OMECC186/2019
Внутренний номер:  380293
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИКАЗ Nr. 186
от  26.02.2019
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a bibliotecilor publice
Опубликован : 17.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 167-170     статья № : 823     Дата вступления в силу : 17.06.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1436 din 28 martie 2019
Ministru________________


    În temeiul art. 6 alin (4) şi art.15 lit. d1) din Legea nr. 160 din 20 iulie 2017 cu privire la biblioteci (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.301–315, art. 529), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice (se anexează).
    2. Bibliotecile publice vor elabora şi vor prezenta pentru aprobare conform competenţei, proprii regulamente sau modificări la propriile regulamente în vigoare, în concordanţă cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, prevăzut la pct. 1.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Andrei Chistol, secretar de stat.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

    MINISTRUL EDUCAŢIEI,
    CULTURII ŞI CERCETĂRII                                                  Monica BABUC

    Nr. 186. Chişinău, 26 februarie 2019.


 Aprobat
prin Ordinul ministrului educaţiei,
culturii şi cercetării
nr. 186 din 26.02. 2019

REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A BIBLIOTECILOR PUBLICE
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile bibliotecii publice, structura, precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Regulamentul se aplică bibliotecilor publice din cadrul sistemului naţional de biblioteci. Bibliotecile din instituţiile de învăţământ aplică prezentul regulament în măsura în care nu contravine prevederilor Codului educaţiei şi cadrului normativ care le reglementează statutul.
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice trebuie să conţină prevederi referitoare la:
    1) structura, organigrama, modul de organizare şi administrare a bibliotecii, alte aspecte privind activitatea bibliotecii;
    2) orarul de funcţionare a bibliotecii;
    3) condiţiile de înscriere în calitate de utilizator al bibliotecii;
    4) drepturile şi obligaţiile utilizatorului şi ale bibliotecii în raporturile cu acesta;
    5) lista serviciilor de bibliotecă pe care le prestează biblioteca, modul şi condiţiile de beneficiere de aceste servicii, tarifele pentru serviciile cu plată puse la dispoziţie de biblioteca;
    6) răspunderea pentru încălcarea prevederilor normative referitoare la activitatea bibliotecii, la drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, precum şi pentru încălcarea altor norme imperative privind activitatea bibliotecii.
    3. Biblioteca publică, în activitatea sa, asigură respectarea principiului egalităţii utilizatorilor, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.
    4. Activitatea bibliotecii publice se organizează şi se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 160 /2017 cu privire la biblioteci, hotărârilor Guvernului, ordinelor ministrului educaţiei, culturii şi cercetării, precum şi altor acte normative în vigoare care vizează domeniile de activitate a bibliotecilor.
    5. Activitatea bibliotecii publice este coordonată metodologic de bibliotecile cu statut de centru biblioteconomic de nivel naţional, teritorial şi departamental, în conformitate cu Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci, aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE BIBLIOTECII PUBLICE
    6. Biblioteca publică are misiunea de a fi la dispoziţia comunităţii prin serviciile şi programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, cercetare, învăţare pe tot parcursul vieţii şi recreere ale utilizatorilor.
    7. Biblioteca publică, indiferent de tipul ei, exercită următoarele funcţii de bază:
    1) promovarea dezvoltării unei societăţi deschise şi incluzive;
    2) asigurarea accesului la informaţie şi tehnologii informaţionale;
    3) valorificarea patrimoniului cultural şi sprijinirea pluralităţii culturilor;
    4) promovarea alfabetizării şi culturii informaţiei, lecturii şi educaţiei nonformale;
    5) oferirea unui forum pentru dezbateri şi comunicare privind activităţile civice, pentru comunicarea între serviciile publice şi private locale şi comunitate şi pentru exprimare culturală;
    6) contribuirea, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare şi cercetare;
    7) crearea, dezvoltarea, prelucrarea, păstrarea şi gestionarea de colecţii, inclusiv electronice, de documente de bibliotecă şi alte obiecte;
    8) promovarea şi oferirea accesului la colecţii şi la informaţii referitoare la colecţii;
    9) implicarea, în limita capacităţilor şi/sau competenţelor, la planificarea şi realizarea activităţilor de interes comunitar.
    8. Biblioteca publică, indiferent de tipul ei, întru realizarea funcţiilor sale, exercită următoarele atribuţii generale, pe care le realizează la nivelul său:
    1) asigură accesul la informaţie prin:
    a) achiziţionarea, prelucrarea, păstrarea, gestionarea, diseminarea şi oferirea accesului la documente de bibliotecă utilizatorilor;
    b) crearea, dezvoltarea şi gestionarea colecţiilor, inclusiv electronice, de documentele de bibliotecă, de obiecte, de artă etc. care include:
    evaluarea necesităţilor şi intereselor comunităţii deservite privind colecţiile, indiferent de suport sau purtător (pe hârtie, electronic sau altfel);
    identificarea mijloacelor necesare proprii sau atrase pentru formarea şi diversificarea colecţiilor de bibliotecă;
    ţinerea evidenţei colecţiilor bibliotecii;
    realizarea operaţiunilor de catalogare şi indexare a documentelor de bibliotecă;
    c) oferirea accesului la colecţii şi la informaţii referitoare la colecţii;
    d) achiziţionarea, constituirea şi dezvoltarea bazei de date pentru asigurarea accesului la informaţie local şi la distanţă;
    e) facilitarea accesului utilizatorilor săi şi al comunităţii la toate tipurile de informaţie comunitară de interes local sau naţional;
    f) oferirea diverselor resurse de informaţie;
    g) dezvoltarea resurselor informaţionale;
    h) oferirea accesului virtual la informaţiile deţinute utilizatorilor săi;
    i) gestionarea informaţiei proprii şi asigurarea accesibilităţii ei, inclusiv din afara teritoriului Republicii Moldova, prin difuzare publică permanentă sau prin punere la dispoziţie la solicitare;
    2) asigură accesul la tehnologii informaţionale şi de comunicare, precum şi la alte resurse prin:
    a) oferirea accesului la tehnologii informaţionale în scop de formare, informare şi comunicare (calculatoare, tablete, imprimante, copiatoare, scanere, table interactive, aparate foto şi video, soft-uri, aplicaţii etc.);
    b) asigurarea accesului gratuit la Internet;
    c) asigurarea accesului la resurse informaţionale (baze de date, biblioteci electronice, cataloage etc.);
    d) asigurarea alfabetizării digitale a populaţiei prin organizarea şi desfăşurarea, la nivel de comunitate, a instruirilor în utilizarea tehnologiilor informaţionale;
    3) prestează servicii de bibliotecă conform necesităţilor de informare, instruire, cercetare, recreere şi socializare ale membrilor comunităţii, în corespundere cu prevederile legii, regulamentului cu privire la serviciile de bibliotecă şi ale propriului regulament de organizare şi funcţionare;
    4) în scopul asigurării acoperirii necesităţilor utilizatorilor săi privind serviciile de bibliotecă:
    a) evaluează periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, necesităţile membrilor comunităţii prin intermediul sondajelor, interviurilor, chestionarelor sau al altor forme de colectare a informaţiei respective;
    b) creează parteneriate pentru dezvoltarea şi prestarea serviciilor de bibliotecă;
    c) prestează cu regularitate servicii de bibliotecă pentru satisfacerea necesităţilor utilizatorilor;
    d) evaluează periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, impactul serviciilor prestate pentru membrii comunităţii şi asigură aducerea la cunoştinţă publică şi promovarea rezultatelor acestei evaluări;
    e) desfăşoară activităţi de marketing şi promovare a serviciilor bibliotecii şi a bibliotecii, în general;
    5) promovează alfabetizarea, lectura, educaţia nonformală şi cultura informaţiei prin:
    a) dezvoltarea, implementarea de programe, activităţi, instruiri orientate spre dezvoltarea abilităţilor utilizatorilor de a:
    conştientiza şi a formula o necesitate informaţională;
    identifica şi aprecia sursele;
    localiza, accesa, organiza şi înregistra informaţia;
    analiza, sintetiza şi evalua critic informaţia;
    cât şi de a evalua exactitatea şi relevanţa informaţiei găsite;
    b) îndrumarea utilizatorilor în accesarea şi utilizarea resurselor informaţionale;
    c) elaborarea şi distribuirea de ghiduri sau realizarea de mini-cursuri pentru instruirea utilizatorilor în domeniul accesării, utilizării, analizei documentelor de bibliotecă şi a altor resurse informaţionale;
    d) desfăşurarea de campanii de promovare a documentelor de bibliotecă şi a altor resurse informaţionale, a conştientizării moştenirii culturale, a aprecierii realizărilor ştiinţifice, inovaţiilor şi artelor etc.;
    e) asigurarea platformei pentru transferul de cunoştinţe, dezvoltare culturală şi socială a membrilor comunităţii (organizare de concursuri de erudiţie, dezbateri, instruiri, etc.);
    f) susţinerea învăţării pe tot parcursul vieţii, a educaţiei nonformale şi dezvoltării personale a membrilor comunităţii, prin punerea la dispoziţia utilizatorilor şi comunităţii a activităţilor, serviciilor şi programelor de instruire formală, nonformală şi informală, de educaţie permanentă/continuă specializate în diverse domenii, precum: limbi străine, stilul de viaţă sănătos, cunoaştere personală, dezvoltare economică, antreprenoriat, educaţie financiară, agricultură, educaţie mediatică sau de dezvoltare a altor abilităţi personale şi/sau profesionale, realizate, inclusiv în bază de parteneriat cu instituţii sau autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale sau alte entităţi publice sau private;
    g) identificarea şi aducerea la cunoştinţă publică a oportunităţilor de instruire pentru membrii comunităţii;
    6) contribuie la dezvoltarea unei societăţi deschise şi incluzive prin promovarea şi implementarea de politici informaţionale incluzive şi prin realizarea de acţiuni precum:
    a) organizarea şi asigurarea funcţionării de puncte de informare sau oferirea de servicii de informare pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea acordării asistenţei speciale;
    b) asigurarea, în limita competenţelor, a condiţiilor fizice (ex. instalarea de balustrade, lifturi, indicatoare, creare de pante, asigurarea iluminării etc.) pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi în bibliotecă, cât şi deplasarea în cadrul bibliotecii;
    c) organizarea serviciilor mobile de transmitere persoanelor cu dizabilităţi, beneficiari de împrumut la domiciliu, a documentelor de bibliotecă;
    d) asigurarea posibilităţilor de acces al persoanelor cu dizabilităţi la tehnologiile informaţionale oferite de bibliotecă, la serviciile prestate şi la activităţile, evenimentele organizate şi desfăşurate de bibliotecă;
    e) antrenarea utilizatorilor cu necesităţi speciale în organizarea şi desfăşurarea diverselor activităţi culturale, informaţionale, educaţionale, comunitare etc.;
    f) asigurarea, pentru persoanele cu dizabilităţi, a posibilităţilor de acces prin intermediul reprezentantului legal sau al lucrătorilor sociali la documentele de bibliotecă, la colecţii, la serviciile de bibliotecă;
    g) organizarea expoziţiilor virtuale, în funcţie de capacităţile funcţionale şi tehnice;
    h) oferirea de facilităţi financiare persoanelor cu dizabilităţi pentru asigurarea accesului acestora la serviciile, activităţile, evenimentele prestate sau, respectiv, desfăşurate şi organizate de bibliotecă contra plată;
    7) promovează şi valorifică patrimoniul cultural, sprijină pluralitatea culturilor şi promovează istoria locală prin:
    a) organizarea de evenimente de lansare/prezentare, promovare de carte sau alte documente de bibliotecă;
    b) organizarea, inclusiv on-line, a expoziţiilor permanente şi/sau temporare de carte, artă, istorie, robotică, mecanică sau în oricare alt domeniu de interes comunitar;
    c) organizarea altor evenimente şi activităţi culturale tematice de interes comunitar;
    8) prelucrează şi diseminează informaţii de interes comunitar în domeniul culturii, artelor, educaţiei, economiei, social;
    9) asigură, în comunitate, platforma pentru dezbaterea, promovarea, iar în limita competenţelor, şi capacităţilor – şi pentru realizarea iniţiativelor şi activităţilor civice, antreprenoriale, sociale, culturale;
    10) creează parteneriate pentru dezvoltarea şi implementarea diverselor programe şi proiecte conform necesităţilor membrilor comunităţii;
    11) realizează, în condiţiile legii, operaţiuni de recuperare fizică a documentelor de bibliotecă împrumutate sau a contravalorii documentelor deteriorate ori nerestituite de utilizatori;
    12) efectuează operaţiuni de conservare, igienă şi patologie a documentelor de bibliotecă, organizează activităţi de igienizare a spaţiilor bibliotecii.
    Bibliotecile publice din sistemul naţional de biblioteci, cu excepţia bibliotecilor publice naţionale, realizează atribuţiile prevăzute la alineatul întâi sbpct. 1) lit. e) – g) în limita capacităţilor funcţionale şi operaţionale.
    Bibliotecile publice naţionale asigură realizarea obligatorie a atribuţiilor prevăzute la alineatul întâi sbpct. 1) lit. e) – g), potrivit specializărilor pe care le au.
    9. În scopul realizării misiunii şi funcţiilor sale, biblioteca publică trebuie să răspundă cerinţelor comunităţii pe care o deserveşte la nivel local, regional sau naţional.
    10. Biblioteca publică teritorială de nivel local – biblioteca publică sătească, comunală, orăşenească –exercită următoarele atribuţii specifice:
    1) oferă acces la documente pentru populaţia din comunitate;
    2) oferă acces la cultură şi la spaţiul informaţional;
    3) deţine şi dezvoltă colecţii;
    4) oferă informaţii referitoare la colecţiile deţinute, cât şi la alte colecţii;
    5) oferă accesul la colecţiile deţinute;
    6) deţine, dezvoltă şi implementează un serviciu de informare şi de acces la informaţii;
    7) îndrumă utilizatorii şi contribuie la formarea competenţelor de cultura informaţiei;
    8) prelucrează informaţiile de interes local;
    9) asigură informarea comunităţii cu privire la drepturile cetăţeanului prin difuzarea informaţiilor de bază privitoare la drepturile cetăţeanului, organizarea de lecţii publice privind această tematică etc.;
    10) asigură crearea de raporturi directe de cooperare cu serviciile publice locale;
    11) asigură crearea de raporturi de cooperare cu serviciile private locale;
    12) oferă servicii de informare instituţiilor, organizaţiilor şi companiilor locale;
    13) prestează servicii de bibliotecă conform necesităţilor comunităţii în diverse domenii, aşa precum economic, educaţional, antreprenorial, civic;
    14) organizează o reţea de voluntari şi alţi susţinători ai bibliotecii;
    15) organizează evenimente şi servicii culturale.
    11. La nivel regional, biblioteca publică teritorială – biblioteca publică municipală, raională – exercită următoarele atribuţii specifice:
    1) prelucrează şi gestionează informaţii regionale;
    2) oferă servicii interbibliotecare eficiente;
    3) îndeplineşte rolul de centru biblioteconomic teritorial;
    4) asigură cooperarea şi relaţionarea cu serviciile culturale regionale.
    12. La nivel naţional, biblioteca publică naţională exercită următoarele atribuţii specifice:
    1) asigură oferirea serviciilor de informare cetăţenilor de pe tot teritoriul ţării;
    2) îşi desfăşoară activitatea şi în regim on-line, ca bibliotecă virtuală;
    3) contribuie la crearea, dezvoltarea şi actualizarea bazelor de date naţionale;
    4) coordonează crearea şi dezvoltarea cataloagelor colective;
    5) oferă servicii interbibliotecare eficiente.
    13. Biblioteca publică din instituţia de învăţământ exercită următoarele atribuţii specifice:
    1) sprijină procesul de instruire, formare, educare şi cercetare prin asigurarea accesului la resurse, facilităţi, produse şi servicii de informare, documentare, studiu, cercetare, educaţie şi recreere în corespundere cu necesităţile educaţionale, de instruire, cercetare şi formare profesională continuă ale membrilor comunităţii (studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, personalului nedidactic şi auxiliar etc.) instituţiei în cadrul căreia este constituită, cât şi utilizatorilor din afara acesteia;
    2) oferă utilizatorilor programe şi activităţi de instruire formală, nonformală şi informală în cultura informaţiei;
    3) valorifică patrimoniul documentar al cadrelor didactico-ştiinţifice universitare prin cercetare, realizarea de instrumente de informare bibliografică, constituirea şi dezvoltarea repozitoriului instituţional, promovarea accesului deschis la informaţie;
    4) dezvoltă resurse şi servicii informaţionale conform politicii preuniversitare şi universitare privind curriculum-urile, programele de studiu, de cercetare şi formare continuă.
    14. Biblioteca publică specializată exercită următoarele atribuţii specifice:
    1) creează şi dezvoltă colecţii de documente de bibliotecă, constituie şi asigură accesul la resurse informaţionale dedicate unui domeniu particular al cunoaşterii sau unei categorii specifice de utilizatori;
    2) prestează servicii pentru a satisface necesităţile de informare, formare, studiu şi cercetare ale personalului din instituţia din care face parte, precum şi pentru alte categorii de utilizatori din afara instituţiei respective.
    15. Biblioteca publică cu statut de centru biblioteconomic exercită următoarele atribuţii specifice:
    1) asigură coordonarea metodologică a activităţii bibliotecilor publice din reţeaua bibliotecii principale prin dezvoltarea unui sistem de management performant pentru formarea profesională continuă, monitorizarea şi evaluarea progresului şi performanţelor bibliotecilor;
    2) organizează, desfăşoară, găzduieşte cu regularitate activităţi de formare profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteca principală cu statut de centru biblioteconomic, precum şi a celui din bibliotecile din reţeaua centrului biblioteconomic respectiv;
    3) elaborează anual resurse informaţionale privind dezvoltarea capacităţilor bibliotecarilor din reţea, aşa precum curriculum-uri, ghiduri, recomandări;
    4) colectează şi analizează datele statistice cu privire la activitatea bibliotecilor din reţea;
    5) participă la identificarea necesarului de formare a personalului de specialitate al bibliotecilor din reţea;
    6) deleagă reprezentanţi în comisiile de concurs pentru angajarea personalului din bibliotecile din reţea;
    7) desfăşoară sau participă la realizarea de studii, cercetări, evaluări privind formarea personalului de specialitate al bibliotecii, precum şi referitoare la alte tematici în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
    8) organizează activităţi de formare a personalului de specialitate prin cooperare cu alte entităţi specializate în domeniul formării, inclusiv prin cooperare internaţională;
    9) desfăşoară activităţi de formare a formatorilor pentru instruirea personalului de specialitate din bibliotecile din reţea;
    10) asimilează şi promovează metode şi mijloace moderne de activitate a bibliotecii;
    11) oferă servicii de logistică bibliotecilor din reţea.
    16. Pentru executarea atribuţiilor care îi revin, biblioteca publică are următoarele drepturi:
    1) să efectueze şi/sau să participe la realizarea de studii, cercetări, evaluări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, sociologiei lecturii;
    2) să prezinte, în cadrul consultărilor publice, precum şi din oficiu opinii la proiecte de acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice sau la domeniile ei de activitate;
    3) să participe la constituirea de reuniuni, asociaţii profesionale;
    4) să realizeze activităţi de advocacy pentru obţinerea sprijinului, inclusiv financiar, în folosul bibliotecii din partea autorităţilor, membrilor comunităţii, altor factori de decizie sau orice subiect interesat;
    5) să stabilească şi să utilizeze surse suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    6) să dezvolte relaţii de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de autorităţile tutelare, inclusiv să încheie acorduri de cooperare în acest sens;
    7) să participe la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitând cotizaţiile şi taxele aferente.
    17. Biblioteca publică, indiferent de tipul şi nivelul ei, trebuie să asigure prezenţa sa în mediul on-line prin deţinerea şi utilizarea paginii web proprii, a unui directoriu propriu pe pagina web a autorităţii publice, instituţiei sau entităţii care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia aceasta activează, a unui sau mai multor bloguri sau prin alte forme sau resurse informaţionale, care să asigure accesul on-line la informaţii despre structura, activitatea, colecţiile şi serviciile bibliotecii. În măsura posibilităţilor, biblioteca publică asigură prestarea serviciilor în regim on-line.
Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE
Secţiunea 1
Conducerea bibliotecii publice
    18. Conducerea bibliotecii publice este exercitată de directorul bibliotecii, care are următoarele atribuţii:
    1) privind aspecte administrative:
    a) conduce activitatea bibliotecii;
    b) este preşedinte al consiliului de administraţie, numeşte membrii acestuia şi participă cu drept de vot la lucrările acestuia;
    c) emite ordine în mod unipersonal şi în limitele competenţelor sale, asigurând controlul executării acestora;
    d) stabileşte domeniile de activitate ale directorului adjunct;
    e) asigură elaborarea şi aprobă fişele de post ale angajaţilor bibliotecii;
    f) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii competente proiectul de buget al bibliotecii, propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii, structura şi efectivul-limită ale ei, precum şi modificări la acestea;
    g) în cazul bibliotecii publice fără statut de persoană juridică, elaborează şi propune spre aprobare conducerii autorităţii publice, instituţiei sau entităţii care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia aceasta activează, statul de personal şi schema de încadrare ale bibliotecii sau modificări la acestea, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit;
    h) gestionează, organizează şi implementează sistemul de management şi control intern;
    i) prezintă, în termenul stabilit, raportul de activitate şi raportul statistic ale bibliotecii publice;
    j) asigură respectarea legislaţiei cu privire la transparenţa decizională în activitatea bibliotecii;
    k) asigură respectarea prevederilor legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă şi realizarea activităţilor de prevenire a incendiilor;
    2) privind activitatea bibliotecii:
    a) asigură executarea şi respectarea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, altor acte normative care reglementează activitatea bibliotecii publice, precum şi îndeplinirea funcţiilor bibliotecii publice ce rezultă din prevederile prezentului Regulament;
    b) aprobă obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale bibliotecii şi stabileşte căile de realizare a acestora;
    c) asigură elaborarea strategiilor, programelor şi/sau planurilor de activitate ale bibliotecii şi:
    în cazul bibliotecii publice fără statut de persoană juridică – le propune spre aprobare conducerii autorităţii publice, instituţiei sau entităţii care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia aceasta activează;
    în cazul bibliotecii publice cu statut de persoană juridică – le aprobă;
    d) aprobă rapoartele privind implementarea programelor şi planurilor de activitate ale bibliotecii;
    e) asigură, monitorizează şi poartă responsabilitate pentru realizarea strategiei de dezvoltare a bibliotecii, implementarea planului de acţiuni pentru executarea strategiei şi a planului operaţional anual, precum şi a altor planuri de activitate a bibliotecii;
    f) realizează evaluări periodice ale activităţii bibliotecii, inclusiv ale progreselor realizării strategiei de dezvoltare a bibliotecii, implementării planului de acţiuni pentru executarea strategiei şi ale implementării planului operaţional anual şi a altor planuri de activitate ale bibliotecii;
    g) asigură sistemul de management al proceselor de evaluare a:
    gradului de satisfacţie a utilizatorilor faţă de serviciile prestate de bibliotecă, managementul bibliotecii, atitudinea personalului bibliotecii faţă de utilizatori;
    tendinţelor de modernizare a bibliotecii;
    imaginii bibliotecii în comunitate;
    3) privind activitatea externă a bibliotecii:
    a) expune opinii şi semnează avize cu privire la proiecte de acte normative, elaborate de autorităţile competente, referitoare la organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice sau la domeniile ei de activitate;
    b) decide asupra elaborării şi prezintă spre examinare autorităţii care a constituit-o, proiecte de acte normative referitoare la activitatea bibliotecii sau la domeniile ei de activitate;
    c) reprezintă biblioteca, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai comunităţii, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    4) privind cooperarea externă a bibliotecii:
    (1) negociază şi semnează acorduri de cooperare între bibliotecă şi alte entităţi publice sau private, naţionale sau internaţionale;
    (2) iniţiază noi parteneriate ale bibliotecii, fortifică parteneriatele existente şi asigură durabilitatea acestora;
    (3) cooperează activ cu mass-media în vederea promovării serviciilor bibliotecii, activităţii şi succeselor acesteia;
    5) exercită şi alte atribuţii conform legislaţiei.
    18. Directorul bibliotecii publice cu statut de persoană juridică, suplimentar atribuţiilor prevăzute la pct. 18:
    1) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale personalului bibliotecii în condiţiile legii;
    2) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    3) aprobă statul de personal şi schema de încadrare a bibliotecii, precum şi modificările la acestea, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit, după coordonarea cu autoritatea/instituţia care a constituit biblioteca;
    4) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune.
    19. În cazul lipsei directorului sau a imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către director, acestea se exercită de către directorul adjunct al bibliotecii.
    În cazul lipsei funcţiei de director adjunct al bibliotecii, autoritatea care a constituit biblioteca desemnează o persoană cu funcţie superioară în bibliotecă, din cadrul personalului de specialitate, sau o persoană din afara bibliotecii, pentru exercitarea interimatului funcţiei de director al bibliotecii, până la reluarea atribuţiilor de către director sau, respectiv, până la numirea unei persoane în această funcţie.
    20. Directorul adjunct este parte a personalului cu funcţii de conducere a bibliotecii şi se numeşte în funcţie pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.
    Directorul adjunct se subordonează direct directorului bibliotecii.
    21. Directorul adjunct asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea bibliotecii şi personalul de specialitate, precum şi dintre subdiviziunile bibliotecii, având următoarele atribuţii:
    1) acordă suport directorului la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale bibliotecii;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate ale bibliotecii, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile de activitate, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de director;
    3) coordonează modul de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale bibliotecii;
    4) asigură managementul de calitate al serviciilor şi activităţilor bibliotecii;
    5) coordonează activitatea subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a bibliotecii;
    6) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a bibliotecii şi asigură conlucrarea operativă dintre director şi conducătorii acestora;
    7) exercită împuternicirile de conducere a bibliotecii în cazul lipsei directorului, în condiţiile legii;
    8) în temeiul delegării, reprezintă biblioteca în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile, cu comunitatea, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    9) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale bibliotecii, precum şi întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
    10) propune iniţierea proiectelor de acte normative sau administrative, în domeniile de activitate ale bibliotecii, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de director;
    11) asigură avizarea proiectelor de acte normative conexe domeniilor de activitate ale bibliotecii, elaborate de alte autorităţi publice;
    12) exercită alte atribuţii stabilite de prezentul regulament ori delegate de director.
    22. Domeniile de activitate, de care este responsabil directorul adjunct, se stabilesc prin ordinul directorului.
    23. În cazul lipsei sau imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către directorul adjunct, împuternicirile acestuia se exercită de către director sau de către un angajat al bibliotecii cu funcţie superioară, din cadrul personalului de specialitate din cadrul bibliotecii, desemnat prin ordinul directorului privind modul de înlocuire a directorului sau, respectiv, a directorului adjunct.
    24. Directorul, directorul adjunct, conducătorii subdiviziunilor interne ale bibliotecii reprezintă personal cu funcţie de conducere şi, în limitele atribuţiilor acordate, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea bibliotecii.
Secţiunea a 2-a
Structura şi personalul bibliotecii publice
    25. În cadrul bibliotecii publice se instituie un consiliu de administraţie, care are rol consultativ şi îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi al regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.
    Activitatea consiliului de administraţie este orientată către probleme de conducere şi administrare a bibliotecii publice.
    26. Consiliul de administraţie se constituie prin ordinul directorului bibliotecii, din 5–7 membri, desemnaţi de directorul bibliotecii, indiferent de faptul dacă biblioteca are sau nu statut de persoană juridică.
    Directorul bibliotecii este membru din oficiu al consiliului de administraţie şi conduce activitatea acestuia.
    În calitate de membri ai consiliului de administraţie pot fi desemnaţi: directorul adjunct al bibliotecii, angajaţi din cadrul personalului de specialitate al bibliotecii, reprezentanţi ai autorităţii care a constituit biblioteca, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai comunităţii.
    Membrii consiliului de administraţie se desemnează în bază de profesionalism, integritate şi reputaţie profesională, inclusiv în comunitate.
    27. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în şedinţe publice, ordinare şi extraordinare.
    Consiliul de administraţie se convoacă de către director sau la propunerea a cel puţin doi membri, ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.
    Şedinţele se anunţă public cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării lor. În situaţii excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura fără anunţarea lor cu 3 zile înainte de data desfăşurării lor.
    Anunţul despre şedinţele consiliului de administraţie se publică, cel târziu în ziua şedinţei, pe pagina web a bibliotecii sau a autorităţii care a constituit-o. În cazul în care nici biblioteca, nici autoritatea/instituţia care a constituit-o nu are o pagină web oficială, anunţul despre desfăşurarea şedinţei consiliului de administraţie se publică la sediul bibliotecii în acelaşi termen.
    Ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie se elaborează de către director, inclusiv în baza propunerilor membrilor săi, care se prezintă cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei.
    Şedinţele consiliului se conduc de directorul bibliotecii.
    28. Consiliul de administraţie adoptă hotărâri consultative cu votul a cel puţin două treimi din membrii săi desemnaţi.
    29. Lucrările de secretariat ale consiliului de administraţie se asigură de un angajat al bibliotecii, desemnat de director, care nu are drept de vot la adoptarea hotărârilor consiliului.
    30. Desfăşurarea fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie se consemnează într-un proces-verbal.
    Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie conţine:
    1) data (ziua, luna, anul), durata şi locul desfăşurării şedinţei;
    2) numele şi prenumele preşedintelui şedinţei, ale secretarului responsabil şi ale membrilor consiliului de administraţie, precum şi cele ale altor persoane care au participat la şedinţă;
    3) problemele puse în discuţie în cadrul şedinţei, prin raportare la ordinea de zi aprobată a şedinţei;
    4) declaraţiile membrilor şi altor persoane participante la şedinţă;
    5) hotărârile aprobate în cadrul şedinţei şi numărul de voturi cu care au fost aprobate.
    Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie se întocmeşte în timpul şedinţei, se redactează în termen de 2 zile de la încheierea şedinţei şi se semnează de director, de secretarul responsabil şi de membrii comisiei prezenţi în şedinţă.
    31. Atribuţiile de bază ale consiliului de administraţie sunt:
    1) dezbate proiectele strategiei de dezvoltare a bibliotecii, planului de acţiuni pentru executarea strategiei, planului operaţional anual şi ale altor planuri de activitate ale bibliotecii, precum şi măsurile necesare privind implementarea acestora;
    2) dezbate proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    3) examinează şi propune directorului, politica şi planurile de promovare a bibliotecii;
    4) examinează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice, precum şi propunerile de modificare a acestuia;
    5) examinează şi propune spre aprobare directorului, statul de funcţii al bibliotecii;
    6) examinează proiectele de acte normative conexe organizării şi funcţionării bibliotecii şi domeniilor ei de activitate;
    7) analizează propunerile de tarife pentru produsele şi serviciile oferite contra plată de bibliotecă;
    8) analizează scăderea din gestiune a valorilor materiale lipsă la reinventarierile anuale şi la verificările periodice de gestiune, atunci când acestea nu sunt din culpa unei persoane fizice şi în condiţiile prevăzute de condiţiile legale;
    9) analizează proiectele de amenajări, extinderi, reparaţii capitale ale localurilor şi instalaţiilor, precum şi concluziile sau rapoartele comisiei de recepţie;
    10) analizează propunerile de achiziţionare de materiale consumabile, maşini, aparatură, echipamente IT, software şi servicii, necesare tuturor sectoarelor de activitate;
    11) analizează propunerile de sponsorizări, donaţii sau alte forme de susţinere materială şi/sau financiară a activităţii bibliotecii;
    12) analizează modificările legale intervenite în structura organizatorică a bibliotecii, dacă este afectată de: numărul de posturi, natura posturilor, numărul de personal şi capitolul „cheltuieli salariale”;
    13) dezbate orice problemă administrativă apărută în activitatea curentă a bibliotecii;
    14) examinează criteriile pentru acordarea stimulărilor personalului bibliotecii, potrivit legii.
    32. În cadrul bibliotecilor naţionale, bibliotecilor din instituţiile de învăţământ superior, bibliotecilor specializate, bibliotecilor publice orăşeneşti, municipale sau raionale, se instituie, cu rol consultativ, consilii specializate în dezvoltarea colecţiilor şi a serviciilor de bibliotecă, în domeniul cercetării ştiinţifice şi în alte domenii de activitate a bibliotecilor.
    În activitatea lor, consiliile specializate nu pot aborda probleme din competenţa consiliului de administraţie.
    Consiliile specializate se constituie, se organizează şi funcţionează conform prevederilor pct. 27–31, care se aplică corespunzător.
    Consiliile specializate îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi al regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.
    33. La lucrările consiliului de administraţie şi ale consiliilor specializate pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii relevante.
    34. Personalul bibliotecii publice se organizează şi activează în baza prevederilor Legii nr. 160/2017 cu privire la biblioteci, Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, altor prevederi normative conexe, precum şi a fişelor postului.
    Se încurajează angajarea în bibliotecă a persoanelor cu dizabilităţi conform pregătirii lor profesionale şi a capacităţii lor de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de dizabilitate şi conform recomandărilor conţinute în programul individual de reabilitare şi incluziune socială, emis de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.
    35. Efectivul-limită şi statul de personal pentru fiecare tip de bibliotecă publică se stabileşte în baza diferitor criterii analizate separat sau cumulativ. Criteriile minime generale pentru stabilirea efectivului-limită şi a statului de personal sunt:
    1) atribuţiile şi structura bibliotecii conform prezentului regulament şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare;
    2) valoarea procentuală, pentru ultimii 5 ani, ai utilizatorilor bibliotecii din numărul de locuitori ai teritoriului deservit.
    La stabilirea efectivului-limită şi a statului de personal pot fi utilizate alte criterii specifice tipului de bibliotecă.
    Efectivul-limită al bibliotecii publice, statul de personal şi schema de încadrare ale bibliotecii publice fără statut de persoană juridică se aprobă de autoritatea/instituţia care a constituit biblioteca.
    36. Directorul bibliotecii asigură participarea personalului bibliotecii, inclusiv a personalului de conducere, la activităţi de formare continuă.
    Formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică se asigură din contul alocaţiilor bugetare şi din veniturile colectate de bibliotecă.
    Formarea continuă se realizează în cadrul centrelor de formare profesională continuă, centrelor biblioteconomice, sau în cooperare cu alţi parteneri de dezvoltare ai bibliotecii.
    37. Structura bibliotecii publice se stabileşte în funcţie de nivelul şi tipul bibliotecii, de funcţiile şi atribuţiile ei.
    Structura bibliotecii publice se aprobă de autoritatea/instituţia care a constituit biblioteca.
    În structura bibliotecii publice, în limita capacităţilor financiare, se prevede existenţa unei subdiviziuni specializate destinate copiilor şi adolescenţilor. În cazul lipsei unei subdiviziuni specializate separate destinate copiilor şi adolescenţilor, domeniul de activitate al acesteia se atribuie unei alte subdiviziuni sau se pune în responsabilitatea unui sau mai multor angajaţi de specialitate din cadrul bibliotecii publice, cu identificarea în regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii a subdiviziunii sau a angajaţilor responsabili.
    38. Structura organizatorică tip a bibliotecii publice, recomandată pentru asigurarea realizării complete şi complexe a funcţiilor bibliotecii şi exercitării atribuţiilor acesteia, cuprinde, cel puţin următoarele subdiviziuni:
    1) subdiviziunea relaţii cu publicul, care asigură prestarea serviciilor;
    2) subdiviziunea marketing şi impact, responsabilă de evaluarea necesităţilor membrilor comunităţii, promovarea serviciilor şi activităţilor de bibliotecă, stabilirea parteneriatelor, atragerea resurselor suplimentare;
    3) subdiviziune activitate metodologică – pentru bibliotecile cu statut de centru biblioteconomic, centru de formare profesională;
    4) subdiviziunea dezvoltarea colecţiilor;
    5) subdiviziunea administrativă.
    Biblioteca de nivel local şi regional, care nu are suficiente capacităţi materiale, financiare sau de personal, poate compensa subdiviziunile indicate prin plasarea/delegarea atribuţiilor acestora în competenţa angajaţilor bibliotecii, prin reflectarea lor în fişa postului.
    Structura organizatorică a bibliotecii de nivel naţional poate fi completată cu alte subdiviziuni, potrivit domeniilor de activitate şi specializările acesteia.
    39. Pentru a facilita accesul populaţiei la resursele, serviciile şi facilităţile bibliotecii, biblioteca publică poate avea sucursale/filiale, puncte externe de deservire, servicii mobile.
Secţiunea a 3-a
Funcţionarea bibliotecii publice
    40. Biblioteca publică îşi desfăşoară activitatea în baza strategiei de dezvoltare şi a planului/planurilor de acţiuni cu privire la implementarea strategiei, cât şi a planurilor operaţionale.
    41. Strategia de dezvoltare stabileşte direcţiile de activitate şi dezvoltare a bibliotecii, se aprobă, de regulă, pentru o perioadă de la 3 la 5 ani şi se află în concordanţă cu strategiile naţionale în domeniul biblioteconomic, cu profilul şi necesităţile comunităţii, care se determină prin sondaje, interviuri, focus grupuri şi alte activităţi desfăşurate de bibliotecă în acest sens.
    Planul operaţional vizează activitatea bibliotecii pentru o perioadă de un an şi se aprobă până la 1 decembrie a anului în curs, pentru următorul an de activitate.
    Strategia de dezvoltare şi planul/planurile de acţiuni cu privire la implementarea strategiei, cât şi planurile operaţionale se aprobă:
    1) în cazul bibliotecii publice cu statut de persoană juridică – de către directorul bibliotecii;
    2) în cazul bibliotecii publice fără statut de persoană juridică – de către conducerea autorităţii publice, instituţiei sau entităţii care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia aceasta activează, în baza proiectului propus de directorul bibliotecii.
    42. Directorul bibliotecii publice, trimestrial şi anual, analizează şi raportează privind activitatea bibliotecii autorităţii publice, instituţiei sau entităţii care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia aceasta activează, precum şi Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
    Autoritatea publică, instituţia sau entitatea care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia biblioteca activează pot solicita şi alte rapoarte privind activitatea bibliotecii.
    43. Directorul bibliotecii publice asigură elaborarea şi aprobă rapoartele privind activitatea bibliotecii.
    44. Raportarea trimestrială privind activitatea bibliotecii publice se realizează on-line, în forma solicitată de autoritatea publică, instituţia sau entitatea care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia biblioteca activează.
    45. Raportarea anuală privind activitatea bibliotecii publice se realizează prin întocmirea raportului anual de activitate a bibliotecii pentru anul de referinţă.
    Raportul anual de activitate, aprobat de directorul bibliotecii, se prezintă on-line, anual, până la 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent, după cum urmează:
    1) conducerii autorităţii publice, instituţiei sau entităţii care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia aceasta activează;
    2) Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
    3) autorităţii corespunzătoare a administraţiei publice de nivelul al doilea – în cazul bibliotecilor publice teritoriale;
    4) centrului biblioteconomic teritorial sau departamental.
    Raportul anual de activitate conţine în mod obligatoriu partea statistică şi partea analitică. Partea statistică se prezintă în forma stabilită de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Partea analitică prezintă evaluarea şi analiza datelor statistice prin raportarea acestora la indicatorii de impact.
    Elaborarea raportului de activitate trebuie să se realizeze în baza datelor statistice care reflectă impactul serviciilor prestate de bibliotecă şi al activităţilor acesteia din perspectiva oferirii accesului la informaţie, a tehnologiilor informaţionale utilizate şi puse la dispoziţia utilizatorilor, a instruirilor şi serviciilor prestate utilizatorilor, cât şi din cea a realizării altor funcţii ale bibliotecii.
    46. Rapoartele privind activitatea bibliotecilor publice au un caracter public şi se aduce la cunoştinţa comunităţii prin publicarea lor pe pagina web oficială a bibliotecii sau, respectiv, a autorităţii publice, instituţiei sau entităţii care a constituit biblioteca şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia aceasta activează. Pentru aducerea la cunoştinţă publică a raportului de activitate al bibliotecii, directorul acesteia, autoritatea publică, instituţia sau entitatea care a constituit-o şi/sau în subordinea sau în cadrul căreia biblioteca activează pot organiza prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public.
    47. Activitatea bibliotecii publice se finanţează din bugetul său aprobat, cât şi din surse externe neinterzise de lege.
    Bugetul bibliotecii publice este parte componentă a bugetului local sau al bugetului instituţiei publice care a constituit-o şi se reflectă separat în acesta.
    Sursele de finanţare a bibliotecii publice se constituie din:
    a) venituri prevăzute de bugetul bibliotecii;
    b) venituri colectate de bibliotecă.
    48. La elaborarea proiectului bugetului bibliotecii se ţine cont de priorităţile strategiei de dezvoltare a bibliotecii sau, respectiv, ale planului operaţional, precum şi de necesităţile de întreţinere tehnico-materială a bibliotecii.
    Alocarea mijloacelor financiare pentru întreţinerea tehnico-materială a bibliotecii publice se face cu luarea în consideraţie a faptului că, spaţiile bibliotecilor publice trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor, dotate cu mobilier potrivit activităţilor şi serviciilor prestate de bibliotecă, cu sistem de iluminare corespunzător, cu sistem de încălzire şi cu sistem de semnalizare antiincendiară.
    49. Alocarea mijloacelor financiare anuale destinate formării profesionale continue a personalului de specialitate al bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor art. 213 alin. (3) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
    50. Biblioteca publică poate colecta venituri extrabugetare din activităţi de fundraising, donaţii, sponsorizări, prestarea serviciilor contra plată şi alte surse legale de venituri, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    51. Finanţarea bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 160/2017 cu privire la biblioteci, legislaţiei cu privire la finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, cu privire la finanţele publice locale, precum şi a altor prevederi normative conexe.
    52. În vederea implementării programelor de dezvoltare, realizării de proiecte de cooperare internaţională, participării la accesarea de asistenţă externă pentru dezvoltarea proprie, prestării serviciilor de bibliotecă, organizării şi desfăşurării activităţilor sale, dezvoltării profesionale continue, biblioteca publică realizează raporturi de cooperare naţională şi internaţională în conformitate cu prevederile cadrului normativ privind bibliotecile şi cadrul normativ conex relevant acestor forme de cooperare.
    Biblioteca publică poate dezvolta parteneriate atât în bază de acorduri scrise, cât şi în afara unor documente exprese de cooperare.