HANRE112/2019
Внутренний номер:  380470
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 112
от  19.04.2019
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 911     Дата вступления в силу : 30.06.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al RM
nr. 1448 din 16 mai 2019.
Ministru ________Victoria IFTODI
 
    În temeiul art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), Consiliul de administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

    Veaceslav UNTILA,                                Eugen CARPOV,
             director                                                      director

    Octavian CALMÎC,                                  Ştefan CREANGĂ,
                director                                                    director
   
    Nr. 112/2019. Chişinău, 19 aprilie 2019.
Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr. 112 /2019 din 19 aprilie 2019

REGULAMENT
privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi
prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Secțiunea 1
Domeniul de aplicare
    1. Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale (în continuare – Regulament) reglementează:
    1) etapele, procedura, termenele şi condițiile de racordare a instalațiilor de utilizare, a instalațiilor de producere și a depozitelor de stocare la rețelele de gaze naturale ale operatorilor de sistem, interconectarea rețelelor de gaze naturale;
    2) raporturile juridice dintre operatorii de sistem și utilizatorii de sistem privind prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale;
    3) termenele și condițiile de deconectare, de reconectare la rețelele de transport și de distribuție a gazelor naturale a instalațiilor de utilizare, a instalațiilor de producere și a depozitelor de stocare; condițiile de sistare a prestării serviciilor de transport sau de distribuție a gazelor naturale, de întrerupere, de limitare a livrării gazelor naturale.
    2. Prevederile prezentului Regulament se aplică la stabilirea soluțiilor de racordare a instalațiilor de utilizare, a instalațiilor de producere, a depozitelor de stocare ale solicitanților, la rețeaua de gaze naturale, modificarea instalațiilor de gaze naturale existente, eliberarea avizelor de racordare, condițiilor tehnice de interconectare a rețelelor de gaze naturale, precum și relațiile dintre operatorii de sistem, inclusiv cu utilizatorii de sistem privind contractarea serviciilor de transport și/sau de distribuție a gazelor naturale.
Secțiunea 2
Noțiuni și definiții
    3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, precum și următoarele noțiuni și definiții:
    aparat de utilizare – sistem mecanic complex destinat să consume în condiții igienice, economice şi de siguranță gaze naturale, într-un focar sau într-o incintă, prin intermediul arzătoarelor;
    contract pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale – contract încheiat între operatorul sistemului de distribuție (în continuare OSD) şi utilizatorul de sistem pentru a realiza livrarea gazelor naturale prin rețelele de distribuție a gazelor naturale;
    control al echipamentului de măsurare – ansamblu de operațiuni efectuate de către operatorul de sistem, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii modului de funcționare a echipamentului de măsurare şi pentru constatarea intervențiilor în funcționarea echipamentului de măsurare, inclusiv pentru verificarea integrității echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate;
    debit sumar – suma debitelor nominale de gaze naturale ale aparatelor de utilizare ale consumatorului final;
    deconectare – blocarea sau închiderea conexiunii dintre rețeaua de gaze naturale şi instalația de racordare /de utilizare (după caz) ce aparține utilizatorului de sistem prin intermediul dispozitivelor de închidere sau prin decuplarea instalației de racordare/de utilizare a utilizatorului de sistem de la rețeaua de gaze naturale;
    denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare - intervenția în funcționarea echipamentului de măsurare, care a dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităților (volumelor) de gaze naturale consumate;
    limitarea livrării gazelor naturale - diminuarea de către operatorul de sistem a cantităților (volumelor) de gaze naturale livrate utilizatorului de sistem;
    punere sub presiune a instalației de utilizare - conectarea instalației de racordare la rețeaua de gaze naturale și demararea livrării gazelor naturale către instalația de utilizare;
    robinet de siguranță – robinetul montat pe instalația de utilizare în cel mai apropiat punct de aparatul de utilizare, de la care se poate stopa alimentarea cu gaze naturale a aparatului de utilizare respectiv;
    sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale - suspendarea temporară a prestării serviciului de transport sau de distribuție din punctele de intrare în rețelele de gaze naturale sau din alt punct convenit de către părți; 
    solicitant - persoană fizică sau juridică care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de racordare sau a condițiilor tehnice de interconectare la rețeaua de transport sau de distribuție a gazelor naturale;
    violarea sigiliului - deteriorarea sau intervenția asupra sigiliului autentic, lipsa sigiliului,  ruperea cordonului sigiliului.
CAPITOLUL II
RACORDAREA LA REȚELELE DE GAZE NATURALE
ȘI INTERCONECTAREA REȚELELOR DE GAZE NATURALE
Secțiunea 1
Etapele procesului de racordare la rețeaua
de gaze naturale
    4. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalației de utilizare, a instalației de producere, a depozitului de stocare ce îi aparține, la rețeaua de transport sau de distribuție a gazelor naturale a operatorului de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență. Racordarea la rețelele de gaze naturale aflate la deservire tehnică la operatorul de sistem se va efectua după obținerea acordului proprietarului rețelei de gaze naturale.
    5. Pentru realizarea racordării la rețeaua de gaze naturale se stabilesc următoarele etape:
    1) depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;
    2) eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare;
    3) încheierea contractului de racordare între operatorul de sistem și solicitant, achitarea costului de proiectare şi a tarifului de racordare, după caz;
    4) proiectarea instalațiilor de gaze naturale;
    5) coordonarea documentației de proiect;
    6) executarea, recepția și punerea sub presiune a instalațiilor de gaze naturale.
Secțiunea 2
Cererea pentru eliberarea avizului de racordare
    6. În scopul racordării instalației sale de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale, solicitantul este obligat să obțină de la operatorul de sistem avizul de racordare.
    7. Operatorul de sistem publică pe pagina sa electronică formularul cererii pentru eliberarea avizului de racordare conform modelului indicat în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    8. Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se depune de către solicitant la operatorul de sistem în următoarele cazuri:
    1) necesitatea racordării unei instalații noi de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale;
    2) modificarea instalației de gaze naturale existente (modificarea debitului și/sau presiunii prescrise în avizul de racordare anterior, reamplasarea instalației de racordare, racordarea unui aparat de utilizare suplimentar).
    9. Avizul de racordare nu este necesar, în cazul înlocuirii unor aparate de utilizare a gazelor naturale cu alte aparate de utilizare a gazelor naturale de aceeași capacitate de către o persoana autorizată, conform proiectului, cu întocmirea actelor corespunzătoare. Consumatorul final informează operatorul de sistem și furnizorul despre acest fapt.
    10. La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:
    1) în cazul persoanelor fizice:
    a) copia buletinului de identitate al solicitantului;
    b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;
    c) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
    d) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.
    2) în cazul persoanelor juridice:
    a) copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;
    b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;
    c) planul de situație, cu amplasarea în zonă a construcțiilor;
    d) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
    e) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.
    11. Operatorul de sistem nu va solicita actele care sunt disponibile electronic în baza sistemelor de date la care are acces.
    12. Solicitantul cu drept de folosință asupra unui imobil este în drept să solicite eliberarea avizului de racordare cu acordul în scris al proprietarului imobilului respectiv.
    13. În cazul solicitării avizului de racordare pentru instalarea aparatelor de utilizare pentru încălzire autonomă în apartamentul din blocul de locuit racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, solicitantul prezintă operatorului sistemului de distribuție (OSD) actele ce demonstrează respectarea prevederilor articolului 42 din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.
    14. Cererea pentru eliberarea avizului de racordare însoțită de actele menționate în pct. 10 și după caz în pct. 13 al prezentului Regulament se transmite prin poștă, fax, poștă electronică sau se depune direct la oficiul operatorului de sistem.
    15. În cazul în care setul de acte anexate cererii pentru eliberarea avizului de racordare nu este complet, operatorul de sistem notifică solicitantul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea completării acestuia, indicând exhaustiv actele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem şi termenul limită de prezentare a acestora.
    16. În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele indicate în notificare în termen de 10 zile lucrătoare, operatorul de sistem va restitui solicitantului cererea pentru eliberarea avizului de racordare împreună cu setul de acte care o însoțește. Aceasta nu împiedică solicitantul să depună o nouă cerere pentru eliberarea avizului de racordare, cu anexarea actelor solicitate.
Secțiunea 3
Eliberarea, prelungirea termenului de valabilitate
și încetarea avizului de racordare.
Condițiile tehnice de interconectare
    17. Operatorul de sistem va elibera solicitantului potențial consumator final avizul de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii pentru eliberarea avizului de racordare şi prezentarea actelor stabilite în prezentul Regulament. Avizul de racordare pentru producătorii de gaze naturale și pentru operatorii depozitelor de stocare se eliberează de operatorul de sistem în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru eliberarea avizului de racordare şi prezentarea actelor stabilite în prezentul Regulament.
    18. Avizul de racordare trebuie să conțină obligatoriu: condițiile optime de racordare, punctul de racordare, presiunea și diametrul conductei de gaze naturale existente, cerințe față de echipamentul de măsurare și lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul pentru racordarea instalațiilor sale la rețeaua de gaze naturale. Modelul avizului de racordare este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    19. Avizul de racordare se eliberează gratuit.
    20. Operatorul de sistem va colabora cu solicitantul pentru alegerea şi realizarea celei mai avantajoase soluții de racordare. Prin avizul de racordare eliberat, solicitantul poate fi obligat să suporte doar cheltuielile de construcție a unei instalații de racordare care să corespundă debitului solicitat. În cazul nerespectării acestei cerinţe operatorul de sistem rambursează solicitantului diferenţa de cheltuieli dintre cheltuielile efectiv suportate de solicitant şi cele ce urmau a fi suportate conform legii.
    21. Avizul de racordare este valabil 12 luni din data emiterii.
    22. Avizul de racordare își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:
    1) la cererea solicitantului;
    2) la emiterea unui nou aviz de racordare pentru același loc de consum;
    3) la expirarea a 12 luni din data emiterii, dacă pe parcursul acestei perioade nu a fost elaborată documentația de proiect și nu a fost solicitată prelungirea avizului de racordare;
    4) în situația în care după emiterea avizului de racordare se impune schimbarea soluției tehnice de racordare, ca urmare a informațiilor prevăzute în avizele deținătorilor de utilități conform cerințelor specificate în certificatul de urbanism;
    5) în cazul în care a fost adoptată decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a solicitantului – persoană juridică.
    23. Avizul de racordare se reperfectează gratuit de către operatorul de sistem, la cererea solicitantului, în situația schimbării datelor de identificare ale solicitantului, cu menținerea termenului de valabilitate a avizului de racordare emis.
    24. În perioada de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul este în drept să solicite operatorului de sistem prelungirea acestuia. În termen de 2 zile lucrătoare de la recepţia cererii solicitantului, operatorul de sistem prelungeşte termenul de valabilitate al avizului de racordare, o singură dată, pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni, prin efectuarea inscripţiei respective pe avizul de racordare eliberat solicitantului. Operatorul de sistem nu este în drept să oblige solicitantul la prezentarea de careva acte în legătură cu prelungirea avizului de racordare.
    25. Operatorul de sistem este în drept să refuze eliberarea avizului de racordare în următoarele cazuri:
    1) lipsa de capacitate, motivată de faptul că nu există rețea de gaze naturale sau că rețeaua de gaze naturale existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerințele solicitantului;
    2) racordarea solicitată la rețeaua de gaze naturale ar împiedica operatorul de sistem să îşi îndeplinească obligațiile de serviciu public stabilite în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale.
    26. Operatorul de sistem va formula în scris refuzul eliberării avizului de racordare, cu prezentarea motivelor şi argumentelor justificate din punct de vedere tehnic şi economic. În cazul refuzului eliberării avizului de racordare la rețeaua de gaze naturale, operatorul de sistem va prezenta informații pertinente despre măsurile necesare pentru înlăturarea motivelor de refuz, inclusiv despre măsurile necesare pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale, precum şi despre termenele concrete de realizare a dezvoltării acestora.
    27. Solicitantul căruia i s-a refuzat eliberarea avizului de racordare la rețeaua de gaze naturale este în drept să adreseze Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare - Agenția) o reclamație în acest sens.
    28. Interconectarea unei rețele de transport al gazelor naturale cu altă rețea de transport al gazelor naturale, interconectarea unei rețele de transport al gazelor naturale cu o rețea de distribuție a gazelor naturale precum și interconectarea a două rețele de distribuție a gazelor naturale, se efectuează în baza condițiilor tehnice de interconectare a rețelelor de gaze naturale.
    29. Operatorul de sistem rețeaua de gaze naturale a căruia se va interconecta cu rețeaua de gaze naturale a operatorului de sistem care solicită interconectarea va elibera condiții tehnice de interconectare a rețelelor de gaze naturale în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii privind eliberarea condițiilor tehnice de interconectare. Modelul condițiilor tehnice de interconectare este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    30. Cheltuielile de interconectare se achită de solicitant.
Secțiunea 4
Proiectarea şi executarea instalațiilor
de gaze naturale
    31. Orice racordare sau reconectare la rețeaua de gaze naturale care creează condiții pentru consumul gazelor naturale din rețeaua de gaze naturale sau livrarea gazelor naturale în rețeaua de gaze naturale este efectuată în exclusivitate de către operatorul de sistem.
    32.  Proiectarea şi executarea instalației de racordare se efectuează, la cererea solicitantului, de operatorul de sistem. Solicitantul este în drept să angajeze o altă persoană pentru proiectarea și executarea instalației de racordare.
    33. La cererea solicitantului, operatorul de sistem încheie cu solicitantul contractul de racordare.
    34. Obiectul contractului de racordare constituie proiectarea, executarea, recepția instalației de racordare şi punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului.
    35. Contractul de racordare va include următoarele clauze:
    1) datele de identificare ale părților contractante;
    2) obiectul contractului;
    3) lucrările de proiectare, executare a instalației de racordare, a recepției instalației de racordare şi punerea sub presiune a instalației de utilizare ce urmează a fi realizate de către operatorul de sistem;
    4) drepturile şi obligațiile părților;
    5) termenele şi condițiile de executare a lucrărilor destinate racordării;
    6) dreptul de proprietate asupra instalației de racordare, după caz;
    7) costul de proiectare, tariful de racordare aprobat de Agenție şi modalitățile de achitare a acestora;
    8) durata și condițiile de valabilitate ale contractului;
    9) responsabilitatea părților;
    10) soluționarea litigiilor.
    36. Contractul de racordare se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeași forță juridică.
    37. După semnarea contractului de racordare conform pct. 34 - 36 din prezentul Regulament operatorul de sistem prezintă solicitantului bonurile de plată pentru achitarea costului de proiectare și a tarifului de racordare.
    38. Solicitantul achită costul de proiectare și tariful de racordare. Operatorul de sistem asigură proiectarea și executarea instalației de racordare. După finalizarea lucrărilor de executare a instalației de racordare se efectuează recepția instalației de racordare conform prevederilor Secțiunii 5 din Capitolul II al prezentului Regulament.
    39. Termenul de realizare a lucrărilor de proiectare şi de executare de către operatorul de sistem a instalației de racordare a solicitantului, potențial consumator casnic, nu poate depăşi 45 de zile calendaristice din momentul semnării contractului de racordare, cu condiția achitării de către solicitant a costului de proiectare și a tarifului de racordare. Termenul de realizare a lucrărilor de proiectare şi de executare a instalației de racordare a solicitantului, potențial consumator noncasnic, nu poate depăşi 60 de zile calendaristice din momentul semnării contractului de racordare și achitării de către solicitant a costului de proiectare și a tarifului de racordare. Prin derogare de la prevederile prezentului punct, în cazuri concrete, la prezentarea argumentelor corespunzătoare de către operatorul de sistem privind imposibilitatea realizării lucrărilor de proiectare şi de executare a instalației de racordare, în termen de 45 de zile calendaristice, respectiv 60 de zile calendaristice, solicitantul şi operatorul de sistem pot stabili alt termen de realizare a lucrărilor de proiectare și racordare la rețeaua de gaze naturale.
    40. Până la finalizarea termenului contractului de racordare, solicitantul va întreprinde măsuri pentru executarea și recepția instalației sale de utilizare.
    41. Concomitent cu încheierea contractului de racordare, operatorul de sistem și solicitantul sunt în drept să negocieze și să încheie un contract de proiectare și executare a instalației de utilizare prin care operatorul de sistem își asumă obligația să proiecteze și să execute instalația de utilizare a solicitantului. Termenul de realizare a acestor lucrări va fi reflectat în contract.
    42. Operatorul de sistem racordează instalația de utilizare în termenul indicat în contractul de racordare și demarează livrarea gazelor naturale către instalația de utilizare, după semnarea procesului-verbal de recepție a instalației de utilizare, la prezentarea de către solicitant a copiei contractului de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum.
    43. În cazul în care solicitantul angajează o altă persoană să proiecteze instalațiile de gaze naturale (instalația de racordare și instalația de utilizare), persoana care desfăşoară activitatea de proiectare elaborează proiectul acestora și îl prezintă spre coordonare operatorului de sistem.
    44. Operatorul de sistem examinează şi coordonează documentația de proiect al instalațiilor de gaze naturale în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
    În cazul în care documentația de proiect al instalațiilor de gaze naturale nu corespunde avizului de racordare, operatorul de sistem notifică în scris despre înlăturarea neconformităților.
    45. Modificarea documentației de proiect al instalației de gaze naturale se efectuează de către autorul proiectului şi se coordonează repetat cu operatorul de sistem. În cazul întreruperii activității autorului proiectului sau apariției altor circumstanțe, care fac imposibilă operarea modificărilor de către autor, solicitantul va recurge la serviciile altor persoane care desfăşoară activitatea de proiectare.
    46. După coordonarea documentației de proiect al instalațiilor de gaze naturale de către operatorul de sistem, persoana angajată de solicitant execută instalațiile de gaze naturale (instalația de racordare și instalația de utilizare). După finalizarea lucrărilor de executare a instalațiilor de gaze naturale (instalația de racordare și instalația de utilizare) se efectuează recepția acestora conform prevederilor Secțiunii 5 din Capitolul II al prezentului Regulament.
    47. După ce instalațiile de gaze naturale (instalația de racordare și instalația de utilizare) au fost recepționate, solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu o cerere de punere sub presiune a instalației de utilizare. Operatorul de sistem eliberează bonul pentru achitarea tarifului de punere sub presiune a instalației de utilizare. După achitarea tarifului de punere sub presiune a instalației de utilizare de către solicitant, operatorul de sistem efectuează conectarea instalației de racordare la rețeaua de gaze naturale și demarează livrarea gazelor naturale către instalația de utilizare a solicitantului în cel mult 4 zile lucrătoare din ziua prezentării copiei procesului-verbal de recepție a instalațiilor de gaze naturale (a instalației de racordare și a instalației de utilizare), și copiei contractului de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum. Pentru consumatorul casnic, operatorul de sistem va întocmi actul de punere sub presiune a instalației de utilizare, conform modelului stabilit în Anexa nr.4 la prezentul Regulament.
    48. Proiectarea instalațiilor de gaze naturale se efectuează în baza avizului de racordare și documentelor normativ tehnice în vigoare.
    49. Documentația de proiect pentru instalația de racordare, instalația de utilizare, instalația de producere sau pentru depozitul de stocare a solicitantului va include întregul complex de lucrări aferente racordării la rețeaua de gaze naturale, inclusiv măsurile de amenajare a terenului afectat în urma construcției.
    50. Documentația de proiect urmează a fi recoordonată, dacă pe parcursul unui an, nu a fost începută executarea instalației de racordare. Documentația de proiect va fi supusă verificării, expertizării și înregistrării după caz, în modul stabilit de legislația în vigoare.
    51. În cazul în care pentru executarea instalației de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor persoane şi să suporte cheltuielile aferente.
Secțiunea 5
Recepția și punerea sub presiune a instalației
de gaze naturale
    52. Recepția și punerea sub presiune a instalației de gaze naturale care constituie construcții și obiecte aferente lor, finanțate din bugetul de stat, bugetele locale sau din mijloace financiare private, se efectuează în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, cu respectarea articolului 10 din Legea nr. 116 din 18 mai 2012 cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
    53. Recepția instalației de racordare, a instalației de utilizare se efectuează gratuit.
    54. Se interzice livrarea gazelor naturale prin instalația de racordare sau către instalația de utilizare nerecepționate în exploatare.
Secțiunea 6
Apartenența și delimitarea instalațiilor de gaze
 naturale ale  operatorului de sistem și ale consumatorilor finali
    55. Punctul de delimitare a proprietății se stabileşte la un element fizic care permite realizarea efectivă a separării rețelelor de gaze naturale, proprietate a operatorului de sistem sau deservite tehnic de operatorul de sistem, de instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final.
    56. Instalațiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreținerea şi modernizarea acestora. Instalațiile de racordare executate din contul consumatorilor finali de către alte persoane în bază de contract, aparțin consumatorilor finali care sunt obligați să asigure deservirea tehnică a acestora, și sunt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condițiile stabilite de Legea cu privire la gazele naturale.
    57. Pentru consumatorii noncasnici punctul de delimitare se stabileşte în baza înțelegerii dintre consumatorul noncasnic şi operatorul de sistem şi se consemnează în actul de delimitare, o copie al căruia se prezintă de către consumatorul noncasnic furnizorului la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie întocmirea şi semnarea actului de delimitare. Modelul actului de delimitare este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament. Rețelele de gaze naturale existente din amonte de punctul de delimitare sunt în responsabilitatea operatorului de sistem, care asigură exploatarea şi deservirea tehnică a lor.
    58. Consumatorul noncasnic şi operatorul de sistem semnează actul de delimitare în 2 exemplare, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării adresării la operatorul de sistem. În cazul în care instalația de racordare este executată de operatorul de sistem solicitantul, potențialul consumator noncasnic şi operatorul de sistem semnează actul de delimitare, la terminarea lucrărilor de executare a instalației de racordare.
    59. La consumatorii casnici OSD este responsabil de exploatarea şi deservirea tehnică a rețelelor de gaze naturale până la ieşirea din robinetul (ele) de siguranță.
    60. Consumatorii noncasnici sunt responsabili de exploatarea şi deservirea tehnică a instalațiilor de gaze naturale situate în aval de punctul de delimitare. Exploatarea şi deservirea tehnică a acestor instalații, în conformitate cu exigențele Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552 din12 iulie 2017, se efectuează cu forțele proprii de către consumatorii noncasnici sau de către întreprinderi specializate în bază de contract. Armăturile de separare şi accesoriile din punctul de delimitare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele adiacente, sunt exploatate şi deservite tehnic de operatorul de sistem, delimitarea făcându-se la perechea de flanşe din aval de armătura de separare.
CAPITOLUL III
PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT
ȘI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE
Secțiunea 1
Contractarea serviciului de transport și de distribuție a gazelor naturale
    61. Prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale se efectuează de către operatorul de sistem în baza contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale.
    62. Operatorul de sistem publică pe pagina sa electronică modelul contractului pentru  prestarea serviciului de transport și respectiv de distribuție a gazelor naturale.
    Modelul contractului pentru prestarea serviciului de distribuție va conține clauzele obligatorii stabilite în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament, precum și lista actelor /informațiilor ce urmează a fi prezentate de utilizatorul de sistem la încheierea contractului.
    63. La proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale utilizatorul de sistem anexează în mod obligatoriu următoarele acte /informații:
    1) datele de contact;
    2) lista persoanelor împuternicite de a negocia cu privire la regimul de livrare al gazelor naturale și de a semna actele de predare-preluare și numerele lor de telefon;
    3) lista locurilor de consum (pentru contractul privind prestarea serviciilor de distribuție);
    4) lista punctelor de intrare - ieșire (pentru contractul privind prestarea serviciilor de transport);
    5) capacitatea /volumul planificat și perioada de livrare a gazelor naturale.
    64. La solicitarea utilizatorului de sistem, operatorul de sistem va prezenta, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale.
    65. În cazul în care utilizatorul de sistem acceptă prevederile contractuale fără obiecții, contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale semnat, împreună cu actele aferente este transmis operatorului de sistem.
    66. În cazul în care solicitantul are obiecții la proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale, acestea sunt formulate în scris și remise în adresa operatorului de sistem pentru a fi negociate.
    67.  În cazul în care actele/ informațiile prezentate de solicitant la încheierea contractului sunt incomplete sau insuficiente, operatorul de sistem notifică solicitantul în termen de 5 zile calendaristice de la recepție, indicând în mod exhaustiv actele și/sau informațiile care trebuie completate sau prezentate operatorului de sistem.
    68. Operatorul de sistem verifică dacă sunt întrunite condițiile necesare încheierii contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale și dacă este de acord cu propunerile şi obiecțiile motivate ale utilizatorului de sistem și transmite acestuia contractul semnat în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la încheierea negocierilor. Refuzul de încheiere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție trebuie să fie motivat cu indicarea expresă a temeiului legal de refuz.
    69. Litigiile apărute în procesul de negociere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale, precum și executarea acestuia, vor fi soluționate în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale, Codul civil al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 1107-XV din 6 iunie 2002.
    70. Contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeași forță juridică.
Secțiunea 2
Drepturile și obligațiile operatorilor și utilizatorilor de sistem
    71. Operatorul de sistem are următoarele obligații:
    1) să transporte sau să distribuie gazele naturale conform prevederilor Legii cu privire la gazele naturale, prezentului Regulament și în condițiile contractului pentru prestarea serviciului încheiat cu utilizatorul de sistem;
    2) să ofere utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali, informații suficiente pentru asigurarea unui acces eficient la rețelele de gaze naturale şi să răspundă în termenele stabilite de lege la reclamațiile depuse în scris;
    3) să asigure accesul consumatorilor finali la serviciul telefonic 24/24 ore, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în factura emisă de furnizor;
    4) să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de transport sau de distribuție a gazelor naturale, stabiliți în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat de Agenție;
    5) să anunțe utilizatorii de sistem, cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte, despre întreruperile programate şi limitările în livrarea gazelor naturale, menționând motivele întreruperii;
    6) să presteze serviciul de transport sau de distribuție a gazelor naturale în mod continuu şi fiabil şi să restabilească în cel mai scurt timp posibil, livrarea gazelor naturale în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din rețeaua de gaze naturale;
    7) să reconecteze instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali, conform prevederilor prezentului Regulament și Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale şi să reia livrarea gazelor naturale;
    8) să prezinte la solicitarea utilizatorului de sistem informații cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale livrate şi să examineze petițiile cu privire la calitatea şi regimurile de livrare a gazelor naturale în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale; 
    9) să repare prejudiciile cauzate utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali;
    10) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale livrate consumatorului casnic și să solicite efectuarea în termen a verificării metrologice periodice a echipamentului de măsurare a consumatorului noncasnic; 
    11) să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice sau defectat nu din vina consumatorului casnic, iar în cazul în care în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică periodică operatorul de sistem nu instalează un alt echipament de măsurare, operatorul de sistem restabilește evidența gazelor naturale consumatorului casnic în termen de cel mult 10 zile calendaristice;
    12) să permită accesul utilizatorului de sistem la echipamentul său de măsurare, fiind anunțat în prealabil;
    13) să întocmească actul de depistare a consumului de gaze naturale de către consumatorul final prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare a gazelor naturale (în continuare - act de depistare) şi să transmită furnizorului actul întocmit şi probele aferente. Modelul actului este prevăzut în Anexa nr. 7 la prezentul Regulament;
    14) să citească lunar indicațiile echipamentelor de măsurare şi să prezinte furnizorului datele respective pentru facturare, în termenele stabilite cu furnizorul, în baza contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale;
    15) să determine consumul de gaze naturale în scopul facturării, conform consumului mediu zilnic în circumstanțele expuse în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019 din 19 aprilie 2019 și prezentul Regulament;
    16) să deconecteze instalațiile de gaze naturale cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale;
    17) să exploateze și să întrețină în condiții de siguranță, în stare bună de funcționare rețelele de gaze naturale și obiectele aferente lor ce îi aparțin sau cele aflate în posesie, inclusiv transmise la deservire tehnică stabilite prin prezentul Regulament, şi să asigure securitatea funcționării lor;
    18) să efectueze reparația și înlocuirea rețelelor de gaze naturale și a obiectelor aferente lor ce-i aparțin în caz de degradare, cu excepția situației deteriorării acestora de către alte persoane, cazuri în care aceştia sunt obligați să suporte integral cheltuielile generate;
    19) să efectueze controlul echipamentului de măsurare la solicitarea furnizorului, înainte de încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Concomitent cu controlul echipamentului de măsurare, operatorul de sistem verifică corespunderea instalaţiei de utilizare cu proiectul. În cazul în care instalaţia de utilizare nu corespunde proiectului, solicitantul îndeplineşte indicaţiile operatorului de sistem cu privire la eliminarea încălcărilor constatate, indicate în prescripţie;
    20) să efectueze recalcularea consumului de gaze naturale luând în considerație indicii de facturare și eroarea echipamentului de măsurare în cazul depistării de către operatorul de sistem a majorării neautorizate a debitului contractat sau racordării unor aparate de utilizare, fără acordul său, sau dacă au fost modificați indicii de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare;
    21) să efectueze evaluarea stării tehnice a locurilor de consum pentru care se va efectua furnizarea gazelor naturale și va întocmi un acord tehnic care va prevedea condițiile de realizare tehnică a contractului pentru locurile de consum, gestionate de consumatorul noncasnic/potențialul consumator noncasnic în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Copia acordului tehnic va fi prezentată de consumatorul noncasnic furnizorului la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    72. OSD este responsabil de exploatarea şi de întreținerea rețelelor interne din blocul de locuit prin intermediul cărora sunt alimentați cu gaze naturale consumatorii casnici, deținători de apartamente /camere din aceste blocuri. Cheltuielile pentru întreținerea şi pentru deservirea tehnică a rețelelor interne se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. 
    73. Operatorul de sistem care instalează echipamente noi, efectuează reparația sau modifică instalațiile existente, este obligat să readucă la starea inițială terenul, elementele de construcții și instalațiile consumatorului final sau ale proprietarului terț, afectate în procesul executării acestor lucrări.
    74. OSD întreține şi exploatează instalațiile de racordare ale consumatorilor casnici, iar cheltuielile justificate, suportate în acest sens, se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale.  
    75. Operatorul de sistem este obligat să dispună de centre de deservire a utilizatorilor de sistem, unde au acces liber toți utilizatorii de sistem, pe parcursul programului de lucru, și să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea reclamațiilor și de soluționarea problemelor utilizatorilor de sistem legate de prestarea serviciilor de sistem.
    76. Operatorul de sistem este obligat să aducă periodic la cunoștința utilizatorilor de sistem următoarele date referitoare la activitatea centrelor de deservire a utilizatorilor de sistem:
    1) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului telefonic 24/24 și adresele poștei electronice unde utilizatorii de sistem pot adresa reclamații;
    2) programul de lucru, de cel puțin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi, pe parcursul căruia utilizatorul de sistem poate adresa reclamația.
    77. Operatorii de sistem informează solicitanții privind procedura de racordare la rețeaua de gaze naturale şi prestare a serviciilor de transport sau de distribuție a gazelor naturale prin publicarea pe paginile sale electronice şi afișarea pe panoul informativ amplasat în incinta oficiului a următoarelor informații:
    1) programul de lucru şi datele de contact;
    2) Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale;
    3) modelul cererii pentru eliberarea avizului de racordare, a cererii de deconectare /reconectare;
    4) lista actelor necesare de a fi anexate la cererea pentru eliberarea avizului de racordare;
    5) tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare;
    6) tarifele în vigoare privind prestarea serviciilor de transport sau de distribuție a gazelor naturale;
    7) alte informații utile aferente procesului de racordare la rețeaua de gaze naturale și de prestare a serviciilor de transport sau de distribuție a gazelor naturale.
    78. Personalul operatorului de sistem responsabil de examinarea reclamațiilor trebuie să dispună de aptitudini și împuterniciri pentru:
    1) a examina reclamațiile și a soluționa neînțelegerile direct, prin negocieri, cu utilizatorii de sistem;
    2) a remite reclamația către persoana furnizorului investită cu atribuții privind examinarea și soluționarea problemelor abordate în reclamație;
    3) a informa utilizatorul de sistem despre drepturile lui în procesul de soluționare a neînțelegerilor.
    Întreg personalul de conducere al operatorului de sistem este obligat să acorde audiență utilizatorilor de sistem care solicită aceasta, în scopul soluționării problemelor utilizatorilor de sistem.
    79. Operatorul de sistem este obligat să examineze petițiile și să soluționeze problemele utilizatorilor de sistem parvenite în legătură cu racordarea, delimitarea, întreruperea și limitarea livrării gazelor naturale, referitor la calitatea gazelor naturale, precum și să achite utilizatorilor de sistem compensații calculate în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale.
    80. În cazul în care un consumator final a adresat operatorului de sistem o petiție care urmează să fie examinată și soluționată de furnizor, operatorul de sistem este obligat să transmită petiția furnizorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamației și să informeze despre acest fapt consumatorul final.
    81. Operatorul de sistem este obligat să țină evidența petițiilor. Informația despre petiții include cel puțin:
    1) data depunerii;
    2) numele persoanei care a depus petiția;
    3) esența problemei abordate;
    4) acțiunile întreprinse de operatorul de sistem pentru soluționarea problemelor abordate;
    5) decizia operatorului de sistem.
    82. Operatorul de sistem este obligat să prezinte Agenției orice informație solicitată privind reclamațiile, copiile înregistrărilor și ale deciziilor sau alte documente necesare examinării și soluționării de către Agenție a problemelor abordate în petiții.
    83. Operatorul de sistem este obligat să depună toate eforturile pentru soluționarea rezonabilă a neînțelegerilor cu utilizatorii de sistem, pe cale amiabilă, și în termene cât mai restrânse.
    84. În cazul în care neînțelegerea dintre utilizatorul de sistem și operatorul de sistem nu este soluționată pe cale amiabilă, operatorul de sistem este obligat să examineze situația creată și să răspundă în scris utilizatorului de sistem, în termenele prevăzute de lege.
    85. În caz de dezacord cu răspunsul operatorului de sistem, ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la operatorul de sistem, utilizatorul de sistem este în drept să se adreseze Agenției, pentru soluționarea neînțelegerii apărute sau în instanța de judecată pentru soluționarea litigiului.
    86. În cazul în care utilizatorul de sistem nu este de acord cu răspunsul Agenției el este în drept să conteste acest răspuns în instanța de judecată.
    87. Operatorul de sistem are următoarele drepturi:
    1) să primească gazele naturale de la utilizatorii de sistem la punctele de intrare în rețeaua de gaze naturale, volumele de gaze naturale fiind măsurate prin intermediul echipamentului de măsurare comercială instalat la stațiile de predare şi/sau punctele de măsurare;
    2) să aibă acces la locul de consum pentru controlul şi citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea /demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparația instalațiilor de gaze naturale ce aparțin operatorului de sistem şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final;
    3) în cazul refuzului nemotivat de a permite accesul personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare şi la instalațiile operatorului de sistem ce se află pe proprietatea consumatorului final, operatorul de sistem va solicita asistență organelor de drept pentru a obține accesul;
    4) să deconecteze instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali în cazurile prevăzute în prezentul Regulament;
    5) să sisteze livrarea gazelor naturale consumatorului final în cazurile prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale;
    6) să solicite expertiza metrologică a echipamentului de măsurare al operatorului de sistem la care sunt racordate rețelele sale de gaze naturale. Expertiza metrologică se efectuează în prezența personalului acestuia;
    7)  să ceară strămutarea echipamentului de măsurare prin emiterea prescripției respective în cazul refuzului nemotivat al consumatorului final de a oferi operatorului de sistem acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile de gaze naturale ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea consumatorului final.
    88. Utilizatorul de sistem este obligat să achite integral și în termen costul serviciilor prestate de operatorul de sistem.
    89. Utilizatorul de sistem are următoarele drepturi:
    1) să solicite operatorului de sistem să efectueze citirea indicațiilor echipamentelor de măsurare, precum şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul Regulament pentru efectuarea verificării metrologice periodice a echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali cărora le furnizează gaze naturale;
    2) să solicite operatorului de sistem sistarea livrării gazelor naturale, inclusiv deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali cărora le furnizează gaze naturale, în cazurile stabilite în şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament;
    3) să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către operatorul de sistem a prevederilor prezentului Regulament.
    90. Consumatorul final are următoarele obligații:
    1) să permită accesul personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare amplasat pe proprietatea sa;
    2) să permită accesul echipei de intervenție a operatorului de sistem, după prezentarea legitimației, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparații, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor în instalațiile operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa;
    3) să anunțe imediat operatorul de sistem despre detectarea scurgerilor de gaze naturale survenite în instalațiile sale de gaze naturale, cât şi în instalațiile de gaze naturale din vecinătate;
    4) să nu permită şi să nu execute modificări sau conectări de noi aparate de utilizare, în afara proiectului, la instalația existentă, fără acordul preliminar al operatorului de sistem;
    5) să efectueze remedierea defecțiunilor în instalațiile sale de gaze naturale, prin intermediul unităților specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;
    6) să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalației de racordare, solicitată de el;
    7) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu întreprindă acțiuni menite să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare; 
    8) să sesizeze imediat operatorul de sistem în cazul în care depistează defecțiuni în funcționarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor aplicate de către operatorul de sistem;
    9) să nu intervină şi să nu permită altor persoane să intervină în utilajul operatorului de sistem şi în reţelele de gaze naturale amplasate pe proprietatea consumatorului final.
    91. Consumatorul final are următoarele drepturi:
    1) să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către operatorul de sistem a prevederilor prezentului Regulament;
    2) să solicite operatorului de sistem să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor din rețeaua de gaze naturale şi în cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;
    3) să fie prezent la citirea indicațiilor, verificarea metrologică şi efectuarea expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare;
    4) să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, cu anunțarea în prealabil a acestuia.
Secțiunea 3
Sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție,
 întreruperea, limitarea livrării gazelor naturale și
deconectarea de la rețeaua de gaze naturale
    92. Întreruperea, limitarea livrării gazelor naturale consumatorilor finali poate fi dispusă de către operatorul de sistem, pentru executarea lucrărilor programate și neprogramate.
    93. Sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție pentru neachitare se efectuează conform prevederilor contractuale.
    94. Operatorul de sistem este în drept să întrerupă sau să limiteze livrarea gazelor naturale utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:
    1) sunt puse în pericol viața şi sănătatea oamenilor;
    2) apare pericolul prejudicierii proprietății; 
    3) se încalcă regimul de funcționare a obiectelor sistemului de gaze naturale;
    4) se efectuează racordări şi alte operațiuni de exploatare şi de întreținere care nu pot fi executate în alt mod; 
    5) s-au produs incidente sau avarii ori se lichidează consecințele lor;
    6) încălcarea zonei de protecție a rețelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilității livrării de gaze naturale și/sau prin care sunt puse în pericol  persoanele, bunurile ori mediul;
    7) criză de combustibil survenită la scară națională sau în cazul unor interese ce țin de apărarea națională;
    8) apariția situațiilor excepționale pe piața gazelor naturale.
    95. Operatorul de sistem nu repară prejudiciile, care au fost cauzate prin limitarea sau întreruperea livrării de gaze naturale, în condițiile specificate de Legea cu privire la gazele naturale.
    96. Deconectarea de la rețea a instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se efectuează de către operatorul de sistem, la cererea furnizorului sau din inițiativă proprie, în cazurile și condițiile stabilite de Legea cu privire la gazele naturale, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale și de prezentul Regulament.
    97. Operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final în următoarele cazuri:
    1)  refuzul nemotivat al consumatorului final de a acorda accesul personalului operatorului de sistem la locul de consum, pentru controlul şi citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea /demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparația instalațiilor de gaze naturale, ce aparțin operatorului de sistem, şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final. Operatorul de sistem documentează acest fapt prin întocmirea actului de constatare a refuzului nemotivat și a prescripției în vederea strămutării echipamentului de măsurare, care urmează să fie expediat consumatorului final împreună cu avizul de deconectare. Modelul actului privind refuzul nemotivat de a oferi accesul personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare, este prevăzut în Anexa nr. 8 la prezentul Regulament;
    2) neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripției argumentate, înaintate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea echipamentului de măsurare ce nu corespunde condițiilor de consum;
    3) expirarea termenului buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare şi neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic a obligației de a supune echipamentul de măsurare verificării metrologice periodice;
    4) modificarea neautorizată de către consumatorul final a setărilor echipamentului de măsurare, a instalațiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    5) încălcarea de către consumatorul final a prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, ceea ce conduce la reducerea siguranței livrării gazelor naturale;
    6) utilizarea de către consumatorul final a aparatelor de utilizare într-un mod ce afectează instalațiile operatorului de sistem sau calitatea livrării gazelor naturale altor consumatori finali, fapt confirmat documentar;
    7) consumul fără evidență a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depășește o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului final;
    8) la solicitarea furnizorului, în cazurile prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale și Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.
    98. Deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final este interzisă în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00 și doar după avizarea consumatorului final. 
    99. Avizul de deconectare eliberat în temeiul pct. 97 subpct. 1) - 6) se expediază sau se înmânează consumatorului final cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare. Excepție, sunt cazurile de depistare a conectării neautorizate la rețelele de gaze naturale, când instalațiile de gaze naturale conectate neautorizat se deconectează odată cu depistarea acestor cazuri. Modelul avizului de deconectare este prevăzut în Anexa nr. 12 la prezentul Regulament.
    100.  În cazul punerii în pericol a persoanelor, bunurilor sau mediului, operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final în ziua constatării acestor fapte.
Consumatorul final este în drept să conteste acțiunile operatorului de sistem la Agenție sau în instanța de judecată în cazul în care consideră neargumentată decizia privind deconectarea.
    101. Deconectarea de la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se efectuează doar prin dispoziția de deconectare, semnată de către persoana responsabilă a operatorului de sistem. Personalul operatorului de sistem care  urmează să efectueze deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final este obligat să întocmească dispoziția de deconectare în 2 exemplare, în care se specifică, în mod obligatoriu, motivul deconectării instalațiilor de gaze naturale de la rețeaua de gaze naturale, informația relevantă privind echipamentul de măsurare şi aparatele de utilizare ale consumatorului final. Modelul dispoziției de deconectare /reconectare a instalației de gaze naturale, este prevăzut în Anexa nr. 9 la prezentul Regulament.
    102. În ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final, personalul operatorului de sistem trebuie să înmâneze consumatorului final o copie a dispoziției de deconectare a instalațiilor de gaze naturale, semnată de persoana responsabilă a operatorului de sistem. Dacă consumatorul final demonstrează că a înlăturat motivele care au condiționat emiterea dispoziției de  deconectare, personalul operatorului de sistem nu este în drept să deconecteze instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final respectiv. Operatorul de sistem notifică furnizorul despre acest fapt.
    103.  În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor de gaze naturale, consumatorul final sau reprezentantul său nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului de sistem deconectează instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final, lăsând copia dispoziției de deconectare în care se indică că a fost efectuată deconectarea, motivul deconectării, numele persoanei responsabile de deconectare, adresa şi telefonul de contact al operatorului de sistem, precum şi alte informații relevante.
    104.  Copia dispoziției de deconectare se expediază de OSD consumatorului casnic, prin poştă cu aviz, în termen de 2 zile lucrătoare de la data deconectării instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului casnic de la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. În cazul în care consumatorul casnic s-a adresat la furnizor pentru reconectare, în limitele termenului de 2 zile lucrătoare, copia actului menționat nu se expediază prin poştă cu aviz. Concomitent, furnizorul informează OSD despre acest fapt şi prezintă consumatorului casnic respectiv copia dispoziției de deconectare, transmisă lui de OSD, în notificare.
    105.  Operatorul de sistem notifică furnizorul, în ziua deconectării, despre deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final şi transmite furnizorului o copie a dispoziției de deconectare, în prima zi lucrătoare de la data deconectării, indiferent din inițiativa cui a fost efectuată deconectarea.
    106. Operatorul de sistem este în drept să deconecteze imediat aparatul de utilizare al consumatorului final de la instalația de gaze naturale, cu documentarea acestui fapt, în următoarele cazuri:
    1) aparatul de utilizare este conectat neautorizat;
    2) la depistarea scurgerilor de gaze naturale în aparatul de utilizare sau în conducta de gaze naturale după robinetul de siguranță, prin care este conectat aparatul de utilizare.
    107. Aparatul de utilizare se deconectează de către operatorul de sistem de la robinetul de siguranță, prin sigilare, iar în cazul în care nu există robinet de siguranță, operatorul de sistem decide modalitatea de deconectare a aparatului de utilizare.
    108.  După deconectarea aparatului de utilizare, operatorul de sistem întocmeşte actul de deconectare a aparatelor de utilizare în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, în care indică, în mod obligatoriu, motivul deconectării. Modelul actului de deconectare este prevăzut în Anexa nr. 10 la prezentul Regulament.
    109. Actul de deconectare a aparatelor de utilizare se semnează de către personalul operatorului de sistem şi consumatorul final sau reprezentantul acestuia, un exemplar fiind înmânat consumatorului final. Operatorul de sistem notifică furnizorul, în ziua deconectării, despre deconectarea aparatelor de utilizare ale consumatorului final și expediază furnizorului o copie a actului de deconectare în prima zi lucrătoare de la data deconectării.
Secțiunea 4
Reconectarea la rețeaua de gaze naturale
a instalațiilor de gaze  naturale
ale consumatorului final
    110. Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se efectuează de către operatorul de sistem, la solicitarea furnizorului, în cazurile și condițiile stabilite de Legea cu privire la gazele naturale, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, precum și de prezentul Regulament. Reconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se va efectua doar după înlăturarea de către consumatorul final a motivelor care au dus la deconectare.
    111. În cazul în care, instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final au fost deconectate în temeiul pct. 97 subpct. 1) al prezentului Regulament, reconectarea acestora se va efectua după prezentarea de către consumatorul final a dovezii executării prescripției referitoare la strămutarea echipamentului de măsurare, în aşa mod ca operatorul de sistem să aibă acces liber la echipamentul de măsurare în orice moment, cheltuielile aferente reamplasării fiind suportate integral de către consumatorul final.
    112. Reconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se va efectua în baza cererii depuse la furnizorul de gaze naturale, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reconectare, după înlăturarea motivului de deconectare și achitarea de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare.
    113. Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final se efectuează doar prin dispoziția de reconectare, semnată de către persoana responsabilă a operatorului de sistem. Personalul operatorului de sistem, care urmează să efectueze reconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final, este obligat să întocmească dispoziția de reconectare în 2 exemplare, în care se va specifica, în mod obligatoriu, temeiul reconectării instalațiilor de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale, informația relevantă privind echipamentul de măsurare și aparatele de utilizare ale consumatorului final.
    114. Tariful pentru reconectare se achită de consumatorul final numai în cazul în care deconectarea a avut loc conform prevederilor prezentului Regulament și Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale. Se interzice perceperea tarifului pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final a avut loc din vina furnizorului sau a operatorului de sistem.
    115. Operatorul de sistem notifică furnizorul, în aceeași zi, despre reconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final și transmite furnizorului o copie a dispoziției de reconectare, în prima zi lucrătoare de la data reconectării, indiferent din inițiativa cui a fost efectuată deconectarea.
Secţiunea 5
Evidența consumului de gaze naturale
    116. Pentru evidenţa consumului de gaze naturale şi decontările între furnizor şi consumatorul final se utilizează numai echipamente de măsurare legalizate, adecvate şi verificate metrologic, incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova.
    117. Pentru evidenţa cantităților (volumelor) de gaze naturale furnizate, fiecare loc de consum trebuie să fie dotat, în conformitate cu prevederile stabilite în Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr. 385 din 12 august 2010, cu echipament de măsurare, cerințele față de care sunt specificate în avizul de racordare.
    Operatorul de sistem efectuează lucrările de instalare, exploatare, întreținere şi verificare metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici.
    118. Cheltuielile legate de procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii casnici sunt suportate de către OSD din sursele incluse în tarifele pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia situaţiilor în care consumatorul casnic solicită instalarea unui echipament de măsurare inteligent, care permite înregistrarea orară a cantităților (volumelor) de gaze naturale consumate. În acest din urmă caz, consumatorul casnic respectiv suportă cheltuielile de procurare, întreţinere şi înlocuire a echipamentului de măsurare respectiv.
    119. Cheltuielile privind procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii noncasnici sunt suportate de către aceștia.
    120. Operatorul de sistem informează solicitantul, potenţial consumator noncasnic în avizul de racordare privind parametrii şi caracteristicele tehnice ale echipamentului de măsurare ce trebuie instalat la el, în funcţie de debitul sumar precum și despre tipurile de echipamente de măsurare legalizate pe teritoriul Republicii Moldova.
    121. Operatorul de sistem este în drept să refuze instalarea echipamentului de măsurare procurat de către solicitant, consumatorul final, dacă tipul echipamentului de măsurare nu este inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, nu corespunde cerinţelor tehnice indicate în avizul de racordare sau dacă echipamentul de măsurare nu corespunde prevederilor Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale.
    122. După instalare, echipamentul de măsurare se pune în funcţiune şi se sigilează de către personalul operatorului de sistem cu un cordon multifilar, din oţel inox sau galvanizat, în prezenţa obligatorie a consumatorului final, cu întocmirea procesului-verbal privind darea în exploatare (după modelul stabilit în Anexa nr. 11) semnat de operatorul de sistem şi de consumatorul final, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele consumatorului final, denumirea operatorului de sistem, indicaţiile iniţiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor, etc. O copie a procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare se transmite de operatorul de sistem furnizorului, în termen de 1 zi lucrătoare din momentul semnării lui. În cazul înlocuirii echipamentelor de măsurare, termenul de expediere a procesului - verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare este de până la  3 zile lucrătoare din momentul semnării lui. Operatorul de sistem este în drept să întreprindă măsuri adecvate pentru prevenirea şi pentru eliminarea intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare. Măsurile respective se indică, în mod obligatoriu în procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare sau în actul de control al echipamentului de măsurare, întocmit în prezenţa obligatorie a consumatorului final. Operatorul de sistem informează în mod obligatoriu consumatorul final despre acest fapt şi despre consecinţele ce pot surveni în cazul în care consumatorul final intervine în funcţionarea echipamentului de măsurare.
    123. Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat conform proiectului în aşa mod ca operatorul de sistem, consumatorul final şi furnizorul, să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice moment.
    124. Se interzice consumatorului final să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare, inclusiv în funcţionarea lui, şi asupra sigiliilor aplicate lui sau la celelalte instalaţii ale operatorului de sistem, sau să blocheze accesul personalului operatorului de sistem la acestea. De asemenea, se interzice consumatorului final să influenţeze echipamentul de măsurare cu diferite mijloace tehnice în scopul denaturării rezultatelor măsurării cantităților (volumelor) de gaze naturale consumate.
    125. Personalul operatorului de sistem este obligat să prezinte consumatorului final legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului final în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate; controlului porţiunii de reţea dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare; citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare; efectuării de lucrări la instalaţiile operatorului de sistem situate pe proprietatea consumatorului final; pentru examinarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final sau pentru deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final de la reţeaua de gaze naturale conform prezentului Regulament. În situaţiile menţionate consumatorul final este obligat să asigure personalului operatorului de sistem accesul imediat şi necondiţionat la echipamentul de măsurare şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz nemotivat operatorul de sistem este în drept să aplice prevederile pct. 97 subpct 1) din prezentul Regulament.
    126. Personalul operatorului de sistem şi consumatorul final sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităţilor stipulate în pct. 125 din prezentul Regulament.
    127. În cazurile de efectuare a lucrărilor de proiectare necesare instalării echipamentului de măsurare, de instalare a echipamentului de măsurare şi de demontare a echipamentului de măsurare pentru verificare metrologică periodică, de înlocuire a echipamentului de măsurare, la consumatorii casnici, OSD informează consumatorii casnici despre data şi intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate lucrările respective, însă intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare de 2 ore în cazul consumatorilor casnici din localităţile urbane şi de 4 ore în cazul consumatorilor casnici din localităţile rurale.
    128. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul operatorului de sistem în prezenţa consumatorului final /reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.
    129. În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicațiilor, operatorul de sistem este în drept să determine volumul estimativ al consumului de gaze naturale pentru o perioadă ce nu depășeșete 3 luni, dacă consumatorul achită contravaloarea consumului estimativ expus spre plată, pînă la depistarea erorilor de facturare. Totodată, furnizorul și operatorul de sistem sunt obligați să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare. Dacă consumatorul final nu achită factura și nu reacționează la solicitările acestora, fapt confirmat documentar, furnizorul va solicita operatorului de sistem deconectarea  instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
    130. Controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate este efectuat de către operatorul de sistem după necesitate şi numai în prezenţa consumatorului final sau a reprezentantului consumatorului final, cu întocmirea actului de control în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. La efectuarea controlului echipamentului de măsurare operatorul de sistem este în drept să utilizeze aparate tehnice speciale certificate, înregistrate și verificate metrologic în conformitate cu prevederile legii.
    131. Controlul vizual al echipamentului de măsurare se efectuează de către operatorul de sistem în prezenţa consumatorului final sau al reprezentantului consumatorului final concomitent cu citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare.
Reprezentanţii consumatorului casnic pot fi părinţii, soţul, soţia, copiii care au atins vârsta de 18 ani, care au capacitate de exerciţiu şi locuiesc împreună cu consumatorul casnic sau persoana împuternicită conform legislației în vigoare.
    132. Personalul operatorului de sistem nu este în drept să efectueze controlul echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate în lipsa consumatorului final sau a reprezentantului acestuia. Personalul operatorului de sistem este în drept să efectueze operaţiunea menţionată în caz de refuz documentat al consumatorului final de a participa la control. Personalul operatorului de sistem efectuează controlul fără a viola sigiliile şi deteriora echipamentul de măsurare. Personalul operatorului de sistem este obligat să examineze vizual integritatea echipamentului de măsurare, fără a-l deteriora, şi fără a viola sigiliile. În cazul în care personalul operatorului de sistem depistează că echipamentul de măsurare este deteriorat şi/sau sigiliile sunt violate, el indică încălcările respective consumatorului final. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate, personalul operatorului de sistem întocmeşte actul de control sau, după caz, actul de depistare în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, conform modelului aprobat de Agenţie. Actul respectiv urmează a fi contrasemnat de consumatorul final. 
    133. În cazul în care personalul operatorului de sistem depistează faptul că un consumator final a consumat gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, denaturarea indicațiilor acestuia, sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, personalul operatorului de sistem este obligat să întocmească un act de depistare în 2 exemplare – câte un exemplar pentru fiecare parte. Personalul operatorului de sistem indică obligatoriu în act modalitatea în care consumatorul final a consumat gazele naturale. Actul de depistare este semnat de personalul operatorului de sistem şi de consumatorul final sau reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul final sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare respectiv, personalul operatorului de sistem indică în act faptul şi motivele refuzului.
    Operatorul de sistem transmite furnizorului o copie a actului de depistare în ziua întocmirii acestuia, precum şi probele corespunzătoare, care indică circumstanțele şi mijloacele ce au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale.
    134. Personalul operatorului de sistem este obligat să demonteze, în prezența consumatorului final, echipamentul de măsurare instalat la consumatorul final pentru efectuarea expertizei extrajudiciare, în cazul în care presupune că echipamentul de măsurare în cauză sau sigiliile aplicate lui nu sunt integre, se presupune că echipamentul de măsurare a fost influențat cu diferite mijloace tehnice în scopul denaturării rezultatelor măsurării cantităților (volumelor) de gaze naturale consumate. Personalul operatorului de sistem este obligat să întocmească actul de demontare în 2 exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte) în care să fixeze numărul şi indicațiile echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor aplicate, precum şi cauzele demontării. Personalul operatorului de sistem împachetează şi sigilează echipamentul de măsurare cu sigiliile aplicate lui, iar consumatorul final prezintă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, echipamentul sigilat la instituția care efectuează expertiza extrajudiciară. Consumatorul final nu este în drept să desigileze pachetul în care a fost plasat echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate.
    135. Instituția care efectuează expertiza extrajudiciară este aleasă de către consumatorul final.
    136. Înainte de efectuarea expertizei extrajudiciare, consumatorul final este în drept să solicite efectuarea expertizei metrologice a echipamentului de măsurare, cheltuielile pentru efectuarea expertizei metrologice se suportă de către consumatorul final. Operatorul de sistem informează consumatorul final despre acest drept al consumatorului final. Consumatorul final prezintă echipamentul de măsurare la expertiza metrologică în termen de 5 zile lucrătoare din data demontării echipamentului de măsurare. După efectuarea expertizei metrologice, consumatorul final prezintă echipamentul de măsurare, la instituția care urmează să efectueze expertiza extrajudiciară, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea raportului expertizei metrologice.
    137. Operatorul de sistem precum și consumatorul final au dreptul să solicite efectuarea expertizei extrajudiciare repetate.
    138. După efectuarea expertizei extrajudiciare operatorul de sistem sau consumatorul final, după caz, este obligat să prezinte unul altuia, în termen de cel mult 5 zile calendaristice, echipamentul de măsurare şi fostele sigilii aplicate de către operatorul de sistem precum şi raportul expertizei extrajudiciare efectuate. Operatorul de sistem transmite furnizorului, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la intrarea în posesie, raportul expertizei extrajudiciare.
    139. În cazul în care consumatorul final nu prezintă echipamentul de măsurare sigilat şi/sau sigiliile aplicate echipamentului de măsurare la expertiza extrajudiciară sau se constată că sigiliile aplicate pachetului în care a fost împachetat echipamentul de măsurare sunt violate, sau dacă pachetul în care a fost împachetat echipamentul de măsurare este deteriorat, furnizorul este în drept să calculeze consumul de gaze naturale de consumatorul final conform sistemului pauşal, ţinând cont de volumul facturat şi achitat de către consumatorul final pentru perioada recalculării aplicând prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale.
    140. În cazul în care operatorul de sistem consideră că, consumatorul final va întreprinde măsuri care pot duce la înlăturarea dovezilor prin care se poate demonstra violarea sigiliilor şi/sau faptul intervenției în echipamentul de măsurare, operatorul de sistem este în drept să solicite consumatorului final sau reprezentantului acestuia ca împreună să prezinte echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile, în ziua depistării violării sigiliilor sau a intervenției în echipamentul de măsurare, la instituția care va efectua expertiza extrajudiciară. În cazul în care consumatorul final sau reprezentantul acestuia refuză ca împreună cu operatorul de sistem să prezinte echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile, în ziua depistării violării sigiliilor sau a intervenției în echipamentul de măsurare, la instituția care va efectua expertiza extrajudiciară, operatorul de sistem, unilateral, va prezenta probele împachetate şi sigilate la instituția care efectuează expertiza extrajudiciară. Ulterior, copia raportului expertizei extrajudiciare va fi transmisă de operatorul de sistem furnizorului și consumatorului final în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la intrarea în posesie.
    141. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei extrajudiciare se achită de partea care a inițiat-o.
    142. Actul de depistare şi/sau concluziile raportului expertizei extrajudiciare, concluziile raportului expertizei metrologice, rezultatele examinării de către furnizor a altor factori pot servi furnizorului drept bază pentru luarea deciziei privind constatarea consumului de gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, denaturarea indicațiilor acestuia, sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, dacă acestea indică circumstanțele şi mijloacele ce au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităților (volumului) de gaze naturale consumate.
    143. În cazul în care consumatorul final informează operatorul de sistem /furnizorul despre deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept încălcarea pct. 124 din prezentul Regulament, dacă în urma examinării nu se demonstrează încălcarea dată de către consumatorul final.
    144. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare la solicitarea consumatorului final sunt suportate integral de către consumatorul final. Cererea pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se depune de consumatorul final la oficiul operatorului de sistem.
    145. Consumatorul final suportă cheltuielile de demontare, reparare, verificare metrologică, montare sau înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat, şi este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de gaze naturale în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina consumatorului final. Consumatorul casnic achită operatorului de sistem contravaloarea echipamentului de măsurare deteriorat din vina lui. Operatorul de sistem instalează un nou echipament de măsurare la locul de consum al consumatorului casnic în termen de cel mult 1 zi lucrătoare din data înregistrării cererii consumatorului.
    146. Furnizorul, operatorul de sistem şi consumatorul final sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la verificarea metrologică a echipamentului de măsurare. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la dispoziţia furnizorului, operatorului de sistem şi consumatorului final.
    147. Furnizorul, operatorul de sistem şi consumatorul final pot iniţia expertiza metrologică a echipamentului de măsurare, înainte de expirarea intervalului de timp admis între două verificări metrologice succesive, în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Modelul de cerere pentru inițierea expertizei metrologice este prevăzut în Anexa nr. 11 la prezentul Regulament. Plata pentru expertiza metrologică va fi efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă în urma expertizei metrologice reclamaţia capătă confirmare, operatorul de sistem efectuează recalculări în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    148. Demontarea echipamentului de măsurare pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului final se efectuează de către operatorul de sistem în decurs de cel mult 5 zile calendaristice de la data depunerii cererii respective de către consumator. Operatorul de sistem este obligat să aducă la cunoştinţa consumatorului final obligaţia achitării de către acesta a cheltuielilor pentru demontarea, remontarea echipamentului de măsurare şi expertiza metrologică în cazul în care echipamentul de măsurare funcţionează în limitele erorii admisibile.
    149. La demontarea echipamentului de măsurare pentru expertiza metrologică, personalul operatorului de sistem întocmeşte actul de demontare a echipamentului de măsurare în 2 exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte), indicând în el numărul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor, indicaţiile echipamentului de măsurare, precum şi cauzele demontării. Echipamentul de măsurare este împachetat şi sigilat de către operatorul de sistem în prezenţa consumatorului final, pentru a fi transmis ulterior de către consumatorul final spre expertiză  metrologică la un laborator metrologic autorizat care nu aparţine furnizorului, operatorului de sistem. Consumatorul final este obligat să prezinte echipamentul de măsurare la laboratorul metrologic autorizat în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data demontării.
    150. În cazul în care, la consumatorul final în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică periodică, pentru expertiză metrologică, pentru efectuarea expertizei extrajudiciare nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, operatorul de sistem determină volumul gazelor naturale consumate de consumatorul final pe parcursul perioadei respective, în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând după caz coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.
    Operatorul de sistem şi consumatorul noncasnic sunt în drept să stabilească, de comun acord, altă modalitate de determinare a volumului de gaze naturale consumat pe perioada respectivă de timp, întocmind şi semnând un acord în acest sens.
    151. În cazul depistării conectării neautorizate la rețeaua de gaze naturale a aparatelor de utilizare de către persoane fizice şi/sau juridice, personalul operatorului de sistem este obligat să întocmească actul de depistare în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. Personalul operatorului de sistem indică obligatoriu în act modalitatea în care persoana fizică /juridică a încălcat prevederile actelor normative care au dus la prelevarea neautorizată a gazelor naturale din rețeaua de gaze naturale. Actul de depistare este semnat de personalul operatorului de sistem şi de persoana fizică /juridică. În cazul în care persoana fizică /juridică refuză să semneze actul de depistare, personalul operatorului de sistem indică în actul de depistare faptul şi motivele refuzului. Odată cu depistarea prelevării neautorizate a gazelor naturale, personalul operatorului de sistem înlătură încălcările depistate şi păstrează probele respective.
    În baza materialelor acumulate, operatorul de sistem calculează consumul de gaze naturale conform sistemului pauşal pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, sau după caz în baza altei metode stabilite de operator. În cazul în care persoana fizică /juridică nu achită contravaloarea consumului de gaze naturale, operatorul de sistem se adresează în instanța de judecată pentru recuperarea prejudiciului cauzat.
    152. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat nu din vina consumatorului final, determinarea volumului de gaze naturale consumat pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicațiilor echipamentului de măsurare până la data restabilirii evidenței consumului de gaze naturale se efectuează de către acesta conform consumului mediu zilnic înregistrat pe parcursul perioadei similare de facturare sau perioada ulterioară de facturare, în caz de excepție, când perioada similară nu există. Perioada pentru care se efectuează calculul consumului de gaze naturale în baza consumului mediu zilnic nu va depăși 3 luni. Restabilirea evidenței consumului de gaze naturale se efectuează în termen de o lună. Pentru perioada care, din vina consumatorului noncasnic, depășește termenul de o lună stabilit pentru restabilirea evidenței, calcularea volumului de gaze naturale consumat va fi efectuată aplicându-se sistemul paușal, consumatorul final fiind preîntâmpinat în scris despre aceasta.
    Operatorul de sistem și consumatorul final sunt în drept să stabilească, de comun acord, altă modalitate de determinare a volumului de gaze naturale consumate, dar neînregistrată de echipamentul de măsurare, întocmind și semnând un acord în acest sens.
    153. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat din motivele stipulate în pct. 97 din prezentul Regulament, consumatorul noncasnic restabilește evidența consumului de gaze naturale nu mai târziu de o lună de la data demontării pentru verificare metrologică a echipamentului de măsurare. Depășirea acestui termen conduce la aplicarea prevederilor prezentului Regulament. Restabilirea evidenței consumului de gaze naturale la consumatorii casnici se efectuează de către OSD pe parcursul a 10 zile calendaristice de la data demontării echipamentului de măsurare.
CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII FINALE
    154. La etapa de încheiere a contractelor pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu art. 23 alin. (8) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011, pct. 54 al Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate  prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, pct. 35 al Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 296 din 1 mai 2012, operatorul de sistem informează solicitanții despre faptul ca acestea conțin date cu caracter personal.
    155. Solicitanții sunt în drept să informeze Agenția despre orice încălcare de către operatorii de sistem a prevederilor prezentului Regulament.
    156. Cererile pentru eliberarea avizului de racordare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, pentru care nu au fost emise avize de racordare sau refuzul de a emite aviz de racordare, se examinează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    157. În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, operatorii de sistem vor plasa pe paginile sale electronice modelul contractului de racordare la rețeaua de gaze naturale, precum și a contractului de prestare a serviciului de transport și a contractului de prestare a serviciului de distribuție a gazelor naturale, elaborate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    158. Litigiile apărute în cadrul procesului de racordare la rețeaua de gaze naturale, de prestare a serviciilor de transport sau de distribuție a gazelor naturale, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă între părți sau prin intermediul Agenției, vor fi examinate şi soluționate de instanța de judecată.