HANRE48/2019
Внутренний номер:  379946
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 48
от  11.03.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul
de distribuție închis al energiei electrice
Опубликован : 29.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 111-118     статья № : 549     Дата вступления в силу : 29.04.2019
Înregistrat:
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr. 1429 din 14 martie 2019
Ministru______________ Victoria IFTODI    În temeiul art. 50 alin. (5) din Legea nr. 107  din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.413), cu modificările și completările ulterioare, în scopul reglementării raporturilor juridice existente în cadrul unui sistem de distribuție închis, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

    DIRECTOR GENERAL                                                    Veaceslav UNTILA

    Director                                                                              Octavian Calmîc

    Director                                                                               Eugen Carpov

    Director                                                                               Ștefan Creangă

    Nr. 48/2019. Chişinău, 11 martie 2019.


Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 48/2019  din 11.03.2019

REGULAMENT
privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice
Secţiunea 1
Domeniul de aplicare
    1. Regulamentul privind sistemele de distribuţie (în continuare SDÎ) închise de livrare a energiei electrice (în continuare - Regulament) reglementează:
    1) termenele și condițiile de racordare, deconectare, reconectare a instalațiilor de utilizare ale utilizatorilor sistemului de distribuție închis (în continuare - utilizatori) la rețelele electrice ale sistemului de distribuție închis;
    2) raporturile juridice dintre operatorul sistemului de distribuţie închis (în continuate - OSDÎ) şi utilizatori privind contractarea și plata energiei electrice.
    2. Prezentul Regulament se aplică OSDÎ şi utilizatorilor la livrarea energiei electrice, evidenţa consumului, plata energiei electrice, limitarea şi întreruperea livrării de energie electrică, examinarea reclamaţiilor utilizatorilor şi modalitatea de soluţionare a litigiilor dintre OSDÎ şi utilizatori.
Secţiunea 2
Dispoziții generale
    3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile specificate în Legea nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică, Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (în continuare Legea cu privire la energia electrică), precum și următoarele noţiuni:
    act de delimitare – act ce stabilește punctul de delimitare a instalațiilor aflate în proprietatea întreprinderii electroenergetice de instalaţia electrică a utilizatorului;
    operator al sistemului de distribuţie închis – persoană juridică, care are în proprietate un sistem de distribuție închis, autorizată de Agenție pentru operarea sistemului de distribuție închis;
    utilizator al sistemului de distribuţie închis - persoană fizică sau persoană juridică, ale căror instalații electrice se află în zona geografică a sistemului de distribuție închis sau în nemijlocita apropiere a sistemului de distribuție închis, ori care se află în raporturi de muncă sau alte raporturi similare cu proprietarul sistemului de distribuție;
    date de consum - date privind consumul efectiv de energie electrică înregistrat la un loc de consum şi determinat prin citirea de către OSDÎ a indicațiilor echipamentului de măsurare;
    interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale indicațiilor echipamentului de măsurare pentru determinarea cantităţii de energie electrică corespunzătoare acestui interval;
    istoric de consum - consumul de energie electrică realizat într-o anumită perioadă la un loc de consum;
    perioada de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică din acest interval la locul de consum al utilizatorului.
    4. OSDÎ livrează energie electrică prin sistemul de distribuţie închis (SDÎ) şi alimentează cu energie electrică utilizatorii în baza autorizației obținute de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare - Agenție) în condiţiile stipulate în art. 50 alin. (3) şi (4) al Legii cu privire la energia electrică.
    5. OSDÎ are obligația să exploateze, să întreţină SDÎ și să livreze energie electrică în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului.
Secţiunea 3
Racordarea instalațiilor de utilizare
la sistemul de distribuție închis
    6. Racordarea instalației de utilizare a utilizatorului la sistemul de distribuție închis se efectuează de către OSDÎ.
    7. În scopul racordării la sistemul de distribuție închis a instalaţiei de utilizare sau a modificării instalaţiei de utilizare deja racordate, solicitantul este obligat să obţină de la OSDÎ condiţiile tehnice necesare. În acest sens, solicitantul transmite prin poștă, fax, e-mail sau se depune direct la sediul OSDÎ o cerere de eliberare a Avizului tehnic de racordare. În cerere vor fi indicate cel puțin următoarele informații:
    1) datele de identificare a locului de consum;
    2) scopul utilizării energiei electrice;
    4) puterea electrică solicitată a fi racordată;
    5) categoria de fiabilitate a furnizării;
    6) tensiunea nominală a rețelei electrice (trifazată sau monofazată).
    8. La cererea de eliberare a Avizului tehnic de racordare se anexează următoarele acte:
    1) în cazul persoanelor fizice:
    a) copia buletinului de identitate al solicitantului;
    b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum respectiv şi, după caz, asupra terenului;
    c) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
    2) în cazul persoanelor juridice:
    a) copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, și informații cu privire la codul fiscal, contul de decontare și denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plățile;
    b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum respectiv;
    c) planul de situație, cu amplasarea în zonă a instalației de utilizare sau a centralei electrice, pentru care se solicită racordarea;
    d) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenului, după caz;
    e) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
    f) pentru racordarea instalațiilor de utilizare, date caracteristice locului de consum, inclusiv tipul și puterea utilajelor ce se vor utiliza.
    La momentul înregistrării cererii de eliberare a Avizului tehnic de racordare, OSDÎ, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011, informează solicitantul că informațiile prezentate conțin date cu caracter personal.
    9. În termen de 15 zile, OSDÎ prezintă solicitantului Avizul tehnic de racordare, care include și devizul de cheltuieli pentru racordarea instalației electrice de utilizare a solicitantului la sistemul de distribuție închis. Avizul tehnic de racordare se eliberează gratuit.
    10. În cazul în care, la eliberarea Avizului tehnic de racordare solicitantului, OSDÎ constată că la conectarea instalației de utilizare a acestuia va fi depăşită puterea contractată convenită cu operatorul de sistem (în continuare OS), operatorul sistemului de distribuţie închis se va adresa la OS pentru a obţine avizul de majorare a puterii contractate.
    11. În cazul în care solicitantul este de acord cu devizul de cheltuieli, OSDÎ și solicitantul încheie contractul de racordare în care se prevăd termenele de racordare și cerințele de realizare a lucrărilor de racordare.
    12. Devizul de cheltuieli întocmit de OSDÎ include doar cheltuielile strict necesare pentru racordarea instalației de utilizare a solicitantului la sistemul de distribuție închis. Devizul de cheltuieli se întocmește în baza principiilor Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic.
    13. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu devizul de cheltuieli, OSDÎ și solicitantul examinează în comun articolele de cheltuieli incluse în deviz și soluționează prin negocieri divergențele apărute.
    14. Solicitantul achită plata pentru racordare, determinată în baza devizului de cheltuieli.
    15. OSDÎ asigură realizarea lucrărilor de proiectare, montare a instalației de racordare necesară pentru racordarea instalațiilor de utilizare a solicitantului la sistemul de distribuție închis.
    16. Termenul de executare a instalației de racordare și de punere sub tensiune a instalației de utilizare la rețeaua electrică a OSDÎ se negociază de părți și se înscrie în contractul de racordare.
    17. Solicitantul este în drept să angajeze un proiectant şi un electrician autorizat pentru proiectare şi, respectiv, pentru executarea instalaţiei de racordare.
    18. Pînă la realizarea racordării instalației de utilizare la sistemul de distribuție închis, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiei de utilizare.
    19. Lucrările de racordare și de montare a instalației de utilizare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 și a Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr.163 din 9 iulie 2010, în caz contrar, racordarea instalaţiei la sistemul de distribuţie de tip închis se interzice.
    20. După realizarea racordării instalației de utilizare a utilizatorului – consumator noncasnic, la sistemul de distribuție închis, OSDÎ întocmește actul de delimitare, în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. Actul de delimitare se semnează de ambele părți.
    21. Punctul de delimitare a proprietăţii se stabileşte la un element fizic care permite realizarea efectivă a separării sistemului de distribuţie închis, proprietate a OSDÎ de instalaţiile de utilizare ale utilizatorului.
    22. Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie întocmirea şi semnarea actului de delimitare. În acest caz, OSDÎ este responsabil de exploatarea şi deservirea tehnică a rețelei electrice pînă la bornele de ieșire ale aparatului de protecție, instalat după echipamentul de măsurare. Cheltuielile justificate pentru exploatarea şi întreţinerea acestor reţele electrice se includ în tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
Secţiunea 4
Alimentarea cu energie electrică a utilizatorului
    23. Alimentarea cu energie electrică a persoanelor fizice și juridice prin sistemul de distribuție închis se efectuează în baza contractului de alimentare cu energie electrică încheiat între OSDÎ și utilizator.
    24. Parametrii de calitate a energiei electrice livrate de către OSDÎ în sistemul de distribuție închis trebuie să corespundă standardului de calitate aprobat de organul național de standardizare. Acești parametri se specifică în contractul încheiat între OSDÎ şi utilizatorul de sistem.
    25. Clauzele contractului de alimentare cu energie electrică elaborat de OSDÎ trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:
    1) denumirea şi adresa juridică a OSDÎ;
    2) denumirea și adresa juridică a furnizorului de energie electrică (în cazul în care utilizatorul optează pentru procurarea energiei de la un furnizor);
    3) obiectul contractului, parametrii de calitate a energiei electrice livrate, cantităţile de energie electrică livrate (pentru consumatorii noncasnici);
    4) tariful pentru operarea sistemului de distribuție închis;
    5) cazurile şi condiţiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică, de deconectare şi de reconectare la sistemul de distribuție închis a instalaţiei de utilizare a utilizatorului;
    6) durata contractului de alimentare cu energie electrică, cazurile şi modalitatea de prelungire, modificare, suspendare şi reziliere a contractului respectiv, inclusiv dreptul utilizatorului de a rezilia contractul în mod unilateral şi gratuit;
    7) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către OSDÎ a utilizatorului cu privire la majorarea tarifului de operare a sistemului de distribuție închis, înainte de aplicarea acestuia;
    8) termenele de plată, modalităţile de plată, precum şi măsurile ce vor fi luate de OSDÎ în cazul nerespectării de către utilizator a obligaţiilor contractuale;
    9) eventualele compensaţii şi modalităţile de rambursare a cheltuielilor care se aplică în cazul în care OSDÎ nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate, sau OSDÎ îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale cu întîrziere sau în mod defectuos;
    10) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a neînţelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;
    11) drepturile şi obligaţiile OSDÎ şi ale utilizatorului.
    26. Contractul de alimentare cu energie electrică se întocmește de către OSDÎ și se prezintă utilizatorului spre examinare și semnare. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu unele clauze ale contractului propus, OSDÎ și utilizatorul negociază și stabilesc soluții mutual acceptabile.
    27. Pentru a încheia contractul de alimentare cu energie electrică, solicitantul - potenţialul utilizator este obligat să prezinte OSDÎ următoarele documente:
    1) cererea de încheiere a contractului de alimentare cu energie electrică, formularul căreia este pus la dispoziţie de către OSDÎ;
    2) în cazul consumatorului casnic - copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
    3) în cazul consumatorului noncasnic - copia deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile.
    28. Utilizatorul este în drept să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor ales de energie electrică sau să procure necesarul de energie electrică de la OSDÎ.
    29. În cazul în care utilizatorul solicită schimbarea  furnizorului de energie electrică, acest fapt este notificat OSDÎ conform termenului prevăzut de Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili, aprobat de Agenție. În acest caz, operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să recalculeze tariful aplicat în raport cu utilizatorul respectiv şi să includă în tarif doar costurile aferente serviciului prestat de operatorul sistemului de distribuţie închis, conform art. 51 alin. (5) din Legea cu privire la energia electrică.
Secţiunea 5
Drepturile și obligațiile părților
    30. OSDÎ are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească:
    1) să asigure livrarea continuă şi fiabilă a energiei electrice, pînă la bornele de ieșire ale aparatului de protecție, instalat după echipamentul de măsurare al utilizatorului - consumator casnic şi pînă la punctul de delimitare în cazul utilizatorului - consumator noncasnic, la parametrii de calitate stabiliți în standardele de calitate, aprobate de organismul național de standardizare;
    2) să asigure livrarea energiei electrice în condiţii optime şi de siguranţă, respectînd clauzele specificate în contractul de alimentare cu energie electrică;
    3) să asigure încasarea de la utilizator, în termenul prevăzut în contract, a plăţilor pentru energia electrică livrată;
    4) să repare prejudiciul cauzat utilizatorului în cazul nerespectării clauzelor contractuale;
    5) să prezinte lunar utilizatorului factura emisă în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru plata energiei electrice consumate, la tariful energiei electrice determinat în baza Metodologiei de calculare a tarifului reglementat pentru operarea sistemului de distribuţie închis, aprobată de Agenţie, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului-limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
    6) să prezinte utilizatorului calculul cantităților de energie electrică în cazul conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiilor de utilizare la sistemul de distribuție închis, consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare;
    7) să prezinte la solicitarea utilizatorului informaţii cu privire la istoricul consumului de energie electrică la locul de consum al utilizatorului, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate de către utilizator la locul său de consum;
    8) să răspundă, în termenele stabilite prin lege, la reclamaţiile depuse în scris de utilizatori;
    9) să restituie datoriile acumulate faţă de utilizator, pînă la data rezilierii contractului de livrare a energiei electrice;
    10) să restituie utilizatorului sumele suplimentare suportate de utilizator cauzate de erori de facturare;
    11) să reconecteze aparatele sau instalaţiile de utilizare ale utilizatorului la sistemul de distribuţie închis, conform prezentului Regulament şi, respectiv, reluarea livrării energiei electrice;
    12) să asigure accesul utilizatorilor la serviciul telefonic, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;
    13) să notifice utilizatorul cu privire la majorarea tarifului de operare a sistemului de distribuție închis, înainte de aplicarea acestuia.
    31. OSDÎ are următoarele drepturi:
    1) să aibă acces la echipamentul de măsurare, să efectueze citirea indicaţiilor, controlul echipamentelor de măsurare, precum şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul Regulament pentru efectuarea verificării metrologice a echipamentelor de măsurare, instalate la utilizatorii cărora le livrează energie electrică;
    2) să recalculeze consumul de energie electrică conform sistemului pauşal prevăzut în prezentul Regulament în cazul depistării încălcării clauzelor contractuale prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare şi/sau conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiilor electrice sau în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, în baza actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi a probelor prezentate de OSDÎ;
    3) să efectueze recalcularea consumului de energie electrică luînd în consideraţie indicii corecţi de facturare şi eroarea echipamentului de măsurare în cazul depistării de către OSDÎ a majorării neautorizate a debitului sumar sau racordării unor aparate electrice, fără acordul OSDÎ, sau dacă au fost modificaţi indicii de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare;
    4) să includă suma cauzată de erori de facturare, ce sunt în defavoarea utilizatorului, în factura de plată pentru luna viitoare;
    5) să aplice utilizatorului penalitate, conform clauzelor contractului de alimentare cu energie electrică, în condiţiile legii;
    6) să deconecteze aparatele sau instalaţiile de utilizare ale utilizatorului cărora le livrează energie electrică, în cazurile stabilite în prezentul Regulament;
    7) în scopul recuperării pagubelor, să prezinte organelor competente documente cu privire la încălcările prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.
    32. Utilizatorul are următoarele obligaţii:
    1) să achite integral consumul de energie electrică în termenul indicat în factură;
    2) să restituie datoriile acumulate faţă de  OSDÎ, pînă la data rezilierii contractului de livrare a energiei electrice;
    3) să întreţină instalaţiile sale de utilizare în stare bună de funcţionare;
    4) să solicite OSDÎ acordul privind modificarea, conectarea de noi aparate sau instalaţii la instalaţia de utilizare existentă;
    5) să permită accesul personalului OSDÎ la echipamentul de măsurare şi la aparatele sau instalaţiile electrice;
    6) să permită accesul echipei de intervenţie a OSDÎ, după prezentarea legitimaţiei, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile OSDÎ instalat pe proprietatea utilizatorului;
    7) să efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţiile electrice ale sale, prin intermediul unităţilor specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;
    8) să suporte cheltuielile necesare pentru modificarea instalaţilor de utilizare solicitată de el;
    9) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate echipamentului de măsurare şi alte dispozitive şi instalaţii montate de OSDÎ la utilizator, precum şi să se abţină de la orice acţiuni precum conectarea neautorizată a aparatelor sau a instalaţiilor electrice la sistemul de distribuție închis, consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare;
    10) să anunţe imediat OSDÎ în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;
    11) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice.
    33. Utilizatorul are următoarele drepturi:
    1) să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către OSDÎ a prevederilor prezentului Regulament sau a clauzelor contractului de alimentare cu energie electrică;
    2) să aibă acces la echipamentul de măsurare a consumului de energie electrică, indiferent de locul amplasării acestora;
    3) să solicite OSDÎ să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor în rețeaua electrică şi în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;
    4) să solicite OSDÎ reducerea plăţii pentru energie electrică consumată ce nu corespunde parametrilor de calitate stabiliți în standardele de calitate, aprobate de organismul național de standardizare;
    5) să solicite OSDÎ modificarea, suspendarea, prelungirea sau rezilierea contractului de alimentare cu energie electrică;
    6) să solicite OSDÎ deconectarea temporară a livrării de energie electrică;
    7) să fie prezent la citirea indicaţiilor, verificarea metrologică şi efectuarea expertizei metrologice și a expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare;
    8) să solicite OSDÎ informaţii cu privire la parametrii de calitate a energiei electrice livrate, istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
    9) să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor ales.
Secţiunea 6
Deconectarea/reconectarea şi întreruperea
livrării energiei electrice
    34. OSDÎ va deconecta de la sistemul de distribuţie închis al energiei electrice aparatele sau instalaţiile de utilizare ale utilizatorului în cazul:
    1) neachitării plăţilor pentru energia electrică consumată la locul de consum în decurs de 10 zile din data limită de plată a facturii (factura prezentată utilizatorului cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii);
    2) conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiilor electrice la sistemul de distribuție închis, consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare cu documentarea acestui fapt printr-un act;
    3) consumului fără evidenţă a energiei electrice pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina utilizatorului;
    4) expirării termenului contractului de alimentare cu energie electrică, dacă utilizatorul nu solicită prelungirea lui;
    5) în cazul înaintării prescripţiei de către organul supravegherii energetice de stat, conform procedurii şi condiţiilor stabilite prin lege;
    6) în situaţia în care utilizatorul nu permite accesul personalului OSDÎ la locul de consum pentru montarea, pentru demontarea, pentru controlul, pentru înlocuirea sau pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau pentru înlocuirea utilajului OSDÎ, instalat pe proprietatea utilizatorului. OSDÎ este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act care urmează să fie expediat utilizatorului împreună cu avizul de deconectare;
    7) dacă sunt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau apare pericolul prejudicierii proprietăţii ;
    8) la solicitarea utilizatorului.
    35. Deconectarea instalațiilor de utilizare ale utilizatorului este interzisă în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00, și doar după avizarea utilizatorului. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează utilizatorului cu cel puțin 5 zile înainte de data preconizată pentru deconectare. Excepție sunt cazurile de depistare a conectării neautorizate la rețelele electrice de distribuție cînd instalațiile de utilizare conectate neautorizat se deconectează odată cu depistarea acestor cazuri.
    36. În situaţiile prevăzute la pct. 34 subpunctele 1) și 2) din prezentul Regulament, OSDÎ îl informează pe utilizator, prin intermediul facturii de plată a energiei electrice, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.
    37. OSDÎ deconectează imediat aparatul sau instalaţia de utilizare al utilizatorului în cazul cînd:
    1) aparatul sau instalaţia de utilizare este conectată neautorizat;
    2) sunt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor.
    38. Aparatul sau instalaţia de utilizare se deconectează de către OSDÎ de la punctul de delimitare, prin sigilare, iar în cazul în care nu există posibilitate de deconectare din punctul de delimitare, OSDÎ decide modalitatea de deconectare a instalaţiei de utilizare.
    39. După deconectarea aparatului sau instalaţiei de utilizare, OSDÎ întocmeşte actul de deconectare a aparatului sau instalaţiei de utilizare, în două exemplare, în care indică în mod obligatoriu motivul deconectării aparatului sau instalaţiei de utilizare. Actul de deconectare se semnează de personalul OSDÎ şi de utilizator, iar un exemplar al acestuia se înmînează utilizatorului.
    40. După înlăturarea motivelor deconectării aparatelor sau instalaţiilor de utilizare, utilizatorul solicită OSDÎ reconectarea instalației sale la rețeaua electrică, iar OSDÎ reconectează instalația de utilizare a utilizatorului la rețeaua electrică în termen cât mai mic posibil, dar nu mai mare de 2 zile de la data depunerii solicitării de către utilizator și achitării tarifului pentru reconectare. Solicitarea cu privire la reconectare poate fi depusă în scris, prin telefon, poştă electronică, fax.
    41. Tariful pentru deconectare/reconectare se achită de utilizator numai în cazul în care deconectarea a avut loc conform prevederilor prezentului Regulament. OSDÎ nu este în drept să perceapă tariful pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiilor de utilizare ale utilizatorului a avut loc din vina OSDÎ.
    42. OSDÎ este obligat să înregistreze toate cazurile de întreruperi în livrarea energiei electrice utilizatorilor.
    43. În cazul întreruperilor neprogramate a livrării energiei electrice, OSDÎ este obligat să informeze, prin anunţare, notificare, utilizatorii afectaţi de întrerupere despre timpul preconizat de reluare a prestării serviciului.
    44. OSDÎ este obligat să informeze, în prealabil, utilizatorii, prin anunţare, notificare, despre întreruperile programate a livrării energiei electrice.
    45. În situaţii de forţă majoră, OSDÎ va efectua operativ întreruperea livrării energiei electrice unor utilizatori din zona afectată, pentru a preveni efectele (avarii) mai grave în sistemul de distribuţie închis al energiei electrice.
    46. OSDÎ nu poartă răspundere pentru întreruperile în livrare a energiei electrice cauzate de utilizator.
    47. Tarifele pentru serviciile auxiliare (deconectare, reconectare, sigilare, desigilare) prestate de către OSDÎ utilizatorilor se determină de către OSDÎ conform Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată de Agenție.
Secţiunea 7
Măsurarea și plata cantităților de energie electrică livrate
prin sistemul de distribuție închis

    48. Pentru evidența consumului de energie electrică şi decontările între OSDÎ şi utilizator, fiecare loc de consum racordat la sistemul de distribuție închis urmează să fie echipat cu echipament de măsurare.
    49. Se utilizează numai echipamente de măsurare legalizate şi verificate metrologic, incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. Echipamentele de măsurare utilizate pentru facturare trebuie verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2016, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr.1042 din 13 septembrie 2016, Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016.
    50. OSDÎ este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a energiei electrice ale utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică.
    51. Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică la utilizatorii - consumatori casnici, se suportă de către operatorul sistemului de distribuție închis. Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică la utilizatorii - consumatori noncasnici se suportă de către utilizatori.
    52. Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în aşa mod ca utilizatorul şi OSDÎ să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice moment.
    53. Utilizatorul este obligat să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate. El este obligat să informeze OSDÎ imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor aplicate.
    54. După instalare, echipamentului de măsurare se pune în funcţiune şi se sigilează de către personalul OSDÎ, în prezenţa obligatorie a utilizatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare semnat de OSDÎ şi de utilizator, în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele utilizatorului, denumirea operatorului sistemului de distribuție închis, indicaţiile iniţiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor etc. Cordonul sigiliului aplicat de OSDÎ trebuie să fie multifilar, din oţel inox sau galvanizat.
    55. Se interzice utilizatorului să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare, inclusiv în funcţionarea lui, şi asupra sigiliilor aplicate lui sau să blocheze accesul personalului OSDÎ la echipamentul de măsurare.
    56. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării energiei electrice livrate este efectuată lunar, de către personalul OSDÎ în prezenţa utilizatorului/reprezentantului acestuia.
    57. Plata energiei electrice se efectuează de către utilizator în baza facturii emise lunar de către OSDÎ, în baza indicațiilor echipamentului de măsurare și a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis.
    58. Tariful pentru operarea sistemului de distribuție închis se determină în baza Metodologiei de calculare a tarifului reglementat pentru operarea sistemului de distribuţie închis, aprobată de Agenție. În cazul în care Agenția a aprobat tariful revizuit pentru operarea sistemului de distribuţie închis, OSDÎ va aplica tariful aprobat.
    59. Factura prezentată de operatorul sistemului de distribuție închis utilizatorului trebuie să conţină obligatoriu următoarea informaţie:
    1) numele şi prenumele utilizatorului sau denumirea întreprinderii;
    2) adresa locului de consum şi numărul contractului;
    3) data emiterii facturii;
    4) data-limită de plată a facturii;
    5) indicaţiile actuale şi cele precedente ale echipamentului de măsurare şi perioada pentru care este emisă factura;
    6) tariful pentru operarea sistemului de distribuție închis aplicat;
    7) plata pentru energia electrică consumată;
    8) datoriile pentru perioadele precedente;
    9) taxele;
    10) suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;
    11) adresa OSDÎ şi numărul de telefon la care poate fi contactat operatorul sistemului de distribuție închis.
    60. OSDÎ nu este în drept să includă în factură alte plăţi decît cele prevăzute în pct. 59 din prezentul Regulament.
    61. În cazul consumului de energie electrică de către utilizator prin conectarea neautorizată a aparatelor şi a instalaţiilor electrice la sistemul de distribuție închis, prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenție în funcționarea echipamentului de măsurare, OSDÎ este în drept să calculeze consumul de energie electrică în baza sistemului paușal.
Secţiunea 8
Raporturile juridice dintre furnizor, OSDÎ şi utilizator
    62. Utilizatorul care încheie contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor ales, devine consumator final şi se bucură de drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea cu privire la energia electrică.
    63. Cantitatea energiei electrice solicitată de consumatorul final este furnizată de către furnizor doar pînă la intrarea în sistemul de distribuţie închis.
    64. OSDÎ este obligat să livreze cantitatea energiei electrice furnizată de către Furnizor utilizatorului şi să factureze utilizatorului doar serviciul de operare a sistemului de distribuție închis, aplicînd tariful pentru operarea sistemului de distribuție închis.
Secţiunea 9
Petițiile utilizatorilor și procedurile de soluționare a litigiilor
    65. În scopul soluţionării problemelor legate de livrarea energiei electrice OSDÎ este obligat să dispună de oficiu unde utilizatorii ar putea să se adreseze, să acorde audienţă utilizatorilor care solicită aceasta.
    66. Solicitările utilizatorilor cu privire la repararea prejudiciilor materiale cauzate de livrarea energiei electrice cu încălcarea parametrilor de calitate se vor examina de către OSDÎ doar dacă au fost depuse în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data presupusei încălcări a parametrilor de calitate. Examinarea solicitărilor utilizatorilor cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice furnizate se efectuează în cel mult 3 zile calendaristice din momentul înregistrării solicitării la OSDÎ.
    67. Utilizatorii sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale cauzate de OSDÎ, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002.
    68. OSDÎ, la solicitarea Agenţiei, este obligat să prezinte informaţii privind petiţiile, copii ale înregistrărilor, ale deciziilor sau alte documente necesare examinării şi soluţionării de către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.
    69. OSDÎ trebuie să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a litigiilor cu utilizatorii pe cale amiabilă şi în termene cît mai restrînse.
    70. În caz de dezacord cu răspunsul OSDÎ ori dacă nu a primit în termen răspuns de la OSDÎ, utilizatorul este în drept să se adreseze Agenţiei pentru soluţionarea litigiilor apărute sau în instanţa de judecată. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu răspunsul sau decizia Agenţiei, el este în drept să conteste răspunsul sau decizia în instanţa de judecată, în conformitate cu legea.