DCC20/2019
ID intern unic:  380418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
DECIZIE Nr. 20
din  11.02.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 25g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi
din articolul 325 alin. (1) din Codul penal

Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 102     Data intrarii in vigoare : 11.02.2019
    Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
    dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
    dnei Raisa APOLSCHII,
    dlui Aurel BĂIEȘU,
    dlui Corneliu GURIN,
    dlui Artur REȘETNICOV,
    dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
    cu participarea dnei Aliona Balaban, grefier,
    Având în vedere sesizarea depusă pe 8 februarie 2019,
    Înregistrată la aceeași dată,
    Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând pe 11 februarie 2019 în camera de consiliu,
    Pronunță următoarea decizie:
    ÎN FAPT
    1. La originea cauzei se află excepția de necon-stituționalitate a textului „se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale” din articolul 325 alin. (1) din Codul penal, ridicată de către dl avocat Vladimir Zahariuc în dosarul nr.23-1-621-09022018, pendinte la Judecătoria Comrat, sediul central.
    2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 8 februarie 2019 de către judecătorul Valeriu Hudoba din cadrul Judecătoriei Comrat, sediul central, în baza articolului 135 alin.(1) literele a) și g) din Constituție.
    A. Circumstanțele litigiului principal
    3. Pe rolul judecătoriei Comrat, sediul central, se află cauza penală privind învinuirea dlui Vasile Pânzari de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 325 alin. (1) din Codul penal [Corupere activă].
    4. Pe 15 decembrie 2018, în cadrul ședinței de judecată, dl avocat Vladimir Zahariuc a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale” din articolul 325 alin. (1) din Codul penal. Prevederile contestate stabilesc sancțiunea pentru faptele de promisiune, oferire sau dare, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.
    5. Prin încheierea din aceeași dată, Judecătoria Comrat, sediul central, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.
    B. Legislația pertinentă
    6. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:
Articolul 16
Egalitatea
    „(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
    (2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”
Articolul 23
Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile
şi îndatoririle
    „(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.
    (2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”
Articolul 25
Libertatea individuală și siguranța persoanei
    „(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.
    [...].”
    7. Prevederile relevante ale Codului penal sunt următoarele:
Articolul 325
Coruperea activă
    „(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [...].”
    ÎN DREPT
    A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate
    8. Autorul excepției de neconstituționalitate pretinde că legislatorul a stabilit prin articolul 325 alin. (1) din Codul penal o pedeapsă mai severă pentru faptele care constituie infracțiunea de corupție activă, în comparație cu infracțiunea de corupție pasivă, prevăzută la articolul 324 alin. (1) din același Cod.
    9. În viziunea autorului excepției, dispozițiile contestate sunt contrare prevederilor articolului 16 din Constituție, deoarece sancțiunea prevăzută la articolul 325 alin. (1) din Codul penal instituie un tratament diferențiat între o persoană fizică (care este subiectul infracțiunii de corupere activă) și persoana publică (care este subiectul infracțiunii de corupere pasivă).
    10. De asemenea, autorul excepției consideră că dispozițiile contestate sunt contrare prevederilor constituționale de la articolele 23, care stabilesc dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle, 25 alin. (1), care garantează libertatea individuală și siguranța persoanei, și 54, care stabilește situațiile în care pot fi restrânse unele drepturi şi libertăţi fundamentale.
    B. Aprecierea Curții
    11. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.
    12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului penal, ține de competența Curții Constituționale.
    13. Curtea observă că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl avocat Vladimir Zahariuc în dosarul nr. 23-1-621-090822018, pendinte la Judecătoria Comrat, sediul central. Excepția este formulată de către un subiect căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.
    14. Curtea menționează că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale” din articolul 325 alin. (1) din Codul penal. Prevederile contestate stabilesc pedeapsa pentru faptele care constituie infracțiune de corupție activă.
    15. Curtea reține că autorul excepției în motivarea sesizării a susținut că dispozițiile legale contestate sunt contrare prevederilor articolelor 16, 23, 25 și 54 din Constituție.
    16. Cu referire la aplicabilitatea articolelor 23, 25 și 54 din Constituție, Curtea menționează că autorul excepției nu a motivat incidența normelor constituționale în cazul textului de lege contestat. Simpla trimitere la anumite texte din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acestea a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument.
    17. Totodată, din analiza motivării excepției, Curtea constată că autorul acesteia nu precizează sub ce aspect textul de lege criticat creează discriminări, fiind în realitate nemulțumit de faptul că acesta nu instituie o altă soluție legislativă, pe care o consideră mai favorabilă.
    18. În contextul problemei abordate de către autorul excepției referitoare la stabilirea pedepselor, Curtea menționează că, potrivit articolului 72 alin. (3) lit. n) din Constituție, Parlamentul are competența de a reglementa infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora.
    19. Astfel, Curtea reține că legislatorul are competența de apreciere a situațiilor care se pretind reglementate prin norme penale și competența de a stabili gradul de severitate al pedepselor.
    20. De asemenea, Curtea menționează că textul de lege criticat nu instituie discriminări, iar modificarea acestuia în sensul dorit de autorul excepției excedează competenței instanței de contencios constituțional, care se pronunță doar cu referire la constituționalitatea actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.
    21. Mai mult, Curtea constată că obiectul sesizării este identic cu obiectul sesizării nr. 207g/2018, care a fost declarată inadmisibilă prin Decizia nr. 167 din 20 decembrie 2018.
    22. Prin urmare, Curtea reține că, de vreme ce nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și considerentele menționate în Decizia de inadmisibilitate nr.167 din 20 decembrie 2018 sunt valabile și în prezenta cauză.
    23. Având în vedere cele menționate, Curtea reține că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate.
    Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională
DECIDE:
    1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a textului  „se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale” din articolul 325 alin. (1) din Codul penal, ridicată de către dl avocat Vladimir Zahariuc în dosarul nr. 23-1-621-09022018, pendinte la Judecătoria Comrat, sediul central.
    2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTE                                                           Mihai POALELUNGI

    Nr. 20. Chișinău, 11 februarie 2019.