OMFC66/2019
Внутренний номер:  380061
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ Nr. 66
от  19.04.2019
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare
şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019”
Опубликован : 03.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 159-161     статья № : 759     Дата вступления в силу : 19.04.2019
    În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2019,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525/1845) se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2019”:
    1.1. Prima liniuță din punctul 3.2. se exclude.
    1.2. Punctul 3.2 se completează cu o liniuță nouă care va avea următorul conținut:
    „- cod ECO 145181 – Recuperarea creanțelor/restanțelor fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republcii Moldova.”
    1.3. Liniuța a doua din punctul 3.2 se modifică și va avea următorul conținut:
    „- cod ECO 114638 - Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)”.
    2. În Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat”:
    2.1. După punctul 4.23 se introduce punctul 4.231 cu următorul conținut:
    “ 4.231 .Mijloacele recuperate în scopul realizării prevederilor Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1275 din 26.12.2018, se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN:
    MD10TRGAAA14518101000000.”
    2.2. Din punctul 4.9 prima propoziție va avea următorul conținut:
    „4.9. Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) (cod ECO 114638) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD53TRGAAA11463801000000.”
    3. În Capitolul 5 „Achitarea drepturilor de export-import și a altor plăți administrate de organele vamale”, punctul 5.2 va avea următorul conținut:
    „ 5.2. Prin derogare de la prevederile punctului 5.1. se virează la bugetul de stat plata-garanție de la drepturile de export-import (cod ECO 518200), codul IBAN: MD94TRPAAA518200A01344AA.”
    4. Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat’’:
    4.1. Se exclude poziția:

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)

 
114631²
 
SV
 
    4.2. Poziția:

Vinieta, pentru autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea

 
114638
 
 
SFS
 

    se expune în următoarea redacție:

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)

 
114638
 
SFS
 
    4.3. Anexa se completează cu următoarea poziție:

Recuperarea creanței/restanței fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova

 
145181
 
SFS

    5. Anexa 2 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale” se modifică și se expune într-o nouă redacție.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                       Ion CHICU

    Nr. 66. Chişinău, 19 aprilie 2019.


    anexa nr.1

    anexa nr.2