LPC19/2019
ID intern unic:  379777
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 19
din  11.03.2019
pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova
nr. 154/2003
Publicat : 15.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 94-99     art Nr : 156     Data intrarii in vigoare : 15.03.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 111:
     la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În Republica Moldova zile de sărbătoare nelucrătoare sînt:”;
     articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp (oră sau zi), pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare enumerate la alin. (1), în cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare nu coincid cu zilele de repaus săptămînal, li se plătește  salariul mediu.
    În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămînal, salariul mediu pentru aceste zile nu se plătește.”
    alineatul (6) se abrogă.
    2. Articolul 135 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Pentru salariații remunerați cu salarii de funcție fixe, salariul de funcție (salariul de bază) al acestora nu se modifică în cazul în care în luna respectivă există zile de sărbătoare nelucrătoare.”
    3. La articolul 158 alineatul (1), textul „Cu condiția plății salariului mediu conform art. 111 alin. (1)” se substituie cu textul „Cu condiția plății salariului mediu pentru salariații specificați la art. 111 alin. (11)”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 19. Chişinău, 11 martie 2019.