*HGO1132/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  379872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1132
din  12.10.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de organizare şi desfăşurare a vînătorii de selecţie
Publicat : 14.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 360     art Nr : 1234
    În conformitate cu prevederile art. 141 din Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a vînătorii de selecţie (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                    Valeriu Munteanu

    Nr. 1132. Chişinău, 12 octombrie  2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1132
din 12 octombrie 2016

REGULAMENT
cu privire la modul de organizare
şi desfăşurare a vînătorii de selecţie
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a vînătorii de selecţie (în continuare – Regulament) stabileşte criteriile de clasificare a animalelor, metoda de efectuare şi organizare a vînătorii de selecţie.
    2. În contextul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    vînătoare de selecţie – acţiune de extragere prin vînătoare din populaţiile de vînat sedentar (mamifere copitate) a animalelor degenerate, bolnave, accidentate, rănite, cu deviaţii comportamentale evidente, de ambele sexe şi de toate categoriile de vîrstă;
    exemplar „de selecţie” – exemplar dintr-o specie de vînat care nu corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor genotipice cantitative şi calitative cu vîrsta sa şi care se impune a fi urgent recoltat pentru a nu transmite caractere nedorite la urmaşi. Exemplarele de selecţie sînt exemplare de ambele sexe, din toate categoriile de vîrstă, cu evidente defecte de creştere, trofee anormale sau în regres, rănite ori cu evidente deviaţii fenotipice şi de comportament;
    exemplar „de viitor” – specie de vînat purtătoare de trofeu convenţional, exemplar tînăr, bine conformat, al cărui trofeu corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor cu vîrsta sa şi care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmaşi.
    3. Vînătoarea de selecţie se organizează şi se efectuează în toate terenurile de vînătoare, inclusiv în ariile naturale protejate de stat.
    4. Se interzice extragerea speciilor de animale în zonele strict protejate din cadrul rezervaţiilor ştiinţifice, zonelor umede de importanţă internaţională şi în zona A din cadrul parcurilor naţionale.
    5. Numărul exemplarelor de selecţie supuse extragerii, pe sexe şi pe categorii de vîrstă şi termenele de aplicare a măsurilor de extragere se aprobă de către Ministerul Mediului, la propunerea argumentată a Agenţiei „Moldsilva”, coordonată în scris cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.
    6. Efectuarea activităţilor de extragere a animalelor selectate prin metoda stabilită în pct. 13 din prezentul Regulament se efectuează în baza biletului silvic eliberat în conformitate cu prevederile Codului silvic nr.887-XIII din 21 iunie 1996 pe parcursul întregului an, cu excepţia perioadei de primăvară şi de reproducere, iar în unele cazuri şi urgent.
    7. Monitorizarea şi controlul asupra respectării prezentului Regulament se efectuează de către Inspectoratul Ecologic de Stat, în comun cu Agenţia „Moldsilva”, în baza prevederilor Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995, Legii nr. 1538 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat şi ale Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996.
II. Criteriile de clasificare a animalelor
pentru vînătoarea de selecţie
    8. Criteriile de clasificare a animalelor pentru vînătoarea de selecţie se stabilesc pentru următoarele specii de vînat: căprior, cerb comun, cerb lopătar, cerb cu pete şi mistreţ.
    9. Criteriile de clasificare a animalelor destinate vînătorii de selecţie, indiferent de specie, se referă la:
    1) animale de vînătoare de orice vîrstă şi sex, cu dereglări accentuate ale aparatului locomotor, prezenţei leziunilor (animal şchiop, membre fracturate, coordonarea mişcărilor afectată);
    2) animale de vînătoare cu semne evidente de boală şi (sau) epuizare (animalul este caracterizat  prin încetinirea mişcărilor, pasivitate, tuse, spate lăsat sau încovoiat);
    3) animale de vînătoare cu semne de năpîrlire întîrziată (cu prezenţa părului de iarnă pe părţile laterale şi posterioare în luna iulie sau a părului de vară pe părţile laterale şi burtă în luna decembrie);
    4) animale de vînătoare cu vederea pierdută la unul sau ambii ochi;
    5) animale de vînătoare cu caractere tipice de hibridizare (coloraţia atipică a blănii, forme şi ramificări a coarnelor necaracteristice speciei);
    6) animale de vînătoare îmbătrînite, inapte reproducerii;
    7) animale de vînătoare prost dezvoltate, cu mărime corporală necaracteristică stadiului de dezvoltare.
    10. Criteriile de clasificare a exemplarelor de selecţie la cerbi şi căpriori:
    1) masculi adulţi de cerb şi căprior (cu vîrsta de peste doi ani), la care unul sau ambele coarne sînt suliţari (fără ramificări);
    2) masculi cu coarne mai scurte decît lungimea urechilor;
    3) masculi cu coarne anormale, netipice pentru specia respectivă;
    4) masculi adulţi de cerbi (cu vîrsta de peste doi ani), cu coarne care au mai puţin de patru ramificări;
    5) masculi cu numărul de ramificaţii la coarne inegal.
    11. Criteriile de clasificare pentru vînătoarea de selecţie la mistreţ:
    1) mistreţ de orice vîrstă şi sex, de culoare pestriţă (alb-negru), de culoare albă (albinoşi), precum şi animale cu pete negre vizibile;
    2) juvenili de mistreţ, care şi-au păstrat coloritul tărcat, cu dungi longitudinale deschise la începutul lunii septembrie.
III. Metoda de efectuare a vînătorii de selecţie
    12. Prin metodă de vînătoare se înţelege modalitatea prin care se realizează acţiunea de vînătoare. Metoda de efectuare a vînătorii de selecţie include acţiunile întreprinse în toate terenurile de vînătoare, inclusiv în ariile naturale protejate de stat, argumentate din punct de vedere ştiinţific, efectuate în scopul extragerii din populaţiile de vînat a speciilor care nu corespund din punctul de vedere al caracteristicilor genotipice cantitative şi calitative cu vîrsta sa şi pentru a nu transmite caractere nedorite la urmaşi.
    13.  Vînătoarea de selecţie desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova este permisă prin metoda „la pîndă”, care se practică individual de către angajatul gestionarului fondului de vînătoare, de pe turnuri de vînătoare sau din alte locuri special amenajate pentru acest scop, în locurile de trecere a vînatului.
    14. Metoda de efectuare a vînătorii de selecţie se realizează cu respectarea normelor din domeniul cinegetic şi tehnicii de securitate. Executantul vînătorii de selecţie poartă răspundere personală, conform legislaţiei în vigoare, pentru încălcarea regulilor de vânătoare şi a tehnicii securităţii.
IV. Organizarea activităţilor de efectuare a vînătorii de selecţie
    15. Vînătoarea de selecţie se organizează în exclusivitate de către gestionarul fondului de vînătoare, iar în ariile naturale protejate de stat – de către angajaţii gestionarului în baza biletului silvic eliberat în conformitate cu prevederile Codului silvic.
    16. Vînătoarea de selecţie se realizează de pe turnuri de vînătoare, sau alte locuri special amenajate în acest scop, folosind arme cu ţeavă ghintuită, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    17. Identificarea exemplarelor de selecţie se realizează prin observaţii directe. Se recomandă, în aceste sens, de a folosi aparate fotografice sau camere video. Pentru corecta identificare a exemplarelor „de selecţie”, vînătoarea  se realizează individual, „la pîndă”, cu armă cu ţeavă ghintuită în prezenţa reprezentantului Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a reprezentantului Inspectoratului Ecologic de Stat.
    18. Persoanele responsabile pentru efectuarea vînătorii de selecţie, nominalizate prin ordinul gestionarului fondului de vînătoare, trebuie să fie bine pregătite şi instruite, cu semnarea în registrul de instruire, pentru a fi excluse cazurile de rănire sau extragere a exemplarelor „de viitor”. Ţinerea registrului de instruire este asigurat de către gestionarul fondului de vînătoare.
    19. Semnalarea necesităţii de extragere a exemplarelor „de selecţie” se efectuează de către Agenţia „Moldsilva”, care anunţă despre aceasta, în scris, Academia de Ştiinţe a Moldovei.
    20. Academia de Ştiinţe a Moldovei, în comun cu gestionarul fondului de vînătoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înregistrării demersului, examinează în teritoriu existenţa exemplarelor „de selecţie” şi remite Agenţiei „Moldsilva” un aviz argumentat ştiinţific, care va conţine propunerea privind modul de efectuare şi criteriile de clasificare a animalelor, enumerate la punctele 8-11 ale prezentului Regulament.
    21. Agenţia „Moldsilva”, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării răspunsului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, înaintează Ministerului Mediului un demers pentru aprobarea vînătorii de selecţie şi efectivul animalelor preconizate a fi extrase.
    22. Demersul trebuie să conţină următoarea informaţie:
    1) denumirea speciei, supuse extragerii (în limbile română şi latină);
    2) localizarea, densitatea speciei în terenul de vînătoare sau aria naturală protejată;
    3) avizul argumentat ştiinţific, elaborat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei;
    4) rezultatele şi eficacitatea acţiunilor de selecţie anterioare (dacă au fost efectuate);
    5) numărul de animale şi structura lor pe vîrstă şi sex propuse extragerii;
    6) dovezile care justifică necesitatea efectuării vînătorii de selecţie (foto, filmări, act-constatator);
    7) locurile şi termenele de efectuare a vînătorii de selecţie;
    8) persoana responsabilă de efectuarea vînătorii de selecţie;
    9) notificarea existenţei exemplarului „de selecţie” conform criteriilor de clasificare enumerate la punctele 8-11 ale prezentului Regulament.
    23. Ministerul Mediului examinează demersul şi prezintă Agenţiei „Moldsilva” decizia privind termenele de efectuare a vînătorii de selecţie şi efectivul de animale care necesită a fi extras pe sexe şi pe categorii de vîrstă.
    24. Extragerea exemplarului „de selecţie”, prin metoda „la pîndă”, stabilită la pct. 13 al prezentului Regulament, se efectuează pe tot parcursul anului, cu excepţia lunilor de primăvară şi a perioadei de reproducere. Extragerea se realizează individual de către gestionarul fondului de vînătoare sau angajatul acestuia, de pe turnuri de vînătoare sau din alte locuri special amenajate pentru acest scop, în locurile de trecere a vînatului, cu arma cu ţeavă ghintuită. Acţiunea se realizează în prezenţa reprezentantului Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a reprezentantului Inspectoratului Ecologic de Stat, în termenele şi sectorul (trupul de pădure, parcelă, subparcelă) indicate în biletul silvic.
    25. Ministerul Mediului va publica deciziile privind termenul de efectuare a vînătorii de selecţie şi efectivul de animale care necesită a fi extras pe site-ul său oficial.
    26. După finalizarea vînătorii de selecţie, gestionarul fondului de vînătoare sau reprezentantul acestuia întocmeşte un act cu acţiunile întreprinse, care se semnează de toţi participanţii, cu specificarea speciei, numărului de animale recoltate, a sexului şi a categoriei de vîrstă. Actul se transmite Inspectoratului Ecologic de Stat, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului indicat în biletul silvic, cu prezentarea obligatorie a imaginilor exemplarelor recoltate.
    27. Extragerea altor specii, a unor cantităţi mai mari, a speciilor de altă vîrstă sau sex decît cele indicate în biletul silvic ori în decizia Ministerului Mediului privind extragerea de selecţie la etapa implementării deciziei respective se consideră braconaj şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
    28.  Se interzice:
    1) utilizarea armelor cu ţeavă lisă pentru efectuarea vînătorii de selecţie;
    2) aplicarea metodei de efectuare a vînătorii de selecţie stabilite la pct. 13 al prezentului Regulament în lipsa reprezentantului Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a reprezentantului Inspectoratului Ecologic de Stat;
    3) orice alte acţiuni care ar pune în pericol viaţa celorlalte animale sau care le-ar determina să părăsească fondul ariilor naturale protejate;
    4) rănirea accidentală a exemplarelor „de viitor”.