*HGO672/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  379854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 672
din  30.05.2016
pentru aprobarea Concepţiei-cadru şi a Regulamentului
cu privire la funcţionarea Sistemului informaţional al
resurselor de apă din Republica Moldova
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 765
    În temeiul pct. 1) art. 22 din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul eficientizării procesului de implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în activitatea autorităţilor administraţiei publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Concepţia-cadru a  Sistemului informaţional al resurselor de apă din Republica Moldova, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul cu privire la funcţionarea Sistemului informaţional al resurselor de apă din Republica Moldova, conform anexei nr. 2;
    Lista concepţiilor sistemelor informaţionale care, în ansamblu, vor forma spaţiul informaţional al Sistemului informaţional al resurselor de apă din Republica Moldova, conform anexei nr. 3.
    2. Se desemnează Ministerul Mediului în calitate de posesor şi deţinător al Sistemului informaţional al resurselor de apă din Republica Moldova.
    3. Ministerul Mediului, în comun cu Agenţia „Apele Moldovei”, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi Centrul Naţional de Sănătate Publică, va asigura, în limitele competenţelor, implementarea Concepţiei Sistemului informaţional al resurselor de apă din Republica Moldova.
    4. Instituţiile menţionate în pct. 3 vor asigura funcţiile de registratori ai Sistemului informaţional al resurselor de apă şi vor defini responsabilităţi corespunzătoare în fişele de post ale specialiştilor.
    5. Ministerul Mediului va evalua anual costurile necesare administrării Sistemului informaţional al resurselor de apă din Republica Moldova şi va înainta propuneri de solicitare a mijloacelor financiare pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                       Valeriu Munteanu
    Ministrul sănătăţii                                        Ruxanda Glavan

    Nr. 672. Chişinău, 30 mai  2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3