OMF65/2019
ID intern unic:  380053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 65
din  18.04.2019
cu privire la aprobarea formularului tipizat de document
primar cu regim special “Aviz de însoțire a mărfii” şi a Dispozițiilor
privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar
cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii”
Publicat : 26.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 148-158     art Nr : 719     Data intrarii in vigoare : 01.05.2019
    Întru executarea prevederilor art.12 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Formularul tipizat de document primar cu regim special “Aviz de însoţire a mărfii” (Anexa nr.1).
    2) Dispozițiile privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” (Anexa nr.2).
    2. Tipărirea centralizată a formularelor avizului de însoţire a mărfii, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a avizului de însoţire a mărfii, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
    Eliberarea formularelor avizelor de însoţire a mărfurilor, executate tipografic, se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul subdiviziunilor sale, în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat “Comandă on-line a formularelor tipizate”.
    3. Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor pentru documentarea transportării mărfurilor.
    Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat “Comandă on-line a formularelor tipizate”.
    Entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 mai 2019.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                 Ion CHICU

    Nr. 65. Chişinău, 18 aprilie 2019.


    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
nr. 65 din 18 aprilie 2019
DISPOZIȚII
privind modul de operare cu formularul tipizat de document
primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii”
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Dispozițiile sînt elaborate în temeiul art.11 alin.(71) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), art.1171 alin.(13) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62 art.522), întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, şi stabilesc modul de completare a avizului de însoţire a mărfii.
    2. Avizul de însoţire a mărfii este un formular tipizat de document primar cu regim special care se eliberează în următoarele cazuri:
    a) însoţirea mărfurilor, pe timpul transportării lor, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale ce certifică transmiterea dreptului de proprietate, în baza avizelor emise pe parcursul perioadei fiscale (luna calendaristică) în care au fost emise avizele respective;
    b) transportarea mărfurilor în afara entității (fără transmiterea dreptului de proprietate la prelucrare și de la prelucrare, la păstrare, la expertiză etc.) cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale.
    3. La întocmirea avizului de însoţire a mărfii, etaloanele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu constituie elemente obligatorii pentru indicarea acestora în avizul de însoțire a mărfurilor. Ulterior, etaloanele valorice vor fi reflectate la întocmirea facturii fiscale.
    4. Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate şi care îşi execută dreptul la imprimarea de sine stătător a avizelor de însoțire a mărfii, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate are dreptul să includă indicatori și să excludă reflectarea indicatorilor care nu constituie elemente obligatorii.
    5. La baza emiterii unei facturi fiscale pot sta unul sau mai multe avize de însoţire a mărfii întocmite, iar numărul și data avizelor se vor indica în rubrica ”Documente anexate” a facturii fiscale.
    6. Factura fiscală poate fi întocmită în baza avizelor eliberate, după necesitate, la sfîrșitul zilei sau într-o altă perioadă, dar nu mai tîrziu de finele perioadei fiscale (luna calendaristică).
    7. Coloanele 8.7, 8.8 se vor completa în cazul neacceptării mărfurilor la momentul recepționării acestora de către cumpărător/beneficiar. În cazul dat, în factura fiscală se va indica cantitatea de mărfuri acceptate de către cumpărător/beneficiar.
    8. Evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea avizului de însoţire a mărfii se reglementează prin Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998.
    9. Avizul de însoţire a mărfii, ținînd cont de numărul părţilor implicate în operaţiunea economică efectuată, se întocmeşte de către furnizor într-un număr de:
    1) 3 exemplare, în cazul asigurării transportului de către furnizor sau cumpărător/beneficiar:
    a) exemplarul unu se păstrează la furnizor şi va servi ca document la întocmirea facturii fiscale;
    b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/beneficiarului pentru înregistrarea mărfurilor pînă la întocmirea facturii fiscale;
    c) exemplarul trei este destinat pentru autorizaţie la ieşirea mijlocului de transport de la locul de încărcare (depozit) şi se păstrează la furnizor.
    2) 5 exemplare, în cazul asigurării transportării mărfurilor de către persoane terțe:
    a) exemplarul unu se păstrează la furnizor;
    b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/beneficiarului pentru înregistrarea mărfurilor pînă la întocmirea facturii fiscale;
    c) exemplarul trei este destinat pentru confirmarea recepționării mărfurilor de către cumpărător/beneficiar, iar ulterior acesta urmează a fi returnat furnizorului şi va servi ca document la întocmirea facturii fiscale;
    d) exemplarul patru este destinat transportatorului servind ca bază pentru evidenţa activităţii de transport;
    e) exemplarul cinci este destinat pentru autorizaţie la ieşirea mijlocului de transport de la locul de încărcare (depozit) şi se păstrează la furnizor.
II. INSTRUCȚIUNE PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI
TIPIZAT DE DOCUMENT PRIMAR CU REGIM SPECIAL
„AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII”
    10. Avizul de însoţire a mărfii se completează în modul următor:
    1) În rubrica “Seria” se indică seria avizului.
    2) În rubrica “Nr.” se indică numărul avizului.
    3) În rubrica “data” se indică în cifre ziua, luna, anul emiterii avizului ce va corespunde cu data transportării mărfii.
    4) În rîndul 1 “Furnizor” se indică denumirea entităţii în numele căreia este întocmit documentul, adresa juridică, IDNO (codul fiscal).
    5) În rîndul 2 “Cumpărător/beneficiar” se indică denumirea entităţii, adresa juridică, IDNO (codul fiscal).
    6) În rubrica 3 “Transportator” se indică denumirea, adresa şi IDNO transportatorului care va efectua transportul de mărfuri (în baza foii de parcurs sau a altui document de transport prezentat de către şofer).
    7) În rubrica 4 “Nr. de înmatriculare al mijlocului de transport” se înscrie nr. de înmatriculare al mijlocului de transport şi al remorcii (semiremorcii) destinate transportării mărfurilor.
    8) În rîndul 5 “Punct încărcare” se indică adresa primului punct în care mărfurile sînt încărcate în mijlocul de transport.
    9) În rîndul 6 “Punct descărcare” se indică adresa punctului final de descărcare a mărfurilor.
    10) În rubrica 7 “Foaia de parcurs” se indică seria, numărul şi data emiterii foii de parcurs sau a altui document de transport, care se anexează la aviz.
    11) În coloanele 8.1-8.4 pentru fiecare tip de mărfuri se indică, respectiv, numărul de ordine, denumirea mărfii, etalonul cantitativ, cantitatea mărfii respective.
    12) În coloana 8.5, după caz, se indică în lei preţul unitar.
    13) În coloana 8.6, după caz, se indică valoarea pentru fiecare tip de marfă, determinate ca produs al indicatorilor din coloanele 8.4 și 8.5.
    14) În coloana 8.7 se indică, după caz, cantitatea mărfurilor primite de către cumpărător/beneficiar la momentul recepționării acestora. În cazul în care marfa a fost primită în totalitate, coloana 8.7 nu se completează.
    15) În coloana 8.8 se indică, după caz, cantitatea mărfurilor neacceptate de către cumpărător/beneficiar la momentul recepționării acestora. În cazul în care marfa a fost primită în totalitate, coloana 8.8 nu se completează.
    17) În rîndul 9 “TOTAL” se indică, după caz, suma valorilor mărfurilor transportate.
    18) În rîndul 10 “Permis eliberarea” se indică funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile, care permite eliberarea şi expedierea mărfii la adresa cumpărătorului/beneficiarului, pe toate exemplarele avizului semnează persoana responsabilă şi, după caz, se aplică ştampila furnizorului.
    19) În rîndul 11 “Predat mărfurile” pe toate exemplarele avizului semnează persoana responsabilă de expedierea mărfii.
    20) În rîndul 12 “Primit mărfurile intermediarul (transportatorul)” – pe toate exemplarele avizului se indică funcţia, numele, prenumele intermediarului (transportatorului) şi prin semnătură se confirmă faptul primirii mărfurilor pentru transportare.
    21) În rîndurile 13 “Predat mărfurile intermediarul (transportatorul)” şi 14 “Primit mărfurile cumpărătorul/beneficiarul” – intermediarul (transportatorul) confirmă prin semnătură că a predat marfa, iar persoana de răspundere a cumpărătorului/beneficiarului semnează pe formularul avizului de însoţire a mărfurilor certificînd recepționarea mărfurilor și, după caz, aplică ştampila pentru primirea încărcăturii de la intermediar (transportator).
    În cazul cînd mărfurile sînt primite în baza delegaţiei vizate de cumpărător/beneficiar, persoana autorizată confirmă prin semnătură în rîndul 14 “Primit mărfurile cumpărătorul/beneficiarul”.
    22) În rîndul 15 “Predat mărfurile neacceptate” se indică funcţia, numele, prenumele intermediarului (transportatorului) şi prin semnătură se confirmă faptul predării către furnizor a mărfurilor neacceptate de către cumpărător/beneficiar.