OANSA182/2019
ID intern unic:  380472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
ORDIN Nr. 182
din  26.04.2019
cu privire la implementarea Planului măsurilor de supraveghere,
control şi eradicare a rabiei
la vulpi în Republica Moldova pentru
anii 2019–2023
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 913     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În temeiul Legii nr. 221–XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, al Hotărîrii Guvernului nr. 185 din 15.03.2019 privind aprobarea Planului măsurilor de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019–2023, al Hotărîrii Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în scopul implementării eficiente a Planului măsurilor de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019–2023 și a Acordului între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a Republicii Moldova și Autoritatea Naționala Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a României - privind acordarea de asistență financiară nerambursabilă pentru realizarea supravegherii, controlului și eradicării rabiei la vulpe în zona-tampon stabilită pe teritoriul Republicii Moldova (RO nr.25464 din 15.04.2019),
ORDON:
    1. Se aprobă cerințele tehnice minime aplicabile momelii cu vaccin antirabic, de transportare și depozitare a acestora, precum și cerințele tehnice pentru distribuirea vaccinului, conform anexei.
    2. Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor va:
    2.1 asigura implementarea Planului măsurilor de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019–2023 (în continuare Plan) și a Acordului între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a Republicii Moldova și Autoritatea Naționala Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a României (în continuare ANSVSA) privind acordarea de asistență financiară nerambursabilă pentru realizarea supravegherii, controlului și eradicării rabiei la vulpe în zona-tampon stabilită pe teritoriul Republicii Moldova (RO nr.25464 din 15.04.2019) (în continuare Acord);
    2.2 elabora o procedură detaliată privind vaccinarea antirabică la vulpi (informarea populației, transportul, depozitarea, distribuirea, testarea vaccinului și a eficienței vaccinării);
    2.3 asigura instruirea personalului implicat în acțiunile de vaccinare, transportare, distribuire și recoltare a probelor prevăzute în Plan și Acord;
    2.4 colabora cu Agenția Moldsilva pentru recoltarea în timpi utili în scop de diagnostic a cel puțin patru vulpi la 100 km2 pe an, așa cum prevede pct. 2.5 al Planului.
    2.5 centraliza și sistematiza datele prevăzute și le va pregăti anual pînă la data de 15 martie, va întocmi şi va prezenta Guvernului şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului raportul privind realizarea acțiunilor stabilite în Plan, precum și informațiile necesare solicitate de către ANSVSA referitoare la implementarea Acordului.
    3. Grupul de lucru tehnic instituit prin Ordinul ANSA nr. 205 /2018, va elabora caietul de sarcini necesar derulării licitațiilor pentru punerea în aplicare a Planului și Acordului.
    4. Direcția gestiunea patrimoniului și management intern va derula procedurile de achiziţie publică a momelilor vaccinale și distribuirea acestora prin intermediul aparatelor de zbor, dar și a altor materiale necesare implementării Planului și Acordului.
    5. Direcţia planificarea strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor va coordona procedurile necesare facilitarii implementării subpct. 7.3 al pct.7.
    6. Direcția finanțe și contabilitate va:
    6.1 derula procedurile de deschidere a unui cont distinct în euro, necesar gestionării resurselor financiare pentru aplicarea Acordului;
    6.2 asigura buna gestionare a resurselor financiare necesare implementării Planului și Acordului.
    7. Centrul Republican de Diagnostică veterinară va asigura:
    7.1  logistica necesară stabilirii eficienței postvaccinale;
    7.2 dezvoltarea abilităților profesionale ale specialiștilor din domeniul testărilor de laborator necesare diagnosticului rabiei și stabilirii eficienței postvaccinale;
    7.3  expedierea probelor necesare îndeplinirii Planului și Acordului către laboratoarele din afara țării.
    7.4 modernizarea laboratorului sanitar-veterinar în domeniul diagnosticului rabiei și acreditarea conform  cerințelor generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări  (SM SR EN ISO/CEI 17025).
    8. Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor de comun acord cu Direcția juridică vor asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercit personal.

    DIRECTORUL GENERAL AL ANSA                                        Ion SULA

    Nr. 182. Chişinău, 26 aprilie 2019.


Anexă
la Ordinul nr. 182 din26 aprilie 2019

CERINȚE TEHNICE MINIME APLICABILE MOMELII
CU VACCCIN ANTIRABIC
    1. Vaccinurile antirabice sub formă de momeli vaccinale care vor fi utilizate pentru implementarea Planului măsurilor de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019–2023  și a Acordului între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a Republicii Moldova și Autoritatea Naționala Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a României, privind acordarea de asistență financiară nerambursabilă pentru realizarea supravegherii, controlului și eradicării rabiei la vulpe în zona-tampon stabilită pe teritoriul Republicii Moldova (RO nr.25464 din 15.04.2019) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
    1) să fie înregistrat în Republica Moldova în conformitate cu prevederile Legii nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar;
    2) să conțină tulpini vaccinale vii, atenuate;
    3) să fie destinate imunizării orale a vulpilor;
    4) să fie apte pentru distribuirea aeriană;
    5) să fie inofensive pentru speciile țintă și pentru alte animale sălbatice și domestice;
    6) să fie eficiente la imunizarea vulpilor vaccinate cu o doză individuală de vaccin;
    7) perioada de valabilitate să fie de minimum 12 (douăsprezece) luni de la data livrării.
    2. La livrare, fiecare lot de momeli vaccinale antirabice este obligatoriu să fie însoţit de buletinul de analiză eliberat de producător, de certificatul de serie pentru medicamente de uz veterinar eliberat de producător, de certificatul de eliberare oficială a seriei pentru medicamente de uz veterinar imunologice eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al UE, conform cerinţelor EDQM (European Directorate for Quality Medicine), precum şi de buletinul de analiză pentru testarea stabilităţii titrului viral în condiţii de teren.
    3. Prestatorul de servicii este obligat să asigure depozitarea momelilor vaccinale antirabice în spații corespunzătoare și la temperatură optimă, conform specificațiilor din prospectul produsului.
    4. Momelile vaccinale trebuie să fie transportate la temperatură optimă, conform specificațiilor din prospectul produsului.
    5. Documentele de transport trebuie să conțină informații referitoare la loturile ce vor fi  livrate.
    6. Împreună cu documentele de transport, la livrare se vor preda în mod obligatoriu documentele privind certificarea calităţii momelilor vaccinale (buletinul de analiză eliberat de producător, certificatul de serie pentru produse medicinale veterinare eliberat de producător, certificatul de eliberare oficială a seriei pentru produse medicinale imunologice eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene  conform cerinţelor EDQM, buletinul de analiză pentru testarea stabilităţii titrului viral în condiţii de teren şi datele din termograf care certifică condiţiile de transport al momelilor vaccinale antirabice de la furnizor pînă la sosirea la locul de depozitare.
    7. Se va asigura depozitarea momelilor vaccinale antirabice în spații corespunzătoare și la temperatura optimă, conform specificațiilor din prospectul produsului pe întreaga durată de desfășurare a Programului, pînă la finalizarea distribuției aeriene.
    8. Vaccinul se va distribui cu ajutorul aparatelor de zbor în conformitate cu următoarele cerințe:
    1) Planul de distribuție pe liniile de zbor stabilite la o distanță de 500 m între ele, cu o viteză de zbor adaptată realizării conforme a distribuției de momeli vaccinale;
    2) la altitudini mici, de preferabil între 150 - 300 m față de nivelul solului. Totuși, avînd în vedere și legislația națională și internațională în privința siguranței aviatice, viteza de zbor și altitudinea pot fi modificate astfel încît să confere siguranță aeronavei în timpul zborului în zone cu turbulențe, deasupra lanțului muntos sau în orice altă situație în care viața pilotului sau siguranța aeronavei ar fi periclitată;
    3) să distribuie aerian 25 de momeli vaccinale pe km2, pe întreaga suprafață eligibilă;
    4) să nu se distribuie aerian momeli vaccinale pe suprafața localităților, a luciurilor de apă - fluvii, lacuri, râuri, a drumurilor naționale. Să pregătească și să aplice o strategie care să permită o distribuție uniformă pe toate formele de relief cu o densitate de 25 momeli/km² (dealuri, văi, zone de cîmpie etc.). Datorită faptului că numărul maxim de momeli nu poate fi calculat cu exactitate, cantitatea de momeli distribuite poate să varieze, în mod justificat, dar numai în sensul descreșterii.
    9. Fiecare aeronavă trebuie:
    1) sa aibă un certificat de tip supliment sau o aprobare de modificare minoră din partea European Aviation Safety Aviation – EASA sau din partea autorității aeronautice naționale din Republica Moldova, cu respectarea legislației internaționale din domeniul aviației civile;
    2) să fie dotată cu aparat GPS pentru înregistrarea traseelor de zbor și a vitezei aeronavelor, altele decît cele prevăzute în cadrul sistemelor automate de distribuție a momelilor;
    3) să fie dotată cu o cameră de filmare în format HD dispusă în interiorul aeronavei și cu direcția de filmare pe aparatul automatizat de aruncare a momelilor. Camerele vor fi setate în fusul orar al Republicii Moldova și vor înregistra fiecare zbor individual, prestatorul avînd obligația de a păstra toate aceste înregistrări și de a le pune zilnic la dispoziția ANSA;
    4) fiecare rută de zbor se înregistrată și se stochează, utilizînd un echipament global de poziționare (GPS) într-un fișier electronic separat al rutelor de zbor efectuate în format “.shp”, sistem de coordonate WGS 1984, extrase din GPS-ul de bord al mijlocului de zbor, precum și numărul de km parcurși pentru distribuția efectivă a momelilor sau alte sisteme agreate de ANSA;
    10. Distribuirea vaccinurilor trebuie să fie înregistrată de un echipament care să permită înregistrarea automată a timpului, datei și coordonatelor, pentru fiecare doză distribuită a vaccinului.