*HGO895/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  379863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 895
din  20.07.2016
cu privire la concesionarea lucrărilor de explorare geologică
a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara
lor exploatare
Publicat : 22.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 217-229     art Nr : 970
    În temeiul art. 11 lit. b) din Legea nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 7 alin. (1) lit. b) şi e), art. 12 alin. (3) din Legea nr. 534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 67, art. 752), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor (gaze naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare. Condiţiile de concesionare a lucrărilor de exploatare vor fi stabilite de Guvern.
    2. Se aprobă:
    Condiţiile de concesionare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor (gaze naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare, conform anexei nr.1;
    Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a concesionarului, conform anexei nr. 2.
    3. Ministerul Mediului:
    va asigura buna desfăşurare a procedurii de selectare a concesionarului prin concurs, în conformitate cu Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a concesionarului aprobate, precum şi în corespundere cu prevederile Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012;
    va propune Guvernului pentru aprobare rezultatele concursului pentru concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor (gaze naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                   Valeriu Munteanu

    Nr. 895. Chişinău, 20 iulie  2016.

 Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 895
din 20 iulie 2016

CONDIŢIILE
de concesionare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor
(gaze naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare
    1. Obiectul concesiunii
    Obiect al concesiunii sînt lucrările de cercetare geologică, inclusiv de prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaze naturale şi petrol) în partea de sud a teritoriului Republicii Moldova, mărginită la nord cu linia Ungheni-Basarabeasca, cu ulterioara lor exploatare. 
    2. Scopul concesiunii
    Scopul concesiunii constă în eficientizarea şi diversificarea resurselor energetice ale Republicii Moldova, avînd drept obiectiv de dezvoltare reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii. 
    3. Termenele concesiunii
    Guvernul acordă dreptul de desfăşurare a lucrărilor de prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaze naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 5 ani, cu ulterioara lor exploatare pe un termen de 40 de ani, cu posibilitatea extinderii unice a acestui termen cu o perioadă de 5 ani, la solicitarea concesionarului, dar care nu va depăşi cumulativ perioada de concesiune de 50 ani.
    4. Elemente de preţ
    4.1. Redevenţa concesionării dreptului de desfăşurare a lucrărilor de prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională, în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaze naturale şi petrol) se stabileşte sub forma rezultatelor obţinute de concesionar ca urmare a realizării acestor lucrări, şi anume toată informaţia geologică veridică, inclusiv anexele respective (hărţi, scheme, profiluri ş.a.) şi rezultatele încercărilor de laborator obţinute în procesul lucrărilor de cercetare a hidrocarburilor. 
    4.2 Rambursarea investiţiilor se va efectua din contul veniturilor obţinute din activitatea întreprinderii concesionale, fără de dreptul de a le revendica din contul concedentului.
    5. Programul de lucrări
    Termenul începerii lucrărilor de prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională, în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaze naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova nu va depăşi 24 luni de la data semnării contractului de concesiune.
    6. Criteriile de selectare a concesionarului:
    - experienţă internaţională în executarea lucrărilor de prospectare şi evaluare a zăcămintelor de gaze naturale şi petrol – minimum 20 ani;
    - cel puţin 15 ani de experienţă tehnică şi de experienţă legată de explorarea şi dezvoltarea hidrocarburilor, inclusiv experienţă în realizarea operaţiunilor seismice 2D şi 3D, de forare şi de intervenţie asupra sondelor de gaze naturale şi petrol, interpretarea şi procesarea datelor legate de explorarea, producerea, transportarea şi comercializarea hidrocarburilor produse pe pieţele internaţionale;
    - să fi efectuat investiţii de cel puţin 50 mil. dolari SUA în proiecte de explorare şi producere a gazelor naturale şi petrolului în orice ţară a lumii, care ar fi inclus implementarea programelor de forare şi de intervenţie, explorare, producere, transportare şi comercializare a hidrocarburilor produse pe pieţele internaţionale;
    - dispune de capacitate managerială specializată şi suficientă dezvoltării şi implementării proiectului, angajării şi pregătirii personalului încadrat în implementarea proiectului;
    - dispune de tehnologii, echipament şi tehnici avansate, resurse umane specializate şi suficiente dezvoltării şi implementării proiectelor de explorare a hidrocarburilor;
    - dispune de sisteme adecvate şi performante de monitorizare continuă a riscurilor aferente proiectului;
    - dispune de sisteme de management ce vor asigura implementarea tuturor măsurilor necesare şi posibile în scopul prevenirii impactului negativ asupra mediului, sănătăţii comunităţii şi irosirii resurselor naturale;
    - să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice menite să prevină poluarea solului şi a apelor de suprafaţă şi subterane şi bazinului aerian cu produse petroliere lichide şi gazoase.
    În calitate de concesionar pot participa orice persoane juridice din Republica Moldova şi persoane juridice străine,  care au fost desemnate de către comisia de concurs.  Participanţii la concurs pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor, mandataţi conform legislaţiei Republicii Moldova.
    7. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante
    7.1. Concesionarul nu este în drept să înstrăineze, să greveze, cu orice fel de drepturi sau sarcini, ori să dispună în alt mod de obiectul concesiunii.
    7.2. Concesionarul este obligat să înregistreze toate bunurile ce rezultă din implementarea proiectului de concesiune în registrele publice ca proprietate a statului, pe perioada acţiunii contractului de concesiune.
    7.3. Concesionarul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de acordarea concesiunii.
    7.4. Concesionarul este obligat să suporte toate cheltuielile ce derivă din acordarea concesiunii.
    7.5. Concesionarul este obligat să asigure securitatea ecologică a unităţii de producţie înfiinţate şi protecţia mediului înconjurător pe perioada concesiunii.
    7.6. Concesionarul, în mod obligatoriu şi cu titlu gratuit, trebuie să prezinte Fondului de stat de informaţii privind subsolul din cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale toată informaţia geologică veridică, cu anexele respective (hărţi, scheme, profiluri etc.) şi rezultatele încercărilor de laborator obţinute în procesul lucrărilor de cercetare a hidrocarburilor.
    7.7. Pe perioada contractului de concesiune, concedentul asigură concesionarului suportul necesar pentru obţinerea licenţelor, tuturor tipurilor de aprobări şi autorizări, eliberate de către autorităţile publice centrale şi/sau locale, precum şi de alte entităţi, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, şi accesul către terenurile de pămînt proprietate publică a statului, necesare pentru executarea lucrărilor concesionate în condiţiile legislaţiei şi contractului de concesiune.
    7.8. Concesionarea lucrărilor de cercetare geologică, inclusiv prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională, în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaze naturale şi petrol), cu ulterioara lor exploatare, se realizează în limitele prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.
    8. Întreprinderea concesională
    8.1. Concesionarul, în termen de pînă la 60 de zile după semnarea contractului, va fonda în Republica Moldova o societate comercială, în una din formele de organizare reglementate de legislaţia Republicii Moldova, în scop de operare în calitate de întreprindere concesională, cu sediul în mun.Chişinău, care va prelua executarea lucrărilor ce constituie obiectul concesiunii. 
    8.2. Întreprinderea concesională este obligată să achite, pe toată durata contractului de concesiune, taxele, impozitele şi toate plăţile obligatorii de stat şi locale.  În cazul în care, întreprinderea concesională nu achită plăţile obligatorii în termenul stabilit de legislaţie, concesionarul poartă răspundere subsidiară.
    8.3. Asigurarea socială a angajaţilor întreprinderii concesionale se reglementează de legislaţia Republicii Moldova.  Numărul angajaţilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, trebuie să fie nu mai mic de 60 la sută din numărul total al angajaţilor întreprinderii concesionale. 
    8.4. Întreprinderea concesională nu este în drept să înstrăineze, să greveze cu orice fel de drepturi sau sarcini, ori să dispună în alt mod de obiectul concesiunii.
    9. Încetarea concesiunii
    9.1. Încetarea concesiunii la expirarea termenului contractului
    La expirarea termenului contractului de concesiune, concesionarul este obligat:
    să restituie concedentului, prin act, toate bunurile ce au fost transmise concesionarului în temeiul contractului de concesiune;
    să transmită concedentului toată documentaţia geologică şi tehnică, de proiect şi de alt gen referitoare la obiectul concesiunii, registrele de producţie şi personal, precum şi alte acte ce ţin de obiectul concesiunii, conform standardelor internaţionale.
    9.2. Încetarea concesiunii la cererea concedentului 
    Contractul de concesiune se reziliază înainte de termen în cazul în care concesionarul nu-şi respectă obligaţiile asumate prin contract şi/sau concesionarul prezintă acte şi informaţii care nu sînt veridice.  Constatarea nerespectării obligaţiilor se face la cererea concedentului de către instanţele de judecată naţionale. În acest caz, concesionarul este obligat să despăgubească concedentul pentru orice daune astfel produse şi să achite penalităţile în cuantumul stabilit prin contractul de concesiune, cu excepţia şi în măsura în care concesionarul nu arată că prejudiciul cauzat nu este datorat culpei sale.
    În cazul rezilierii contractului de concesiune, concesionarul transmite în proprietatea concedentului toate activele ce au făcut obiectul concesiunii şi cele ce au apărut în urma investiţiilor efectuate de el, precum şi cele care nu pot fi separate de obiectul ocncesiunii, fără a-i cauza prejudiciu sau a-i diminua din utilitatea şi capacitatea de utilizare a obiectului concesiunii, conform destinaţiei sale. 
    9.3. Încetarea concesiunii prin renunţarea concesionarului
    Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul dispariţiei obiectului concesiunii sau al imposibilităţii de a-l exploata din motive independente de el. În astfel de cazuri, statul nu este obligat să plătească despăgubiri concesionarului, cu excepţia cazului şi în măsura în care acestea se datorează Guvernului.
    În această situaţie, temeinicia motivelor invocate de concesionar va fi verificată de o comisie instituită de Guvern din reprezentanţi ai autorităţilor publice interesate. În temeiul concluziilor comisiei se va conveni asupra continuării sau încetării contractului. 
    10. Garanţiile şi apărarea drepturilor concesionarului
    10.1. Concedentul garantează concesionarului protecţia investiţiilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi a prezentelor condiţii de concesionare.
    10.2. Autorităţile publice sînt obligate să respecte drepturile concesionarului acordate de lege. În cazul vătămării unui drept al concesionarului de către o autoritate publică, acesta este îndreptăţit să solicite înlăturarea încălcării şi repararea pagubei.
    11. Controlul
    11.1. Concesionarul, anual, în termen de pînă la 30 aprilie al perioadei următoare anului de gestiune, prezintă concedentului situaţiile financiare pentru anul de gestiune şi raportul auditorului companiei internaţionale de audit cu privire la veridicitatea situaţiilor financiare ale întreprinderilor concesionale, inclusiv raportul privind investiţiile efectuate. Compania de audit va fi contractată direct doar de către concedent, iar plata serviciilor va fi efectuată din sursele unui cont fiduciar care va fi suplimentat integral din contul concesionarului pentru plata serviciilor companiei de audit.
    11.2. Concedentul, independent sau împreună cu autorităţile publice interesate, în limitele competenţelor legale ale acestora, este în drept să exercite controlul privind executarea condiţiilor contractului de concesiune de către concesionar.  
    11.3. Controlul întreprinderii concesionale va fi efectuat şi de organele de control în limitele competenţelor lor legale. 
    12. Modalitatea de realizare a contractului de concesiune
Contractul de concesiune a lucrărilor de cercetare geologică, inclusiv prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională, în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaze naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare, va fi realizat prin metoda  „construcţie-operare-transfer”.
    13. Dispoziţii finale
    13.1. Riscurile aferente concesiunii, prevăzute de contractul de concesiune, vor fi partajate între părţile contractante în conformitate cu prevederile legale, pe toată perioada de valabilitate a contractului de concesiune.
    13.2. Litigiile, apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului de concesiune, vor fi examinate de către instanţa de judecata competentă.

          Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 895
din 20 iulie 2016

CONDIŢIILE
de organizare şi desfăşurare a concursului
de selectare a concesionarului
    1. Concursul de selectare a concesionarului (în continuare – concurs) se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentelor Condiţii de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a concesionarului şi Hotărîrii Guvernului nr.476 din 4 iulie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat”. În cazul unor divergenţe, se aplică prevederile prezentelor Condiţii.
    2. Pentru desfăşurarea procedurii de concurs Ministerul Mediului va crea comisia de concurs (în continuare – comisia).  Comisia va fi formată din 7 membri, care va include cîte un reprezentant al Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei şi un reprezentant al societăţii civile, care va fi selectat prin concurs public de către Ministerul Mediului, conform procedurilor stabilite de către Minister, şi doi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale.
    3. În caz de necesitate, pentru probleme specifice, în activitatea comisiei pot fi antrenaţi şi alţi experţi şi specialişti. Experţii externi cooptaţi nu au drept de vot în cadrul comisiei, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora îşi expun punctul de vedere.  Raportul de specialitate este parte a dosarului de parteneriat public-privat. 
    4.  Comisia îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) aprobă comunicate informative privind desfăşurarea concursului public de selectare a partenerului privat şi, după caz, comunicate privind revocarea acestora;
    b) decide data publicării comunicatelor informative la fiecare etapă de desfăşurare a concursului;
    c) asigură primirea cererilor de participare la concurs;
    d) asigură, după caz, participanţilor la concurs acces pentru examinarea prealabilă a obiectului concesiunii şi a documentaţiei standard, oferă explicaţiile necesare;
    e) pune la dispoziţia participanţilor la concurs documentaţia de concurs şi explică modul de completare;
    f) primeşte ofertele înaintate de ofertanţi în limba de stat în mod obligatoriu şi în altă limbă, după caz, şi verifică în şedinţă publică integritatea, precum şi componenţa coletelor;
    g) asigură păstrarea ofertelor în safeu securizat;
    h) examinează şi evaluează ofertele;
    i) aplică criteriile de selectare a concesionarului şi verifică respectarea lor;
    j) desfăşoară concursul, desemnează învingătorul concursului şi informează în scris participanţii la concurs despre rezultate;
    k) deschide ofertele şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta;
    l) stabileşte oferta cîştigătoare;
    m) prezintă Ministerului Mediului procesele-verbale ale şedinţelor şi deciziile cu privire la rezultatele concursului pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pentru plasare pe pagina web a Agenţiei Proprietăţi Publice.
    5. Concursul va avea loc numai dacă la el participă efectiv cel puţin doi participanţi, care nu sînt societăţi controlate sau afiliate. În caz contrar, concursul va fi extins pentru o perioadă de 10 zile. Dacă şi după expirarea acestui termen  condiţia de mai sus nu se realizează, concursul se declară nul, întregul pachet de acte depus se restituie ofertantului şi urmează a fi organizat şi desfăşurat un concurs public nou, în condiţiile generale stabilite de prezenta anexă.
    6. Şedinţa comisiei se consideră deliberativă dacă la ea au fost prezenţi nu mai puţin de 2/3 din membrii ei.
    7. Decizia privind selectarea cîştigătorului se ia conform rezultatelor votării şi se consideră adoptată dacă pentru ea au votat majoritatea membrilor comisiei prezenţi la şedinţă. În cazul unui număr egal de voturi „pro” şi „contra”, urmează a fi organizat şi desfăşurat un concurs public repetat, în condiţiile generale stabilite de prezenta anexă. Membrul sau membrii comisiei care au altă opinie sau vot diferit faţă de majoritatea care a adoptat decizia, sînt obligaţi să ceară consemnarea acestui fapt în procesul-verbal al şedinţei. Orice chestiune examinată de comisie, se soluţionează prin decizie.
    8. Concedentul are obligaţia de a informa, în scris, toţi participanţii despre rezultatul concursului nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la semnarea de către membrii comisiei a procesului-verbal. 
    9. În termen de 5 zile calendaristice din data semnării procesului-verbal şi deciziei, comisia prezintă Ministerului Mediului procesul-verbal al şedinţei şi decizia cu privire la rezultatele concursului, pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pentru plasare pe pagina web a Agenţiei Proprietăţi Publice şi transmitere către Guvern pentru aprobare.
    10. După desemnarea celei mai bune oferte, în cel mult 30 de zile de la data respectivă, comisia elaborează un proiect de contract de concesiune care să întrunească condiţiile celei mai bune oferte declarate cîştigătoare şi condiţiile minime acceptate de ofertantul desemnat învingător, precum şi condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi îl transmite ofertantului desemnat învingător.
    11. Concedentul negociază încheierea contractului de parteneriat public-privat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către comisie. Valoarea investiţiilor indicată în oferta cîştigătoare este fermă, nu poate fi diminuată, însă poate fi doar mărită.
    12. Proiectul de contract elaborat se negociază în cel mult 30 de zile calendaristice din data primirii lui de către ofertantul desemnat învingător. În cadrul discuţiilor nu se supun negocierilor condiţiile minime prevăzute în caietul de sarcini şi cele înaintate de ofertantul desemnat cîştigător al concursului. În cazul în care, la expirarea termenului stabilit, ofertantul desemnat învingător refuză semnarea contractului, urmează a fi organizat şi desfăşurat un concurs public nou în condiţiile generale stabilite de prezenta anexă. Proiectul contractului de concesiune în forma negociată se aprobă de comisie şi urmează a fi semnat de concesionar şi concedent.
    13. Concedentul şi concesionarul negociază garanţiile pentru executarea corespunzătoare a contractului de concesiune, în condiţiile legii.
    14. În cazul în care ofertantul desemnat cîştigător
refuză semnarea contractului de concesiune, acesta din urmă este obligat să restituie toate cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului.
    15. Contractul de concesiune se elaborează şi se semnează în 4 exemplare originale, cîte un exemplar pentru concedent, un exemplar pentru concesionar, un exemplar pentru Ministerul Mediului şi un exemplar pentru Guvern.
    16. După semnarea de către concedent şi concesionar a contractului de concesiune, concedentul expediază Ministerului Mediului şi Guvernului exemplarul acestui contract de concesiune.