OAEC24/2019
Внутренний номер:  380141
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ОРГАН ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ПРИКАЗ Nr. 24
от  26.04.2019
cu privire la aprobarea cerințelor tehnice referitoare la eliberarea
certificatelor controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO) și a cerințelor
tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic
aerian (CT-ATCO.MED)
Опубликован : 10.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 162-166     статья № : 803     Дата вступления в силу : 10.05.2019
    În temeiul art. 7 alin.(3) subpct.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 şi al punctului 10 subpct.1) lit.b.) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile, întru executarea atribuțiilor ce îi revin Autorității Aeronautice Civile în calitate de autoritate administrativă de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, în scopul transpunerii prevederilor Anexei nr. I și Anexei nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.805/2011 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 63/1 din 6 martie 2015,
ORDON:
    1. Se aprobă ediția 01 a cerințelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO) și ediția 01 a cerințelor tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic aerian (CT-ATCO.MED).
    2. Cerințele tehnice CT-ATCO și CT-ATCO.MED vor intra în vigoare la data de 27.08.2019.
    3. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate anexele la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la compartimentul „Cadrul normativ – cerințe tehnice”.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL
    AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE                                  Octavian NICOLAESCU

    Nr. 24/GEN. Chişinău, 26 aprilie 2019.