altă natură, care prin evoluția lor au schimbat aspectele fizice în amplasament și au apărut după emiterea deciziei etapei prealabile, acordului de mediu, avizului de expertiză ecologică la documentația tehnică la proiect, și anterior emiterii autorizației de construire.
    126. Notificarea se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 18 la prezentul ghid și se transmite în termen de 10 zile autorității competente care a emis ultimul act din procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în scopul revizuirii (reconsiderării) noilor aspecte și transmiterii unui nou punct de vedere.
    127. În funcţie de caz, notificarea este însoțită, de raportul de verificare a documentației tehnice de proiect întocmit în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare, de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii; autorizația de construire emisă de autoritatea administrației publice competentă, alte avize la documentația tehnică de proiect emise de către organele competente administrației publice care nu au fost puse la dispoziție anterior autorității competente notificate. Primirea notificării și materialelor însoțitoare nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informații suplimentare din partea autorității competente.
    128. În baza informației din notificare și din documentele anexate, autoritatea competentă asigură desfășurarea etapei de evaluare prealabilă, conform procedurii stabilite în pct. 30 din prezentul ghid, iar la necesitate prin consultarea unui grup pentru analiză tehnică, și poate decide:
    1) menținerea deciziei prealabile sau a acordului de mediu emis inițial;
    2) reluarea în parte sau integral a procedurii evaluării impactului asupra mediului și, în consecință, revizuirea deciziei prealabile sau acordului de mediu emis inițial, emiterea unuia nou sau refuzul eliberării acordului de mediu pentru proiectul modificat, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 19 - 23 din Legea nr. 86/2014 și aspectelor procedurale descrise în prezentul ghid.
    129. Inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației la fel are obligația de a notifica în scris, autoritatea competentă - emitenta acordului de mediu sau avizului de expertiză ecologică, despre orice modificare sau extindere a proiectului, survenită după emiterea autorizației de construire, în condițiile legislației speciale.
Secțiunea a 3-a
Exceptări de la procedura de evaluare
a impactului asupra mediului
    130. Inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației unei activități planificate prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la Legea nr. 86/2014, inclusiv unui proiect pentru care legislația națională prevede în prealabil efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și realizarea lor nu se permite fără obținerea acordului de mediu sau obținerea avizului expertizei ecologice de stat, poate solicita autorităţii competente exceptarea acestuia, în totalitate sau în parte, de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
    131. Cererea de exceptare însoțește solicitarea efectuării evaluării prealabile a impactului asupra mediului, depusă conform prevederilor pct. 25 sau pct. 26 din prezentul ghid. Exceptarea se motivează în fapt şi în drept, cuprinde în funcţie de caz, inclusiv informații privind posibilitatea realizării unei alte forme de evaluare corespunzătoare. Autoritatea competentă examinează cererea de exceptare, ținând cont și de rezultatul procedurii de evaluare prealabilă.
    132. Cererea de exceptare pentru proiectele cu potențial impact transfrontier, solicitarea și rezultatul evaluării prealabile a impactului asupra mediului, cât și punctul de vedere al autorității competente la care s-a depus solicitarea se transmit către autoritatea centrală de mediu în termen de 5 zile din data aprobării deciziei de evaluare prealabilă.
    133. În cazul proiectelor cu potențial impact transfrontier, autoritatea centrală de mediu va examina inclusiv opinia autorității competente față de solicitarea de exceptare. În tot cazul, autoritatea emitentă a deciziei de exceptare, în funcţie de situație, stabileşte și îndeplinește următoarele obligații:
    1) analizează dacă o altă formă de evaluare este potrivită sau realizarea doar pentru anumite etape ale proiectului;
    2) realizarea evaluării impactului asupra mediului pentru întregul proiect, în cazul în care se respinge cererea de exceptare.
    134. Informațiile obținute prin forma de evaluare stabilită conform pct. 133 sunt puse la dispoziția publicului interesat ca şi în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
    135. Decizia de exceptare sau decizia de refuz a solicitării de exceptare se motivează în fapt şi în drept şi cuprinde cerințele necesare a fi îndeplinite de inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației, conform pct. 133 din prezentul ghid.
    136. Autoritatea competentă emite decizia de exceptare sau decizia de refuz a exceptării, o comunică inițiatorului activităţii planificate și/sau titularului documentației, o publică pe pagina web oficială în termen de 5 zile din data emiterii.
    137. Decizia de exceptare pentru proiectele cu potențial impact transfrontier se emite de către autoritatea centrală de mediu cu respectarea art. 11 – 15 din Legea nr. 86/2014. Despre emiterea deciziei de exceptare sau de refuz a solicitării de exceptare este informată autoritatea competentă, de unde a fost făcută adresarea primară, în scopul îndeplinirii prevederilor deciziei.
    138. Exceptarea de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor la care se face referință în art. 4 alin. (5) – alin. (7) din Legea nr. 86/2014 se stabileşte de către autoritatea centrală de mediu, printr-o analiză comună cu autoritatea administrației publice centrale pentru apărare națională și/sau cu cea responsabilă de gestionarea situațiilor de urgență, prin care de la caz la caz, se determină/dovedește dacă realizarea evaluării impactului asupra mediului va avea efect întârziat și negativ asupra scopurilor proiectelor care servesc scopurilor apărării naționale sau reacția la situațiile de urgență.
    139. Dacă proiectele se referă la prevederile menționate în pct. 138, și/sau proiectele ale căror detalii sunt adoptate printr-un act normativ special cu prevederea expresă de la derogarea executării, inclusiv a procedurii reglementată de Legea nr. 86/2014, autoritatea competentă transmite inițiatorului activităţii planificate și/sau titularului documentației o notificare cu mențiunea „Face obiectul deciziei de exceptare nr. ....... de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului”, în termen de 3 zile de la primirea deciziei de exceptare de la autoritatea centrală de mediu.
Secțiunea a 4-a
Revizuirea actelor emise și actualizarea informației
    140. Revizuirea și actualizarea deciziei de evaluare prealabilă, avizului de coordonare la programul de realizare, acordului de mediu, în funcţie de caz, se realizează de către autoritatea competentă emitentă la solicitarea inițiatorului activităţii planificate și/sau titularului documentației, cât și a publicului interesat.
    141. Se consideră revizuire și actualizare a actelor emise în procedura de reglementare, orice înscriere de mențiuni într-o anexă și/sau modificare a conținutului inițial al actului. Revizuirea este obligatorie în situațiile în care:
    1) apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lui;
    2) prevederile unor noi reglementări legale o impun;
    3) în situațiile prevăzute de legislația privind prevenirea și controlul integrat al poluării, pentru proiectele care se supun acestei legislații;
    4) s-a luat decizia respectivă, în urma analizării notificării depuse de inițiatorul activităţii planificate și/sau titularul documentației privind apariția necesității modificării sau extinderii proiectului.
    142. Autoritatea competentă emitentă, în termen de 10 zile de la aprobarea deciziei de revizuire (reconsiderare), asigură desfășurarea următoarelor etape procedurale:
    1) revizuiește informația consemnată în dosarul personalizat proiectului în paralel cu informația primită, în funcţie de caz, evaluează și consultă contestația actului emis, în comun cu membrii grupului pentru analiză tehnică implicați anterior în cadrul ședințelor, care au transmis punctul său de vedere în vederea emiterii acestuia;
    2) înscrierea de mențiuni și/sau modificarea conținutului inițial al actului emis de autoritatea competentă sau refuz solicitării;
    3) publică decizia luată pe pagina web oficială, la domeniul, rubrica procedurii de reglementare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării;
    4) informează în scris despre decizia luată inițiatorului activităţii planificate și/sau titularului documentației, cât