DCC26/2019
ID intern unic:  380424
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
DECIZIE Nr. 26
din  25.02.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr.32g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din
articolul 4 alin. (6) din Legea
nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru
punerea în aplicare
a titlului IV din Codul fiscal
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 108     Data intrarii in vigoare : 25.02.2019
    Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
    dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
    dnei Raisa APOLSCHII,
    dlui Aurel BĂIEŞU,
    dlui Corneliu GURIN,
    dlui Artur REȘETNICOV,
    dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
    cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,
    Având în vedere sesizarea depusă pe 19 februarie 2019,
    Înregistrată la aceeași dată,
    Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând pe 25 februarie 2019 în camera de consiliu,
    Pronunță următoarea decizie:
    ÎN FAPT
    1. La originea cauzei se află excepția de necon-stituționalitate a unor dispoziții din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, ridicată de către dl avocat Dumitru Harea, în dosarul nr. 3-8/2016, pendinte la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița.
    2. Sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 19 februarie 2019, de către dl judecător Dan Dolghieri de la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.
    A. Circumstanțele litigiului principal
    3. Pe rolul Judecătoriei Edineț, sediul Ocnița, se află acțiunea în contencios administrativ depusă de către S.R.L. „Cristal Nord” împotriva Serviciului Fiscal de Stat cu privire la anularea Deciziei nr. 328 din 5 mai 2016 a Inspectoratului Fiscal de Stat al raionului Ocnița.
    4. În ședința de judecată, dl avocat Dumitru Harea a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora” din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000.
    5. Prin încheierea din 12 februarie 2019, Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.
    B. Legislația pertinentă
    6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:
Articolul 23
Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile
şi îndatoririle
    „(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.
    (2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”
    7. Prevederile relevante ale Legii nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal sunt următoarele:
Articolul 4
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    „(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, persoanele juridice care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la intrarea în vigoare a titlului IV din Codul fiscal, sunt obligate să obţină certificatul de acciz de la Serviciul Fiscal de Stat.
    [...]
    (6) Subiecţii impunerii care, la fabricarea în antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. Prevederea în cauză nu se aplică pentru distilatele obţinute pe bază de vin menţionate la alin.(61) al prezentului articol. La expedierea la export a mărfurilor nesupuse accizelor, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor.
    [...].”
    8. Prevederile relevante ale Legii nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, care erau în vigoare pe data de 5 mai 2016, sunt următoarele:
Articolul 4
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    „[...]
    (6) Subiecții impunerii care, la fabricarea în încăperea sa de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. Prevederea în cauză nu se aplică pentru distilatele obţinute pe bază de vin menţionate la alin. (61) al prezentului articol.
    [...].”
    ÎN DREPT
    A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate
    9. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul pretinde că textul „la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora” din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal este lipsit de claritate și de previzibilitate, contrar dispozițiilor articolului 23 din Constituție, care stabilesc dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle.
    10. În opinia autorului excepției, nu este clar când contribuabilul trebuie să calculeze și să achite accizele pentru mărfurile supuse accizelor: atunci când le expediază din încăperea de accize pe teritoriul Republicii Moldova sau atunci când le expediază din încăperea de accize spre export.
    B. Aprecierea Curţii
    11. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.
    12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, ține de competența Curții Constituționale.
    13. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl avocat Dumitru Harea, în dosarul nr. 3-8/2016, pendinte la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița. Sesizarea este formulată de către un subiect căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.
    14. Curtea reține că obiectul excepției de necon-stituționalitate îl constituie textul „la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora” din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, prevederi legale care erau în vigoare pe data de 5 mai 2016, ziua emiterii deciziei nr. 328 de către Inspectoratul Fiscal de Stat al raionului Ocnița.
    15. Pe 5 mai 2016, articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal prevedea că subiecții impunerii care, la fabricarea în încăperea sa de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. Prevederea în discuție nu se aplică pentru distilatele obţinute pe bază de vin menţionate la alin. (61) al prezentului articol.
    16. Curtea reţine că sub aparenţa unor critici referitoare la imprevizibilitatea şi neclaritatea textului de lege autorul excepţiei solicită, de facto, interpretarea textului „la expedierea din încăperea de accize” din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, aspect ce excedă competenţei Curţii Constituţionale.
    17. În acest context, Curtea menţionează că stabilirea sensului exact al noţiunilor utilizate de dispoziţiile contestate ţine de competența legislativului și instanțelor de drept comun. Potrivit articolului 66 lit. c) din Constituție, Parlamentul interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării. Potrivit articolului 114 din Constituție, justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de către instanțele de judecată.
    18. Cu referire la critica de neconstituționalitate raportată la articolul 23 din Constituție, Curtea apreciază că aceasta nu poate fi reținută, deoarece prevederile contestate nu sunt de natură de a încălca exigențele clarității și preciziei.
    19. În articolul 119 din Codul fiscal sunt definite mai multe noțiuni referitoare la accize. Noțiunea de „expediere (transportare)” este definită ca reprezentând deplasarea sau transmiterea mărfurilor supuse accizelor din/în antrepozitul fiscal. Curtea menționează că această noțiune este suficient de accesibilă, clară și previzibilă.
    20. Prin urmare, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată.
    Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituţionale, Curtea Constituţională
DECIDE:
    1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, ridicată de către dl avocat Dumitru Harea în dosarul nr. 3-8/2016, pendinte la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița.
    2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTE                                                       Mihai POALELUNGI

    Nr. 26. Chișinău, 25 februarie 2019.