HGC200/2019
Внутренний номер:  379992
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 200
от  03.04.2019
cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor
vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005
Опубликован : 12.04.2019 в Monitorul Oficial Nr. 132-138     статья № : 253     Дата вступления в силу : 12.04.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 1285), se modifică după cum urmează:
    1) textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 235, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) utilajul, sculele și instrumentele speciale puse la dispoziția unei persoane stabilite pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pentru a fi utilizate în procesul de producere a mărfurilor care urmează a fi exportate/reexportate, cu condiția ca acest utilaj, respectivele scule și instrumente speciale să rămînă în proprietatea unei persoane nerezidente”;
    3) la punctul 356:
    la litera a), după cuvîntul „aeroporturile” se introduc cuvintele „și porturile”, iar după cuvîntul „aeronavelor” se introduc cuvintele „și navelor”;
    la litera c), după cuvintele „în magazine” se introduce textul „ , baruri și restaurante”, după cuvîntul „aeronavelor” se introduc cuvintele „și navelor”, iar după cuvîntul „aeronave” se introduc cuvintele „și nave”;
    se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) bar, restaurant duty-free la bordul navei – bar, restaurant a căror activitate este licențiată de către Agenția Servicii Publice, care sînt amplasate la bordul navei maritime de transport internațional, în care se comercializează produse alimentare gata pentru consum şi băuturi, cu consumare în local, cu sau fără program distractiv”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) operatori – personalul care lucrează efectiv în magazinele, barurile și restaurantele duty-free, cel care aprovizionează aceste magazine, baruri și restaurante, precum şi personalul aeronavelor și navelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri şi care are în atribuţii vînzarea în regim duty-free sau duty-free pentru deservirea corpului diplomatic și distribuirea gratuită a mărfurilor la bordul acestor aeronave și nave”;
    la litera e), cuvintele „precum și” se exclud, iar după cuvîntul „aeronavelor” se introduce textul „și navelor, precum și alte persoane care au acces pe navele”;
    la litera f), în ambele cazuri, după cuvîntul „magazinelor” se introduce textul „ , barurilor și restaurantelor”;
    la litera g), după cuvintele „a unui magazin” se introduce textul „ , bar, restaurant”, după cuvîntul „aeronavelor” se introduc cuvintele „și navelor”, iar după cuvîntul „aeronave” se introduc cuvintele „și nave”;
    se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) navă – mijloc plutitor, cu sau fără propulsie, maritim și fluvial, indiferent de țara de înmatriculare, utilizat în trafic internațional de pasageri”;
    4) la punctul 360:
    la alineatul (2), după cuvîntul „aeronavelor” se introduc cuvintele „și navelor”;
    se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Agenția Servicii Publice, cu avizul Serviciului Vamal, eliberează persoanelor juridice licență pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free, în valută străină și lei moldovenești, în baruri și restaurante duty-free la bordul navei.”;
    5) la punctul 361:
    la alineatul al cincilea:
    după cuvintele „bordul aeronavelor” se introduc cuvintele „și navelor”;
    se completează cu trei subalineate cu următorul cuprins:
    „copia contractului cu privire la deținerea spațiului necesar barului, restaurantului duty-free la bordul navei;
    copia contractului de aprovizionare a navelor încheiat cu companiile care dețin nave;
    copia contractului de aprovizionare a navelor încheiat cu companiile care dețin în folosință navele”;
    se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Pentru eliberarea avizului de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul navelor, Serviciul Vamal solicită de la birourile vamale următoarele documente:
    avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor în porturile internaționale, pentru mărfurile destinate comercializării în regim duty-free la bordul navelor;
    avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condițiilor legale de organizare, funcționare și supraveghere vamală a depozitului pentru mărfurile care vor fi destinate comercializării în regim duty-free la bordul navelor.”;
    6) la punctul 362:
    după cuvîntul „magazin”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „ , bar și restaurant”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
    „d) din magazin duty-free;
    e) din bar sau restaurant duty-free”;
    7) la punctele 363, 364, 366, 371, 373, 375, 379 și 386, după cuvîntul „magazin”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „ , bar și restaurant”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    8) punctul 365 va avea următorul cuprins:
    „365. În magazinele duty-free mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje și în cantități uzuale pentru comerțul cu amănuntul.”;
    9) se completează cu punctul 3651 cu următorul cuprins:
    „3651. În barurile și restaurantele duty-free pot fi comercializate produse alimentare gata pentru consum și băuturi, cu consumare în local.”;
    10) la punctul 368, după cuvîntul „magazinele” se introduce textul „ , barurile și restaurantele”, cuvîntul „facturi”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „facturi fiscale”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar după textul „numărul cursei, în cazul transportului aerian” se introduc cuvintele „sau naval”;
    11) la punctul 377, după cuvintele „a licenței magazinelor” se introduce textul „ , barurilor și restaurantelor”;
    12) la punctele 387, 390 și 394, după cuvîntul „aeronavelor” se introduc cuvintele „și navelor”;
    13) la punctul 388, după cuvîntul „aeronavelor” se introduc cuvintele „și navelor”, iar în final se completează cu cuvintele „și porturi”;
    14) la punctul 389, după cuvîntul „aeronavă” se introduc cuvintele „sau navă”, iar după cuvîntul „aeronavelor” se introduc cuvintele „sau navelor”;
    15) la punctele 391 și 393, după cuvîntul „aeronavelor” se introduc cuvintele „sau navelor”, iar după cuvîntul „aeroporturi” se introduc cuvintele „sau porturi”;
    16) în anexele nr. 28, nr. 29 și nr. 30, după cuvîntul „magazin”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „ , bar și restaurant”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                              Ion Chicu

    Nr. 200. Chişinău, 3 aprilie 2019.