*HGC600/2018 Versiunea originala
ID intern unic:  379846
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 600
din  27.06.2018
cu privire la organizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 656
    În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 17 alin.(1) și art.32 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, art.6 lit. e) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările și completările ulterioare, art.12 alin.(1) din Legea nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750), cu modificările și completările ulterioare, precum și al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1.  Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, conform anexei nr.1;
    2) Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, lista posturilor de inspecție la frontieră, lista subdiviziunilor teritoriale, precum și structura-tip a subdiviziunii teritoriale, conform anexei nr.2;
    3)  Organigrama Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, conform anexei nr.3;
    4) Lista instituțiilor publice în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor exercită calitatea de fondator, conform anexei nr.4;
    5) Regulamentul privind uniforma și semnele de distincție ale angajaților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu funcție de inspector, conform anexei nr.5;
    6) Modificările ce se operează în anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009, conform anexei  nr.6.
    2. Se stabilește efectivul-limită de personal al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în număr de 1 330 de unități, din care 223 de unități pentru aparatul central, 150 de unități pentru posturile de inspecție la frontieră și 957 de unități în subdiviziunile teritoriale.
    3. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va avea un director general și patru directori generali adjuncți.
    4. Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare și Experimentare a Calității Producției de Conserve” se reorganizează, prin transformare, în Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, al cărei fondator este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    5. Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” este succesorul de drepturi și obligații al Întreprinderii de Stat „Centrul de Standardizare și Experimentare a Calității Producției de Conserve”.
    6. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Centrul de Standardizare și Experimentare a Calității Producției de Conserve” se transmite Instituției Publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    7. Întreprinderea de Stat „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice” se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.
    Drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă.
    8. Întreprinderea de Stat „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului” se reorganizează prin transformare în Instituția publică „Laboratorul central fitosanitar”, al cărei fondator este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    9. Instituția Publică „Laboratorul central fitosanitar” este succesorul de drepturi și obligații al Întreprinderii de Stat „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului”.
    10. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului” se transmite Instituției Publice „Laboratorul central fitosanitar” conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    11. Întreprinderea de Stat  „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Instituția Publică „Laboratorul central fitosanitar”.
Drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă.
    12. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de Standardizare și Experimentare a Calității Producției de Conserve”, Întreprinderii de Stat „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului”, Întreprinderii de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și Întreprinderii de Stat „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice” se va efectua în conformitate cu prevederile normative în domeniul muncii, dacă nu este posibil transferul acestuia.
    13. Transmiterea integrală a patrimoniului de la persoanele juridice absorbite către persoanele juridice absorbante se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    14. Funcțiile exercitate și serviciile prestate, în conformitate cu actele normative în vigoare, de către persoanele juridice reorganizate trec la Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” și, respectiv, la Instituția Publică „Laboratorul central fitosanitar”, cu asigurarea respectării Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    15. Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pînă la numirea directorului Instituției Publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” și al Instituției Publice „Laboratorul central fitosanitar”, acesta va desemna cîte o persoană care va exercita temporar aceste funcții.
    16. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:
    1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    a) va prezenta Guvernului spre aprobare statutele instituțiilor publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”;
    b) va prezenta Guvernului propuneri privind modificarea cadrului normativ conex activității persoanelor juridice reorganizate;
    2) în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va organiza desfășurarea concursului privind selectarea directorului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” și al Instituției Publice „Laboratorul central fitosanitar”;
    3) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare:
    a) metodologiile de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”;
    b) metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    4) în termen de 2 luni de la data aprobării metodologiilor nominalizate, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele acestora.
    17. Pînă la aprobarea metodologiilor prevăzute la pct.16 se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”.
    18. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va asigura, pînă la data de 1 ianuarie 2019, procesul de reorganizare a subdiviziunilor sale actuale.
    19. Agenția Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale și cele de constituire, la cererea titularului de drept.
    20.  Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.7.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                   Chiril Gaburici
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    și mediului                                                            Liviu Volconovici

    Nr. 600. Chişinău, 27 iunie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 600 din  27 iunie 2018

REGULAMENT
cu privire la organizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcțiile și drepturile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Agenție), precum și organizarea activității acesteia.
    2. Agenția este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredințate.
    3. Agenția este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chișinău, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale,  precum și de alte atribute specifice autorităților publice, stabilite în cadrul normativ.
    4. Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a Agenției se efectuează din contul bugetului de stat și al altor mijloace neinterzise de lege.
    5. În activitatea sa, Agenția se conduce de Constituția Republicii Moldova, Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor, Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară și de alte acte normative, de decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, precum și de prezentul Regulament.
    6. În domeniile sale de activitate, Agenția colaborează cu autoritățile administraţiei publice centrale și locale, precum și cu organismele internaționale.
II. MISIUNEA, DOMENIILE  DE ACTIVITATE,
FUNCȚIILE ȘI DREPTURILE AGENȚIEI

    7. Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniile orientate spre garantarea siguranței alimentelor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, siguranța ocupațională, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.
    8. Agenția realizează  funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) sanitar-veterinar și zootehnie;
    2) fitosanitar și protecția plantelor;
    3) siguranța și calitatea alimentelor;
    4) producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice;
    5) protecția consumatorului în domeniul alimentar;
    6) siguranța ocupațională;
    7) respectarea condițiilor de licențiere conform domeniului aferent.
    9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la pct.8 din prezentul Regulament, Agenția realizează următoarele funcții:
    1) în domeniul sanitar-veterinar și zootehnie:
    a) funcțiile stabilite de Legea nr.371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecția și reproducția în zootehnie;
    b) funcțiile stabilite de Legea  zootehniei nr.412-XVI din 27 mai 1999;
    c) funcțiile stabilite de Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor;
    d) funcțiile stabilite de Legea apiculturii nr.70-XVI din 30 martie 2006;
    e) funcțiile stabilite de Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
    f) funcțiile stabilite de Legea nr.211 din 19 octombrie 2017 privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice;
    2) în domeniul fitosanitar și protecția plantelor:
    a) funcțiile stabilite de Legea nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;
    b)  funcțiile stabilite de Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
    c) funcțiile stabilite de Legea nr.68 din 5 aprilie 2013 despre semințe;
    3) în domeniul siguranței și calității alimentelor:
    a) funcțiile stabilite de Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare;
    b) funcțiile stabilite de Legea nr.50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru  verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
    c) funcțiile stabilite de Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor;
    d) funcțiile stabilite de Legea nr.296 din 21 decembrie 2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
    4) în domeniul producerii și circulației vinului și a produselor alcoolice:
    a) funcțiile stabilite de Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice;
    b) funcțiile stabilite de Legea viei și vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006;
    5) în domeniul protecției consumatorului în domeniul alimentar:
    a) funcțiile stabilite de Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor;
    b) funcțiile stabilite de Legea nr.279 din 15 decembrie 2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
    6) în domeniul siguranței ocupaționale – funcțiile stabilite de Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;
    7) în domeniul respectării condițiilor de licențiere conform domeniului aferent – funcțiile stabilite de Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    10. Agenția este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să prezinte Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propuneri de proiecte de modificare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să aprobe instrucțiuni, proceduri și metodologii în subiectele ce țin de competența sa;
    3) să solicite de la autoritățile administrative centrale, instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale și de la agenții economici informația necesară pentru îndeplinirea funcțiilor ce îi revin, conform prevederilor actelor normative;
    4) să colaboreze cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale, organizațiile internaționale;
    5) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență, conform prevederilor actelor normative;
    6) să participe la negocierile interguvernamentale privind subiectele ce țin de competența sa;
    7) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile de activitate ale Agenției și prevederile cadrului normativ;
    8) să recepționeze asistență tehnică și financiară de la partenerii de dezvoltare și din alte surse neinterzise de cadrul normativ și să o utilizeze în scopul realizării funcțiilor sale;
    9) să încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, donatori internaționali, cu furnizorii și beneficiarii de bunuri și servicii;
    10) să contracteze servicii de la persoanele fizice și juridice, rezidente sau nerezidente, în vederea realizării sarcinilor atribuite, în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop;
    11) să asigure reprezentarea Republicii Moldova în organizațiile internaționale de profil, în condițiile actelor normative;
    12) să constate contravenții, să elaboreze procese-verbale cu privire la contravenții și să aplice sancțiuni în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;
    13) să acorde, în bază de contract, în domeniile sale de competență, servicii contra plată, conform nomenclatorului serviciilor contra plată, metodologiei de calcul și cuantumului tarifelor la serviciile prestate, aprobate de către Guvern;
    14) să emită prescripții și să aplice sancțiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    15) să solicite retragerea actului permisiv de către autoritățile administrației publice competente, a autorizației de activitate pentru neexecutarea prescripțiilor privind înlăturarea încălcărilor actelor normative stabilite în urma controalelor repetate;
    16) să preleveze probe pentru investigațiile de laborator;
    17) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredințate.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI
    11. Agenția este condusă de directorul general, numit în și eliberat din funcție de către Guvern.
    12. Directorul general este asistat de patru directori generali adjuncți, numiți în funcție publică și eliberați sau destituiți din funcție publică, în condițiile actelor normative, de Guvern și care se subordonează nemijlocit directorului general.
    13. Directorul general îndeplinește următoarele atibuții:
    1) reprezintă, în limitele competenței, interesele Agenției în relațiile cu persoanele juridice și fizice din republică și din alte țări, încheie și reziliază contracte, semnează documente conform atribuțiilor ce îi revin;
    2) organizează și dirijează activitatea Agenției și este responsabil de exercitarea funcțiilor acesteia;
    3) poartă răspundere personală pentru realizarea misiunii și îndeplinirea funcțiilor Agenției;
    4) organizează și implementează sistemul de mana-gement financiar și control și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    5) stabilește atribuțiile directorilor generali adjuncți și ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenției;
    6) semnează actele emise în legătură cu activitățile ce țin de competența Agenției;
    7) numește în funcții publice, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu ale funcționarilor publici în condițiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
    8) conferă grade de calificare funcționarilor publici, acordă stimulări și aplică sancțiuni disciplinare personalului Agenției, în condițiile cadrului normativ;
    9) aprobă regulamentele și planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenției;
    10) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale Agenției, în limitele fondului de retribuire a muncii și ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    11) emite ordine și dispoziții executorii pentru angajații Agenției și verifică executarea acestora;
    12) asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor;
    13) exercită alte împuterniciri prevăzute de cadrul normativ.
    14. În lipsa directorului general, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre directorii generali adjuncți, desemnat de către directorul general.
    15. Atribuțiile angajaților Agenției se stabilesc în regulamentele subdiviziunilor, precum și în fișele de post.
    16. Directorul general, directorii generali adjuncți și conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenției sînt responsabili pentru toate deciziile aprobate în cadrul domeniilor de activitate ale acestora.
    17. În cadrul Agenției poate fi instituit un Colegiu, compus din directorul general (președintele colegiului), directorii generali adjuncți, conducători ai subdiviziunilor interne ale Agenției, precum și din alte persoane. În activitatea sa, Colegiul se conduce de regulamentul aprobat de directorul general.
    18. Componența numerică și nominală a Colegiului se aprobă de către directorul general, dar nu poate depăși 11 persoane.
    19. În componența Colegiului, la propunerea directorului general, pot fi incluși și reprezentanți ai altor autorități publice, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile din domeniul relevant activității Agenției.
    20. În îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul general este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de cadrul normativ.
    21. Corespondența Agenției este semnată de directorul general, directorii generali adjuncți și persoane cu funcții de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al directorului general.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentului semnat.
    22. Subdiviziunile teritoriale și posturile de inspecție la frontieră ale Agenției sînt subdiviziuni teritoriale cu statut de direcție și nu posedă personalitate juridică.
    23. Angajații Agenției dețin legitimație de serviciu, iar angajații abilitați cu funcții de inspecție – și de stampile personale. Angajații Agenției prevăzuți în anexa nr.5, aflîndu-se în exercițiul funcției, poartă uniformă de modelul stabilit, cu semnele de distincție corespunzătoare.
    24. Directorul general este sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ,  fără personalitate juridică, format din minimum 7 personalități recunoscute în domeniile de referință. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al directorului general.
    25. În cadrul Agenției se constituie Consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art.30 alin.(5) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale cărui componență și regulament de activitate se aprobă de către directorul general al Agenției.
    26. În scopul organizării activității de evaluare științifică a produselor farmaceutice de uz veterinar, se instituie Comisia medicamentelor veterinare, organ colegial decizional, fără personalitate juridică. Componența nominală și regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei medicamentelor veterinare se aprobă prin ordin al Agenției.
    Modul și condițiile de remunerare a membrilor Comisiei medicamentelor veterinare se aprobă de Guvern.
    27. Angajații Agenției din cadrul aparatului central, subdiviziunilor teritoriale și al posturilor de inspecție la frontieră care desfășoară activitate în domeniile sanitar-veterinar și zootehnie, fitosanitar și protecția plantelor, siguranța și calitatea alimentelor, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice, protecția consumatorului în domeniul alimentar și siguranța ocupațională au atribuții de inspector.

Anexa nr.2
 la Hotărîrea Guvernului
nr. 600 din  27 iunie 2018
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
    Director general
    Directori generali adjuncți
    Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu)
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Direcția audit intern
    Serviciul probleme speciale și integritate
    Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor
    Direcția sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală
    Direcția siguranța și calitatea produselor alimentare de origine nonanimală
    Direcția unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor
    Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice
    Direcția protecția plantelor
    Direcția semințe și material săditor
    Direcția finanțe și contabilitate
    Direcția juridică
    Direcția gestiunea patrimoniului și management intern
    Direcția tehnologii informaționale
    Direcția resurse umane
    Secția achiziții publice
    Direcția comerț internațional și inspecție la frontieră
    Posturile de inspecție la frontieră (cu statut de direcție)
    Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor
    Direcția siguranța ocupațională
    Direcția relații internaționale
    Serviciul informare și comunicare cu mass-media
    Subdiviziunile teritoriale (cu statut de direcție)

LISTA
posturilor de inspecție la frontieră1
    Postul de inspecție la frontieră Leușeni–Albița2
    Postul de inspecție la frontieră  Giurgiulești3
    Postul de inspecție la frontieră  Criva–Mamaliga4
    Postul de inspecție la frontieră Tudora–Starokazacie
    Postul de inspecție la frontieră Chișinău5
    Postul de inspecție la frontieră  Pervomaisk–Cuciurgan6
    Postul de inspecție la frontieră  Goienii Noi–Platonovo
    __________________________________________
    1În baza efectivului limită și în limita cheltuielilor de personal, prin ordinul directorului general pot fi create posturi provizorii cu competențe similare posturilor de inspecție la frontieră permanente.
    2Inclusiv Calea ferată, Ungheni.
    3Inclusiv Galați/Port/Reni, Cahul și Calea ferată, Etulia.
    4Inclusiv Calea ferată Vălcineț.
    5Inclusiv Aerogara, calea ferată și poșta, Chișinău
    6Inclusiv Calea ferată, Cuciurgan.

LISTA
subdiviziunilor teritoriale (cu statut de direcții)
ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
    Anenii Noi
    Edineț (cu raza de acoperire și a raionului Briceni)
    Cahul (cu raza de acoperire și a raionului Vulcănești)
    Cantemir (cu raza de acoperire și a raionului Leova)
    Călărași (cu raza de acoperire și a raionului Telenești)
    Căușeni (cu raza de acoperire și a raionului Ștefan Vodă)
    Cimișlia (cu raza de acoperire și a raionului Basarabeasca)
    Criuleni (cu raza de acoperire și a raionului Dubăsari)
    Drochia
    Florești (cu raza de acoperire și a raionului Șoldănești)
    Fălești  (cu raza de acoperire și a raionului Glodeni)
    Hîncești (cu raza de acoperire și a raionului Ialoveni)
    Ocnița (cu raza de acoperire și a raionului Dondușeni)
    Orhei (cu raza de acoperire și a raionului Rezina)
    Rîșcani
    Soroca
    Strășeni
    Sîngerei
    Taraclia
    Ungheni (cu raza de acoperire și a raionului Nisporeni)
    Comrat (cu raza de acoperire și a raionului Ceadîr-Lunga)
    Municipiul Chișinău
    Municipiul Bălți

STRUCTURA-TIP
a subdiviziunii teritoriale
a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
    Conducător 
    Subdiviziunea supraveghere sanitar-veterinară
    Subdiviziunea controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor
    Subdiviziunea controlul siguranței alimentelor
    Subdiviziunea evidență contabilă și juridică
    Subdiviziunea diagnostic de laborator
    Subdiviziunea personal auxiliar

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 600 din 27 iunie 2018

LISTA
instituțiilor publice în care Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor exercită calitatea de fondator
    Instituția Publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”
    Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”
    Instituția Publică „Laboratorul central fitosanitar”

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 600 din 27 iunie 2018

REGULAMENT
privind uniforma și semnele de distincție a angajaților
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor,
cu funcție de inspector
    1. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor și la carantina fitosanitară și art.40 alin.(2) din Legea nr.221-XVI dn 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, angajații Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor cu funcție de inspector și medicii veterinari oficiali sînt asiguraţi cu uniformă.
    2. Setul de uniformă al angajaților include:
    1) uniforma pentru bărbaţi:
    a) căciulă de astrahan brumărie, cu clape;
    b) chipiu din semilînă de culoare albastră-închis, cu bordură verde și curelușă aurie împletită;
    c) costum de iarnă din semilînă de culoare albastră-închis, format din sacou și pantaloni. Sacoul are un rînd de trei nasturi mari, iar capătul exterior al mînecilor este garnisit cu cîte trei nasturi mici;
    d) costum de vară din semilînă de culoare albastră-închis, format din scurtă și pantaloni. Scurta are un rînd de cinci nasturi mari, iar capătul exterior al mînecilor este garnisit cu cîte trei nasturi mici;
    e) scurtă de iarnă de culoare gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac și poliester, cu guler de ţigaie detașabil brumăriu, cu căptușeală matlasată și dublură detașabilă din ţesătură artificială (viscoză). Se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar;
    f) demiu gri din ţesătură cu conţinut de bumbac și poliester, cu căptușeală scurtă matlasată și glugă. Se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar;
    g) cămăși cu mîneci lungi și scurte, de culoare azurie și albă;
    h) pantofi negri din piele naturală, cu talpa din cauciuc poros;
    i) cizme scurte negre din piele naturală, cu talpa turnată, îmblănite;
    j) ciorapi negri de iarnă;
    k) ciorapi gri de vară;
    l) cravată din semilînă de culoare albastră-închis și gri;
    m) curea neagră din piele naturală pentru pantaloni;
    n) pulover albastru-închis tricotat;
    o) fular albastru-închis și alb tricotat;
    p) mănuși negre din piele naturală;
    2) uniforma pentru femei:
    a) căciulă de astrahan brumărie, cu clape;
    b) beretă din stofă de lînă de culoare albastră-închis;
    c) costum de iarnă din semilînă de culoare albastră-închis, format din sacou, fustă sau pantaloni. Sacoul are un rînd de trei nasturi mari, iar capetele exterioare ale mînecilor se garnisesc cu cîte trei nasturi mici;
    d) costum de vară din semilînă de culoare albastră-închis, format din scurtă, fustă sau pantaloni. Scurta are un rînd de cinci nasturi mari, iar capetele exterioare ale mînecilor se garnisesc cu cîte trei nasturi mici;
    e) scurtă de iarnă gri din ţesătură cu conţinut de bumbac și poliester, cu guler brumăriu de ţigaie detașabil, cu căptușeală matlasată și dublură detașabilă din ţesatură artificială (viscoză). Se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar;
    f) demiu gri din ţesătură cu conţinut de bumbac și poliester, cu căptușeală matlasată și glugă, care se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar;
    g) bluze azurii și albe cu mîneci lungi și scurte;
    h) pantofi negri din piele naturală, cu toc, cu talpă de toval, în set cu elastic profilactic;
    i) cizme din piele naturală cu toc, îmblănite;
    j) fular de mătase de culoare albastră-închis;
    k) dresuri de vară de culoarea pielii;
    l) dresuri negre de iarnă;
    m) mănuși negre din piele;
    n) curea neagră din piele;
    o) fular tricotat albastru-închis și alb;
    p) pulover negru tricotat.
    3. La semnele de distincţie se raportează:
    1) semnul acoperămîntului pentru cap – cocarda cu înălţimea de 35 mm și lăţimea de 27 mm, ce are forma unei circumferinţe, în mijlocul căreia, pe un fundal roșu-galben-albastru, este imprimată Stema de Stat a Republicii  Moldova, încadrată din ambele părţi cu frunze stilizate aurii;
    2) petliţele cu forma de striaţii cu lungimea de 5 cm, lăţimea de 2 cm și cu capetele tăiate pieziș. Petliţele se fac din metal, acoperit cu catifea  verde-închis, avînd marginile într-o ramă metalică aurie cu lăţimea de 1,5 mm. În partea de sus a petliţelor, pentru toate rangurile de colaboratori, este reliefată emblema Agenţiei;
    3) emblema Agenţiei de forma unei circumferinţe cu diametrul de 10 mm, în centrul căreia este amplasat simbolul Agenţiei;
    4) insigna de formă ovală, cu înălţimea de 49 mm și lăţimea de 39 mm, pe care este imprimat simbolul Agenţiei, în partea de sus avînd pe semicerc inscripţia „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar în partea de jos – „Republica Moldova”;
    5) tresele distinctive, care reprezintă dungi galbene-aurii, amplasate pe mînecă la distanţa de 1 cm deasupra nasturilor, distribuite astfel:
    a) pentru șeful postului de inspecție la frontieră și șeful subdiviziunilor teritoriale – o  dungă lată;
    b) pentru șeful adjunct al postului de inspecție la frontieră și șeful  adjunct al subdiviziunilor teritoriale – o dungă lată și două înguste;
    c) pentru inspectorul principal al postului de inspecție la frontieră și al subdiviziunilor teritoriale – trei dungi înguste;
    d) pentru inspectorul superior al de inspecție la frontieră și al subdiviziunilor teritoriale – două dungi înguste;
    e) pentru inspectorul postului de inspecție la frontieră și al subdiviziunilor teritoriale – o dungă îngustă;
    6) cadrul special de conferinţe cu dimensiunile 85 x 45 mm are următorul aspect: în partea stîngă de sus este reprezentat simbolul Agenţiei, în partea dreaptă – fotografia de 30 x 40 mm a colaboratorului respectiv cu numele, prenumele angajatului și funcţia deţinută, în partea de jos – cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Republica Moldova”;
    7) nasturi metalici mari și mici de culoare galbenă, ce au în centru relieful Stemei de Stat a Republicii Moldova;
    8) angajații Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor cu funcție de inspector sînt obligați să-și exercite funcţiile numai în uniforma desemnată.

Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului
nr. 600 din 27 iunie 2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului
nr.793 din 2 decembrie 2009
    Din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art.875), cu modificările și completările ulterioare), următoarele poziții se exclud:
    „Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare și Experimentare a Calităţii Producţiei de Conserve”, Chișinău”;
    „Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare și Certificare a Producţiei Vegetale și Solului”, Chișinău;
    Întreprinderea de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, Chișinău”;
    „Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” Chișinău”.

Anexa nr. 7
la Hotărîrea Guvernului
nr. 600 din 27 iunie 2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art.89), cu modificările și completările ulterioare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 3 din 18 ianuarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, structurii și efectivului-limită ale acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.13-19, art. 15).