DGO30/2019
Внутренний номер:  380463
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ Nr. 30
от  29.05.2019
cu privire la instituirea Comisiei pentru examinarea
situației terenurilor agricole incluse în anexa la Legea
nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror
terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 322     Дата вступления в силу : 30.06.2019
    În baza informației prezentate de Agenția Proprietății Publice cu privire la preluarea în administrare a terenurilor agricole incluse în anexa la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 78-80, art. 572), administrate anterior de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Academia de Științe a Moldovei, precum și pentru identificarea şi examinarea cauzelor ce au stat la baza diminuării suprafețelor terenurilor agricole, Guvernul DISPUNE:
    1. Se instituie Comisia pentru examinarea situației terenurilor agricole, compusă din reprezentanți ai:
    1) Agenției Proprietății Publice, preşedinte al Comisiei;
    2) Cancelariei de Stat;
    3) Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;
    4) Ministerului  Educației, Culturii și Cercetării;
    5) Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru;
    6) Ministerului Justiţiei;
    7) Centrului de Implementare a Reformelor;
    8) Agenției Servicii Publice (Departamentul cadastru);
    9) Procuraturii Generale;
    10) Centrului Național Anticorupție.
    2. Conducătorii autorităţilor publice menționate în pct.1 vor desemna, în termen de 3 zile, persoanele care vor activa în cadrul Comisiei pentru examinarea situației terenurilor agricole, înaintînd un demers Agenției Proprietății Publice.
    3. Agenția Proprietății Publice va convoca prima şedinţă a Comisiei pentru examinarea situației terenurilor agricole în termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului menţionat în pct.2.
    4. Comisia pentru examinarea situației terenurilor agricole:
    1) va efectua analiza situaţiei privind terenurile agricole incluse în anexa la Legea  nr.668/1995;
    2) va determina motivele modificării suprafețelor terenurilor agricole proprietate publică de stat;
    3) va coopta în cadrul ședințelor sale și alți experți care, în comun cu instituțiile ce au gestionat terenurile din anexa la Legea nr. 668/1995, vor asigura, în decurs de 10 zile de la data expirării termenului menţionat în pct.3, inventarierea terenurilor și a plantațiilor perene, precum și prezentarea informațiilor privind suprafețele terenurilor agricole aflate în proprietatea statului și suprafețele terenurilor ocupate de plantații perene care se exploatează;
    4) va elabora şi va prezenta Guvernului, în decurs de 20 de zile de la data expirării termenului menţionat în pct.3, propuneri de soluţionare a divergențelor de suprafață privind terenurile agricole în raport cu suprafețele prevăzute în anexa la Legea nr. 668/1995, inclusiv propuneri de îmbunătățire a administrării terenurilor agricole proprietate de stat.
    5. Comisia pentru examinarea situației terenurilor agricole va antrena, la necesitate, în activitatea sa specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale în ale căror hotare sînt amplasate terenurile agricole incluse în anexa la Legea nr.668/1995.
    6. Autorităţile publice menţionate în pct.1, care au administrat terenuri agricole incluse în anexa la Legea nr. 668/1995, vor remite în mod corespunzător Comisiei pentru examinarea situației terenurilor agricole, în decurs de 10 zile de la data expirării termenului menţionat în pct.3, copiile certificate ale tuturor contractelor de arendă/societate civilă valabile care au ca obiect terenuri agricole și plantații perene.
    7. Cheltuielile pentru asigurarea inventarierii terenurilor și a plantațiilor perene vor fi suportate din contul și în limitele bugetului Agenției Proprietății Publice.
    8. Secretariatul lucrărilor Comisiei pentru examinarea situației terenurilor agricole va fi asigurat de Agenția Proprietății Publice.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Nr. 30-d. Chişinău, 29 mai 2019.