OSFS93/2019
Внутренний номер:  379958
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ Nr. 93
от  01.03.2019
privind aprobarea Regulamenului cu privire
la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
Опубликован : 29.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 111-118     статья № : 577     Дата вступления в силу : 01.04.2019
    În scopul implementării prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, în temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
    2. Se aprobă Procesul-verbal de consemnare a petițiilor depuse verbal, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
    3. Se aprobă elementele obligatorii ale Registrului electronic de evidență a petițiilor, conform anexei nr.3 la prezentul ordin.
    4. Direcția expertiză juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2019.
   
    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI FISCAL DE STAT
                                      Iuri LICHII

    Nr. 93. Chişinău, 1 martie 2019.

    Anexa nr.1
la Ordinul SFS nr. 93
din 1 martie 2019

REGULAMENT
cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor
Secțiunea I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor (în continuare Regulament) stabilește regulile pentru  depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS).
    2. Regulamentul are drept scop respectarea dreptului persoanelor fizice și persoanelor juridice la petiţionare, asigurarea protecţiei depline a dreptului la informaţie și asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor prevăzute de lege, ţinîndu-se cont de interesul public aferent activității de administrare fiscală.
    3. Noțiuni utilizate în prezentul Regulament:
    Petiție – orice cerere, sesizare sau propunere, inclusiv cerere prealabilă depusă prin care:
    - se solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative,
    - se informează cu privire la o problemă de interes personal sau public,
    - se urmărește realizarea de către SFS a unor acțiuni de interes public.
    Petiționar – persoană fizică sau persoană juridică care depune cerere, sesizare sau propunere.
Secțiunea II. Depunerea și înregistrarea petițiilor
    4.  Petiția poate fi:
    - depusă în scris la SFS ori expediată prin poștă sau fax;
    - transmisă în formă electronică;
    - depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal.
    5. Petiția transmisă în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic, inclusiv față de aplicarea semnăturii digitale conform legislației în vigoare.
    6. Toate petițiile sau alte documente depuse de petiționari se înregistrează imediat de către subdiviziunile responsabile de recepționarea corespondenței.
    7. Colaboratorilor din cadrul SFS, care nu sunt responsabili de recepționarea corespondenței, le este interzis să primească petiții de la petiționari.
    8. În cazul petițiilor sau altor documente depuse la subdiviziunile SFS, subdiviziunea responsabilă de recepționarea corespondenței confirmă dovada înregistrării lor.
    9. Petițiile sau alte documente depuse în scris la SFS sau prin fax se consideră a fi depuse odată cu înregistrarea lor în cadrul SFS.
    10. Petițiile sau alte documente trimise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poștal înainte de expirarea termenului.
    11. În cazul petițiilor sau documentelor depuse în formă electronică, Direcția gestionare documente și arhivare va comunica petiționarului în cel mult 2 zile, prin aceleași mijloce, numărul de înregistrare a petiției. Dovada depunerii petiției în formă electronică, respectiv a comunicării numărului de înregistrare, este mesajul salvat în dosarul “Primite”, “Trimise” al contului de poștă electronică mail@sfs.md.
    12. Petițiile formulate verbal în cadrul programului de audiență cu publicul se vor consemna într-un proces-verbal de persoana desemnată responsabilă, care va prezenta petiția pentru înregistrare subdiviziunii responsabile de înregistrarea corespondenței.
Secțiunea III. Conținutul petiției
    13. Petiția depusă/remisă SFS trebuie să conțină următoarele elemente:
    1) numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediul petiționarului sau adresa electronică, dacă se solicită răspuns pe această cale;
    2) în cazul persoanelor specificate la art.131 alin.(5) și art.187 alin.(21) din Codul fiscal, se va indica adresa electronică la care petiționarul solicită să primească răspuns, dacă această adresă este alta decît cea comunicată la momentul conectării, la serviciile fiscale electronice;
    3) denumirea autorității publice;
    4) obiectul petiției și motivarea acesteia, cu indicarea probelor și expunerea faptelor pe care se întemeiază petiția în mod clar, concis și cu bună-credință;
    5) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică-semnătura electronică;
    6) documentul confirmativ al reprezentantului legal sau procura reprezentantului împuternicit;
    7) documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare considerate utile de către petiționar pentru susținerea petiției sale, după caz.
Secțiunea IV. Sancțiuni pentru lipsa elementelor petiției
    14. Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului nu se examinează.
    15. Dacă petiția depusă se încadrează în una din următoarele criterii:
    1) nu corespunde cerințelor legale stabilite pentru un document electronic;
    2) nu conține denumirea autorității publice;
    3) nu conține obiectul petiției și motivarea acesteia;
    4) lipsește semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică-semnătura electronică,
aceasta se înregistrează.
    Ulterior, persoana desemnată responsabilă de examinarea petiției va comunica, dacă este posibil prin scrisoare, petiționarului neajunsurile depistate și va acorda un termen rezonabil pentru înlăturarea acestora.
    În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează.
    16. SFS are dreptul să nu examineze în fond petițiile ce conțin un limbaj necenzurat sau ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia.
    17. În cazul identificării petițiilor specificate la pct.16, se va informa conducerea ierarhic superioară printr-o notă depusă în scris prin care se va solicita acceptul ca petiția să nu fie examinată.
    18. Petițiile care conțin amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale sau a membrilor familiei acesteia, precum și amenințări la adresa altor autorități și/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se remit organului de drept competent.
Secțiunea V. Modificarea petiției
    19. Petiționarul sau reprezentantul acestuia poate modifica petiția inițială sau petițiile depuse în cadrul procedurii pînă la finalizarea acesteia, cu excepția obiectului ei. În acest caz, termenul de finalizare a procedurii nu se modifică.
    20. În cazul modificării obiectului petiției, aceasta este considerată o petiție nouă.
Secțiunea VI. Registrul de evidență a petițiilor
    21. Primirea, înregistrarea și evidența petiţiilor sînt puse în sarcina subdiviziunilor responsabile din cadrul SFS de recepționarea și înregistrarea corespondenței.
    22. Petiţiile primite se înregistrează în aceeaşi zi de către subdiviziunea desemnată responsabilă din cadrul SFS de recepționarea și înregistrarea corespondenței.
    23. Informaţia referitoare la petiţiile primite se introduce în registrul electronic de evidență a petițiilor.
    24. Registrul electronic de evidență a petițiilor va conține elementele obligatorii, conform anexei nr.3 la prezentul ordin.
    25. Petiţiile depuse verbal și consemnate în procesul-verbal de consemnare se înregistrează de către persoana desemnată responsabilă de întocmirea proceselor-verbale de consemnare în registrul de evidență a petițiilor în modul general stabilit prin prezentul regulament.

    anexa nr.2

    anexa nr.3