*HGO903/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  380273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 903
din  30.10.2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la transportarea elevilor
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 971
    În temeiul art.5 lit.b) din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 443), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrii Guvernului nr. 484 din 5 iulie 2011 „Cu privire la Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 113, art. 552), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la transportarea elevilor (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                    Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu

    Nr. 903. Chişinău, 30 octombrie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 903
din 30 octombrie 2014
REGULAMENT
cu privire la transportarea elevilor
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la transportarea elevilor (în continuare – Regulament) stabileşte regulile de organizare şi desfăşurare a transportării elevilor între localitatea de domiciliu a acestora şi instituţia de învăţămînt general în care ei îşi fac studiile, precum şi obligaţiile factorilor implicaţi în procesul de transportare a elevilor.
    2. Scopul prezentului Regulament este sistematizarea, într-un singur document, a cerinţelor pentru asigurarea securităţii la transportarea elevilor.
    3. Prezentul Regulament se completează, în măsura în care nu contravin acestuia, cu dispoziţiile Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28 iulie 2006.
    4. Transportarea elevilor se face cu autobuzele sau microbuzele aflate în gestiunea ori în folosinţa direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt sau în proprietatea ori folosinţa autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare – autobuze şcolare) sau, în lipsa lor, cu autobuzele sau microbuzele agentului transportator cu care Direcţia raională/municipală de învăţămînt ori autoritatea administraţiei publice locale a încheiat contract de transport.
II. Particularităţile transportării elevilor
cu autobuzele şcolare
    5. Scopul principal al utilizării autobuzelor şcolare este transportul tur-retur al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi instituţia de învăţămînt general în care ei îşi fac studiile.
    6. Suplimentar scopului principal specificat la pct.5 al prezentului Regulament, autobuzele şcolare pot fi utilizate şi pentru alte scopuri educaţionale, printre care:
    1) transportarea elevilor cu ocazia manifestărilor culturale şi competiţiilor sportive, prevăzute în calendarele de activităţi ale Ministerului Educaţiei/Direcţiei raionale/municipale învăţămînt;
    2) transportarea elevilor cu ocazia vizitelor de studiu;
    3) transportarea elevilor cu ocazia proiectelor educaţionale şcolare şi extraşcolare;
    4) transportarea copiilor în grădiniţe din localităţile în care nu sînt instituţii preşcolare;
    5) transportarea elevilor între localitatea de domiciliu a acestora şi instituţia de agrement/localitatea unde se desfăşoară activităţile extracurriculare în perioada estivală;
    6) transportarea cadrelor didactice cu ocazia diferitor seminare, conferinţe, întîlniri de lucru sau alte asemenea, cu condiţia că urmare a acestui fapt nu este periclitat procesul de transportare a elevilor;
    7) alte tipuri de activităţi care vizează procesul de învăţămînt.
    7. Deplasarea grupurilor de copii la toate activităţile specificate la pct.6 se va face doar după aprobarea deplasării de către Direcţia raională/municipală învăţămînt, la demersul directorului instituţiei şcolare, după înştiinţarea elevilor privind normele de comportament şi siguranţă pe toată perioada efectuării transportului.
    8. Demersul pentru aprobarea transportării grupurilor de elevi la activităţile specificate la pct.6 al prezentului Regulament trebuie să conţină:
    1) justificarea deplasării, durata deplasării;
    2) traseul/itinerarul;
    3) numărul şi lista de participanţi (elevi, cadre didactice, conducători auto implicaţi);
    4) informaţia privind fondurile de unde sînt asigurate cheltuielile de deplasare;
    5) dovada efectuării instructajului privind normele de comportament şi de siguranţă pe perioada efectuării deplasării a tuturor participanţilor la deplasare, semnată de fiecare persoană, indiferent de vîrstă;
    6) acordul părinţilor sau tutorelui privind participarea elevilor la deplasare şi faptul că au luat cunoştinţă despre conţinutul instructajului privind normele de comportament şi siguranţă ce le-a fost oferit elevilor.
    9. Se interzice utilizarea autobuzului şcolar pentru alte tipuri de transport de călători, inclusiv pentru transportarea persoanelor la terţe persoane sau instituţii, precum şi pentru transportul simultan al elevilor şi altor persoane, care nu sînt angajate în instituţia/instituţiile de învăţămînt.
    10. Autobuzele şcolare trebuie să asigure condiţiile corespunzătoare de confort, precum şi să fie dotate cu:
    1) echipamente pentru siguranţă şi securitate, inclusiv cu sistem de frînare;
    2) măsuri de protecţie prevăzute în caz de impact;
    3) centuri de siguranţă în 3 puncte pentru toate locurile fără protecţie şi în 2 puncte pentru celelalte;
    4) oglinzi retrovizoare cu eliminarea unghiului mort;
    5) sistem de blocare a circulaţiei cu uşile pentru pasageri deschise sau parţial deschise;
    6) camere video care vor asigura înregistrarea în interiorul autobuzului şcolar şi pe traseu;
    7) limitator de viteză (setat la viteza 60 km/oră, pentru autobuzele nou-achiziţionate după punerea în aplicare a prezentului Regulament);
    8) sistem de poziţionare globală (GPS) sau alt sistem de monitorizare ce ar permite stabilirea poziţiei aflării autobuzului şcolar.
    11. Pentru a spori vizibilitatea în trafic, autobuzul şcolar este dotat suplimentar cu lumini, semnalizări reflectorizante, semnale sonore de avertizare la pornirea cu spatele. Culoarea recomandată este galbenă nemetalizată. Mijlocul de transport va fi determinat de pictograma „Copii”, de semnele de identificare a tipului vehiculului, şi de casete luminoase în faţă şi în spate „Transport copii”.
III. Particularităţile transportării elevilor cu autobuzele
sau microbuzele agentului transportator

    12. Dacă Direcţia raională/municipală învăţămînt sau autoritatea administraţiei publice locale nu dispune de autobuz şcolar pentru transportarea elevilor dintr-o localitate către o instituţie de învăţămînt dintr-o altă localitate, dacă capacitatea autobuzului şcolar nu permite transportarea tuturor elevilor sau în alte situaţii în care utilizarea autobuzului şcolar este imposibilă (defectare, boală a conducătorului auto etc.), acestea încheie contracte de transport cu agenţii transportatori licenţiaţi în domeniu.
    13. Obligaţia încheierii contractelor de transport revine:
    1) Direcţiei raionale/municipale învăţămînt – în cazul transportării elevilor din 2 sau mai multe localităţi către o instituţie de învăţămînt dintr-o altă localitate sau către mai multe instituţii de învăţămînt din diferite localităţi;
    2) autorităţii administraţiei publice locale – în cazul transportării elevilor din această localitate către o instituţie de învăţămînt dintr-o altă localitate sau către mai multe instituţii de învăţămînt din diferite localităţi.
    14. Încheierea contractelor de transport se realizează în conformitate cu legislaţia cu privire la achiziţiile publice.
    15. Transportarea elevilor se poate efectua numai cu autobuze sau microbuze ale căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în domeniu, precum şi sînt destinate prin construcţie transportului de călători.
    16. Agentul transportator este obligat să asigure:
    1) afişarea pictogramei “Copii”, a semnelor de identificare a tipului vehiculului, şi de casete luminoase în faţă şi în spate “Transport copii”;
    2) că elementele de informare menţionate la subpct.1) vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;
    3) că în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea elevilor cu privire la denumirea staţiei care urmează;
    4) afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului auto, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportării elevilor, a obligaţiilor călătorilor şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;
    5) ca mijloacele de transport să aibă controlul tehnic de stat efectuat la termen;
    6) încheierea cu asiguratorul a contractului de asigurare obligatorie a pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina sa;
    7) evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;
    8) înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;
    9) urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de incident, accident sau alte situaţii care pot afecta desfăşurarea transportului;
    10) echipaje de intervenţie şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public în cazul defectării mijlocului de transport;
    11) informarea anticipată a elevilor în legătura cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu în caz de forţă majoră;
    12) zilnic şi ori de cîte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
    13) executarea transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
    14) echiparea mijloacelor de transport cu instalaţie de încălzire a aerului în stare de funcţionare şi, dacă este posibil, cu aer condiţionat;
    15) aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;
    16) existenţa la bordul mijlocului de transport a mijloacelor de prevenire şi combatere a incendiilor, precum şi a ciocanului pentru spart geamurile în caz de necesitate;
    17) despăgubirea persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sînt acoperite de despăgubirile potrivit contractelor de asigurare;
    18) finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice a conducătorului auto angajat de către acesta.
IV. Organizarea procedurii de transportare
    17. La transportarea elevilor pot fi admişi doar şoferii care au categoria „D”, o vechime în muncă nu mai mică de 5 ani şi care în ultimii 3 ani nu au admis abateri grave de la Regulamentul circulaţiei rutiere (fapt dovedit prin cazierul contravenţional).
    18. La stabilirea orarului de transportare se va ţine cont de:
    1) orarul lecţiilor;
    2) timpul necesar parcurgerii traseului;
    3) starea drumurilor;
    4) condiţiile meteo în funcţie de anotimp;
    5) numărul de curse efectuate de respectivul mijloc de transport;
    6) orice alt factor care poate influenţa orarul de transportare.
    19. Traseul/itinerarul cu punctele de oprire (îmbarcare-debarcare), cu orarul de transportare şi cu spaţiile de parcare, este stabilit de comun cu administraţia publică locală de nivelul întîi din localităţile de unde vin copiii, directorul instituţiei de învăţămînt şi părinţii (tutorii), fiind aprobat, după obţinerea avizului din partea subdiviziunii teritoriale a Inspectoratului General al Poliţiei, de către Direcţia raională/municipală învăţămînt pentru fiecare mijloc de transport în parte.
    20. La stabilirea traseului/itinerarului, Direcţia raională/municipală învăţămînt va ţine cont de principiul eficienţei şi al eficacităţii, astfel încît fiecare mijloc de transport, deţinut în gestiune/folosinţă sau utilizat potrivit contractului de transport, să deservească cît mai multe localităţi.
    21. Suplimentar la cele specificate la pct.20 al prezentului Regulament, Direcţia raională/municipală învăţămînt va ţine cont de:
    1) normele şi legislaţia în vigoare privind securitatea rutieră;
    2) starea părţii carosabile a traseului şi a staţiilor de aşteptare;
    3) existenţa şi starea marcajelor şi semnelor rutiere, corespunderea acestora normelor tehnice.
    22. Punctele de oprire din preajma instituţiei de învăţămînt trebuie să aibă acces direct către aceasta, în caz contrar va fi prevăzută semnalizarea conform legislaţiei în vigoare, semafoare, pasaje pietonale subterane sau pasaje suspendate.
    23. Punctele de oprire, precum şi orele de îmbarcare-debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului auto (tur-retur).
    24. Punctele de oprire sînt amenajate pentru a permite ca persoanele ce aşteaptă mijlocul de transport să fie ferite de ploaie, vînt sau soare. La staţie va fi afişat un panou informativ, care indică ora de sosire-plecare a mijlocului de transport. Părinţilor (tutorilor) şi elevilor li se va aduce la cunoştinţă datele de contact al conducătorului auto sau a coordonatorului de transport/agentului transportator.
    25. La selectarea locurilor pentru punctele de oprire se va ţine cont de:
    1) intensitatea circulaţiei (se recomandă drumurile cu o circulaţie mai lejeră);
    2) existenţa trotuarelor pentru pietoni;
    3) se evită amplasarea staţiilor în locurile de virare bruscă;
    4) se evită amplasarea staţiilor în locurile unde mijlocul de transport trebuie să efectueze manevre de întoarcere sau mersul cu spatele;
    5) se selectează locurile cu maximă deschidere a vizibilităţii atît pentru şofer, cît şi pentru pietoni;
    6) se asigură ca vizibilitatea să nu fie redusă de copaci, altă vegetaţie, iar pe timp de iarnă de zăpada acumulată.
    26. La estimarea cheltuielilor pentru utilizarea şi întreţinerea mijloacelor de transport se vor lua în considerare:
    1) rutele aprobate;
    2) taxele legale obligatorii;
    3) costurile controalelor tehnice de stat;
    4) costurile controalelor medicale obligatorii ale conducătorilor auto;
    5) cheltuielile pentru combustibil, lubrifianţi şi reparaţii;
    6) cheltuielile pentru locaţiunea mijloacelor de transport, după caz.
    27. Este interzisă perturbarea graficului de transport al elevilor la / de la şcoală.
V. Desfăşurarea transportării elevilor
    28. Elevii vor fi însoţiţi pe întreaga durată a deplasării de către un însoţitor, numit sau selectat de către Direcţia raională/municipală învăţămînt, de regulă, cadru didactic.
    29. Se interzice perceperea de taxe de la elevi, de la părinţi (tutori) sau de la instituţiile de învăţămînt pentru deplasarea elevilor cu transportul şcolar.
    30. Numărul elevilor transportaţi într-o singură cursă nu poate depăşi numărul de locuri prevăzute în caracteristica tehnică a mijlocului de transport, eliberată de producător.
    31. Este interzisă deplasarea elevilor în picioare.
    32. Starea tehnică a mijloacelor de transport trebuie să respecte reglementările specificate în secţiunea a 18-a din capitolul IV al Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009.
    33. Mijlocul de transport, în mod obligatoriu, trebuie echipat cu:
    1) cel puţin 2 stingătoare funcţionale;
    2) trusa medicală completată conform prevederilor actelor normative în vigoare;
    3) 2 pene;
    4) triunghi de avertizare.
    34. Înainte de plecare, conducătorul auto este obligat să verifice existenţa dispozitivelor menţionate la pct.33 al prezentului Regulament, precum şi să se asigure de existenţa setului de documente necesar.
    35. Setul de documente necesar de a fi la bordul mijlocului de transport este următorul.
    1) buletinul de identitate al conducătorului auto;
    2) permisul de conducere, categoria D;
    3) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul F 083/e, în termen de valabilitate;
    4) copia de pe contractul de muncă al conducătorului auto, conform originalului, vizată de angajator;
    5) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original (în cazul transportării elevilor cu mijlocul de transport al agentului transportator);
    6) contractul de transport, în copie legalizată (în cazul transportării elevilor cu mijlocul de transport al agentului transportator);
    7) tabelul nominal cu elevii şi însoţitorii transportaţi, vizat de către directorul instituţiei unde aceştia sînt transportaţi;
    8) foaia de parcurs, completată, semnată şi ştampilată de coordonatorul de transport sau persoana responsabilă a agentului transportator, după caz, inclusiv cu menţiunea privind efectuarea controlului medical (treziei) al conducătorului de vehicul şi controlul tehnic al vehiculului înainte de ieşirea pe rută;
    9) traseul/itinerarul mijlocului de transport aprobat;
    10) certificatul de atestare a pregătirii profesionale al conducătorului auto, valabil;
    11) certificatul de înmatriculare în original, avînd controlul tehnic de stat, conform prevederilor legale;
    12) asigurarea de răspundere civilă auto, aflată în termen de valabilitate.
    36. Conducătorul auto angajat de agentul transportator trebuie să asigure afişarea pictogramei „Copii”, a semnelor de identificare a tipului vehiculului şi a casetelor luminoase în faţă şi în spate „Transport copii”.
    37. Mijlocul de transport se deplasează cu lumina de întîlnire a farurilor, indiferent de perioada anului.
    38. Transportarea elevilor este interzisă atunci cînd starea drumului şi/sau condiţiile meteo reprezintă o ameninţare pentru securitatea pasagerilor.
    39. Viteza cu care se deplasează mijlocul de transport se determină de conducătorul auto în funcţie de drum, vreme şi alte circumstanţe, însă nu poate depăşi 60 km/oră, iar în localităţi 40 km/oră.
    40. Ferestrele trebuie să fie închise din partea stîngă a autobuzului (indiferent de timp). Pe rafturile superioare, dacă acestea există, pot fi plasate doar obiecte personale de greutate mică.
    41. Opririle neplanificate pot fi făcute doar în cazuri de necesitate şi doar acolo unde se poate evita ieşirea bruscă a elevilor pe partea carosabilă a traseului.
    42. În caz de oprire determinată de o defecţiune tehnică, conducătorul auto trebuie să oprească mijlocul de transport astfel încît să nu interfereze alte mijloace de transport aflate în mişcare, să pornească semnalatorul de avarie şi să plaseze în spatele mijlocului de transport triunghiul reflectorizant (cu cel puţin 15 metri în localitate şi cu cel puţin 30 metri în afara localităţii).
    Continuarea deplasării poate avea loc doar după înlăturarea defecţiunii tehnice.
    Se interzice aflarea pasagerilor în mijlocul de transport tractat.
    43. Conducătorului auto, în timpul transportării elevilor, i se interzice:
    1) să circule cu o viteză mai mare de 60 km/oră (în localităţi – mai mare de 40 km/oră);
    2) să fumeze;
    3) să utilizeze aparate audio şi video;
    4) să iasă din mijlocul de transport cîtă vreme nu s-a finalizat îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor;
    5) să utilizeze telefonul mobil fără accesorii speciale;
    6) să schimbe traseul/itinerarul aprobat în mod corespunzător;
    7) să transporte orice marfă, bagaje sau echipamente, altele decît bagajele personale ale elevilor;
    8) să admită prezenţa în salonul mijlocului de transport a substanţelor mirositoare, inflamabile, buteliilor de aragaz, tuburilor de oxigen sau alte gaze, butoaielor cu carbid, materialelor explozibile, produselor caustice şi acide, altor materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări pasagerii, ori alte obiecte, precum şi mărfuri interzise la transportul public de călători;
    9) să părăsească mijlocul de transport în cazul în care în el sînt pasageri, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar şi doar cu condiţia că a luat toate măsurile necesare pentru a evita mişcarea necontrolată a acestuia sau utilizarea lui de către pasageri;
    10) să poarte, în timpul transportării, discuţii cu alte persoane, să permită accesul altor persoane în cabina şoferului (dacă este), să consume alimente sau băuturi.
    44. Conducătorul auto este obligat să respecte cu stricteţe Regulamentul circulaţiei rutiere, să pornească şi să oprească lent, să respecte distanţa, să nu frîneze brusc decît în cazuri de necesitate şi pentru a evita un accident de circulaţie.
    45. La finalizarea călătoriei, conducătorul auto este obligat să inspecteze în interior mijlocul de transport. Atunci cînd depistează obiecte personale ale elevilor, le transmite însoţitorului.
    46. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, conducătorul auto este tras la răspundere disciplinară, care, în funcţie de frecvenţa şi gravitatea abaterilor, poate conduce la desfacerea contractului de muncă.
VI. Responsabilităţile părţilor implicate
în transportarea elevilor

    47. Agentul transportator are următoarele responsabilităţi:
    1) să asigure respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea controalelor tehnice de stat, repararea, întreţinerea şi reglarea mijloacelor de transport;
    2) să asigure utilizarea mijloacelor de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător;
    3) să asigure respectarea pentru toate mijloacele de transport a normelor de poluare minime impuse conform legislaţiei in vigoare;
    4) să asigure activitatea conducătorilor mijloacelor de transport astfel încît aceştia să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;
    5) să asigure că toţi conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;
    6) să angajeze conducătorii auto pentru mijloacele de transport aflate în gestiunea sa;
    7) să angajeze, cu contract individual de muncă sau de prestări servicii, persoana responsabilă de exercitarea responsabilităţilor specificate la pct.52 subpct.1)-2) şi 4) din prezentul Regulament) pentru mijloacele de transport aflate în gestiunea sa;
    8) să monitorizeze activităţile conducătorilor auto angajaţi;
    9) să asigure respectarea procedurilor ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie rutieră.
    48. Agentul transportator are următoarele drepturi:
    1) să rezilieze contractul de transport în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale ale clientului, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de transport;
    2) să propună modificarea sau ajustarea cu rata inflaţiei a tarifelor aferente transportului;
    3) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului;
    4) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului acestuia;
    5) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către client, să se adreseze instanţelor competente.
    49. Direcţia raională/municipală învăţămînt are următoarele responsabilităţi:
    1) estimează, elaborează şi finanţează cheltuielile în vederea gestionării, exploatării şi întreţinerii autobuzelor şcolare aflate în gestiunea sau folosinţa sa;
    2) încheie contracte cu agenţii transportatori în cazurile specificate la pct.13 subpct.1);
    3) aprobă, după consultarea cu administraţia publică locală de nivelul întîi din localităţile de unde vin copiii, cu directorul instituţiei de învăţămînt şi cu părinţii (tutorii), şi după obţinerea avizului din partea subdiviziunii teritoriale a Inspectoratului General al Poliţiei, traseul/itinerarul cuprinzînd punctele de oprire (îmbarcare-debarcare), orarul de transportare şi spaţiile de parcare pentru fiecare mijloc de transport în parte;
    4) angajează conducătorii auto pentru autobuzele aflate în gestiune sau folosinţă;
    5) angajează, cu contract individual de muncă sau de prestări servicii, mecanicul auto care va fi responsabil de exercitarea responsabilităţilor specificate la pct. 52 pentru autobuzele aflate în gestiunea sau folosinţa direcţiei sau a administraţiei publice locale;
    6) desemnează persoanele însoţitoare;
    7) numeşte un coordonator de transport din cadrul direcţiei pentru gestionarea acţiunilor legate de transportul copiilor;
    8) aprobă decalarea orelor de începere a cursurilor pentru a oferi timpul necesar transportării elevilor în cazul efectuării mai multor curse de către un mijloc de transport;
    9) monitorizează obţinerea autorizaţiilor, licenţelor de transportare a persoanelor, asigurarea cu combustibil, alte autorizaţii necesare bunei funcţionări a mijlocului de transport, verificarea zilnică a stării sănătăţii conducătorului auto.
    50. Coordonatorul de transport are următoarele responsabilităţi:
    1) gestionează transportarea elevilor;
    2) supraveghează şi controlează desfăşurarea operaţiunilor de transport;
    3) instruieşte personalul care este implicat în operaţiuni de transport rutier;
    4) asigură zilnic controlul treziei conducătorului auto implicat la transportarea elevilor;
    5) coordonează întocmirea documentelor prevăzute de reglementările în vigoare la efectuarea operaţiunilor de transport rutier (eliberarea foilor de parcurs, semnarea, trimiterea conducătorilor auto pe trasee stabilite);
    6) redactează raportul anual referitor la activitatea de transport rutier derulată, care se va păstra pentru o perioadă de 5 ani şi care va fi pus la dispoziţia organelor de control, la cererea acestora;
    7) ţine evidenţa documentelor de transport;
    8) întocmeşte rapoartele cu privire la accidente, incidente sau încălcări constatate în timpul operaţiunilor de transport rutier;
    9) monitorizează activităţile conducătorilor auto angajaţi de direcţie.
    51. Directorul instituţiei de învăţămînt are următoarele responsabilităţi:
    1) coordonează traseul/itinerarul mijlocului de transport cu Direcţia raională/municipală învăţămînt şi îl comunică părinţilor (tutorilor) şi elevilor;
    2) coordonează cu Direcţia raională/municipală învăţămînt orarul de începere/finalizare a lecţiilor;
    3) informează elevii despre regulile de circulaţie şi comportament în timpul deplasării mijloacelor de transport;
    4) organizează regulat antrenamente/ore practice de îmbarcare-debarcare din mijloacele de transport, comportamentul în timpul deplasării, măsuri de securitate, măsuri de prim ajutor;
    5) întocmeşte lista elevilor din localităţile de unde se transportă elevii;
    6) asigură amenajarea spaţiului pentru parcare a mijloacelor de transport;
    7) zilnic monitorizează prezenţa elevilor la lecţii, verifică motivul lipsei.
    52. Mecanicul are următoarele responsabilităţi:
    1) efectuează instructajele specifice ale conducătorilor auto asociate cu locul de muncă;
    2) zilnic verifică starea tehnică a mijlocului de transport, asigură funcţionarea continuă a acestuia, întreţinerea corespunzătoare şi funcţionarea corectă a echipamentelor, întreţinerea preventivă;
    3) ţine legătura cu furnizorul mijloacelor de transport din gestiunea sau folosinţa direcţiei sau a administraţiei publice locale în garanţia căruia se află autobuzele, anunţă imediat problemele depistate.
    4) cunoaşte caracteristicile tehnice, particularităţile de construcţie, funcţia, regimul de lucru şi regulile de exploatare a echipamentelor;
    5) cunoaşte regulile de transmitere şi acceptare în caz de efectuare a reparaţiei în perioada de garanţie şi post-garanţie.
    53. Conducătorul auto are următoarele responsabilităţi:
    1) să respecte Regulamentul circulaţiei rutiere;
    2) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;
    3) să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţa rutieră şi conduită preventivă;
    4) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă şi de circulaţie;
    5) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident, în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia persoanelor şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor;
    6) înainte de a pleca în cursă, să verifice starea tehnică a mijlocului de transport pe care îl conduce;
    7) să efectueze îngrijirea zilnică a mijlocului de transport, inclusiv cel puţin o dată în zi să facă curăţenie în salon;
    8) să nu plece în cursă dacă constată defecţiuni/nereguli ale mijlocului de transport şi să anunţe imediat coordonatorul de transport al Direcţiei raionale/municipale învăţămînt pentru a se remedia defecţiunile;
    9) să preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi s-o predea pe cea din ziua precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), inclusiv a bonurilor de combustibil;
    10) să efectueze ieşirea mijlocului de transport la linie doar dacă are odometrul în funcţiune;
    11) să anunţe din timp opririle;
    12) să supravegheze urcarea şi coborîrea elevilor, să nu pornească mijlocul de transport din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei;
    13) să nu îmbarce călătorii peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;
    14) să îmbarce/debarce călătorii numai în staţiile special amenajate, prevăzute în traseul/itinerarul aprobat;
    15) să menţină starea tehnică corespunzătoare a mijlocului de transport avut în administrare;
    16) să facă toate demersurile pentru pregătirea de iarnă a mijlocului de transport (anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, verificarea instalaţiilor de climatizare şi încălzire a mijlocului de transport etc.);
    17) să oprească şi să parcheze mijlocul de transport la locul şi ora stabilite prin foaia de parcurs, respectînd regulile de oprire şi de parcare;
    18) să păstreze certificatul de înmatriculare, actele mijlocului de transport şi alte documente în condiţii corespunzătoare şi să le prezinte la cerere, organelor abilitate, să răspundă de integritatea acestora;
    19) să se preocupe permanent de perfecţionarea sa profesională periodică (o dată la trei ani);
    20) să se comporte civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici şi organele de control;
    21) să aibă o ţinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto;
    22) să respecte regulamentul intern al entităţii în care este angajat;
    23) să comunice imediat coordonatorului de transport – telefonic sau prin alte mijloace – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;
    24) să respecte şi să îndeplinească cu stricteţe normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
    25) să respecte şi să îndeplinească cu stricteţe prevederile prezentului Regulament;
    26) să presteze şi alte servicii specifice prevăzute în fişa postului în perioada în care nu efectuează transportarea elevilor;
    27) să fie responsabil de securitatea vieţii şi sănătăţii persoanelor transportate (elevilor şi cadrelor didactice care îi însoţesc).
    54. Responsabilul desemnat pentru a însoţi transportul de copii este instruit în următoarele aspecte de siguranţă rutieră:
    1) îmbarcarea-debarcarea elevilor (ajută în caz de necesitate elevii să urce/coboare);
    2) menţinerea ordinii în salonul mijlocului de transport în timpul transportării;
    3) în timpul transportării îi va avea în vizor pe toţi copiii transportaţi;
    4) în timpul deplasării va avea grijă ca copiii să stea aşezaţi pe scaune, să fie prinşi cu centurile de siguranţă corespunzător, să nu se ridice de pe scaune, să nu se deplaseze prin salon, să nu deschidă ferestrele şi să nu scoată părţile corpului sau alte obiecte afară;
    5) cunoaşterea tuturor copiilor înscrişi în lista celor transportaţi de către respectivul mijloc de transport;
    6) cunoaşterea traseului/itinerarului mijlocului de transport;
    7) explicarea regulilor de comportament copiilor şi instruirea lor ori de cîte ori este cazul în legătură cu securitatea transportului;
    8) anunţarea imediată a directorul instituţiei despre problemele ce apar în timpul transportării;
    9) acordarea primului ajutor în caz de necesitate ;
    10) anunţarea părinţilor (tutorilor) despre încălcările regulilor în procesul de transportare a elevilor;
    11) în cazul defectării mijlocului de transport, întreprinderea de măsuri de siguranţă a copiilor, anunţarea administraţiei şcolii şi a coordonatorului de transport despre acest fapt.
    55. Responsabilitatea părinţilor (tutorilor) constă în:
    1) ajutarea copiilor să cunoască şi să respecte regulile de circulaţie şi de comportament în transport;
    2) răspunderea materială pentru prejudiciile cauzate prin acţiunile copiilor lor;
    3) comunicarea către administraţia şcolii a îngrijorărilor lor faţă de siguranţa copiilor.
    56. Responsabilităţile elevilor transportaţi constau în:
    1) cunoaşterea traseului/itinerarului deplasării mijlocului de transport;
    2) cunoaşterea regulilor minime de circulaţie rutieră şi de comportament;
    3) prinderea centurii de siguranţă pe tot parcursul deplasării;
    4) nesustragerea atenţiei şoferului în timpul deplasării;
    5) păstrarea curăţeniei şi nedeteriorarea mijlocului de transport.
    57. Responsabilităţile autorităţilor publice locale sînt următoarele:
    1) încheie contracte cu agenţii transportatori în cazurile specificate la pct.13 subpct.2) din prezentul Regulament;
    2) finanţează, gestionează, exploatează şi întreţine autobuzele şcolare aflate în proprietatea sau folosinţa sa;
    3) angajează conducătorii auto pentru autobuzele aflate în proprietate sau folosinţă;
    4) sînt responsabile de amenajarea căilor folosite de copii pentru a ajunge la instituţia de învăţămînt/punctele de oprire;
    5) amenajează punctele de oprire;
    6) selectează locurile pentru punctele de oprire;
    7) selectează locurile pentru parcare;
    8) au grijă ca starea părţii carosabile, a traseului şi a punctelor de oprire să fie bună, să existe şi să fie în stare corespunzătoare normelor tehnice marcajele şi semnele rutiere.